Reklama

Comarch wprowadza rozwiązanie do ESEF

W roku 2021 roku wchodzi w życie obowiązek przygotowywania rocznych sprawozdań finansowych w formacie ESEF, czyli Jednolitym Europejskim Formacie Raportowania (ang. European Single Electronic Format). Wymóg obejmie wszystkich emitentów z krajów Unii Europejskiej, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium wspólnoty. W Polsce są to spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Aby wywiązać się z obowiązku, spółki giełdowe będą musiały wdrożyć system informatyczny, który umożliwi generowanie rocznych raportów finansowych w ESEF. W Comarch trwają prace nad tego typu rozwiązaniem - Comarch ESEF. Jego wersja demo będzie dostępna w grudniu 2019 roku.

Reklama

Podstawowe informacje o ESEF

Wprowadzenie obowiązku raportowania w formacie ESEF ma na celu standaryzację raportów spółek giełdowych działających na terenie całej Unii Europejskiej. Zgodnie z nowymi przepisami dane zamieszczane w sprawozdaniach sporządzanych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), będą musiały być znakowane przy użyciu języka znaczników XBRL (tagowanie).

Jest to zbiór pojęć zawartych w taksonomii, czyli słowniku pojęć służących do znakowania danych w sprawozdaniach w standardzie XBRL. Terminologia wykorzystana w słowniku jest oparta na MSSF. W ten sposób dane z raportu przygotowanego przez spółkę np. z Francji będą uszeregowana w taki sam sposób jak informacje zawarte w raporcie firmy np. z Polski.

Sprawozdania XBRL będą dostępne w formie elektronicznej i będzie je można przeglądać w przeglądarce internetowej dzięki wykorzystaniu specyfikacji standardu inline XBRL (iXBRL).

Kogo i od kiedy dotyczy XBRL

Zmiany w procesie raportowania w XBRL dotyczą emitentów notowanych na rynkach regulowanych UE, które sporządzają swoje roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSSR. Do raportowania w nowym formacie będą musiały się również przygotować instytucje zobligowane do stworzenia mechanizmu umożliwiającego gromadzenie i udostępnianie raportów finansowych emitentów. Obowiązek raportowania w nowym formacie dotyczy sprawozdań za okres sprawozdawczy, który rozpoczyna się od 1 stycznia 2020 roku. Oznacza to, że pierwsze sprawozdania finansowe w standardzie XBRL będą musiały zostać przygotowane już na początku roku 2021.

Dobre i...dobre strony

Wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Formatu Raportowania daje szereg korzyści, które opierają się głównie na zwiększeniu użyteczności informacji finansowych. Dla spółek akcyjnych najważniejszą korzyścią jest ustrukturyzowanie danych, a przez to zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia błędów. Z kolei inwestorzy i analitycy giełdowi uzyskają dostęp do ustrukturyzowanej informacji. Nowy format znacznie usprawni ich pracę, która polega głównie na zbieraniu danych a następnie na ich przetwarzaniu i analizie.

Kolejnym uczestnikiem rynku kapitałowego, któremu nowa formuła raportowania przyniesie korzyści, są organy nadzorujące - w Polsce taką instytucją jest Komisja Nadzoru Finansowego.

- Tworzenie sprawozdania w XBRL wymaga dość dużej pracy merytorycznej, a część tej pracy jest wsparta przez szereg walidatorów zaszytych w aplikacji, które umożliwiają wychwycenie błędów przy "tagowaniu"- mówi Paweł Krupa, product manager systemów Comarch ERP.

Raportowanie w ESEF oznacza większą przejrzystość danych i możliwość szybkiej analizy nie tylko poszczególnych spółek, lecz także całego rynku kapitałowego. Ujednolicenie struktury tworzenia sprawozdań finansowych przez spółki GPW wpłynie również na większą pewność co do poprawności danych - dodaje Paweł Krupa.

Jak przygotować raport w formacie ESEF

Do przygotowania sprawozdania finansowego według standardów Jednolitego Europejskiego Formatu Raportowania niezbędne jest dedykowane narzędzie informatyczne wspomagające proces interaktywnego raportowania. Spółki mogą zastosować inne rozwiązanie i zlecić cały proces tworzenia raportu w formacie iXBRL wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej. Jednak taka forma nie pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału XBRL.

- Emitent w takim rozwiązaniu nie będzie mieć pełnej kontroli nad pracami przy raporcie, co w efekcie może wywołać szereg wątpliwości w samej spółce na temat "tagowanych" pozycji, dochodzi bariera związana z wprowadzeniem "last adjustments", a ponadto koszt takiego rozwiązania jest stosunkowo wysoki. Dlatego lepiej zainwestować w intuicyjne narzędzie informatyczne pozwalające na pełny wgląd w proces tworzenia raportu w nowym formacie wspierając się ewentualnie przy tym firmą doradczą, która będzie miała duże doświadczenie w MSSF i "tagowaniu" sprawozdań - przekonuje Paweł Krupa.

Aktualnie w Comarch trwają prace nad aplikacją Comarch ESEF, która umożliwi generowanie rocznych raportów finansowych w ESEF. Narzędzie zostanie wprowadzone do oferty w grudniu 2020 roku.

Aplikacja Comarch ESEF umożliwi użytkownikowi tworzenie sprawozdania finansowego przy zachowaniu wytycznych EFES. Oprogramowanie to będzie posiadać m.in. wbudowany zbiór najnowszych znaczników taksonomii ESEF, które będzie można przypisywać do danych w sprawozdaniu finansowym.

Rozbudowane funkcjonalności pozwolą na stworzenie indywidualnego wyglądu sprawozdania finansowego, dostosowanego do identyfikacji wizualnej spółki oraz na dodawanie do niego finalnych danych. Dodatkowo narzędzie Comarch ESEF pozwoli na przenoszenie na kolejne lata większości wcześniej wykonanej pracy (np. otagowanych pozycji), więc tworzenie sprawozdania z roku na rok będzie mniej czasochłonne.

- Podczas tegorocznego kongresu CFO Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych zaprezentowaliśmy uczestnikom pierwsze widoki aplikacji Comarch ESEF, pokazując im, że najlepszym sposobem rozpoznanie problematyki ESEF jest przygotowanie sprawozdania finansowego zgodnie z nowymi standardami już za rok 2019.

W ten sposób ilość prac, związana głównie z poznaniem i określeniem taksonomii nie będzie tak dużym wyzwaniem przy pracach nad raportem finansowym za rok 2020. Dodatkowo gros czynności wykonanych przy tagowaniu pozycji zostanie zachowana w aplikacji i z powodzeniem będzie mogła być wykorzystana w następnych latach.

Comarch to firma technologiczna zajmująca się optymalizacją procesów biznesowych od 26 lat. Jednym z oferowanych rozwiązań są systemy klasy Enterprise Resource Planning (ERP). Oferta Comarch ERP to nowoczesne rozwiązania do zarządzania procesami biznesowymi dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Interia.pl oprac MZB

Zysk EBITDA Comarchu w III kw. wyniósł 89,8 mln zł, powyżej oczekiwań

Zysk EBITDA grupy Comarch w trzecim kwartale 2019 roku, według wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu spółki, wyniósł 89,8 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał, że EBITDA wyniesie 66 mln zł.Oczekiwania pięciu biur maklerskich co do EBITDA za trzeci kwartał wahały się od 59,9 mln zł do 72,1 mln zł. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Comarchu wyniósł w trzecim kwartale 42,5 mln zł wobec 18,2 mln zł przed rokiem. Średnia prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes wynosiła 30,6 mln zł zysku netto. Zysk netto wzrósł 134 proc. rdr.

Rentowność operacyjna wyniosła 18,7 proc., a rentowność netto 12 proc.

Przychody grupy w trzecim kwartale wzrosły do 354,5 mln zł wobec 345,3 mln zł rok wcześniej. Konsensus PAP Biznes zakładał 346,2 mln zł. Przychody wzrosły 2,7 proc. rdr.

W trzecim kwartale 2019 roku grupa odnotowała 130,7 mln zł przychodów ze sprzedaży krajowej, o 26,7 proc. mniej rdr. Sprzedaż zagraniczna wyniosła w trzecim kwartale 223,8 mln zł i była o 34,1 proc. wyższa rdr. Sprzedaż ta stanowiła w trzecim kwartale 63,1 proc. całkowitych przychodów grupy.

Spółka podała, że wzrost przychodów ze sprzedaży zagranicznej został osiągnięty głównie dzięki zwiększonej sprzedaży rozwiązań IT dla sektora handlowo-usługowego oraz firm przemysłowych w krajach europejskich oraz w Azji. Z kolei spadek sprzedaży krajowej był efektem braku realizacji dostaw wyrobów gotowych do sektora publicznego.

Comarch poinformował, że w wyniku presji płacowej występującej w sektorze IT fundusz płac podstawowych w grupie wzrósł w III kwartale 2019 roku o 12,9 proc. rdr.

Wpływ na wyniki spółki w III kwartale miało uwzględnienie zawarcia ugody z ZUS w sprawie kontraktu ZUS KSI, które spowodowało zwiększenie wyniku operacyjnego i wyniku netto grupy Comarch o 24,2 mln zł.

Spółka podała, że utworzenie i rozwiązanie odpisów na wątpliwe należności handlowe, dotyczące głównie działalności w rejonie Bliskiego Wschodu oraz w Ameryce Południowej zmniejszyły wynik operacyjny grupy w III kwartale o 8,2 mln zł.

Po trzech kwartałach 2019 roku Comarch odnotował 176,1 mln zł EBITDA (o 60,6 proc. więcej niż rok wcześniej) i 69,7 mln zł zysku netto j. d. (22,5 mln zł przed rokiem) przy przychodach na poziomie 1.020 mln zł (949,3 mln zł rok wcześniej).

Segment IT odnotował po trzech kwartałach 2019 roku 990,2 mln zł przychodów ze sprzedaży do klientów zewnętrznych, z czego 572,9 mln zł odnotowano na rynku polskim. W segmencie Inwestycje grupa odnotowała 1,41 mln zł przychodów ze sprzedaży do klientów zewnętrznych, w segmencie Sport 19,88 mln zł, a w segmencie Medycyna 9,45 mln zł.

Wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej segmentu IT wyniósł 70,7 mln zł, a segmentu Inwestycje był ujemny i wyniósł 3,4 mln zł. W segmencie Sport grupa odnotowała 1,9 mln zł zysku netto, a w segmencie Medycyna 538 tys. zł zysku netto.

Poniżej przedstawiamy wyniki Comarchu w trzecim kwartale 2019 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i poprzednich wyników (dane w mln zł).

3Q2019 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2019 rdr
Przychody 354,5 346,2 2,4% 2,7% 8,1% 1021,0 7,5%
EBITDA 89,8 66,0 36,1% 134,9% 143,9% 176,1 60,6%
EBIT 66,2 44,1 50,3% 144,7% 162,6% 112,4 81,0%
zysk netto j.d. 42,5 30,6 38,8% 134,0% 507,1% 69,7 210,2%
marża EBITDA 25,3% 19,0% 6,29 14,26 14,10 17,25% 5,70
marża EBIT 18,7% 12,7% 5,98 10,84 10,99 11,01% 4,47
marża netto 12,0% 8,8% 3,18 6,73 9,85 6,82% 4,46

*** Konsensus tworzony jest na podstawie prognoz biur maklerskich zebranych wcześniej przez PAP Biznes. Są one dostępne w pełnej wersji Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes oraz na stronie http://biznes.pap.pl/konsensusy. Baza konsensusów PAP Biznes zawiera prognozy wyników kwartalnych i rocznych dla ponad 200 spółek notowanych na GPW. (PAP Biznes)

Interia.pl oprac MZB

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »