Reklama

Kolejny pakiet ulg podatkowych w rządowych projektach

​Na stronie Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) ukazał się kolejny projekt zmian m.in. do ustaw o podatku dochodowym, zawierający szereg preferencji, z których podatnicy będą mogli korzystać w 2022 r., o ile spełnią postawione im warunki. Mowa tu o projekcie z dnia 28 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

2.1. Ulga dla podatników działających na rzecz szkolnictwa wyższego, nauki, kultury i sportu

Ulga ma objąć podatników PIT osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z której dochody są opodatkowane według skali podatkowej lub według 19% stawki podatku oraz podatników CIT uzyskujących przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. Preferencja ta będzie polegać na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

1) sportową,

2) kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194),

Reklama

3) wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność sportową będzie się uznawać koszty poniesione na finansowanie:

1) klubu sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, na realizację celów wskazanych w art. 28 ust. 2 tej ustawy,

2) stypendium sportowego,

3) imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171).

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność kulturalną będzie się natomiast uznawać koszty poniesione na finansowanie:

1) instytucji kultury wpisanych do rejestru prowadzonego na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

2) działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.

Z kolei do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę będzie się zaliczać m.in.:

1) stypendia, o których mowa w:

a) art. 97 i art. 213 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

b) art. 283 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 ze zm.),

2) finansowanie zatrudnionemu przez podatnika pracownikowi opłat, o których mowa w art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określonych w umowie zawartej pomiędzy podmiotem prowadzącym kształcenie a osobą podejmującą kształcenie,

3) finansowanie wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów.

Kwota odliczenia nie będzie mogła w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika:

 • PIT z przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • CIT z przychodów innych niż zyski kapitałowe.

W rezultacie podatnik, oprócz zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, odniesie dodatkową korzyść poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania połowy kosztów.

Oczywiście skorzystanie z takiej preferencji będzie możliwe, o ile wskazane koszty nie zostaną podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostaną odliczone od podstawy obliczenia podatku.

Odliczenia będzie się dokonywać w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono "uprzywilejowane" koszty.

Jednocześnie należy zauważyć, że ulga nie pozbawi podatnika prawa zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych. Nie znajdzie tu bowiem zastosowania art. 23 ust. 1 pkt 45 updof oraz odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 48 updop. Na ich podstawie nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a-22o updof oraz odpowiednio w art. 16a-16m updop, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Proponowane rozwiązania mają mieć zastosowanie do wydatków poniesionych po 31 grudnia 2021 r.

2.2. Ulga dla podatników powracających do Polski

Ulga ma dotyczyć osób fizycznych (podatników PIT), które posiadały miejsce zamieszkania poza RP przez co najmniej trzy lata podatkowe poprzedzające bezpośrednio rok podatkowy, w którym przeniosły miejsce zamieszkania na terytorium RP udokumentowane certyfikatem rezydencji. Adresowana jest do tych osób, które zmieniły miejsce zamieszkania po 31 grudnia 2020 r.

Korzyść podatkowa będzie polegać na możliwości odliczania od podatku połowy podatku zapłaconego przez podatnika w Polsce w poprzednim roku.

Chodzi tu o podatek określony według skali podatkowej oraz podatek liniowy.

Warunkiem odliczenia będzie m.in. uzyskanie dochodów z określonych źródeł, tj. z pracy (art. 12 ust. 1 updof), działalności wykonywanej osobiście (art. 13 updof), pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 14 updof) lub z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów. Odliczenie od podatku podatnik będzie mógł stosować przez cztery lata następujące po roku bazowym. Rokiem bazowym będzie wybrany przez podatnika rok, tj. rok:

 • w którym podatnik zmienił rezydencję podatkową i stał się polskim rezydentem albo
 • następujący po zmianie rezydencji podatkowej.

Wysokość odliczenia w pierwszym roku wyniesie 50% podatku należnego za rok bazowy, zaś w drugim - 50% podatku należnego obliczonego za pierwszy rok stosowania ulgi. W trzecim i czwartym roku będzie to 50% podatku należnego obliczonego za poprzedni rok stosowania ulgi, czyli odpowiednio za drugi i trzeci rok stosowania odliczenia.

Kwota, która nie znajdzie pokrycia w podatku, będzie podlegać odliczeniu w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej jednak niż przez 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym dokonano pierwszego odliczenia.

Odliczenia będzie się dokonywać w zeznaniu podatkowym.

2.3. Ryczałt od przychodów zagranicznych

Ryczałt od przychodów zagranicznych to nowa propozycja skierowana do osób fizycznych, którym powiodło się za granicą i które przeniosą miejsce zamieszkania (rezydencję podatkową) do Polski. Podatnik będzie mógł wybrać ryczałt jako sposób opodatkowania przychodów osiąganych ze źródeł położonych za granicą. Wysokość podatku ma być stała i wynosić 200.000 zł za każdy rok podatkowy niezależnie od wysokości uzyskanych zagranicznych przychodów. Ryczałt ma być płatny do 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym.

Z tej formy opodatkowania będzie można korzystać nie dłużej niż przez dziesięć kolejnych lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Oczywiście podatnik, chcąc korzystać z ryczałtu, będzie musiał spełnić pewne warunki, w szczególności:

 • przenieść miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (rezydencję podatkową) na terytorium Polski, a więc podlegać w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,
 • złożyć urzędowi skarbowemu oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem,
 • w okresie bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy, w którym podatnik przeniósł rezydencję podatkową do Polski, nie pozostawać polskim rezydentem podatkowym przez co najmniej pięć z sześciu lat podatkowych,
 • ponosić wydatki na wzrost gospodarczy, rozwój nauki i szkolnictwa, ochronę dziedzictwa kulturowego lub krzewienie kultury fizycznej, w sposób określony w odrębnym rozporządzeniu, w wysokości co najmniej 100.000 zł rocznie, począwszy od roku podatkowego następującego bezpośrednio po roku podatkowym, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

2.4. Przejściowy ryczałt od ujawnionych dochodów

Projektowane przepisy wprowadzają program repatriacji kapitału, czyli przejściowy podatek dochodowy od niektórych dochodów osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Jest to rozwiązanie adresowane do podmiotów zainteresowanych ujawnieniem organom podatkowym dochodów wcześniej nieopodatkowanych oraz podmiotów zainteresowanych wycofaniem się z ryzykownej polityki podatkowej.

W przypadku dochodów lub przychodów, które nie zostały zadeklarowane w całości lub w części do opodatkowania na terytorium Polski na podstawie ustawy o PIT, ustawy o CIT albo ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905 ze zm.), podatnicy będą mogli je zgłosić do opodatkowania przejściowym ryczałtem od dochodów. Zgłoszenie polegać będzie na złożeniu stosownego wniosku w tej sprawie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Takiemu opodatkowaniu nie będą jednak podlegać:

 • dochody, które powstały w wyniku popełnienia przestępstwa, także w przypadku zbiegu z przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym,
 • dochody, które powstały w wyniku popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,
 • podmioty objęte na dzień składania wniosku postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową lub kontrolą celno-skarbową, których przedmiotem są omawiane dochody.

Stawka przejściowego ryczałtu od dochodów ma wynosić 8% podstawy opodatkowania.

Ryczałt powinien być zapłacony w terminie 30 dni następujących po dniu złożenia wniosku. Prawidłowe wypełnienie i złożenie wniosku oraz zapłacenie ryczałtu spowoduje, że wniosek zostanie potraktowany jak deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu, a zapłacony przejściowy ryczałt od dochodów stanie się podatkiem należnym od zadeklarowanego dochodu. Ponadto zapłata ryczałtu od dochodów będzie skutkować zwolnieniem tego dochodu odpowiednio z PIT, CIT, czy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Niestety możliwość opodatkowania podatkiem przejściowym będzie ograniczona w czasie, tj. do 31 grudnia 2022 r., bowiem wniosek w tej sprawie będzie można złożyć w terminie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.


Przegląd Podatku Dochodowego Nr 15

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »