Reklama

GPW (GPW): GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2019

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody ze sprzedaży 255 813 258 326 59 465 60 787
Rynek finansowy 141 363 143 769 32 861 33 830
Przychody z obsługi obrotu 90 345 93 679 21 001 22 044
Przychody z obsługi emitentów 15 347 17 144 3 567 4 034
Sprzedaż informacji oraz przychody z tytułu kalkulacji stawek referencyjnych 35 671 32 946 8 292 7 753
Rynek towarowy 113 989 113 572 26 497 26 725
Przychody z obsługi obrotu 56 820 57 728 13 208 13 584
Prowadzenie RŚP 22 743 22 598 5 287 5 318
Rozliczenia transakcji 33 914 32 913 7 883 7 745
Przychody ze sprzedaży informacji 512 333 119 78
Przychody pozostałe 460 985 107 232
Koszty działalności operacyjnej 133 776 131 381 31 097 30 915
Pozostałe przychody 5 102 1 421 1 186 334
Zysk z tytułu odwrócenia odpisu na utratę wartości należności / (Strata) z tytułu utraty wartości należności (65) (1 467) (15) (345)
Pozostałe koszty 2 506 1 484 583 349
Zysk z działalności operacyjnej 124 568 125 415 28 957 29 511
Przychody finansowe 7 102 51 847 1 651 12 200
Koszty finansowe 7 704 6 424 1 791 1 512
Strata z tytułu utraty wartości inwestycji w inne jednostki (1 089) - (253) -
Udział w zyskach/(stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności 9 320 8 630 2 166 2 031
Zysk przed opodatkowaniem 132 197 179 392 30 730 42 213
Podatek dochodowy 24 062 32 828 5 593 7 725
Zysk netto za okres 108 135 146 564 25 137 34 488
Podstawowy/rozwodniony zysk na akcję[2] (w PLN, EUR) 2,58 3,49 0,60 0,82
EBITDA[3] 152 069 149 280 35 349 35 127
[1] Wykorzystano średnią kursu EUR/PLN za okres 9 miesięcy publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,3019 PLN w 2019 r. oraz 1 EUR = 4,2497 PLN w 2018 r.).
[2] Obliczony w oparciu o całkowity zysk netto.
[3] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja.
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowane, zgodne z MSSF, niezaudytowaneStan na dzieńStan na dzieńStan na dzieńStan na dzień
30 września 201931 grudnia 201830 września 201931 grudnia 2018
Aktywa trwałe 585 520 580 375 133 876 134 971
Rzeczowe aktywa trwałe 97 303 108 158 22 248 25 153
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 23 406 - 5 352 -
Wartości niematerialne 247 314 254 564 56 547 59 201
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności 208 384 207 267 47 646 48 202
Należności z tytułu subleasingu 774 - 177 -
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 579 540 132 126
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 130 101 30 23
Rozliczenia międzyokresowe aktywów 1 953 5 523 447 1 284
Inne aktywa długoterminowe 5 677 4 222 1 298 982
Aktywa obrotowe 645 424 636 942 147 573 148 126
Zapasy 46 64 11 15
Należności handlowe oraz pozostałe należności 56 169 69 437 12 843 16 148
Należności z tytułu subleasingu 237 - 54 -
Aktywa z tytułu świadczonych usług 1 797 1 215 411 283
Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 333 693 377 502 76 297 87 791
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 253 368 188 724 57 931 43 889
AKTYWA RAZEM 1 230 944 1 217 317 281 449 283 097
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 861 246 886 898 196 919 206 255
Udziały niekontrolujące 597 590 137 137
Zobowiązania długoterminowe 282 945 268 673 64 694 62 482
Zobowiązania krótkoterminowe 86 156 61 156 19 699 14 222
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 1 230 944 1 217 317 281 449 283 097
"[1] Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 30.09.2019 r. (1 EUR = 4,3736 PLN) oraz 31.12.2018 r. (1 EUR = 4,3000 PLN)."
Wybrane wskaźniki finansowe Grupy KapitałowejOkres 9 miesięcy zakończony/ Stan na dzieńOkres 9 miesięcy zakończony/ Stan na dzień
30 września 201930 września 2018
Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży)59,4%57,8%
Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży)48,7%48,5%
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy)17,0%23,1%
"Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Zobowiązania oprocentowane[1]/ Kapitał własny)"31,2%28,9%
[1]zobowiązania z tytułu odsetek oraz z tytułu zwrotu kapitału pożyczkowego
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »