Reklama

Dopłaty do wypoczynku ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Spółka z o.o. ma utworzony ZFŚS. Czy środki tego funduszu można przeznaczyć na dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez pracowników we własnym zakresie? Jak zaksięgować takie dopłaty?


1. Warunki przyznania dopłat do wypoczynku z ZFŚS

W ramach prowadzonej działalności socjalnej pracodawcy mogą przyznawać świadczenia na rzecz pracowników w formie dopłat do różnych form wypoczynku osób uprawnionych, w tym m.in. wczasów organizowanych przez pracowników we własnym zakresie. Należy jednak pamiętać, iż świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) przysługują uprawnionym w zależności od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

Reklama

Zasady tworzenia przez pracodawców ZFŚS i gospodarowania środkami tego funduszu określa ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.) - zwana dalej ustawą o ZFŚS.

Na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy o ZFŚS, osobami uprawnionymi do korzystania z ZFŚS są:

1) pracownicy i ich rodziny,

2) emeryci i renciści - byli pracownicy i ich rodziny, oraz

3) inne osoby, którym pracodawca przyznał, w regulaminie ZFŚS, prawo korzystania ze świadczeń socjalnych.

Finansowaniem z ZFŚS może być objęta działalność socjalna pracodawcy określona w art. 2 pkt 1 ustawy o ZFŚS. Działalność ta obejmuje m.in. usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku.

Przy czym, w myśl art. 8 ustawy o ZFŚS, przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS powinna być uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z ZFŚS oraz zasady przeznaczania środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym z zakładową organizacją związkową. Natomiast pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.


2. Opodatkowanie i oskładkowanie dopłat do wypoczynku

Czy dopłaty do wczasów organizowanych przez pracowników we własnym zakresie są przychodem pracowników obciążonym podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 

Świadczenie pieniężne w postaci dofinansowania do wczasów zorganizowanych przez pracownika we własnym zakresie (łącznie z pozostałymi świadczeniami pieniężnymi i rzeczowymi) jest wolne od podatku do kwoty 380 zł w roku podatkowym. Jeżeli przekracza tę kwotę, wówczas nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu.

Z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.) - dalej zwanej updof - wynika, że przychodem pracownika są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło ich finansowania. Przychodem są również świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Nie oznacza to jednak, że dofinansowanie do wypoczynku pracownika zawsze podlega opodatkowaniu. Niekiedy przychód ten korzysta ze zwolnienia od podatku.

W myśl bowiem art. 21 ust. 1 pkt 67 updof, zwalnia się od podatku dochodowego wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Dofinansowanie do wczasów zorganizowanych przez pracownika we własnym zakresie ma niewątpliwie charakter pieniężny i jeżeli dodatkowo:

a) ma związek z finansowaniem działalności socjalnej, o której nowa w przepisach o ZFŚS,

b) sfinansowane zostało w całości ze środków ZFŚS oraz

c) łączna wartość świadczeń rzeczowych i pieniężnych otrzymanych przez pracownika nie przekroczyła w roku podatkowym kwoty 380 zł,

- to spełnione są warunki uprawniające do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 67 updof.

Czy dopłaty z ZFŚS do wczasów zorganizowanych przez pracownika we własnym zakresie są zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne?
 

Dopłaty do wypoczynku, które są sfinansowane ze środków ZFŚS, zwolnione są w całości ze składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. nr 161, poz. 1106 ze zm.) wynika, iż podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie stanowią m.in. świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Dopłaty z ZFŚS wypłacone osobom uprawnionym do korzystania z tego funduszu są zatem zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne. Ponadto zwolnienie ze składek ZUS nie jest uzależnione od spełnienia żadnych dodatkowych warunków.

Analogiczne zasady stosuje się do składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).


3. Jak sporządzić wniosek o przyznanie dopłaty do wypoczynku ze środków ZFŚS?

Dopłaty do wypoczynku osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z ZFŚS są przyznawane na wniosek osoby uprawnionej. Taki wniosek może być sporządzony w sposób zaprezentowany na przykładzie.
 
 

Jan Nowak 
ul. Parkowa 8
00-950 Warszawa

Gorzów Wlkp., dnia 1 lipca 2010 r.

Komisja
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedsiębiorstwa ABC spółka z o.o. w Warszawie

Wniosek o przyznanie ze środków zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych dopłaty do wypoczynku

Zwracam się z wnioskiem o przyznanie dopłaty do wypoczynku.

Uzasadnienie wniosku
Od 21 do 30 czerwca 2010 r. ja i moja rodzina wypoczywaliśmy na wczasach turystycznych w Bieszczadach. Całkowity koszt wczasów wyniósł: 4.000 zł.
Członkowie rodziny wnioskodawcy korzystający z wczasów:
 


Lp.

Nazwisko i imię

Stopień pokrewieństwa

Data urodzenia dziecka

1.

Ewa Nowak

żona

 

2.

Karol Nowak

syn

14.12.2000 r.

3.

Julia Nowak

córka

30.06.2002 r.

Jednocześnie informuję, że nie korzystałem w roku bieżącym z tego rodzaju świadczenia socjalnego.
 

Jan Nowak
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(podpis wnioskodawcy)

Załączniki (faktury, potwierdzenia dokonania wpłat, inne):
Faktura nr 10/2010 z 30 czerwca 2010 r.

Uwagi Komisji co do sposobu załatwienia wniosku

Przyznano świadczenie z ZFŚS w postaci dopłaty do wczasów w wysokości 40% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 350 zł/osobę w rodzinie, co daje kwotę: (4 osoby × 350 zł/osobę) = 1.400 zł.
 

Krzysztof Maj
Adam Kowal
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(podpisy członków Komisji)


4. Ewidencja księgowa dopłat do wczasów pracowniczych

Przykład

Na dzień wypłaty dopłaty do wczasów wartość świadczeń otrzymanych
przez pracownika z ZFŚS przekroczyła w roku podatkowym kwotę 380 zł

I. Założenia:

1. Regulamin ZFŚS przewiduje zwrot pracownikom części wydatków poniesionych na zorganizowanie wypoczynku.

2. Pracownik przedstawił dokumenty potwierdzające, iż poniósł wydatki na zakup wczasów w kwocie: 4.000 zł dla całej rodziny (4 osoby uprawnione do świadczeń z ZFŚS).

3. Zgodnie z regulaminem ZFŚS, pracownikowi przysługuje dofinansowanie ze środków funduszu w wysokości 40% poniesionych wydatków: (4.000 zł x 40%) = 1.600 zł, nie więcej jednak niż 350 zł na osobę uprawnioną: (4 osoby x 350 zł) = 1.400 zł. Komisja przyznała zatem świadczenie w kwocie: 1.400 zł.

4. Na dzień wypłaty środków z tytułu dopłaty do wczasów wartość świadczeń otrzymanych przez pracownika z ZFŚS przekroczyła w roku podatkowym kwotę: 380 zł. Zatem całą kwotę dofinansowania pomniejszono o podatek dochodowy w dniu jej wypłaty pracownikowi. Dofinansowanie wypłacono z konta ZFŚS.

II. Dekretacja:
 


Opis operacji
Kwota
Konto

Wn

Ma

1. PK - przyznanie dofinansowania do wypoczynku ze środków ZFŚS - kwota brutto

1.400 zł

85

23-4

2. PK - potrącenie kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych: (1.400 zł × 18%) =

252 zł

23-4

22

3. WB - wypłata pracownikowi kwoty dofinansowania pomniejszonej o zaliczkę na podatek dochodowy: (1.400 zł - 252 zł) =

1.148 zł

23-4

13-5

III. Księgowania:

Kliknij, aby powiększyć obrazPrzykład

Dopłata do wczasów jest pierwszym świadczeniem otrzymanym przez pracownika z ZFŚS w 2010 r.

I. Założenia:

1. Na podstawie danych z poprzedniego przykładu, przy założeniu, że jest to pierwsze świadczenie otrzymane przez pracownika w 2010 r. z ZFŚS.

2. Ustalenie podstawy opodatkowania oraz kwoty zaliczki na podatek dochodowy:

a) kwota nieobjęta zwolnieniem z podatku dochodowego: (1.400 zł - 380 zł) = 1.020 zł,

b) kwota zaliczki na podatek dochodowy: (1.020 zł × 18%) = 184 zł (w zaokrągleniu do pełnych złotych),

c) kwota przekazana na rachunek pracownika: (1.400 zł - 184 zł) = 1.216 zł.

II. Dekretacja:
 


Opis operacji
Kwota
Konto

Wn

Ma

1. PK - przyznanie dofinansowania do wypoczynku ze środków ZFŚS - kwota brutto

1.400 zł

85

23-4

2. PK - potrącenie kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych: (1.020 zł × 18%) =

184 zł

23-4

22

3. WB - wypłata pracownikowi kwoty dofinansowania pomniejszonej o zaliczkę na podatek dochodowy: (1.400 zł - 184 zł) =

1.216 zł

23-4

13-5

III. Księgowania:

Kliknij, aby powiększyć obrazZeszyty Metodyczne Rachunkowości Nr 13 z dnia 2010-07-01

GOFIN podpowiada

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »