Koniec użytkowania wieczystego – czy to korzystne dla właścicieli mieszkań?

Projekt ustawy o przekształceniu udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe gruntów przewiduje, że z dniem 1 stycznia 2017 roku właściciele mieszkań i lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych, z mocy prawa staną się właścicielami udziałów we współwłasności gruntów, zamiast dotychczas istniejącego użytkowania wieczystego. Dotyczyć to będzie budynków, których co najmniej połowa lokali to lokale mieszkalne i co najmniej jeden lokal jest już przedmiotem odrębnej własności. Przekształcenie będzie miało charakter odpłatny, a wysokość raty będzie odpowiadała opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu 1 stycznia 2017 roku. Opłata będzie wnoszona przez 20 lat – w przypadku gdy chodzi o udziały związane z lokalami mieszkalnymi, garażami i miejscami postojowymi – oraz 33 lata – jeżeli chodzi o udziały związane z lokalami użytkowymi.
eNewsroom