• Raporty Kwartalne Skonsolidowane (WWL)

  Dane finansowe I'01 II'01 III'01
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (TYS. ZŁ) 32 713,00 29 017,00 32 651,00
  ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (TYS. ZŁ) 1 737,00 -235,00 -39,00
  ZYSK (STRATA) BRUTTO (TYS. ZŁ) 1 086,00 520,00 -643,00
  ZYSK (STRATA) NETTO (TYS. ZŁ) 1 086,00 520,00 -643,00
  AKTYWA RAZEM (TYS. ZŁ) 78 501,00 70 579,00 79 996,00
  KAPITAŁ WŁASNY (TYS. ZŁ) 29 950,00 30 926,00 30 283,00
  LICZBA AKCJI NA KONIEC OKRESU (TYS. SZT.) 1 499,86 1 499,86 1 499,86
  WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 19,97 20,62 20,19
  ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 0,72 0,35 -0,43