Reklama

SCPFL (SCP): Rejestracja przez sąd zmiany statutu Scope Fluidics S.A. - raport 15/2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 13/2020 w sprawie treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Scope Fluidics S.A. („Spółka”) w dniu 21 sierpnia 2020 r. oraz raportu bieżącego EBI nr 14/2020 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 25 września 2020 r. powziął informację, iż w dniu 25 września 2020 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji następujących zmian statutu Spółki:

Reklama

I. zmiana określona w Uchwale nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 sierpnia 2020 roku w zakresie zmiany treści § 4 ust. 2 statutu Spółki:

§ 4 ust. 2 statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„2. W kapitale zakładowym wyróżnia się:

1) akcje zwykłe na okaziciela serii A w liczbie 101.107 (sto jeden tysięcy sto siedem) o numeracji od 1213286 do 1314392 na łączną wartość 10.110,70 zł (dziesięć tysięcy sto dziesięć złotych siedemdziesiąt groszy).

2) akcje na okaziciela serii B w liczbie 1.268.893 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) o numeracji od 0000001 do 1268893 na łączną wartość 126.889,30 zł (sto dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści groszy),

3) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000001 do 900000,

4) 34.050 (trzydzieści cztery tysiące pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 00001 do 34050.

5) 11.350 (jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 00001 do 11350.

6) 231.540 (dwieście trzydzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 000001 do 231540,

7) 11.350 (jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 00001 do 11350.”

II. zmiana określona w Uchwale nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 sierpnia 2020 roku w zakresie zmiany treści § 7 statutu Spółki:

tytuł §7 statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie: „Warranty subskrypcyjne i kapitał docelowy”

§7 ust. 1 statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„1. Zarząd jest upoważniony do przeprowadzenia emisji:

a) nie więcej niż 39.725 warrantów subskrypcyjnych, imiennych lub na okaziciela, uprawniających ich posiadacza do zapisu na akcje na okaziciela, o których mowa w ust. 5 poniżej („Nowe Akcje”), z wyłączeniem w całości prawa poboru („Warranty Subskrypcyjne”). Termin wykonania prawa zapisu wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych będzie upływał nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 6 poniżej; oraz

b) nie więcej niż 127.915 akcji zwykłych na okaziciela, z wyłączeniem w całości prawa poboru („Nowe Akcje 2”). Nowe Akcje i Nowe Akcje 2 zwane w są w dalszej części statutu Spółki „Nowymi Akcjami”.

§7 ust. 5 i 6 statutu Spółki otrzymały następujące brzmienie:

„5. W związku z postanowieniami ust. 1-4 powyżej, Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I lub kolejnych serii o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, w ilości nie większej niż 167.640 akcji na okaziciela (przy czym do 39.725 akcji na okaziciela przysługiwać będzie, w ramach wykonania prawa zapisu, posiadaczom warrantów subskrypcyjnych) i łącznej wartości nominalnej wszystkich nowych akcji nie wyższej niż 16.764,00 zł, w drodze jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).

6. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 31 grudnia 2021 r.”

§7 ust. 10 statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„10. Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do Nowych Akcji oraz w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych za zgodą Rady Nadzorczej.”

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 255.829,00 zł (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych) i dzieli się na 2.558.290 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Zaś obecna struktura kapitału zakładowego Spółki odpowiada informacji przedstawionej w powyższym postanowieniu § 4 statutu Spółki. Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 2.558.290 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt).

Dotychczasowa oraz zmieniona treść powyższych postanowień statutu Spółki oraz tekst jednolity statut Spółki stanowią załączniki do raportu.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 1 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, a także § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.Osoby reprezentujące spółkę:
Szymon Ruta - Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »