Ulga na zakup kas online

Od 1 maja br. obowiązują nowe rozwiązania w zakresie stosowania kas rejestrujących do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Ustawodawca (podobnie jak w latach ubiegłych) pozwala na skorzystanie z prawa do odzyskania części kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących. W świetle znowelizowanych przepisów prawo to dotyczy wyłącznie kwot wydatkowanych na zakup kas online.

Uprawnieni do ulgi

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Ustawodawca w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT przewidział, że podatnik, u którego powstał obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy, ma prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących na zasadach określonych w tym przepisie. I tak od 1 maja 2019 r. ulga na zakup kas przysługuje tylko w przypadku zakupu kas online. Prawo do omawianej ulgi przysługuje podmiotom, u których:

Reklama

  • powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży, przy użyciu kas online,
  • nie powstał obowiązek prowadzenia tej ewidencji, ale podatnicy ci dobrowolnie rozpoczną (rozpoczęli) prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online i wcześniej nie stosowali innych rodzajów kas do prowadzenia ewidencji sprzedaży,
  • powstał obowiązek wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasy online ze względu na działalność prowadzoną w określonych ustawą branżach (np. paliwowej).

Wskazanym podatnikom przysługuje prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku, gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe. Dodatkowo odliczenie przysługuje w przypadku kas online, które zostały zakupione nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika.

Od 1 maja br. ulga na zakup kas nie przysługuje w przypadku zakupu pozostałych rodzajów kas (tj. kas z papierowym i elektronicznym zapisem kopii) oraz podatnikom dobrowolnie wymieniającym kasy z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii na kasy online.

Wskazać należy, że pomimo wprowadzenia kas online, nadal można nabywać kasy z elektronicznym zapisem kopii. Kasy te na rynku będą dostępne do końca 2022 r. Do 31 sierpnia 2019 r. na rynku były dostępne także kasy z papierowym zapisem kopii. Oznacza to, że podatnicy mają prawo zakupić kasę online lub kasę z elektronicznym zapisem kopii (do 31 sierpnia br. istniała możliwość zakupu kasy z papierowym zapisem kopii), przy czym z ulgi na zakup kasy będą mogli skorzystać tylko w przypadku, gdy zdecydują się na zakup kasy online.

Istotne jest przy tym, że ulga na zakup kas dotyczy tych podatników, którzy po raz pierwszy rozpoczynają prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas, z wyjątkiem branż zobligowanych do ich wymiany. Ulga będzie miała zastosowanie również do podatników, u których nie powstał obowiązek, a którzy dobrowolnie rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online i dotychczas nie stosowali kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji.


Ulga na zakup kasy w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, przysługuje tylko przy nabyciu kas online.

Warunki uzyskania ulgi

Aby podmiot mógł skorzystać z możliwości odliczenia kwoty wydanej na zakup kasy online lub jej zwrotu, musi spełnić następujące warunki:

  • rozpocząć prowadzenie ewidencji sprzedaży, przy użyciu zakupionych kas online, których nabycie nastąpiło w okresie obowiązywania potwierdzenia wydanego przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy o VAT,
  • posiadać fakturę na zakup kasy online oraz dowód zapłaty całej należności za tę kasę.

W przypadku podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy użyciu więcej niż jednej kasy odliczenie lub zwrot na zakup każdej z tych kas następuje dodatkowo pod warunkiem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy użyciu każdej kasy w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika.

Kwestie te reguluje § 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika.

Ulga u czynnych podatników VAT

Podatnicy mogą dokonać odliczenia lub zwrotu kwoty wydanej na zakup kas, co do zasady, w jednej deklaracji VAT. Jak wynika z § 3 powołanego rozporządzenia, odliczenia kwoty wydanej na zakup kasy online dokonuje się w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy ich zastosowaniu, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. W przypadku gdy kwota wydana na zakup wykazana w deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy jest niższa bądź równa kwocie podatku należnego, podatnik pomniejsza kwotę tego podatku o wysokość kwoty wydanej na zakup. Z kolei w sytuacji, gdy kwota wydana na zakup wykazana w deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy jest wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik pomniejsza kwotę podatku należnego o wysokość ulgi, a pozostałą część, w tym okresie rozliczeniowym, może wykazać do zwrotu, lub też powiększyć kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy (przykład). Natomiast jeżeli w deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy nie wystąpi podatek należny, podatnik kwotę wydaną na zakup wykaże do zwrotu na rachunek bankowy lub powiększy kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Z ulgi na zakup kasy online będą mogli również skorzystać podatnicy rozliczający się w formie ryczałtu świadczący usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą. Rozliczenie nastąpi w deklaracji VAT-12 do wysokości wpłaty do urzędu skarbowego. W przypadku gdy kwota do odliczenia będzie wyższa od kwoty podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego, pozostałą część kwoty wydanej na zakup kasy online organ podatkowy zwróci na wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Ulga u podatnika zwolnionego z VAT

Sposób rozliczenia ulgi przez podatników zwolnionych podmiotowo lub przedmiotowo z VAT został wskazany w art. 111 ust. 5 ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że w przypadku podatników, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub są podatnikami, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w art. 111 ust. 4 na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w SKOK, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

Wniosek o zwrot ulgi może być złożony najwcześniej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej online. Tak stanowi § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika.

Wniosek taki powinien zawierać:

  • imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz NIP, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami - dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą,
  • numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu.

Ponadto do wniosku trzeba dołączyć:

  • kopię faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z kopią dowodu zapłaty całej należności za jej zakup,
  • kopię raportu fiskalnego miesięcznego wystawionego przez kasę rejestrującą potwierdzającego prowadzenie ewidencji sprzedaży,
  • w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami - kopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą.

Kasa w najmie a ulga

Od 1 maja br. podatnicy mogą używać do prowadzenia ewidencji sprzedaży kas rejestrujących online na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, gdy zostały one nabyte odpowiednio przez wynajmującego, wydzierżawiającego, leasingodawcę lub drugą stronę innej umowy o podobnym charakterze, w okresie obowiązywania potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, że kasy te spełniają funkcje i wymagania techniczne dla kas rejestrujących.

Należy zwrócić uwagę, że kasa zakupiona w celu jej najmu, dzierżawy, leasingu lub umów o podobnym charakterze nie spełnia podstawowego wymogu wskazanego w ustawie o VAT, tj. nie została zakupiona w związku z powstaniem obowiązku i terminowym rozpoczęciem prowadzenia na niej ewidencji przez podatnika. By móc skorzystać z możliwości odliczenia ulgi na kasę, muszą być spełnione łącznie wszystkie warunki ustawowe.

Oznacza to, że podatnikowi użytkującemu kasę online na podstawie wymienionych wcześniej umów nie będzie przysługiwała ulga na zakup kas (nie dokonał on bowiem zakupu kasy, tylko ją wynajmuje).

Przykład

U podatnika z dniem 1 sierpnia 2019 r. powstał obowiązek rozpoczęcia ewidencji w kasie rejestrującej. Podatnik w lipcu 2019 r. zakupił kasę online w cenie 1.500 zł (netto), zafiskalizował ją 30 lipca 2019 r. i rozpoczął ewidencję 1 sierpnia 2019 r. W związku z tym ma on prawo do ulgi z tytułu jej zakupu w wysokości 700 zł. W deklaracji VAT-7 za sierpień br. nadwyżka podatku należnego nad naliczonym wynosiła 400 zł, w związku z tym podatnik w poz. 52 wpisał 400 zł, w poz. 54 (kwota podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego) wpisał 0 zł, a następnie w poz. 55 pozostałą kwotę odliczenia: 300 zł. Wpisane w poz. 55 - 300 zł, podatnik może wykazać w deklaracji VAT-7 do zwrotu na rachunek bankowy (poz. 57) lub do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy (poz. 62).


Obowiązkiem stosowania kas online objęto:

- świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, a także sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych - od 1 stycznia 2020 r.,
- świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, a także sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych - od 1 lipca 2020 r.,
- świadczenie usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu - od 1 stycznia 2021 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz. U. poz. 820)


autor: Małgorzata Smolnik
Gazeta Podatkowa nr 70 (1632) z dnia 2019-09-02

GOFIN podpowiada

Biznes INTERIA.PL na Twitterze. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze

Dowiedz się więcej na temat: kasa fiskalna | online
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »