• Raporty Kwartalne Skonsolidowane (CZT)

  Dane finansowe I'23 II'23 III'23 IV'23 I'24
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (TYS. ZŁ) 2 200,00 7 158,00 3 856,00 1 238,00 741,00
  ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (TYS. ZŁ) -624,00 126,00 -1 344,00 2 113,00 -7 309,00
  ZYSK (STRATA) BRUTTO (TYS. ZŁ) 253,00 -3 334,00 -1 560,00 -6 887,00 -7 705,00
  ZYSK (STRATA) NETTO (TYS. ZŁ) 253,00 -3 444,00 -1 560,00 -10 434,00 -7 705,00
  AKTYWA RAZEM (TYS. ZŁ) 228 777,00 216 209,00 217 872,00 203 766,00 192 937,00
  KAPITAŁ WŁASNY (TYS. ZŁ) 134 329,00 130 885,00 129 325,00 118 891,00 111 186,00
  LICZBA AKCJI NA KONIEC OKRESU (TYS. SZT.) 75 026,07 75 026,07 75 026,07 75 026,07 75 026,07
  WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 1,79 1,74 1,72 1,58 1,48
  ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 0,00 -0,05 -0,02 -0,14 -0,10