Reklama

Prognozy Saxo Banku na IV kwartał: Zabójczy dolar na łopatkach?

2019 rok najprawdopodobniej zapisze się na kartach historii jako początek końca największego eksperymentu polityki pieniężnej wszech czasów - rok, w którym rozpoczęła się światowa recesja pomimo najniższych nominalnych i realnych stóp procentowych w historii. Polityka pieniężna dotarła do kresu bardzo długiej drogi i zakończyła się niepowodzeniem. Oto spuścizna Miltona Friedmana i jemu podobnych, którzy zapewne nie spodziewali się świata, w którym banki centralne brałyby pod uwagę, a tym bardziej wdrażały, ujemne rentowności w zakresie obserwowanym w dzisiejszych czasach.

Polityka pieniężna nie ma identycznej efektywności w ciągu całego cyklu z wielu powodów, przede wszystkim takiego, że klasyczna polityka łatwego pieniądza przynosi rezultaty jedynie w "normalnych czasach". Kiedy jednak stopy stają się zbyt wysokie lub zbyt niskie, standardowe zasady i modele przestają działać.

Za przykład może nam posłużyć pod tym względem Argentyna - gospodarka wschodząca, która przy stopie referencyjnej na poziomie 80% powinna odnotować znaczny napływ kapitału. Z drugiej strony kapitał powinien uciekać z Niemiec, biorąc pod uwagę mocno ujemne rentowności w tym kraju. Tymczasem mamy do czynienia z odpływem kapitału z Argentyny i napływem pieniądza do Niemiec.

Reklama

W naszej kwartalnej prognozie Saxo Banku zamiast zakładać, że obecne warunki pozostaną bez zmian, staramy się przewidzieć prawdopodobne reakcje polityczne na tę sytuację. W III kwartale sugerowaliśmy - jak się okazało, zbyt wcześnie - że zostaną wdrożone bodźce fiskalne po panice politycznej (całkowite odwrócenie polityki Fed!) oraz po okresie fałszywej stabilizacji odpowiednio w I i II kwartale. Nasza prognoza na IV kwartał opiera się na Zabójczym Dolarze. W globalnym systemie nieskutecznych kierunków polityki pieniężnej oraz długiej i uciążliwej drogi do polityki fiskalnej pozostało już tylko jedno narzędzie, którym może posłużyć się światowa gospodarka: obniżenie ceny światowego pieniądza - dolara amerykańskiego.

Szacuje się, że ogólnoświatowe zadłużenie wynosi 240 bln USD, co stanowi około 240% globalnego PKB. Zbyt wielka część tego długu denominowana jest w dolarach amerykańskich ze względu na rolę dolara jako waluty rezerwowej oraz znaczną płynność amerykańskich rynków kapitałowych.

W tym zakresie perspektywy dla wszystkich klas aktywów stały się funkcją płynności i kierunku kursu dolara. Jeżeli wartość dolara za bardzo idzie w górę, wzrasta obciążenie dla całego systemu: nie tylko w odniesieniu do eksportu ze Stanów Zjednoczonych, ale także dla rynków wschodzących z uwagi na ich wysoką zależność od finansowania w USD i eksportowych maszyn.

Wartość USD według Fed jest na rekordowo wysokim poziomie - przekroczyła nawet szczytową wartość z 2002 r. i wynosi obecnie powyżej 130 - w porównaniu z odnotowywanym jeszcze w 2013 r. poziomem 100.

Tymczasem, jak podkreśla to nasz kolega Christopher Dembik w swojej części prognozy, płynność dolara amerykańskiego jest coraz gorsza nawet po tym, jak Rezerwa Federalna rozpoczęła cykl luzowania.

Mocniejszy dolar i niewielka płynność USD zaważą na światowym wzroście gospodarczym i de facto doprowadzą do dezinflacji pomimo dążenia banków centralnych do obniżenia stóp referencyjnych. Niskie stopy i krótkowzroczna koncentracja na celach inflacyjnych jeszcze bardziej pogarszają sytuację, powodując wyraźnie błędną alokację kapitału, która niszczy produktywność. Mechanizm kredytowy i produktywna alokacja kapitału to zdecydowanie najważniejsze czynniki długoterminowego wzrostu.

W tym kontekście na scenę wkracza prezydent Donald Trump, nawołując do osłabienia USD. Podjął w związku z tym niezręczną próbę wymuszenia na Fed cięcia stóp procentowych. Kiedy (a nie jeżeli!) jego cierpliwość wobec kierowanej przez Powella Rezerwy Federalnej się wyczerpie, najprawdopodobniej zreaktywuje ustawę z 1934 r. w sprawie rezerw złota (Gold Reserve Act), na mocy której Biały Dom uzyska szerokie uprawnienia do interwencji w postaci sprzedaży dolarów w zamian za waluty obce.

Skarb Państwa utrzymuje fundusz w wysokości 95 mld USD specjalnie w tym celu. Ponadto Fed mogłaby drukować "nowe dolary" i zabezpieczyć część interwencji, nie istnieje zatem żaden pułap możliwych interwencji. Od 1995 r. Stany Zjednoczone interweniowały zaledwie trzykrotnie: w 1998 r., 2000 r. i 2011 r.; za każdym razem celem było zapewnienie międzynarodowej płynności.

Innym istotnym aspektem jest tu fakt, iż interwencja dotycząca kursu USD wspierana jest przez obie strony sceny politycznej - wśród członków Kongresu nawołujących do osłabienia dolara jest m.in. Elisabeth Warren. Jej nowy plan "Patriotyzmu Gospodarczego" zakłada zarządzanie wartością dolara poprzez opodatkowanie napływu kapitału.

Taki sam mechanizm przyjęto w popieranym przez oba ugrupowania projekcie ustawy Baldwin-Hadleya. Na mocy tej ustawy Fed uzyskałaby prawo do opodatkowania napływów kapitałowych do Stanów Zjednoczonych, aby osłabić dolara. Odzwierciedla to skuteczną kampanię Donalda Trumpa, której celem było uznanie deficytu handlowego za znaczący problem i wroga Stanów Zjednoczonych. Wpisuje się to również dobrze w negocjacje z Chinami w sprawie handlu, które w powszechnej opinii raczej nie przyczynią się do obniżenia wartości dolara.

Podsumowując, amerykańscy politycy wszelkich opcji coraz bardziej przekonują się do aktywnych działań politycznych mających na celu osłabienie USD w ramach poparcia stanowiska Trumpa dotyczącego odejścia od wielostronnych instytucji światowych i priorytetyzacji Stanów Zjednoczonych zgodnie z hasłem America First. To realny przypadek mentalności "kto nie z nami, ten przeciwko nam".

Należy pamiętać, że wszystko to dzieje się w czasie, gdy światowy impuls kredytowy jest coraz słabszy, transmisja kredytowa jest skomplikowana pod względem strukturalnym i powoduje brak wsparcia dla realnej gospodarki, a ponadto smar całej tej maszyny - dolar amerykański - jest mocny, podczas gdy jego podaż jest ograniczona.

Nie oznacza to, że gambit mający na celu osłabienie USD zakończy się sukcesem. Indywidualna polityka w stylu beggar-thy-neighbour - poprawiająca koniunkturę w danym kraju kosztem pozostałych państw - nie przywróci wielkości Ameryce, a wręcz przeciwnie: utworzy podzielony system wspierany przez rząd i banki centralne, pozbawiony jednak odpowiednich sił rynkowych i dostępu do dystrybucji pieniądza i kredytów.

Osłabienie Zabójczego Dolara najprawdopodobniej okaże się gwoździem do trumny wielkiego cyklu kredytowego zapoczątkowanego w latach 80. opracowaniem od zera bilansu Stanów Zjednoczonych i zakotwiczeniem kursu USD dzięki zwycięskiej walce Volckera z inflacją po odejściu przez Nixona od parytetu złota w 1971 r. Od tego czasu wielki cykl korzystał z turbodoładowania w postaci globalizacji i kreowania pieniądza za pomocą pożyczek zagranicznych (euro/dolary).

Słabszy USD może pozwolić nam zyskać na czasie, jednak nie zapewni rozwiązania o charakterze strukturalnym. To najprostszy sposób na złagodzenie problemów rynków światowych, który ponadto spotka się z najmniejszym oporem politycznym. Wszechmocny dolar musi zostać sprowadzony do parteru. Jednak uwaga, Ameryko: spełnienie życzeń często bywa niebezpieczne.

Steen Jakobsen, Główny Ekonomista i CIO Saxo Banku

Kolejny udany kwartał na rynku długu - raport W III kwartale spadały zarówno rentowności (są odwrotnie skorelowane z cenami) obligacji skarbowych, jak i korporacyjnych. Sprzyjało temu luzowanie polityki monetarnej przez główne banki centralne - wynika z raportu IRR Quarterly przygotowanego przy współpracy z PAP Biznes. Amerykańskie 10-letnie obligacje skarbowe rozpoczęły kwartał z rentownością 2,00 proc., by zakończyć go na poziomie 1,74 proc. Na początku września dochodowość spadła nawet do 1,46 proc., najniższego poziomu od sierpnia 2016. Podobnie zachowywały się niemieckie bundy, których rentowność zniżkowała z -0,33 proc. na początku kwartału do -0,52 proc. na koniec września. Na początku zeszłego miesiąca dochodowość niemieckich 10-latek ustanowiła historyczne minimum na poziomie -0,72 proc. Jak wynika z danych zawartych w raporcie, spadki rentowności długu skarbowego nastąpiły również na rynkach wschodzących. Nie ominęło to polskich papierów - dochodowość 10-letnich obligacji zniżkowała o przeszło 40 pb do ok. 2,0 proc. na koniec września. W połowie sierpnia zanotowano historyczne minimum na poziomie 1,71 proc. Różnice kursowe spowodowały, że choć krajowy indeks TBSP w walucie lokalnej zyskał 1,7 proc., to w USD stracił 5,9 proc. Zmiany indeksów wyliczonych przez BofAML wskazują, że w segmencie obligacji korporacyjnych największe zyski zapewnił inwestorom dług wysokiej jakości (high grade). Liderem okazały się amerykańskie obligacje high grade - BofAML US Corporate AAA zyskał 4,1 proc. Dla odmiany najsłabiej sobie radził dług korporacyjny wysokiego oprocentowania (high yield). Indeks tej klasy obligacji dla rynków wschodzących stracił 0,3 proc. Dla rynków długu najistotniejszym wydarzeniem w III kwartale była akcja łagodzenia polityki pieniężnej zainicjowana przez banki centralne. Obniżki stóp procentowych objęły niemal cały świat, a ich skala jest niespotykana - zgodnie z obliczeniami szwajcarskiego UBS w III kw. 2019 roku banki centralne 17-krotnie cięły stopy. Jak powszechna jest to akcja obrazuje porównanie z wcześniejszymi kwartałami. W okresie od początku 2018 roku do końca II kw. 2019 było 15 obniżek. Na obniżki stóp zdecydowały się czołowe banki centralne. Amerykański Federalny Komitet Otwartego Rynku ściął oprocentowanie stopy funduszy federalnych o 25 pb pod koniec lipca, a w połowie września powtórzył tę operację. Także we wrześniu na działanie zdecydował się także Europejski Bank Centralny, obniżając stopę depozytową o 10 pb do -0,5 proc. EBC wznowi także od listopada program skupu obligacji, na których przeznaczać będzie netto 20 mld euro miesięcznie. Pakiet niestandardowych działań objął również m. in. forward guidance i tiering (zróżnicowanie oprocentowania rezerw). "2019 rok przejdzie do historii rynków finansowych jako ten, który stał pod znakiem hossy na rynku obligacji. Stopy zwrotu z długu w wielu segmentach okazały się wyższe niż na rynkach akcji. Nie zapowiada się, żeby w kończącym rok kwartale doszło do odwrotu od tej klasy aktywów, choć silne wzrosty cen w minionym kwartale wydają się uwzględniać zbyt ambitne oczekiwania inwestorów co do działań banków centralnych" - napisano w raporcie IRR Quarterly. Ekonomiści kanadyjskiego RBC Global Asset Management przeprowadzili symulację dla ostatnich 15 cykli łagodzenia polityki pieniężnej w USA pod kątem zachowania się aktywów w zależności od poziomu wzrostu gospodarczego. Wnioski z symulacji były następujące - jeżeli gospodarka po pierwszej obniżce stóp procentowych zalicza łagodne lądowanie, to w takim scenariuszu najbardziej prawdopodobne jest to, że stopy procentowe nieznacznie spadają z aktualnych poziomów, rentowności długu skarbowego stabilizują się, po czym rosną, a akcje kończą trend wzrostowy. W scenariuszu recesyjnym według RBC Fed ciąłby stopy przez okres do 2 lat, rentowności długu skarbowego będą dalej zniżkować, a akcje nie dość, że zakończą trend wzrostowy, to jeszcze wejdą w bessę. Ich zdaniem rynki finansowe zaczynają wyczuwać, który scenariusz jest realizowany, w okresie 3 do 6 miesięcy od pierwszej obniżki stóp procentowych. Biorąc pod uwagę rozpoczęcie łagodzenia polityki monetarnej przez FOMC 31 lipca, przypada to na okres od początku listopada 2019 do końca stycznia 2020. PAP

W III kwartale amerykański dolar umocnił się wobec większości najważniejszych światowych walut. US Dollar Index zyskał w tym okresie 3,4 proc., a narastająco za ostatnie 12 miesięcy wzrósł 4,5 proc. - wynika z raportu IRR Quarterly, przygotowanego przy współpracy z PAP Biznes.

Wśród 20 najpłynniejszych walut według rankingu Bank for International Settlements (BIS) jedynie turecka lira i meksykańskie peso umocniły się wobec dolara w III kwartale.

Najbardziej osłabiły się waluty rynków wschodzących - real brazylijski stracił 8,6 proc., rand południowoafrykański 7,6 proc. oraz złoty - 7,4 proc.

Jak wynika z raportu, taki obraz rynku był pochodną utrzymującej się na rynkach finansowych niepewności, która powodowała napływ kapitału w kierunku walut uznawanych za bezpieczną przystań. Beneficjentami tego trendu były, prócz dolara, także jen japoński i frank szwajcarski.

W III kwartale pogłębiło się zamieszanie związane z brexitem, w efekcie czego brytyjski funt ustanowił 35-letnie minimum kursowe wobec dolara amerykańskiego. Notowania pary GBP/USD spadły na koniec września do ok. 1,23. Według obliczeń portalu Refinitiv Datastream kurs GBP/USD jest niedowartościowany względem dolara o niemal 20 proc., jeśli oprzeć się na modelu parytetu siły nabywczej.

W ocenie analityków Citibanku potencjał spadkowy funta powoli wyczerpuje się. Wynika to według nich m. in. z poparcia labourzystów dla przeprowadzenia drugiego referendum, wzrostu prawdopodobieństwa, że termin ewentualnego brexitu przesunie się na 2020 rok oraz zmiany nastawienia Bank of England na "jastrzębie". W związku z tym eksperci Citi spodziewają się, że GBP/USD przełamie poziom 1,25, a nawet może podążyć w kierunku 1,40. O potencjale wzrostowym funta wobec dolara są również przekonani stratedzy szwajcarskiego UBS.

Wśród walut azjatyckich analitycy Morgan Stanley zwrócili uwagę na dolara tajwańskiego, który ma zachowywać się lepiej niż koreański won i dolar singapurski. Ich zdaniem gospodarka tajwańska korzysta na napięciach w handlu międzynarodowym, a wzmocnieniu tamtejszego dolara służą także napływy do funduszy typu ETF opartych o instrumenty dłużne denominowane w walucie lokalnej.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »