• Raporty Kwartalne Skonsolidowane (HUGE)

  Dane finansowe IV'19 IV'20
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (TYS. ZŁ) 72 101,00 89 192,00
  ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (TYS. ZŁ) 8 099,00 66,00
  ZYSK (STRATA) BRUTTO (TYS. ZŁ) 7 259,00 -108 173,00
  ZYSK (STRATA) NETTO (TYS. ZŁ) 4 963,00 -107 359,00
  AKTYWA RAZEM (TYS. ZŁ) 53 115,00 141 832,00
  KAPITAŁ WŁASNY (TYS. ZŁ) -19 826,00 -96 008,00
  LICZBA AKCJI NA KONIEC OKRESU (TYS. SZT.) 72 946,60 72 946,60
  WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) -0,27 -1,32
  ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 0,07 -1,47