Kasy online w działalności gastronomicznej od 2021 r.

Jak podał resort finansów, od 1 stycznia 2021 r. kasy online będą posiadały podmioty świadczące usługi gastronomiczne. W tym również firmy sezonowo prowadzące sprzedaż.

Od 1 stycznia 2021 r. mocą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz. U. poz. 1059) podatnicy świadczący m.in. usługi związane z wyżywieniem, wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo będą ewidencjonować sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy pomocy kas online.

Reklama

Zatem do 31 grudnia 2020 r. podmioty dokonujące sprzedaży usług gastronomicznych (m.in. sklepiki znajdujące się w kinach czy też podmioty prowadzące punkty gastronomiczne) mogą dokonywać sprzedaży przy zastosowaniu obecnie używanych kas rejestrujących.

Warto nadmienić, że realizując obowiązek wymiany kasy na kasę online podatnik ma prawo do skorzystania z ulgi na jej zakup. Z ulgi tej może skorzystać także wówczas, gdy zainstaluje kasę online przed 1 stycznia 2021 r. i rozpocznie prowadzenie ewidencji sprzedaży przy jej użyciu.

Przysługująca kwota ulgi na zakup kasy online wynosi 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Pamiętać jednak należy, że aby podmiot mógł skorzystać z możliwości odliczenia kwoty wydanej na zakup kasy online lub jej zwrotu, musi spełnić następujące warunki, które określone zostały w rozporządzeniu w sprawie odliczeń, a mianowicie:

  • rozpocząć prowadzenie ewidencji sprzedaży, przy użyciu zakupionych kas on-line, których nabycie nastąpiło w okresie obowiązywania potwierdzenia wydanego przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy,
     
  • posiadać fakturę na zakup kasy on-line oraz dowód zapłaty całej należności za tę kasę.

Natomiast sposób rozliczenia ulgi w deklaracji VAT określa § 3 rozporządzenia sprawie odliczeń.

Obowiązek stosowania kas online w interpretacjach indywidualnych

Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych podkreślają, że aby udzielić odpowiedzi na pytanie, czy podmioty prowadzące sprzedaż żywności zobowiązane są do stosowania kas online należy zdefiniować dwa elementy, a mianowicie: usługi związane z wyżywieniem oraz usługi stacjonarnej placówki gastronomicznej.

Wskazują one, że usługi związane z wyżywieniem ujęte zostały w dziale 56 PKWiU, który swym zakresem obejmuje usługi związane z zapewnieniem pełnego wyżywienia przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji w restauracjach, włączając restauracje samoobsługowe i oferujące posiłki "na wynos", z lub bez miejsc do siedzenia. Nie jest przy tym istotny rodzaj obiektu serwującego posiłki, ale fakt, że są one przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji.

Powołują się także na definicję zawartą w "Słowniku języka polskiego" PWN (www.sjp.pwn.pl), zgodnie z którą pod pojęciem gastronomii rozumie się "działalność produkcyjno-usługową obejmującą prowadzenie restauracji, barów, itp." oraz "sztukę przyrządzania potraw".

Natomiast zgodnie z definicją stosowaną w statystyce publicznej jest to zakład lub punkt gastronomiczny stały lub sezonowy, którego przedmiotem działalności jest przygotowanie oraz sprzedaż posiłków i napojów do spożycia na miejscu i na wynos.

Ważny podział placówek gastronomicznych

Placówki gastronomiczne dzielą się na:

  • placówki ogólnie dostępne;
     
  • placówki nastawione na obsługę określonych grup konsumentów.

Placówki gastronomiczne mogą być prowadzone m.in. w obrębie hoteli, moteli, zajazdów, schronisk, pól campingowych, w pensjonatach, domach wypoczynkowych i innych miejscach krótkotrwałego pobytu, jak też w wagonach kolejowych wchodzących w skład pociągu oraz na statkach pasażerskich. Do placówek gastronomicznych nie zalicza się ruchomych punktów sprzedaży detalicznej i automatów sprzedażowych.

Z kolei punktem gastronomicznym jest placówka gastronomiczna prowadząca ograniczoną działalność gastronomiczną, taką jak: smażalnia, pijalnia, lodziarnia, bufet w kinie, na stadionie, itp. Jednocześnie stała placówka gastronomiczna to placówka czynna w ciągu całego roku kalendarzowego, ewentualnie pracująca z pewnymi przerwami, wynikającymi z takich przyczyn jak remont, okresowy brak personelu (z powodu urlopu lub choroby), okresowa inwentaryzacja itp.

Z kolei sezonowa placówka gastronomiczna to placówka uruchamiana okresowo i działająca nie dłużej niż sześć miesięcy w roku kalendarzowym. Ponadto według GUS, stacjonarne placówki gastronomiczne to m.in. bary, punkty gastronomiczne, restauracje, sezonowe placówki gastronomiczne, stołówki.

» Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 maja 2020 r., nr 0112-KDIL3.4012.262.2020.1.MŁ Rozstrzygana przez organ podatkowy sprawa dotyczyła podatnika prowadzącego działalność statutową oraz działalność gospodarczą, związaną z działaniem w jego strukturach kina oraz sklepiku. Podatnik wskazał, że w sklepiku kinowym można nabyć m.in. popcorn, nachosy, kawę, herbatę (które są sprzedawane w jednorazowych opakowaniach, bądź na prośbę klienta w filiżance), wafelki czekoladowe, chipsy, paluszki, itp. Towary te opodatkowuje 23% stawką VAT i ewidencjonuje w kasie fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii.

W tak opisanym stanie faktycznym, Dyrektor KIS wskazał, że sklepik kinowy należy uznać za punkt gastronomiczny, w konsekwencji podatnik obowiązany będzie do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych za pomocą kasy online.

» Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22 czerwca 2020 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.314.2020.1.ALN Podatnik w stanie faktycznym sprawy wskazał, że w prowadzonych przez niego sklepach klienci mogą nabyć pieczone kurczaki, przyprawione i upieczone przez jego pracowników, które są podawane z lady grzewczej, bez możliwości konsumpcji na terenie sklepu.

Organ podatkowy wyjaśnił, iż na potrzeby statystyki publicznej placówka gastronomiczna oznacza zakład lub punkt gastronomiczny stały lub sezonowy, którego przedmiotem działalności jest przygotowanie oraz sprzedaż posiłków i napojów do spożycia na miejscu i na wynos. W pojęciu tym nie mieszczą się jednak ruchome punkty sprzedaży detalicznej i automaty sprzedażowe. Stała placówka gastronomiczna to natomiast placówka gastronomiczna czynna w ciągu całego roku kalendarzowego, ewentualnie pracująca z pewnymi przerwami, wynikającymi z takich przyczyn jak remont, okresowy brak personelu (z powodu urlopu lub choroby), okresowa inwentaryzacja, itp. Sezonową placówką gastronomiczną jest natomiast placówka uruchamiana okresowo i działająca nie dłużej niż sześć miesięcy w roku kalendarzowym.

W konsekwencji uznał, że: "(...) sklepy, w których Wnioskodawca dokonuje sprzedaży pieczonych kurczaków, przyprawionych i upieczonych przez pracowników Wnioskodawcy, podawanych klientom z lady grzewczej, bez możliwości konsumpcji na terenie sklepu, nie są zaliczane do placówek gastronomicznych, nie stanowią one również żadnej z placówek prowadzących ograniczoną działalność gastronomiczną definiowaną jako punkt gastronomiczny. Zatem, realizowana przez Wnioskodawcę sprzedaż pieczonych kurczaków, przyprawionych i upieczonych przez pracowników Wnioskodawcy nie będzie objęta obowiązkiem ewidencjonowania przy użyciu kasy online (...)".

» Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 24 czerwca 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.170.2020.3.KP  Podatnik w rozpatrywanej sprawie prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży pieczywa, wyrobów cukierniczych, przekąsek (typu kanapki, sałatki, pierogi itp.), soków w butelkach oraz kawy i herbaty w opakowaniach "to go". Jak wskazał, wyroby, takie jak kanapki, sałatki i pierogi są wcześniej przygotowywane i gotowe wykładane do lady sprzedażowej w celu sprzedaży klientowi. Podkreślił, iż nie przygotowuje posiłków na życzenie klienta oraz nie podgrzewa produktów przed podaniem klientowi. Kawę, herbatę, kanapki, sałatki, pierogi sprzedaje "na wynos". Podatnik w stanie faktycznym zaznaczył, że nie prowadzi działalności gastronomicznej, w ramach której serwowane są posiłki na ciepło.

Ważne inerpretacje podatkowe dotyczące kas online

Organ podatkowy uznał, że:

"(...) Wnioskodawca przygotowując kawę i herbatę z opakowań »to go« i sprzedając je »na wynos«, przygotowując wcześniej kanapki, sałatki i pierogi, które są wykładane do lady sprzedażowej w celu sprzedaży klientowi na wynos, sprzedaje gotowe posiłki i napoje w pełni przyrządzone i serwowane do bezpośredniego spożycia. Czyli takie jak oferowane w placówkach gastronomicznych (...)".

W konsekwencji stwierdzono, że podatnik świadczy usługi związane z wyżywieniem w stacjonarnych placówkach gastronomicznych. W opinii organu oznacza to, że podatnik: "(...) będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych od 1 stycznia 2021 r. przy użyciu kasy on-line, tj. kasy umożliwiającej połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą, a Centralnym Repozytorium Kas, z uwzględnieniem przepisu art. 145b ust. 2 ustawy (...)".

» Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22 czerwca 2020 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.281.2020.2.MN

Ze stanu faktycznego będącego przedmiotem interpretacji wynika, że podatnik prowadzi działalność gastronomiczną w mobilnej placówce gastronomicznej typu "food truck", w której dokonuje sprzedaży produktów typu fast food oraz napojów w różnych miejscach na terenie kraju. Sprzedaż taką ewidencjonuje w kasie rejestrującej z elektronicznym zapisem kopii. Jak wskazał, prowadzi obsługę dowolnych imprez czy eventów na podstawie umów zawartych na obsługę gastronomiczną z organizatorami wydarzeń. Podkreślił, że wszystkie produkty i potrawy przygotowywane są na miejscu z półproduktów zaakceptowanych przez stację sanitarno-epidemiologiczną.

Działalność gastronomiczna prowadzona w mobilnej placówce gastronomicznej typu "food truck", zdaniem organu podatkowego, spełnia definicję placówki gastronomicznej. Konieczne jest jednak określenie, czy placówka ta ma charakter stacjonarny. Jak podkreślił, w myśl definicji słownikowej "stacjonarny" to "znajdujący się gdzieś na stałe, niezmieniający miejsca pobytu lub swego położenia". Dodatkowo, jak wskazał, zgodnie z wyjaśnieniami Głównego Urzędu Statystycznego stacjonarne placówki gastronomiczne to m.in. bary, punkty gastronomiczne, restauracje, sezonowe placówki gastronomiczne, stołówki.

Zdaniem organu podatkowego: "(...) trudno uznać ww. samochód typu »food truck« za placówkę gastronomiczną o charakterze stacjonarnym, skoro samochód ten, nie znajduje się na stałe w jednym miejscu, ale zmienia swoje położenie co jakiś czas (w zależności od czasu i miejsca odbywania się poszczególnych wydarzeń, w trakcie których w samochodzie dokonywana jest sprzedaż usług gastronomicznych). Również z punktu widzenia klientów tego Sklepu nie można uznać, że placówka ta jest placówką stacjonarną, nie jest ona bowiem zlokalizowana w jednym konkretnym miejscu (nie ma stałego adresu), do którego klient może się zawsze udać i skorzystać z oferowanych usług gastronomicznych.

(...) wskazać należy, że skoro prowadzona przez Wnioskodawcę sprzedaż produktów typu fast food oraz napojów prowadzona będzie z mobilnej placówki gastronomicznej typu »food truck« a nie stacjonarnej placówki gastronomicznej, to Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku wymienić dotychczas używanej kasy rejestrującej na kasę rejestrującą online. W konsekwencji, (...) Wnioskodawca w dalszym ciągu będzie mógł ewidencjonować sprzedaż przy użyciu dotychczas używanej kasy rejestrującej (...)".

» Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 29 maja 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.142.2020.2.MT  W stanie faktycznym sprawy podatnik wskazał, że sprzedaż na rzecz konsumentów jest dokonywana m.in. w prowadzonych przez niego zakładach, które są miejscami produkcji wyrobów piekarskich i cukierniczych. Produkcja jest przeznaczona co do zasady do sprzedaży hurtowej (na rzecz innych podmiotów) oraz dystrybucji do swoich punktów sprzedaży. Podatnik podkreślił, że w zakładach nie są prowadzone żadnego rodzaju sklepy czy punkty sprzedaży w sposób zorganizowany (brak lad wystawowych, miejsca dla klientów, stolików, krzeseł czy innego wyposażenia sklepowego). Możliwe jest jedynie dokonanie zakupu towarów (m.in. pieczywa, ciastek) pochodzących z linii produkcyjnych. Wskazał również, że zakład nie prowadzi produkcji ani sprzedaży napojów, natomiast sprzedaż całego asortymentu jest prowadzona na wszystkich kasach w punktach sprzedaży.

W tak opisanym stanie faktycznym, organ podatkowy stwierdził, że: "(...) Zakłady produkcyjne nie są zaliczane do placówek gastronomicznych, nie stanowią one również żadnej z placówek prowadzących ograniczoną działalność gastronomiczną definiowaną jako punkt gastronomiczny. Zakłady te zajmują się produkcją towarów (wyroby piekarnicze i ciastkarskie), a nie świadczeniem usług podawania przygotowanych posiłków i napoi.

Zatem, realizowana przez Wnioskodawcę sprzedaż towarów w zakładach produkcyjnych nie będzie objęta obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy online (...)".


Poradnik VAT Nr 14 z dnia 2020-07-20


Dowiedz się więcej na temat: kasy online | kasa fiskalna | gastronomia
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »