Reklama

Polisa OC dla członków zarządu i pracowników pełniących funkcje zarządcze - interpretacja Ministra Finansów

Spółka zawarła umowy OC w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków finansowych dla spółki mogących wynikać z błędnych decyzji podejmowanych przez osoby zarządzające (członków zarządu i pracowników).

Zwróciła się z zapytaniem do organu podatkowego, czy opłacona ryczałtowo składka ubezpieczeniowa dla członków zarządu i dla pracowników stanowi u tych osób przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Reklama

Zdaniem spółki, nie stanowi przychodu, gdyż m.in. polisa nie wskazuje imiennie osób objętych ubezpieczeniem.

Innego zdania był Dyrektor Izby Skarbowej, który stwierdził, że zarówno u członków organów spółki, jak i u pracowników powstaje przychód, gdyż osiągną oni korzyść finansową, ponieważ nie są zobowiązani do zapłaty składki na własne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z 4 października 2012 r., nr DD3/033/59/ILG/12/PK-960 zmienił jednak z urzędu ww. interpretację. Wprawdzie zgodził się, że przychód powstaje u członków organów spółki, jednak odmienne zdanie wyraził co do pracowników. Otóż stwierdził m.in., iż:

"(…) Należy zgodzić się ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, iż ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone Wnioskodawcy stanowi dla członka władz ochronę przed ewentualnymi roszczeniami finansowymi ze strony Wnioskodawcy. Obojętna podatkowo jest wyłącznie sytuacja, w której członek organów statutowych sam ponosi koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Jeśli natomiast Wnioskodawca jest stroną umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w której ubezpieczonymi są członkowie władz Wnioskodawcy, to opłacana przez Wnioskodawcę składka stanowić będzie w dacie zapłaty przychód dla tych osób z tytułu wykonywanej funkcji w rozumieniu art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże w przypadku pracowników, dla ustalenia przychodu z tytułu opłaconej składki związanej z zawartą umową ubezpieczenia, decydujące znaczenie ma kto jest uprawniony do odszkodowania z polisy. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca zawierając umowę ubezpieczenia zabezpiecza się przed potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami finansowymi mającymi wynikać z zaniechania lub błędnych decyzji podejmowanych przez pracowników pełniących funkcje zarządcze lub nadzorcze. Zatem uprawnionym do odszkodowania jest Wnioskodawca, a nie pracownik, stąd w tym przypadku nie może być mowy o przychodzie pracownika wynikającym z opłaconej przez Wnioskodawcę składki od odpowiedzialności cywilnej.

Ponadto przepisy Kodeksu pracy nie nakładają na pracownika obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wobec pracodawcy. W stosunkach prawnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą nie mają zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego w sytuacji, gdy pracownik wyrządzi pracodawcy szkodę wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych. W tym przypadku zastosowanie mają właśnie przepisy Kodeksu pracy. Zatem Wnioskodawca doznając szkody od pracownika może dochodzić jej naprawienia na podstawie przepisów Kodeksu pracy zawartych w Dziale piątym - Odpowiedzialność materialna pracowników, Rozdziale I - Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy.

W związku z powyższym należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 maja 2010 r., nr ILPB1/415-207/10-2/AMN. (…)"


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych Nr 33 z dnia 2012-11-20

GOFIN podpowiada

Dowiedz się więcej na temat: członek zarządu | polisa oc | polisa

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »