• Raporty Kwartalne Skonsolidowane (BDX)

  Dane finansowe I'20 II'20 III'20 IV'20 I'21
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (TYS. ZŁ) 1 469 988,00 2 259 529,00 2 434 910,00 2 212 894,00 1 244 786,00
  ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (TYS. ZŁ) 40 836,00 123 277,00 212 674,00 269 289,00 62 815,00
  ZYSK (STRATA) BRUTTO (TYS. ZŁ) 35 892,00 124 374,00 197 842,00 271 610,00 54 738,00
  ZYSK (STRATA) NETTO (TYS. ZŁ) 23 962,00 90 529,00 150 169,00 206 734,00 71 424,00
  AKTYWA RAZEM (TYS. ZŁ) 7 068 958,00 7 221 775,00 7 599 646,00 7 462 240,00 7 746 145,00
  KAPITAŁ WŁASNY (TYS. ZŁ) 831 895,00 802 681,00 948 959,00 1 149 351,00 1 215 903,00
  LICZBA AKCJI NA KONIEC OKRESU (TYS. SZT.) 25 530,10 25 530,10 25 530,10 25 530,10 25 530,10
  WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 32,58 31,44 37,17 45,02 47,63
  ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 0,86 3,47 5,74 7,93 2,64