Od 2017 r. mają być tylko e-wnioski do KRS

Obecnie zdecydowana większość wniosków jest składana do KRS w formie papierowej. Z dniem 1 kwietnia 2016 r. zaczną w pełni obowiązywać przepisy, które umożliwią składanie wszystkich e-wniosków do KRS przy pomocy podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Sprawdź: PROGRAM PIT 2015

Do 31 marca 2016 r. elektroniczny wniosek o wpis czy dokumenty stanowiące podstawę wpisu muszą być opatrzone bezpiecznym e-podpisem. Natomiast w procedurze S24 w przypadku spółki z o.o. można korzystać ze zwykłego podpisu elektronicznego, a rejestracja spółki jawnej czy komandytowej w trybie S24 możliwa jest za pomocą bezpiecznego e-podpisu bądź podpisu ePUAP. Aktualnie można już stwierdzić, że kwestią czasu jest, kiedy wnioski elektroniczne wyprą wnioski na papierze. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad zmianami w prawie, których celem jest wprowadzenie obowiązku składania wszystkich wniosków do KRS drogą elektroniczną.

Reklama

Regulacje kodeksowe

Sprawy dotyczące wpisu do KRS, o zmianę danych czy o wykreślenie z rejestru, to tzw. sprawy rejestrowe. Rozpatrywane są one w ramach sądowego postępowania rejestrowego. Jest to postępowanie, do którego stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o KRS.

Z art. 6943 § 3 K.p.c. już od 15 stycznia 2015 r. wynika, że wniosek złożony do sądu rejestrowego drogą elektroniczną powinien być opatrzony bezpiecznym e-podpisem albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Natomiast art. 6943 § 31 K.p.c. dopuszcza posługiwanie się zwykłym podpisem elektronicznym w przypadku rejestracji spółki z o.o. w trybie S24. Przepisu tego nie stosuje się do wniosku o zmianę i wykreślenie wpisu. Regulacje te dotyczą wniosków, natomiast odnośnie dokumentów stanowiących podstawę wpisu zastosowanie ma art. 6944 § 2 i § 21 K.p.c.

Koniec ograniczeń zastosowania ePUAP

Przytoczone regulacje K.p.c. do końca marca 2016 r. nie mogą być stosowane w pełni za sprawą art. 9 ustawy nowelizującej z dnia 28 listopada 2014 r. Zgodnie z tym przepisem do dnia 31 marca 2016 r. wnioski, o których mowa w art. 6943 § 3 K.p.c., oraz dokumenty, o których mowa w art. 6944 § 2 K.p.c, z wyjątkiem wniosków dotyczących złożenia sprawozdania finansowego oraz rejestracji spółek jawnej i komandytowej S24, a także dołączanych do tych wniosków dokumentów, podlegają opatrzeniu bezpiecznym e-podpisem. Regulacja ta oznacza, że ograniczony został zakres spraw przed sądem rejestrowym, w których to sprawach wnioskodawca składając elektroniczny wniosek może posłużyć się podpisem ePUAP. Aktualnie podpis ten można wykorzystywać przy założeniu spółki jawnej i komandytowej w trybie S24 oraz przy składaniu sprawozdań finansowych do KRS.

Natomiast w przypadku wszystkich pozostałych wniosków ich złożenie do końca marca 2016 r. drogą elektroniczną wymaga opatrzenia ich bezpiecznym e-podpisem (zob. http://pdi.ms.gov.pl/portal_v1/). Przez to w obecnym stanie prawnym powszechnym sposobem składania wniosków do KRS jest ich przekazywanie w formie papierowej. Z elektronicznej korzystają nieliczni, którzy mają bezpieczne e-podpisy. Ich uzyskanie i posiadanie kosztuje. Natomiast założenie i korzystanie z profilu zaufanego ePUAP jest bezpłatne i proste.

Odpowiedź sądu także elektroniczna

W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną doręczenia orzeczeń i pism sądowych dokonywane są osobom składającym tą drogą wniosek za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie rejestrowe. Wówczas orzeczenia i pisma sądowe uznaje się za doręczone z datą wskazaną w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji. W razie braku takiego potwierdzenia doręczenie uznaje się za skuteczne z upływem 14 dni od daty umieszczenia korespondencji w systemie teleinformatycznym (art. 6943 § 4-5 K.p.c.).

Nowy stan prawny od kwietnia

Od 1 kwietnia 2016 r., zgodnie z przepisami, wszystkie wnioski składane do KRS drogą elektroniczną będą mogły być opatrzone podpisem ePUAP. Przy tym jednak czas pokaże, czy i w jakim stopniu system obsługujący składanie wniosków do KRS drogą elektroniczną zostanie przygotowany na czas, aby przyjmować takie wnioski już od 1 kwietnia 2016 r.

Można jednak oczekiwać, że uruchomienie możliwości posługiwania się podpisem ePUAP może przyczynić się do upowszechnienia elektronicznej formy składania wniosków do KRS.


Skorzystanie z możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną skutkuje tym, że także drogą elektroniczną będą dostarczane wnioskodawcy pisma sądowe.

Od kiedy tylko e-wnioski do KRS?

Zmiany dotyczące szerszego wykorzystania ePUAP w postępowaniu rejestrowym to kolejny krok wkraczania KRS do przestrzeni elektronicznej. KRS w ostatnim czasie przechodzi dość mocną ewolucję z papierowego rejestru na elektroniczny. W dniu 1 grudnia 2014 r. nastąpiła zmiana zasad kontaktu sądów rejestrowych z urzędami. Papierowy obieg dokumentów zastąpiła elektroniczna wymiana danych między sądem rejestrowym a urzędami.

Kolejne zmiany wymuszają regulacje prawa UE, a konkretnie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/17/UE z dnia 13 czerwca 2012 r. zmieniająca dyrektywę Rady 89/666/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE i 2009/101/WE w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek (określana jako dyrektywa BRIS). Zobowiązuje ona państwa członkowskie do wymiany danych dotyczących spółek oraz dostępu do aktualnych i wiarygodnych informacji o spółkach. Konieczność implementacji dyrektywy BRIS powoduje m.in., że Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Założenia do tego projektu ujęte są w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem ZA2 (patrz ramka).

Wymogi co do podpisów pod wnioskami i dokumentami składanymi w KRS drogą elektroniczną
Elektroniczne wnioski składane do KRS
do 31 marca 2016 r. od 1 kwietnia 2016 r.
w zwykłym trybie w trybie S24 w zwykłym trybie w trybie S24

powinny być opatrzone bezpiecznym e-podpisem

- wnioski o wpis do KRS w trybie S24 spółki jawnej/komandytowej - powinny być opatrzone bezpiecznym e-podpisem albo podpisem ePUAP,
- wnioski dotyczące wpisu do KRS spółki z o.o. S24 mogą być opatrzone także zwykłym e-podpisem

powinny być opatrzone bezpiecznym e-podpisem albo podpisem ePUAP

- wnioski o wpis do KRS w trybie S24 spółki jawnej/komandytowej - powinny być opatrzone bezpiecznym e-podpisem albo podpisem ePUAP,
- wnioski dotyczące wpisu do KRS spółki z o.o. S24 mogą być opatrzone także zwykłym e-podpisem
Wprowadzona zostanie możliwość składania w trybie S24 wniosków o zmianę wpisu. Konieczne będzie w przypadku każdej spółki zarejestrowanej w trybie S24 posłużenie się bezpiecznym e-podpisem bądź podpisem ePUAP.

Dokumenty dołączane do elektronicznych wniosków składanych do KRS*

do 31 marca 2016 r.

od 1 kwietnia 2016 r.

powinny być opatrzone bezpiecznym e-podpisem

powinny być opatrzone bezpiecznym e-podpisem albo podpisem ePUAP

Dokumenty dołączane do wniosków:

- dotyczących złożenia sprawozdania finansowego oraz rejestracji spółek jawnej i komandytowej S24 wymagają opatrzenia bezpiecznym e-podpisem albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
- dotyczących spółki z o.o. S24 mogą być opatrzone także zwykłym e-podpisem.

Ważne! Wypisy aktów notarialnych, wyciągi, odpisy i poświadczenia dokumentów mogą być przesłane do sądu drogą elektroniczną, jeżeli notariusz opatrzył je bezpiecznym e-podpisem.

* Dokumenty (papierowe czy elektroniczne), na podstawie których dokonuje się wpisu do KRS, składa się w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach.

Nadchodzą duże zmiany dla KRS*

Z dniem 1 czerwca 2017 r. planowane jest w szczególności:

 • wprowadzenie obowiązku składania wszystkich wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS oraz dokumentów stanowiących podstawę wpisu lub podlegających dołączeniu do akt rejestrowych drogą elektroniczną;

Uwaga! Podmioty podlegające wpisowi wyłącznie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej będą mogły skorzystać z możliwości złożenia e-wniosku, ale nie będą miały takiego obowiązku;

 • stworzenie przez Krajową Radę Notarialną elektronicznego repozytorium wypisów aktów i protokołów notarialnych; aby możliwe było składanie przez strony wszystkich dokumentów dołączonych do wniosku w formie elektronicznej, niezbędne jest stworzenie rozwiązań umożliwiających złożenie w ten sposób wszystkich dokumentów stanowiących podstawę wpisu do rejestru, w tym tych wymagających formy aktu notarialnego; elektroniczny wypis aktu notarialnego powinien być dosłownym powtórzeniem oryginału, jednak poprawek i przekreśleń znajdujących się w oryginale nie należy zamieszczać w wypisie;
 • umożliwienie stronom i sądowi wymiany korespondencji z wykorzystaniem systemu bez konieczności ponownego wypełniania formularza (wezwania brakowe, uzupełnienia braków wniosku) w ramach prowadzonego postępowania;
 • umożliwienie sądowi rejestrowemu wydawania w toku postępowania zarządzeń o charakterze technicznym (nieorzeczniczym) w formie elektronicznej;
 • połączenie systemu teleinformatycznego, w którym składane będą wnioski z systemem wpisów, co umożliwi automatyczne (po podjęciu decyzji przez orzekającego) sporządzenie projektu postanowienia bez konieczności ręcznego wpisywania danych przez pracowników sekretariatu;
 • doręczanie orzeczeń i pism sądowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;
 • prowadzenie akt rejestrowych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS w formie elektronicznej i ich udostępnianie w czytelni akt;
 • zapewnienie digitalizacji pism wpływających i wysyłanych w formie papierowej do i z akt rejestrowych prowadzonych w formie elektronicznej;
 • umożliwienie złożenia środków zaskarżenia z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Przyjęcie powyższych rozwiązań ma spowodować radykalną poprawę sprawności postępowania przed KRS. Ma stanowić też duże ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy będą mogli załatwić sprawy rejestrowe praktycznie bez odchodzenia od komputera. Strona nie będzie już musiała oczekiwać na przesyłkę listową z sądu, będzie mogła samodzielnie, w każdej chwili sprawdzić, czy sąd wydał już orzeczenie w sprawie, czy np. skierował do strony wezwanie brakowe. Informacja będzie dostępna na koncie wnioskodawcy niezwłocznie po wydaniu przez sąd orzeczenia, a strona uzyska możliwość szybkiej odpowiedzi na wezwanie sądu wykorzystując system teleinformatyczny.

Z dniem 8 czerwca 2017 r. planowana jest:

 • integracja Krajowego Rejestru Sądowego z systemem integracji rejestrów (BRIS).

Od września 2018 r. ma mieć miejsce m.in.:

 • stworzenie ogólnodostępnego portalu internetowego, na którym udostępniane będą dokumenty sądowe wytworzone w systemie informatycznym wydziałów KRS, a także dokumenty złożone przez stronę; dostęp do tych informacji będzie nieograniczony; każdy będzie mógł do nich sięgnąć; na portalu udostępniane będą te dokumenty, które zostały złożone w formie elektronicznej lub zdygitalizowane przez sąd; innymi słowy, dokumenty zawarte w obecnych aktach rejestrowych będą dostępne dla każdego przez internet; obecnie, aby zapoznać się z aktami rejestrowymi, w większości sądów rejestrowych trzeba złożyć zapotrzebowanie na akta z kilkudniowym wyprzedzeniem;
 • wprowadzenie usługi newslettera; usługa ta polegać ma na generowaniu powiadomień o doręczanych stronie dokumentach sądowych; oznacza to, że wnioskodawca otrzyma niezwłocznie powiadomienie o umieszczeniu na jego koncie dokumentów sądowych w jego sprawie;
 • wprowadzenie obowiązku składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej w odpowiednim formacie danych ułatwiającym późniejsze wykorzystanie tych danych;
 • rezygnacja z publikacji wpisów w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
 • udostępnienie w internecie pełnych danych o podmiocie; aktualnie poprzez wyszukiwarkę KRS każdy ma dostęp do aktualnych danych o podmiocie; natomiast uzyskanie pełnych danych (aktualnych i historycznych) wymaga uzyskania odpisu pełnego z KRS;
 • automatyczne przekazywanie danych zawartych w rejestrze zainteresowanym instytucjom.


* Według projektu założeń ustawy o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw, wersja z dnia 23 lutego 2016 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28.11.2014 r. o zmianie ustawy - K.s.h. oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 4)

Ustawa z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.)


autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Gazeta Podatkowa nr 25 (1275) z dnia 2016-03-29

GOFIN podpowiada

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »