Reklama

GUS podał dane o zatrudnieniu i przeciętnych wynagrodzeniach w przedsiębiorstwach w sierpniu 2022 r.

W sierpniu 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z sierpniem 2021 r. było wyższe o 2,4 proc. i wyniosło 6502,6 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się minimalnie (o 0,1 proc.). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2022 r. w porównaniu z sierpniem 2021 r. było wyższe o 12,7 proc. i wyniosło 6583,03 zł (brutto). Względem lipca 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zmniejszyło się o 2,9 proc.

Dane odnoszące się do sektora przedsiębiorstw dotyczą podmiotów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza zaklasyfikowana do wybranych rodzajów działalności PKD 20072 , o liczbie pracujących 10 i więcej osób. W związku z tym, badanie nie obejmuje, m.in. administracji publicznej, edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

W sierpniu w porównaniu z lipcem 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyło się minimalnie (o 0,1%). Niewielkie zmniejszenie przeciętnego zatrudnienia w sierpniu 2022 r. było wynikiem m.in. zwolnień w jednostkach, a także zakończenia umów terminowych i nie przedłużania ich. Porównując sierpień 2022 r. do sierpnia 2021 r., przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 2,4%, podczas gdy w sierpniu 2021 r. odnotowany w skali roku wzrost był niższy i wyniósł 0,9%.

Reklama

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i jej wpływem na rynek pracy, od marca do maja 2020 r. odnotowywano spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw miesiąc do miesiąca, natomiast od czerwca 2020 r. do grudnia 2020 r. zaobserwowano jego wzrost. W 2021 roku przeciętne zatrudnienie ulegało niewielkim zmianom, jednak do grudnia 2021 r. nie powróciło do wartości odnotowywanych na początku 2020 r. Od rozpoczęcia 2022 roku widoczny był wzrost przeciętnego zatrudnienia względem poprzedniego miesiąca, z wyjątkiem maja i sierpnia 2022 r. kiedy to odnotowano jego niewielki spadek. W sierpniu 2022 r. w porównaniu z lipcem 2022 r. przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się o ok. 5,6 tys. etatów. 

W sierpniu 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyło się w stosunku do lipca 2022 r. o 2,9%, podczas gdy w sierpniu 2021 r. w porównaniu do lipca 2021 r. płace zanotowały mniejszy spadek, wynoszący 0,1%. 

Zmniejszenie się przeciętnych wynagrodzeń w sierpniu 2022 r. względem lipca 2022 r. spowodowane było wypłatami w poprzednim miesiącu m.in. premii kwartalnych, półrocznych, motywacyjnych, jubileuszowych, nagród z okazji Dnia Leśnika i Dnia Energetyka, a także podwyżki wynagrodzeń wraz z ich wyrównaniem, wypłaty premii z powodu inflacji, dodatkowych nagród jednorazowych oraz odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń3 ). Spadek przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto odnotowano prawie we wszystkich sekcjach PKD 2007, z czego największy w sekcji "Górnictwo i wydobywanie" (o 33,6%), gdzie wynagrodzenia wyniosły 9944,69 zł (miesiąc wcześniej 14975,43 zł), w sekcji "Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo"4 (o 30,8%) i płacą w wysokości 8241,87 zł (miesiąc wcześniej 11910,56 zł) oraz w sekcji "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę" (o 17,1%), gdzie wynagrodzenia zmniejszyły się do 9138,90 zł (miesiąc wcześniej wyniosły 11020,26 zł). 

W skali roku (sierpień 2022 r. do sierpnia 2021 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 12,7%. Przed rokiem (sierpień 2021 r. do sierpnia 2020 r.) odnotowano dynamikę wzrostu przeciętnej płacy na poziomie 9,5%. 

Narastająco w okresie ośmiu miesięcy 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w stosunku do analogicznego okresu 2021 r. wzrosły we wszystkich sekcjach PKD 2007 od 4,3% w sekcji "Pozostała działalność usługowa" 5 do 22,5% w sekcji "Górnictwo i wydobywanie", co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 13,1%. Najwyższą przeciętną płacę brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie narastającym odnotowano w sekcji "Informacja i komunikacja" w wysokości 11 197,51 zł (wzrost o 12,0% względem analogicznego okresu roku poprzedniego), zaś najniższą w sekcji "Zakwaterowanie i gastronomia" na poziomie 4661,85 zł (pomimo wzrostu w odniesieniu do sytuacji sprzed roku o 13,7%).

Wyjaśnienia metodologiczne 

Sektor przedsiębiorstw dotyczy podmiotów, o liczbie pracujących 10 i więcej osób, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: leśnictwa i pozyskiwania drewna; rybołówstwa w wodach morskich; górnictwa i wydobywania; przetwórstwa przemysłowego; wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją; budownictwa; handlu hurtowego i detalicznego; naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle; transportu i gospodarki magazynowej; działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informacji i komunikacji; działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości; działalności prawniczej, rachunkowoksięgowej i doradztwa podatkowego, działalności firm centralnych (head offices); doradztwa związanego z zarządzaniem; działalności w zakresie architektury i inżynierii; badań i analiz technicznych; reklamy, badania rynku i opinii publicznej; pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej; działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej; działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją; naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego; pozostałej indywidualnej działalności usługowej. Źródłem danych jest "Meldunek o działalności gospodarczej" (DG-1). W ramach tego sprawozdania, podmioty o liczbie pracujących 50 lub więcej osób badane są metodą pełną, a podmioty o liczbie pracujących od 10 do 49 osób - metodą reprezentacyjną6 Dane z rynku pracy na formularzu badania DG-1 nie obejmują osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło - szczegółowy zakres wyłączeń z opisem metod obliczania zmiennych z rynku pracy znajduje się m.in. w objaśnieniach do formularza DG-1 7 . Ze względu na krótki termin w jakim jednostki dostarczają dane w ramach badania na formularzu DG-1, prezentowane wyniki mają charakter wstępny. W przypadku braku pełnej ewidencji na dzień sporządzania sprawozdania dopuszcza się wykazywanie danych szacunkowych, zaś w sytuacji konieczności skorygowania danych wykazanych w poprzednich okresach, zmiany uwzględnia się wyłącznie w danych narastających. (GUS)

Na rynku pracy pierwsze oznaki spowolnienia, ale nie wiadomo, czy to trwały trend

- Sierpniowe dane GUS o zatrudnieniu i wynagrodzeniach pokazały pierwsze oznaki spowolnienia na polskim rynku pracy, ale na razie nie wiadomo, czy to będzie stały trend - oceniają ekonomiści. Wskaźniki koniunktury nie wskazują natomiast na znaczne pogorszenie sytuacji pracowników.

MBANK

"Choć zatrudnienie spada, to jednak można uznać, że wciąż trzyma się nieźle. To nie był najgorszy z sierpień, a trajektoria zmian zaczyna przypominać tę z 2021 roku. Wskaźniki koniunktury nie wskazują na nadchodzący dramat. Polityka fiskalna też pomoże.

Realne płace na minusie, realny fundusz płac też. Oprócz złych nastrojów, ograniczenie wydatków konsumpcyjnych uzyskuje coraz więcej argumentów stricte "portfelowych". Nie jest to nic, czego nie można było się spodziewać. Płace pewnie nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa.

Gdy popatrzymy na odsezonowane dynamiki płac, to wygląda to dobrze (dla inflacji) tzn. zwalnia. Potwierdza to tylko, że w lipcu było sporo czynników jednorazowych, które nie powtórzyły się w sierpniu. Czy będzie już tylko zwalniało? Nie mamy pewności".

PEKAO

"Najnowsze dane z rynku pracy znowu zaskoczyły, ale tym razem na minus - w sierpniu płace wzrosły o 12,7 proc. rdr wyraźnie słabiej od oczekiwań (13,9 proc.). Realnie dynamika wynagrodzeń znowu na sporym minusie. Dzisiejszy odczyt to pierwszy sygnał spowolnienia na polskim rynku pracy.

Dane o zatrudnieniu zgodnie z konsensusem (2,4 proc. rdr). W sierpniu liczba etatów w sektorze przedsiębiorstw spadła o 3 tys. mdm. To dobry wynik - w sierpniu zazwyczaj mamy do czynienia z sezonowym spadkiem liczby etatów".

PIE

- Rynek pracy pozostaje stabilny - ocenił Sebastian Sajnóg z Polskiego Instytutu Ekonomicznego w komentarzu do wtorkowych danych GUS. Według analityka spowolnienie gospodarcze powinno mieć "małe przełożenie na bezrobocie", a jego skutkiem będzie m.in. słabszy wzrost wynagrodzeń.

Jak poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny, zatrudnienie w sierpniu rdr wzrosło o 2,4 proc., a wynagrodzenie w sierpniu rdr zwiększyło się o 12,7 proc.

- Sierpniowe dane potwierdzają, że rynek pracy pozostaje stabilny - wskazał Sajnóg. Zwrócił uwagę, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6583 zł. - Solidne wyniki widoczne są także poza dużymi firmami - dane Eurostatu potwierdzają, że liczba pracujących osób jest bliska historycznym maksimom - zaznaczył.

W opinii analityka "spadek aktywności gospodarczej powinien mieć słabe przełożenie na bezrobocie". Wyjaśnił, że liczba nowych bezrobotnych zgłaszających się do urzędów jest niewielka. - Także badanie Randstad wskazuje, że czas potrzebny na zmianę pracy jest stabilny (niecałe 3 miesiące)" - dodał. Według niego głównym skutkiem spowolnienia będzie "osłabienie pozycji negocjacyjnej pracowników - trudniej będzie wywalczyć podwyżkę.

Analityk zaznaczył, że rosnące koszty energii mają dotąd małe przełożenie na decyzje o zatrudnieniu. Dodał, że na koniec lipca przedsiębiorcy zadeklarowali o 40 proc. mniejszą liczbę zwolnień grupowych mniejszą niż przed rokiem. - W sierpniu zatrudnienie straci 17,4 tys. pracowników, w ubiegłym roku było to 29,7 tys. osób - stwierdził. 

19 sierpnia informowaliśmy: Wynagrodzenia w lipcu 2022 r. Co wynika z danych GUS?

W skali roku (lipiec 2022 r. do lipca 2021 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 15,8 proc. Przed rokiem (lipiec 2021 r. do lipca 2020 r.) odnotowano dynamikę wzrostu przeciętnych płac na poziomie 8,7 proc.

W lipcu 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w stosunku do czerwca 2022 r. o 3,4 proc., podczas gdy w lipcu 2021 r. w porównaniu z czerwcem 2021 r. płace zanotowały mniejszy wzrost, tj. o 0,9 proc.

Wzrost przeciętnych wynagrodzeń w lipcu 2022 r. względem czerwca 2022 r. spowodowany był m.in. wypłatami premii kwartalnych, półrocznych, motywacyjnych, jubileuszowych, nagród z okazji Dnia Leśnika i Dnia Energetyka oraz wypłaty odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń). Na zwiększenie się płac w lipcu 2022 r. miały także wpływ podwyżki wynagrodzeń wraz z ich wyrównaniem, wypłaty premii z powodu inflacji, a także dodatkowych nagród jednorazowych, m.in. w sekcji "Górnictwo i wydobywanie" - podał GUS w komunikacie. 

Największy wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w lipcu w porównaniu do czerwca odnotowano w sekcji "Rolnictwo, leśnictwo, łowiec­two i rybactwo" (o 62,6 proc.), gdzie wynagrodzenia wyniosły 11910,56 zł (miesiąc wcześniej 7323,11 zł), w sekcji "Górnictwo i wydobywanie" (o 26,1 proc.) i płacą w wysokości 14975,43 zł (miesiąc wcześniej 11877,54 zł) oraz w sekcji "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę" (o 22,9 proc.) - podał GUS. 

W lipcu wzrosło też zatrudnienie

W lipcu 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z lipcem 2021 r. było wyższe o 2,3 proc. i wyniosło 6508,3 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie zwiększyło się minimalnie (o 0,2 proc.). 

INTERIA.PL

Biznes INTERIA.PL na Facebooku. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »