Reklama

EKANCELAR (EKA): Stanowisko Zarządu odnośnie opinii biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania Sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 - raport 63

Zarząd spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. ("Spółka", "Emitent") w związku z pytaniami od inwestorów dotyczącymi raportu i opinii biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 przekazuje do publicznej wiadomości swoje stanowisko w poruszonych przez biegłego rewidenta kwestiach.


Przede wszystkim Zarząd Spółki chciałby podkreślić, że zgodnie z opinią biegłego rewidenta "zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

Reklama

a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31 grudnia 2012, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012,

b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy/statuty jednostki."


Spółka absolutnie nie podziela obaw audytora dotyczących finansowania długoterminowych inwestycji krótkoterminowymi zobowiązaniami. Podstawowa rozbieżność pomiędzy opinią biegłego rewidenta, a oceną Spółki polega na odmiennym zdefiniowaniu okresu, jakiemu podlegają inwestycje w portfele wierzytelności. Spółka identyfikuje swoje inwestycje jako krótkoterminowe, ponieważ nawet w przypadku procesów odzyskiwania wierzytelności, które trwają dłużej niż jeden rok, najwyższa skuteczność, a tym samym najwyższy zwrot z inwestycji, zostaje uzyskany w pierwszym okresie od zakupu portfela wierzytelności.

Spółka mając świadomość, że istnieje ryzyko związane z dłuższym niż jednoroczny okresem odzyskiwania wierzytelności, a także dążąc do adekwatności okresów, których dotyczą inwestycje i zobowiązania, podejmuje działania zmierzające do zmiany struktury swojego zadłużenia, przesuwając ciężar z zobowiązań krótkoterminowych (do jednego roku) na długoterminowe. Tendencja ta znalazła odzwierciedlenie już w sprawozdaniu finansowym za rok 2012 - poprzez obniżenie o 3,1 mln zł zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji o terminie zapadalności do jednego roku. Większość obligacji, co do których Spółka posiada obecnie zobowiązania, jest papierami o co najmniej dwuletnim okresie zapadalności, a w kolejnych okresach Spółka zakłada dalsze wydłużanie okresów zapadalności obligacji - do trzech bądź nawet czterech lat.


Wymienione w dalszych punktach opinii biegłego rewidenta odpisy aktualizujące na kwotę ok. 600 tys. PLN dotyczą trzech składowych:

• Wynoszącej 160 tys. PLN kwoty należności przeterminowanych, na które Spółka nie dokonała odpisów aktualizujących ze względu na fakt, iż nie przewiduje możliwości nieodzyskania powyższych należności, a jedynie na takie należności Emitent miałby obowiązek dokonywania odpisów. E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. jako spółka windykacyjna specjalizuje się w odzyskiwaniu przeterminowanych należności, a tym samym posiada narzędzia do analizy i oceny prawdopodobieństwa odzyskania bądź nieodzyskania należności. Przed dokonaniem ewentualnych odpisów Spółka przeprowadziła analizę posiadanych w bilansie należności przeterminowanych w celu wyselekcjonowania tych należności, na które dokonanie odpisów byłoby konieczne. Należności na kwotę 160 tys. PLN opisane w opinii biegłego są jedynie niezapłaconymi w terminie należnościami od podmiotów niebędących w stanie upadłości lub w inny sposób budzących wątpliwości co do możliwości odzyskania należnych od tych podmiotów kwot. Biegły rewident, audytując Sprawozdanie finansowe jedynie na podstawie dokumentacji Spółki, nie posiadał stosownych narzędzi do oceny należności pod kątem prawdopodobieństwa ich ściągalności. Tym samym wszystkie przeterminowane należności zostały ocenione przez biegłego rewidenta jako należności o tym samym stopniu ryzyka, co do czego Spółka nie podziela opinii biegłego rewidenta. W opinii Zarządu Spółki, uwaga więc w kwestii przeterminowanych należności jest nieuzasadniona.

• Różnicy 70,5 tys. PLN, która wynika z zastosowania przez Spółkę i przez podmiot badający dwóch różnych metodologii wyceny posiadanych akcji. Zarząd Spółki chciałby podkreślić jednak fakt, że zauważone przez biegłego różnice nie zostały ocenione jako na tyle istotne, aby mogły być powodem do podważenia przeprowadzonej przez Spółkę wyceny. Biegły jedynie zwrócił uwagę na zaistniałą różnicę w otrzymanych na podstawie wycen wartościach.

• Kwoty 389,0 tys. PLN, która w opinii biegłego stanowi konsekwencję nieprzeszacowania portfeli wierzytelności w związku ze zmianą przyjętych przez Spółkę zasad (polityki) rachunkowości w zakresie sposobu wyceny portfeli wierzytelności. Spółka zmieniła zasady rachunkowości w zakresie sposobu wyceny portfeli wierzytelności z metody według ceny nabycia na metodę według wartości godziwej z początkiem roku 2012, dostosowując się do zasad ogólnie obowiązujących na rynku wierzytelności. Większość przedsiębiorstw branży windykacyjnej, w tym wszystkie największe spółki branży, już od pewnego czasu posługują się właśnie metodą wyceny wg wartości godziwej. Także analitycy zajmujący się branżą windykacyjną zwracali Spółce uwagę, że z powodu innej niż stosowana powszechnie metody wyceny portfeli wierzytelności, dane finansowe e-Kancelarii Grupy Prawno-Finansowej S.A. w tym zakresie są nieporównywalne z danymi finansowymi innych spółek działających na rynku, a stosowana do końca roku 2011 roku wycena wg ceny nabycia jest metodą przestarzałą. Stąd została podjęta decyzja o zmianie

z dniem 1 stycznia 2012 roku zasad wyceny portfeli. Występująca w wycenie różnica była konsekwencją tej decyzji, nie wpływa jednak na poprawność dokonanych wycen portfeli.


Podstawa prawna: § 3 ust.1, § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Mariusz Pawłowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »