Reklama

Wydatki państwa w 2014 r. spadną o 0,9 proc.

Wydatki państwa w 2014 r. spadną o 0,9 proc., zamrożony zostanie fundusz wynagrodzeń w budżetówce, natomiast 9,14-proc. podwyżkę płac otrzymają w przyszłym roku pracownicy publicznych szkół wyższych - wynika z uzasadnienia do projektu budżetu na 2014 r.

W uzasadnieniu do projektu opublikowanego na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji napisano, że ze względu na niestabilną sytuację ekonomiczną w Europie i na świecie, budżet państwa na 2014 r. tworzony został przy "dość konserwatywnych" założeniach. Wskazano, że przy konstruowaniu limitów wydatków budżetu państwa należy jednocześnie uwzględniać konsekwencje przekroczenia przez deficyt sektora publicznego w 2008 r. wartości referencyjnej 3 proc. PKB. To - zdaniem MF - nakazuje kontynuować działania mające na celu ograniczenie nadmiernego deficytu oraz stabilizację finansów publicznych.

Reklama

Ustalony w projekcie limit wydatków na rok 2014 wyniósł 324 mld 246 mln 497 tys. zł i jest niższy o 3 mld 47 mln 943 tys. zł (o 0,9 proc.) od przewidywanych wydatków w 2013 r. Udział wydatków budżetu państwa w PKB w 2014 r. wyniesie 18,8 proc. wobec 19,9 proc. w roku 2013.

"W 2014 roku, analogicznie jak w latach ubiegłych, pozostanie zamrożony fundusz wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych, z wyłączeniem sektora samorządowego oraz wynagrodzeń pracowników publicznych szkół wyższych, które mają rosnąć w nominalnym tempie 9,14 proc. rocznie, tak aby w latach 2013-2015 ich wzrost osiągnął łącznie 30 proc." - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Przewidziana w projekcie kwota dotacji i subwencji spadnie z 156 mld 296 mln 838 tys. zł do 153 mld 71 mld 469 tys. zł. Spadną także wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 6 mld 604 mln 902 tys. zł z 42 mld 704 mln 802 tys. planowanych w 2013 r. do 36 mld 99 mln 900 tys. zł. Wydatki bieżące jednostek budżetowych będą wyższe o 5 mld 347 mln 30 tys. zł i wyniosą 65 mld 841 mln 498 tys. zł, a tzw. wydatki majątkowe wzrosną o 1 mld 560 mln 556 tys. zł i wyniosą 14 mld 85 mln 625 tys.

Zgodnie z uzasadnieniem dochody budżetu państwa wyniosą 276 mld 512 mln 224 tys. zł wobec planowanych w tym roku 275 mld 729 mln 440 tys. zł (będą stanowić 16,1 proc. PKB wobec 16,8 proc. PKB w 2013 r.). "Głównym powodem bardzo niskiego wzrostu dochodów w 2014 r. w stosunku do dochodów prognozowanych do osiągnięcia w roku bieżącym (...) są dużo niższe dochody niepodatkowe (niższe o około 8 mld zł)" - napisano w dokumencie.

Wskazano, że jest to w głównej mierze spowodowane faktem, że w 2014 r. nie zaplanowano wpłaty z zysku NBP, która w 2013 r. wyniosła 5,3 mld zł. Według projektu plan finansowy NBP na 2013 r. zakłada wynik NBP na poziomie minus 4 mld 400,7 mln zł. MF przewiduje spadek dochodów z dywidend i wpłaty z zysku z 6 mld 925 mln 513 tys. zł w 2013 r. do 5 mld 137 mln 850 tys. zł.

"Prognozuje się, że w 2014 r. dochody z opłat, grzywien, odsetek i innych dochodów niepodatkowych wyniosą 17 mld 231 mln 276 tys. zł, co oznacza 6,4 proc. spadek w stosunku do prognozowanego wykonania w 2013 r." - napisano.

Zgodnie z prognozą, dochody podatkowe w 2014 r. wyniosą 247 mld 980 mln 7 tys. zł, czyli o 3,7 proc. nominalnie więcej w stosunku do prognozowanego wykonania w 2013 r. Relacja tych dochodów do PKB w 2013 r. wyniesie 14,6 proc., a w 2014 r. spadnie nieznacznie do poziomu 14,4 proc.

Do najistotniejszych zmian podatkowych, które będą miały wpływ na dochody budżetu państwa w 2014 r., zaliczono m.in.: utrzymanie stawek VAT na aktualnym poziomie; likwidację systemu zwrotu osobom fizycznym części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym; zmiany w prawie do odliczeń przy nabyciu samochodów osobowych rejestrowanych jako ciężarowe oraz paliw do tych samochodów; wzrost stawki akcyzy na wyroby spirytusowe o 15 proc.; wzrost stawki akcyzy na papierosy o 5 proc.; opodatkowanie akcyzą gazu ziemnego (od listopada 2013 r.); opodatkowanie spółek komandytowo-akcyjnych CIT-em.

Zgodnie z projektem dochody z VAT mają wynieść 115 mld 700 mln zł wobec 113 mld zł planowanych w 2013 r. (wzrost o 2,4 proc.), dochody z akcyzy 62 mld 80 mln zł (wzrost o 3,8 proc. wobec planowanych w 2013 r. 59 mld 800 mln zł), z PIT 43 mld 700 mln zł (wzrost o 6,8 proc. wobec 40 mld 900 mln), z CIT 23 mld 250 mln zł (wzrost o 5,7 proc. wobec 22 mld zł planowanych w 2013 r.), a z podatku od kopalin 2 mld zł (wobec 2,2 mld zł planowanych).

Ponadto w projekcie założono, że przychody z prywatyzacji w 2014 r. wyniosą 3,7 mld zł.

Dokument przewiduje, że złoty będzie się lekko umacniał. Ma temu sprzyjać poprawa fundamentów polskiej gospodarki, w tym niski poziom deficytu na rachunku obrotów bieżących oraz napływ inwestycji zagranicznych. Przyjęto, że 2013 r. średni kurs złotego do euro wyniesie 4,15, a do dolara 3,19, natomiast w 2014 r. ukształtuje się na poziomie odpowiednio 4,00 i 3,08.

Projekt przygotowano przy założeniu, że w przyszłym roku PKB wzrośnie o 2,5 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 2,4 proc. "Zmniejszający się popyt na pracę wraz z dalszym wzrostem podaży pracy (...) przyczyni się do zwiększenia poziomu bezrobocia rejestrowanego do ok. 2,2 mln osób i stopy bezrobocia rejestrowanego do 13,8 proc. na koniec 2013 r." - napisano.

Według autorów dokumentu przewidywane utrzymanie stabilnego poziomu liczby osób aktywnych zawodowo pozwala oczekiwać, że stopa bezrobocia utrzyma się w 2014 r. na poziomie 13,8 proc. na koniec 2014 r.

W piątek rząd przyjął wstępny projekt budżetu na 2014 r. z maksymalnym deficytem w wysokości 47,7 mld zł. Rząd obradował nad projektem budżetu dwa dni. Premier Donald Tusk wyjaśnił, że kilkanaście godzin "bardzo poważnej dyskusji" pokazało, że budżet został skonstruowany odpowiedzialnie. Rząd zaplanował w projekcie utrzymanie w przyszłym roku wydatków na obronę narodową na poziomie 1,95 proc. PKB, zamrożono także progi podatkowe.

Ważne

Jak poinformował w piątek główny ekonomista MF Ludwik Kotecki, skutkiem zmian w systemie emerytalnym związanych z OFE będą oszczędności w budżecie na 2014 rok w kwocie ok. 9 mld zł. Składają się na nią oszczędności na kosztach obsługi długu o ok. 4,8 mld zł oraz zmniejszenie dotacji do FUS o ok. 4,5 mld zł.

"W tym projekcie budżetu, który dziś Rada Ministrów wstępnie przyjęła, skutki wynikające z tych zmian, które zostały w tym tygodniu ogłoszone, szacujemy na ok. 9 mld zł. Są to głównie dwie pozycje. Są to oszczędności na kosztach obsługi długu publicznego w kwocie ok. 4,8 mld zł i zmniejszenie dotacji do FUS. I ta kwota jest szacowana przez nas na około 4,5 mld zł" - powiedział Kotecki na konferencji. "To jest taki skutek, który w tym projekcie Rada Ministrów przyjęła" - dodał.

Biznes INTERIA.PL na Twitterze. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze

Poniżej podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2012-2017 - budżetu na 2014 rok.

Wyszczegółnienie jedn. 2012 2013  2014   2015   2016   2017
            PW  prognoza prognoza prognoza prognoza
  Procesy realne
PKB       (proc.)101,9 101,5 102,5  103,8 104,3  104,3
Eksport     (proc.)102,8 102,8 104,3  105,0 105,1  105,5
Import     (proc. 98,2 100,9 104,9  105,5 105,9  106,6
Popyt krajowy  (proc.) 99,8 100,8 102,7  104,0 104,6  104,8
Spożycie    (proc.)100,6 101,1 101,6  102,4 102,7  102,8
- prywatne   (proc.)100,8 101,1 102,1  103,2 103,5  103,5
- publiczne   (proc.)100,0 100,9 100,0  99,4  99,9  100,0
Akumulacja   (proc. )96,7  99,6 106,4  109,3 110,4  110,6
- nakł. brutto
na środki trwałe(proc. )99,2  99,3 104,4  107,8 109,2  110,6
PKB
w cenach bież.(mld zł)1.595,3 1.642,9 1.721,5 1.829,8 1.955,6 2.089,6
   Ceny
Dynamika CPI
- średnioroczna (proc.)103,7 101,6 102,4  102,5 102,5  102,5
Dynamika PPI
- średnioroczna (proc. 103,3 100,5 102,8  102,5  102,6 102,5
Deflator PKB   (proc.)102,5 101,5 102,2  102,5  102,5 102,5
   Wynagrodzenia     
              2012 2013 2014  2015  2016  2017
              PW  progn. progn. progn. progn.
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej 
(zł)3.522 3.621 3.746 3.921 4.126 4.375
- w sektorze przedsięb. 
(zł)3.728 3.820 3.955 4.151 4.396 4.698
   Rynek pracy
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce 
       - (tys. etatów)
        9.787 9.752 9.743 9.801 9.860 9.929
- w sekt.przed.
        5.549 5.522 5.516 5.554 5.593 5.638 
   Liczba bezrobotnych 
(koniec okresu) (tys. osób) 
        2.137 2.198 2.202 2.118 2.038 1.907 
Stopa bezrob.rejestr.
(koniec okresu) (proc.)  
        13,4  13,8 13,8  13,3  12,8  12,0
   Kurs walutowy
PLN/EUR (średni w roku)(PLN)4,19 4,15 4,00  3,85  3,70  3,65
Stopy proc.
Stopy proc. 
w ujęciu nominalnym - operacji otwartego rynku
(średnio w okresi(proc.)  
          - 4,61 2,95 2,54  3,11  3,78  4,00
   Bilans płat.na bazie transakcji
Saldo obrotów bież.
do PKB (proc.) 
          -3,5 -2,7 -3,3  -3,9  -4,5  -4,9

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »