Komunikat KNF w sprawie wydania ostatecznej decyzji administracyjnej w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na Daniela Mzyka

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie utrzymała w mocy decyzję KNF z 6 grudnia 2016 r. nakładającą na Daniela Mzyka karę pieniężną w wysokości 1 miliona złotych, wobec stwierdzenia, że Daniel Mzyk naruszył przepis art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, gdyż nie zawiadomił komisji oraz spółki publicznej Yawal S.A. z siedzibą w Herbach o przekroczeniu 50 proc. ogólnej liczby głosów w Yawal S.A. w związku z pośrednim nabyciem akcji Yawal S.A. przez Poway Holdings Limited z siedzibą w Larnace, Cypr 30 października 2013 r.

Komisja ustaliła, że Daniel Mzyk, wraz z powiązanymi z nią osobami fizycznymi, w dniach 4-7 października 2013 r. dokonał zbycia akcji Yawal S.A. (dalej: "spółka") tytułem aportu do spółki Yawal SPV 1 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "SPV 1"), do spółki Yawal SPV 2 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: ,,SPV 2") oraz do spółki Yawal SPV 3 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "SPV 3").

Następnie w dniu 22 października 2013 r. Daniel Mzyk zbył w drodze umowy darowizny 100 proc. udziałów w spółce SPV 2 na rzecz powiązanej z nią osoby fizycznej. W związku z tym, że spółka SPV 2, w której udziały były przedmiotem darowizny, posiadała 540 390 akcji spółki Yawal S.A., uprawniających do wykonywania 17,72 proc. ogólnej liczby głosów w tej spółce, w wyniku darowizny udziałów nastąpiło również pośrednie zbycie akcji Yawal S.A. Zgodnie z raportem bieżącym spółki nr 30/2013 z dnia 25 października 2013 r., po dokonaniu darowizny Daniel Mzyk nie posiadał już akcji spółki. Następnie udziały w SPV 1, SPV2, oraz SPV 3 zostały przez Stronę oraz przez pozostałe osoby fizyczne zbyte na rzecz Mzyk Investments sp. z o.o. w organizacji, natomiast spółka Mzyk Investments sp. z o.o. w organizacji zbyła je w dniu 30 października 2013 r. na rzecz Poway Holdings Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze. W wyniku powyższych transakcji, Poway Holdings Limited znalazła się w pośrednim posiadaniu 1 787 158 akcji Yawal S.A., uprawniających do wykonywania 61,16 proc. ogólnej liczby głosów.

Reklama

Komisja we współpracy z organami nadzoru z Cypru i Bahamów ustaliła, że jedynym wspólnikiem Poway Holdings Limited z siedzibą na Cyprze był Omini Wealth Management Limited z siedzibą na Bahamach, przy czym 100 proc. udziałów Omini Wealth Management było w posiadaniu Omini Foundation (dalej: "Fundacja").

Celem Fundacji było zarządzanie i inwestowanie aktywów, a także posiadanie udziałów różnego rodzaju na rzecz jednej osoby fizycznej lub większej ich liczby lub spółek wskazanych lub oznaczonych jako beneficjenci. "Beneficjentem Głównym" Fundacji Omini jest Daniel Mzyk, który w trakcie swojego życia ma prawo do korzyści osiąganych przez Fundację.

Na podstawie powyższych ustaleń Komisja stwierdziła, że w wyniku nabycia w dniu 30 października 2013 r. przez Poway Holdings Limited wszystkich udziałów w spółkach: SPV 1, SPV 2 i SPV 3, które łącznie posiadały 1 787 158 akcji Yawal S.A., uprawniających do wykonywania 61,16 proc. ogólnej liczby głosów, analogiczną liczbę akcji nabył Daniel Mzyk. Akcje te posiadała pośrednio Poway Holdings Limited w imieniu własnym, lecz na rzecz Daniela Mzyka, który był głównym beneficjentem Omini Foundation - fundacji założonej na Bahamach, posiadającej pośrednio wszystkie udziały w Poway Holdings Limited, a zatem posiadającej (również pośrednio) 61,16 proc. akcji Yawal S.A. W ocenie Komisji powyższa sytuacja mieści się w ramach przepisu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie, zgodnie z którym, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach niniejszego rozdziału, obowiązki w nim określone (tj. art. 69 ustawy o ofercie) odpowiednio spoczywają również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Oznacza to, że Strona podlegała obowiązkowi notyfikacyjnemu określonemu w art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie, w związku z nabyciem (pośrednim) 61,16 proc. akcji Yawal S.A. przez Poway Holdings Limited. Tym samym Daniel Mzyk powinien był poinformować o przekroczeniu progu 50 proc. ogólnej liczby głosów, czego nie uczynił.

Komisja wskazuje, iż spoczywający na znaczących akcjonariuszach obowiązek prawidłowego i terminowego przekazywania Komisji oraz spółce publicznej zawiadomień o obecnym zaangażowaniu udziałowym w spółce ma szczególne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania mechanizmów transparentnego rynku kapitałowego. Informacje o aktualnym akcjonariacie spółki publicznej są zaliczane do jednych z najbardziej kluczowych dla inwestorów, przy podejmowaniu przez nich decyzji o zaangażowaniu kapitałowym w akcje emitenta. Kolejną istotną funkcją, jaką pełnią przedmiotowe informacje, jest zilustrowanie liczby głosów w spółce publicznej, posiadanych przez poszczególnych akcjonariuszy, a tym samym ich realnego wpływu na politykę spółki, co może mieć szczególne znaczenie dla akcjonariuszy mniejszościowych, rozważających swoje dalsze działania wobec spółki. Nie można również pominąć okoliczności, iż wszelkie uchybienia dotyczące rzetelnego przekazywania informacji skutkują zachwianiem zaufania uczestników rynku do zasad uczciwego obrotu i w efekcie mogą skutkować dewaluacją znaczenia informacji na rynku kapitałowym.

Podkreślić przy tym należy, iż naganność naruszenia Strony w niniejszej sprawie wykraczała poza zwykłe niespełnienie obowiązku notyfikacyjnego wobec komisji i spółki. Uchybienie Strony skutkowało bowiem wprowadzeniem w błąd co do tożsamości podmiotu, który faktycznie jest większościowym akcjonariuszem w Spółce. Uczestnicy rynku na podstawie powszechnie dostępnych informacji byli przekonani, iż nowy podmiot w Spółce nie jest powiązany ze Stroną oraz z powiązanymi z nią osobami fizycznymi (dotychczasowymi akcjonariuszami spółki), mimo, iż de facto podmiot ten działał na rzecz Daniela Mzyka. Dla wagi informacji nieprzekazanej do Komisji oraz do spółki, a co za tym idzie do publicznej wiadomości, znaczenie miał fakt, że pakiet akcji spółki posiadany przez Fundację na rzecz Strony stanowił aż 61,16 proc. w ogólnej liczbie głosów, a zatem bezwzględną większość głosów w Spółce.

W związku z powyższym Komisja oceniła zachowanie Strony jako szczególnie naganne i istotnie naruszające interesy uczestników rynku. Z uwagi na powyższe, organ nadzoru uznał naruszenie Daniela Mzyka za wymagające szczególnego napiętnowania, co uzasadnia nałożenie na Stronę kary pieniężnej w maksymalnej wysokości, przewidzianej w art. 97 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw, tj. 1 miliona zł.

Komisja podkreśla, że kara w powyższej wysokości jest uzasadniona ze względu na wagę i naganność naruszenia, stanowiąc adekwatny i proporcjonalny środek sankcyjny do stwierdzonych naruszeń przepisów prawa i ustalonych okoliczności sprawy. Jednocześnie Komisja miała na względzie, że kara o takiej wysokości będzie odpowiednim środkiem represyjnym, wyrażającym stopień dezaprobaty organu nadzoru wobec naruszenia Strony, które w sposób istotny wpłynęło na interes uczestników rynku kapitałowego oraz poziom transparentności tego rynku.

Yawal opuścił GPW w 2015 r.

Opr. KM

Pobierz za darmo program PIT 2017

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: kara pieniężna | sprawy | Yawal SA | mzyk | KNF
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »