Reklama

Darowizny na cele pożytku publicznego

W ramach ulgi na darowizny podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania m.in. darowizny na cele pożytku publicznego na rzecz określonych organizacji polskich lub równoważnych organizacji określonych w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele.

Skomplikowany przepis dotyczy po prostu przekazywania darowizn określonym organizacjom na cele pożytku publicznego (ale niekoniecznie organizacjom pożytku publicznego, wpisanym na listę organizacji pożytku publicznego).

Reklama

Limit odliczenia to 6 proc. dochodu. Limit obejmuje łącznie darowizny na cele pożytku publicznego, darowizny na cele kultu religijnego i na cele krwiodawstwa (ulgę na krew). Do limitu nie wliczamy darowizn na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz kościelnych osób prawnych (te darowizny są nielimitowane). Można przekazać większą darowiznę, ale odliczyć można jedynie wartość mieszczącą się w limicie.

Darowizny można odliczyć, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana:

• dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego - w przypadku darowizny pieniężnej (potwierdzenie wpłaty na konto, przekaz pocztowy na konto, przelew);

• dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu - w przypadku darowizny innej niż pieniężna.

Darowizn gotówkowych - wpłaconych do kasy organizacji - nie odliczamy.

Darowizny nie podlegają również odliczeniu, jeżeli zostały odliczone od przychodu w innym zeznaniu rocznym PIT (PIT-28, PIT-36, PIT-37, w tym w ramach podatku tonażowego), albo gdy zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Można odliczać wiele darowizn, byle w limicie. Można odliczyć część darowizny w jednym zeznaniu, część w innym, byle nie odliczyć jednej kwoty dwukrotnie.

Darowizny nie odliczone w PIT rocznym za rok ich przekazania przepadają, ulga nie przechodzi na lata następne.

Cele pożytku publicznego, w związku z którymi przysługuje odliczenie, obejmują zadania w zakresie:

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3. działalności charytatywnej;

4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

6. ochrony i promocji zdrowia;

7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

9. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

12. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

15. wypoczynku dzieci i młodzieży;

16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

19. turystyki i krajoznawstwa;

20. porządku i bezpieczeństwa publicznego;

21. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

22. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

23. ratownictwa i ochrony ludności;

24. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

25. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

26. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

27. promocji i organizacji wolontariatu;

28. pomocy Polonii i Polakom za granicą;

29. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

30. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

31. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

32. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

33. działalności w zakresie wyżej wymienionym na rzecz:

o organizacji pozarządowych oraz

o następujących podmiotów, jeżeli nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników:

• osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

• spółdzielnie socjalne;

• spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będących spółkami działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 Nr 127, poz. 1675, z późn. zm 857).

Darowizny na wyżej wymienione cele pożytku publicznego podlegają odliczeniu od dochodu. Cel darowizny powinien być jasno ujęty w umowie darowizny albo w przelewie czy w dowodzie wpłaty.

Darowiznę przekazać można nie tylko organizacjom wpisanym na listę organizacji pożytku publicznego, ale również na rzecz następujących jednostek nie wpisanych na listę organizacji pożytku publicznego, nie działających w celu osiągnięcia zysku:

• na rzecz organizacji pozarządowych (niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych) - osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym na rzecz fundacji i stowarzyszeń,

• na rzecz przeznaczających całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczających zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników:

o osób prawnych i jednostek organizacyjnych działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

· stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego;

· spółdzielni socjalnych;

· spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 Nr 127, poz. 1675, z późn. zm 857).

Nie podlegają odliczeniu darowizny na rzecz:

• partii politycznych;

• związków zawodowych i organizacji pracodawców;

• samorządów zawodowych;

• fundacji utworzonych przez partie polityczne;

• osób fizycznych;

• osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc., oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Darowiznę na cele pożytku publicznego można przekazać również równoważnym organizacjom zagranicznym określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dodatkowo Norwegia i Islandia), prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele.

Prawo do odliczenia takiej darowizny zagranicznej, na rzecz organizacji określonej w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącej działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, przysługuje podatnikowi pod warunkiem:

• udokumentowania przez podatnika oświadczeniem tej organizacji, iż na dzień przekazania darowizny była ona równoważną organizacją do ww. organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, realizującą cele pożytku publicznego określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych oraz

• istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę (w UE podstawę taką daje prawo unijne).

Artur M. Brzeziński, doradca podatkowy

Dowiedz się więcej na temat: PIT 2011 | ulga związana z darowiznami | e-podatnik | pożytek | darowizna

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »