Reklama

Odzyskaj podatek zapłacony za dochody nieujawnione!

Dziś mija ostatni dzień na złożenie wniosku o wznowienie postępowania, który otwiera drogę do odzyskania 75 proc. podatku.

W dniach 23-24 września internauci w ramach bezpłatnego dyżuru mailowego mieli możliwość zadawania pytań ekspertom z Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w kontekście możliwości odzyskania przez nich podatku od dochodów nieujawnionych w wysokości 75 proc., który zapłacili fiskusowi. Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.

Poniżej publikujemy najciekawsze pytania i odpowiedzi:

Urząd Skarbowy nałożył na mnie zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 rok z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w źródłach ujawnionych. Czy ja również mogę złożyć taki wniosek o wznowienie czy to dotyczy tylko przypadków do 2006 r. Jeżeli nie, to jakie są szanse że Trybunał wyda orzeczenie również w sprawie 2007 roku?

Reklama

Odpowiedź:

TK w swoim wyroku z dnia 18 lipca 2013 r. stwierdził niekonstytucyjność przepisu art. 20 ust. 3 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym w okresie 1 stycznia 1998 - 31 grudnia 2006. A zatem naszym zdaniem bezpośrednie przesłanki do wznowienia postępowania w związku z ww. wyrokiem TK dotyczą tych postępowań zakończonych decyzją ostateczną, które oparte były na ww. art. ustawy o PIT w brzmieniu zakwestionowanym przez TK. W przypadku gdy decyzja była oparta na art. 20 ust. 3 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym po 1 stycznia 2007 r. (a zatem nie zakwestionowanym bezpośrednio przez TK) nie ma wprost przesłanek do wznowienia postępowania.

Składając w takim przypadku wniosek o wznowienie należy liczyć się z jego ewentualnym negatywnym rozpatrzeniem. Aby TK wydał wyrok dot. art. 20 ust. 3 ustawy o PIT w brzmieniu po 1stycznia 2007 winna być złożona stosowna skarga w tym zakresie do TK.

W kwietniu 2010 r. ( postępowanie zaczęto w 2009 r. ) - zapadła decyzja US o naliczeniu 75 proc. zryczałtowanego podatku za 2004 r. od nieujawnionych dochodów ( dot. kupno mieszkania w 2004 r. ) Jest tytuł wykonawczy egzekucyjny US. Odsetki rosną... Naliczony podatek nie jest jednak zapłacony, ponieważ podatnik jest niewypłacalny brak jakiegokolwiek majątku - potwierdzone m.in. sadowym nakazem wyjawienia majątku) w związku z powyższym czy można złożyć wniosek o uchylenie decyzji z 2010 r.?

Odpowiedź:

TK w swoim wyroku z dnia 18 lipca 2013 r. stwierdził niekonstytucyjność przepisu art. 20 ust. 3 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym w okresie 1 stycznia 1998 - 31 grudnia 2006. A zatem, jeżeli decyzja, którą pan otrzymał oparta jest na tym artykule w brzmieniu zakwestionowanym przez TK, wówczas zachodzą naszym zdaniem przesłanki do wznowienia postępowania w związku z ww. wyrokiem. Okoliczność, iż podatek z ostatecznej decyzji dotyczącej dochodu ze źródeł nieujawnionych nie został zapłacony nie wyłącza możliwości składania wniosku o wznowienie postępowania.

Decyzją z czerwca 2009 r. ustalono mi zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2004 r. Jednym z trzech art. na które powołuje się decyzja jest art. 20 ust 1, art.30 ust. 1 pkt 7 ustawy z dn.26 lipca 1991 r. Czy w związku z decyzją TK mam prawo się odwoływać? Jeśli tak, jak będzie wyglądać procedura po odwołaniu? Czy odwołanie oznacza wznowienie procedury wyjaśniającej źródła finansowania?

Odpowiedź:

TK w swoim wyroku z dnia 18 lipca 2013 r. stwierdził niekonstytucyjność powyższego przepisu w brzmieniu obowiązującym w okresie 1 stycznia 1998 - 31 grudnia 2006. A zatem w pani przypadku zachodzą naszym zdaniem przesłanki do wznowienia postępowania w związku z ww. wyrokiem TK - albowiem decyzja dotycząca 2004 roku oparta była na ww. przepisie - wskazała pani na artykule 20 ust. 1 ustawy o PIT ale zakładamy, że decyzja była też oparta na art. 20 ust. 3, który jest powiązany z przywołanym przez panią przepisem.

Złożenie wniosku o wznowienie wszczyna stosowne postępowanie organu podatkowego. Organ podatkowy w następstwie wznowienia postępowania może wydać decyzję w której odmówi uchylenie decyzji dotychczasowej albo uchyli taką decyzję: i w tym zakresie orzeknie co do istoty lub umorzy postępowanie w sprawie.

W roku 2007 w związku z budową domu zostałam wraz z mężem poddana kontroli skarbowej za lata 2005 i 2006. Rok 2006 został rozliczony pozytywnie, natomiast w 2005 wykazano nieprawidłowość w postaci środków bez pokrycia na kwotę XXX zł. Mimo naszego oświadczenia o wspólnocie majątkowej zostaliśmy ukarani osobno, ponosząc podwójne koszty bronienia się. W związku z powyższym pragnę zapytać: Czy po kontroli przeprowadzonej w roku 2007 przysługuje nam prawo do odwołania? Jak długo trwają procedury odwoławcze? Na jakie sposoby organy podatkowe mogą nam uniemożliwiać lub utrudniać zwrot podatku?

Odpowiedź:

W związku z przedstawionym stanem faktycznym wnioskujemy, iż za 2005 rok została wydana decyzja ustalająca wysokość dochodów ze źródeł nieujawnionych oparta na art. 20 ust. 3 ustawy o PIT. TK w swoim wyroku z dnia 18 lipca 2013 r. stwierdził niekonstytucyjność powyższego przepisu w brzmieniu

obowiązującym w okresie 1 stycznia 1998 - 31 grudnia 2006. A zatem zachodzą naszym zdaniem przesłanki do wznowienia postępowania w związku z ww. wyrokiem TK. Nie ma przy tym znaczenia okoliczność, iż postępowanie było prowadzone w 2007 r. Istotne jest, by podstawę decyzji był art. 20 ust. 3 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym w zakreślonym powyżej okresie. Co do zasady sprawa powinna być rozpatrzona przez organ bez zbędnej zwłoki (teoretycznie powinno być to nie dłużej niż 2 miesiące ale termin ten może być przez organ przedłużony). Podstawowy argument jaki mogą podnosić organy podatkowe może dotyczyć przede wszystkim kwestii przedawnienia.

Zostałem ukarany nałożeniem podatku od dochodów nieujawnionych za 2001 i 2004 r. Od pierwotnej decyzji za rok 2001 odwołałem się do WSA w Szczecinie, ale decyzja została podtrzymana. Od decyzji za rok 2004 r. już się nie odwoływałem. Zarzucono mi nieujawnione dochody w sumie na około XXX zł i od tej kwoty naliczono podatek. Czy w powyższej sprawie ma zastosowanie wyroku TK? Czy mam szansę na odzyskanie już zapłaconych kwot i umorzenie pozostałej do spłaty części?

Odpowiedź:

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 18 lipca 2013 r. orzekł o niekonstytucyjności art. 20 ust. 3 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym w okresie 1 stycznia 1998 r. - 31 grudnia 2006 r. A zatem jeżeli pana decyzje w zakresie podatku za 2001 oraz za 2004 rok były oparte na ww. przepisie - zakwestionowanym przez TK - wówczas istnieją przesłanki do wznowienia postępowania podatkowego. Wznowienie postępowania może otworzyć drogę do odzyskania zapłaconego podatku, należy jednak mieć na uwadze, iż organy podatkowe będą podnosić różne argumenty by to utrudnić.

W 2004 roku kupiłem małe mieszkanie za XXX zł. W 2010 r. fiskus kazał wskazać dochody za które kupiłem to mieszkanie. W trakcie postępowania podatkowego fiskus nałożył mi kare 75 proc. Czy mam szansę na wznowienie postępowania i odzyskanie podatku?

Odpowiedz:

Z przedstawionego przez pana stanu faktycznego wynika, że decyzja dotyczyła roku 2004 r., zatem mieści się w granicach czasowych przepisów, które TK uznał za niekonstytucyjne (wyrok dotyczy bezpośrednio tylko przepisów obowiązujących w latach 1998 - 2006). Są zatem podstawy do wystąpienia z wnioskiem o wznowienie z powołaniem się na w/w wyrok i wnioskowanie o umorzenie postępowania i zwrot podatku. Wniosek powinien być złożony do 27 września br. Oczywiście nie ma gwarancji, że organy od razu umorzą postępowanie i zwrócą podatek będą zapewne starały się znaleźć argumenty prawne które zwolnią ich z takiego obowiązku (zapewne przedawnienie itp.) ale szansa na odzyskanie podatku jest w mojej ocenie duża. W każdym razie podatnik nic nie ryzykuje (sam wniosek nie podlega żadnej opłacie) a zyskać można wiele. Organy zapewne liczą, że wielu podatników zrezygnuje z walki o podatek i nie będzie starać się o jego zwrot.

Jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie z tytułu nieujawnionych źródeł dochodu za lata 2006-2008. W 2006 r. ustalono zerowe zobowiązanie. Rok 2007 - decyzja wymiaru podatku w wysokości XXX tys. zł. Skarga do Izby Skarbowej, która w całości uchyliła decyzję wskazując rażące naruszenie prawa przez urząd skarbowy. Czy w związku z wydanymi ostatnio aktami prawnymi jest szansa na to ,że podatek który będę musiała po ponownym rozpoznaniu sprawy odprowadzić nie będzie aż 75 proc. czy raczej nic się w tej materii nie zmieni?

Odpowiedz:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że decyzja dotyczy roku 2007 i 2008. Wyrok Trybunału dotyczy bezpośrednio tylko przepisów obowiązujących w latach 1998 - 2006 r. Zatem z prawnego punktu widzenia wznowienie może dotyczyć tylko lat objętych wyrokiem TK i w pani przypadku wniosek o wznowienie byłby zapewne oddalony z tego powodu (zresztą w pani przypadku i tak nie ma możliwości wznowienia gdyż postępowanie się nadal toczy, nie zostało jeszcze zamknięte).

Trybunał natomiast wspominał w uzasadnieniu, że aktualnie obowiązuje przepisy obarczone są podobnymi jeśli nie identycznymi wadami jak te będące bezpośrednio przedmiotem jego kontroli.

Wskazał również na błędną praktykę organów podatkowych m. in. przerzucanie ciężaru dowodu na podatnika i te wskazania można (a nawet trzeba) wykorzystać w toku pani postępowania budując odpowiednią argumentację. Także w mojej ocenie jest szansa przynajmniej na zmniejszenie kwoty samego zobowiązania (oczywiście wszystko zależy od konkretnego stanu faktycznego). Można też próbować wnioskować o umorzenie całego postępowania z powodu wyroku TK, ale raczej będzie trudno żeby organy o razu "odpuściły" i umorzyły sprawę (aczkolwiek wykluczyć też nie można takiej sytuacji).

W 1995 r. urząd skarbowy wszczął‚ postępowanie dotyczące dochodów ze źródeł nieujawnionych za 1992 i 1993 r. zakończonych decyzją izby skarbowej w 2001roku. Czy ja również mogę złożyć wniosek o wznowienie postępowania?

Odpowiedź:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że decyzja dotyczy lat 1992-93. Wyrok Trybunału dotyczy przepisów obowiązujących w latach 1998 - 2006 r. Zatem z prawnego punktu widzenia wznowienie może dotyczyć tylko lat objętych wyrokiem TK i w pana przypadku wniosek o wznowienie byłby oddalony z tego powodu. Przepisy na podstawie których wydano decyzje nie zostały uchylone wyrokiem TK.

Przypomnieć należy, iż wnioski o wznowienie postępowań podatkowych po wydaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. dochodów nieujawnionych można składać jeszcze tylko dzisiaj. Decydująca jest data stempla pocztowego nadania wniosku. Także podatnicy mają jeszcze kilkanaście godzin na złożenie wniosku. Ten czas powinien w zupełności wystarczyć na jego sporządzenie. Do złożenia wniosku wystarczy posiadać ostateczną decyzję organu podatkowego i powołać się na nią w samym wniosku.

Jeszcze przez cały dzisiejszy dzień do późnych godzin popołudniowych można zlecać ekspertom z Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych sporządzenie wniosków o wznowienie postępowania podatkowego.

Dowiedz się więcej na temat: MiSP | urząd skarbowy | podatek | odzyskanie | fiskus | ostatni dzień | podatkach

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »