Reklama

Polska na 3.miejscu krajów w Europie

Pracodawcy w Polsce są konsekwentnie optymistyczni co do chęci powiększania swoich zespołów. Jak pokazują wyniki Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia, pozytywne prognozy na IV kwartał odnotowano we wszystkich regionach oraz w 9 z 10 badanych sektorach kraju. Pośród branż, w których należy spodziewać się najkorzystniejszej sytuacji triumfuje Produkcja przemysłowa, która odnotowała też największy skok w skali roku. Gonią ją Transport/Logistyka/Komunikacja oraz Budownictwo, w których również rynek kandydata jest coraz silniej odczuwany.

Jak wynika z opublikowanego dziś przez firmę doradztwa personalnego ManpowerGroup, kwartalnego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, pracodawcy w Polsce są konsekwentnie optymistyczni co do planów rekrutacyjnych na najbliższe trzy miesiące. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej plasuje się na poziomie +9%.

W ujęciu kwartalnym wynik pozostaje na tym samym poziomie, natomiast w ujęciu rocznym wzrasta o 2 punkty procentowe. Spośród przebadanych w Polsce pracodawców, 15% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 7% zamierza redukować etaty a 75% nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale. -   Z punktu widzenia osób poszukujących pracy, sytuacja na rynku ulega wyraźnej i konsekwentnej poprawie, - komentuje Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce.

Reklama

- Po wakacjach, możemy spodziewać się pewnego spadku ilości ofert sezonowych, ale nie wpłynie to na ogólny obraz sytuacji. Obecny stan można więc nazwać optymistycznym, a co ważne, jest to trend, który będzie się umacniał. Sytuacja narastania ilości ofert obejmuje swoim zakresem coraz większą pulę branż, w których nastał teraz czas kandydata. Obserwujemy również większą chęć pracodawców do zwiększania stawek płac, a także inwestowania w pozafinansowe formy nagradzania pracowników. Zmiany te wpływają na przedefiniowanie kształtu polityki personalnej wielu firm, dla których człowiek staje się coraz większą wartością, wpływającą na poziom ich konkurencyjności na rynku,  -  dodaje Iwona Janas.    


Najwyższą notę uzyskano dla Produkcji przemysłowej, dla której wynik wyniósł +19%. Zauważalny optymizm odnotowywany jest też dla branż Transport/Logistyka/Komunikacja, +15%, i Budownictwo, +13%. Wysokie noty otrzymano dla Handel detaliczny i hurtowy oraz Instytucje sektora publicznego, +10% dla każdego. Umiarkowanie dobrych warunków do szukania pracy należy spodziewać się w branżach Restauracje/Hotele oraz Kopalnie/Przemysł wydobywczy, gdzie odnotowane wyniki wyniosły odpowiednio +7% i +4%.

Na nieznaczny optymizm wskazują prognozy dla sektorów Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo, a także Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi, odpowiednio +3% i +2%. Najniższą notę, -4%, uzyskano dla sektora Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi.

- Rośnie zapotrzebowanie na pracowników o zestawie umiejętności specjalistycznych i dopasowanych do branży pracodawcy. Dotyczy to zarówno stanowisk podstawowych, jak i specjalistycznych. Przedsiębiorcy stoją przed dużym wyzwaniem, którym jest uporanie się z narastającym niedoborem talentów. Zjawisko to nie wykazuje żadnych oznak słabnięcia, zmuszając firmy do inwestowania w działania, które mają na celu nie tylko przyciągnięcie kandydatów, ale również skłanianie ich do zostania w firmie na dłużej. Coraz częściej sięgają też po wsparcie doświadczonych agencji zatrudnienia, które prócz pozyskiwania personelu, pełnią również funkcję doradczą,  -  dodaje Iwona Janas.     

W ujęciu kwartalnym w siedmiu z 10 badanych sektorach nastąpiło pogorszenie prognoz. Największe spadki odnotowano dla Budownictwa, o 6 punktów procentowych, a także dla branż Restauracje/Hotele oraz Transport/Logistyka/Komunikacja, o 4 punkty procentowe dla każdej. W przypadku sektorów Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo oraz Handel detaliczny i hurtowy, odnotowano nieznaczne pogorszenie wyników, odpowiednio o 3 i o 2 punkty procentowe.

W sektorach Produkcja przemysłowa, Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi, a także Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi prognoza nie zmienia się lub pozostaje na zbliżonym poziomie. Poprawa wyników nastąpiła w przypadku dwóch branż - Instytucji sektora publicznego oraz Kopalni/Przemysłu wydobywczego, odpowiednio o 6 i o 3 punkty procentowe. W porównaniu z IV kwartałem 2015 r. poprawa prognoz nastąpiła w sześciu z 10 badanych sektorach.

Największe wzrosty odnotowano w Produkcji Przemysłowej oraz Energetyce/Gazownictwie/Wodociągach, odpowiednio o 9 i o 8 punktów procentowych. Natomiast największy, zauważalny spadek, o 7 punktów procentowych, odnotowano w sektorze Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo. Wyniki dla pozostałych branż utrzymują się na zbliżonym poziomie lub nie ulegają zmianie. We wszystkich sześciu badanych regionach Polski[2] prognoza netto zatrudnienia dla IV kwartału 2016 r. jest dodatnia. Oznacza to, że w większości kraju przeważa optymizm pracodawców co do planów zwiększania liczby etatów w nadchodzącym kwartale.

Najwyższą notę uzyskano w oparciu o deklaracje pracodawców z regionu Południowo-Zachodniego, dla którego odnotowano wynik +16%. Zauważalny optymizm panuje również w regionach Wschodnim oraz Północno-Zachodnim, odpowiednio +12% i +11%. Umiarkowany optymizm odnotowano w Centrum, na Południu oraz na Północy, odpowiednio +8%, +6% i +5%.

W ujęciu kwartalnym prognoza wzrosła w dwóch z sześciu badanych regionach, w trzech spadła, a w jednym utrzymuje się na tym samym poziomie. Największą poprawę, o 4 punkty procentowe, odnotowano w regionie Północno-Zachodnim. Niewielki wzrost, o 2 punkty procentowe, uzyskano w regionie Południowo-Zachodnim.

Pogorszeniu uległy natomiast prognozy dla Centrum, Północy i Południa, o 2 punkty procentowe dla każdego, podczas gdy na Wschodzie sytuacja pozostaje bez zmian. W porównaniu z danymi dla IV kwartału 2015 r. wzrost optymizmu pracodawców odnotowano w czterech z sześciu badanych regionach, a spadek w jednym. Największą poprawę uzyskano w regionach Południowo-Zachodnim i Wschodnim, odpowiednio o 6 i o 5 punktów procentowych. W regionach Północnym, Północno-Zachodnim oraz Południowym, prognoza pozostaje na zbliżonym poziomie lub nie ulega zmianie.

Jedyny odnotowany spadek dotyczy Centrum, dla którego uzyskano pogorszenie wyniku o 3 punkty procentowe. W badaniu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2016 r. deklaracje polskich respondentów przedstawiono również w podziale pod względem rodzajów organizacji na przedsiębiorstwa duże średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa[3]. Dla pracodawców ze wszystkich czterech wyżej wymiennych grup prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia.

Najbardziej pozytywne wyniki odnotowano wśród respondentów z dużych przedsiębiorstw, dla których prognoza wynosi +21%. Wskazuje to na zdecydowany optymizm pracodawców z tej grupy, która wyróżnia się spośród pozostałych. Umiarkowany optymizm obserwowany jest z kolei w średnich przedsiębiorstwach, w których uzyskano prognozę na poziomie +11%. Najsłabsze noty otrzymano na podstawie deklaracji pracodawców z małych firm i mikroprzedsiębiorstw, gdzie wynik wyniósł odpowiednio +6% i +2%, sygnalizując średnio optymistyczne perspektywy dla szukających pracy.

Polska a Świat:  

W badaniu ManpowerGroup wzięło udział blisko 59.000 pracodawców z 43 krajów i terytoriów. Niepewność związana ze spowolnieniem światowej gospodarki, Brexit i ciągła zmienność na rynkach finansowych wydają się mieć niewielki wpływ na nastawienie przedsiębiorców w obszarze polityki personalnej. Dodatnią prognozę netto zatrudnienia dla IV kwartału 2016 r. uzyskano na podstawie deklaracji pracodawców w 42 z 43 badanych krajach i terytoriach. W porównaniu z poprzednim kwartałem plany związane ze zwiększeniem zatrudnienia poprawiły się w 23 z 43 badanych krajach** i terytoriach, w dziewięciu pozostały bez zmian, a w 11 uległy pogorszeniu. W ujęciu rocznym wzrost prognoz odnotowano w 21 krajach i terytoriach, brak zmian w sześciu, a w 15 spadek.

W ujęciu globalnym najbardziej pozytywne nastroje panują wśród pracodawców w Indiach (+32%), Japonii (+23%), na Tajwanie (21%) i w Stanach Zjednoczonych (+18%), najgorsze natomiast w Brazylii (-7%), Belgii, Finlandii, we Włoszech i w Szwajcarii (+1% dla każdego z wymienionych).

Jednocześnie Polska znalazła się na 3. miejscu krajów europejskich, w których w nadchodzącym kwartale o pracę będzie najłatwiej.  Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q4 2016 Kraje europejskie Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej (%) 1 Irlandia +12% 2 Bułgaria +11% Węgry +11% Rumunia +11% Słowenia +11% 3 Polska +9% Kwartalny badanie Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia przeprowadzono w Polsce już po raz 35.

Raport z badania jest bezpłatny i ogólnodostępny w wersji polskiej i angielskiej na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy.

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia  to kwartalne badanie, które mierzy intencje pracodawców związane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Badanie jest przeprowadzane od przeszło 50 lat, aktualnie wśród blisko 59 000 pracodawców w 43 krajach i jest jednym z najbardziej wiarygodnych badań rynku pracy na świecie. Raport dla IV kwartału 2016 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych pomiędzy 20 lipca a 2 sierpnia 2016 r. W Polsce wyniki raportu ManpowerGroup publikowane są od II kwartału 2008 r. Badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej grupie co najmniej 750 pracodawców. Więcej informacji na temat raportu dostępnych jest na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy/ Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia.

ManpowerGroup w Polsce ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwiązań dla rynku pracy, od 2001 r. wspiera firmy i kandydatów w Polsce. Organizacja posiada blisko 70 agencji i jest obecna w 44 miastach w całym kraju. ManpowerGroup oferuje unikalne rozwiązania dla firm i kandydatów poprzez: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower® i Experis™. Usługi w Polsce obejmują pracę tymczasową, rekrutację stałą i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarządzanie karierą i outplacement.

Sektory uwzględnione w badaniu: Budownictwo, Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi, Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi, Handel detaliczny i hurtowy, Instytucje sektora publicznego, Kopalnie/ Przemysł wydobywczy, Produkcja przemysłowa, Restauracje/ Hotele, Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo, Transport/ Logistyka/ Komunika. [2]  

Regiony Polski według podziału Eurostatu: Centralny (łódzkie, mazowieckie), Południowo-Zachodni (dolnośląskie, opolskie), Południowy (małopolskie, śląskie), Północno-Zachodni (wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie), Północny (kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie), Wschodni (lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie). [3]  Podział respondentów pod względem wielkości przedsiębiorstw: mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające mniej niż 10 osób), małe przedsiębiorstwa (od 10 do 49 osób), średnie przedsiębiorstwa (od 50 do 249 osób), duże przedsiębiorstwa (powyżej 250 osób).

 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »