Reklama

ALTUSTFI (ALI): Informacja o otrzymaniu zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. - raport 86

Raport bieżący nr 86/2016

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej Spółka lub ALTUS TFI S.A.) informuje o otrzymaniu w dniu 16 grudnia 2016 r. zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm., "Ustawa”) od Pana Piotra Osieckiego o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce o ponad 1 % w stosunku do ostatniego zawiadomienia z dnia 7 października 2016 r.

Reklama

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem do zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów, skutkującej zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce o ponad 1 %, doszło w na skutek rozliczenia w dniu 15 grudnia 2016 r. oferty skupu akcji własnych ALTUS TFI S.A. w wyniku którego Spółka odkupiła w celu umorzenia od Osiecki Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "OI sp. z o.o.”), tj. podmiotu zależnego od Pana Piotra Osieckiego w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy, 1.253.297 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki.

Bezpośrednio przed zmianą udziału, o której mowa powyżej, Piotr Osiecki posiadał łącznie 17.706.467 akcji Spółki (tj. 7.500.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu oraz 10.206.467 akcji na okaziciela) stanowiących 30,05 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 25.206.467 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowiły 37,94 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

7.500.000 akcji imiennych serii A stanowiło 12,73 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 15.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 22,58 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

10.206.467 akcji na okaziciela Spółki stanowiło 17,32 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 10.206.467 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 15,36 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Za pośrednictwem Spółki Osiecki Inwestycje sp. z o. o, Piotr Osiecki posiadał łącznie 17.406.467 akcji (tj. 7.500.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu oraz 9.906.467 akcji na okaziciela) stanowiących 29,54 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 24.906.467 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowiły 37,49 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Bezpośrednio Piotr Osiecki posiadał 300.000 akcji Spółki stanowiące 0,51 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniające do 300.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowiły 0,45 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Po zmianie udziału na skutek rozliczenia w dniu 15 grudnia 2016 r. oferty skupu akcji własnych ALTUS TFI S.A., o której mowa powyżej, Piotr Osiecki posiadał łącznie 16.453.170 akcji (tj. 7.500.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu oraz 8.953.170 akcji na okaziciela) stanowiących 27,92 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 23.953.170 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 36,06 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

7.500.000 akcji imiennych serii A stanowi 12,73 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 15.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 22,58 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

8.953.170 akcji na okaziciela Spółki stanowi 15,19 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 8.953.170 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 13,48 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Za pośrednictwem Spółki Osiecki Inwestycje sp. z o.o. Piotr Osiecki posiada łącznie 16.153.170 akcji (tj. 7.500.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu oraz 8.653.170 akcji na okaziciela) stanowiących 27,41 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 23.653.170 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 35,61 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Bezpośrednio Pan Piotr Osiecki posiada 300.000 akcji Spółki, stanowiących 0,51 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 300.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 0,45 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem brak jest innych podmiotów zależnych od Pana Piotra Osieckiego posiadających akcje Spółki oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.

Pan Piotr Osiecki nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.

Spółka informuje ponadto o otrzymaniu w dniu 16 grudnia 2016 r. zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm., "Ustawa”), od Osiecki Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("OI Sp. z o.o.”), będącej akcjonariuszem Spółki o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce o ponad 1 % w stosunku do ostatniego zawiadomienia z dnia 7 października 2016 r.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem do zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów, skutkującej zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce o ponad 1 %, doszło na skutek rozliczenia w dniu 15 grudnia 2016 r. oferty skupu akcji własnych ALTUS TFI S.A. w wyniku którego Spółka odkupiła w celu umorzenia od Osiecki Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "OI sp. z o.o.”) 1.253.297 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki.

Bezpośrednio przed zmianą udziału, o której mowa powyżej OI Sp. z o.o. posiadała łącznie 17.406.467 akcji (tj. 7.500.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu oraz 9.906.467 akcji na okaziciela) stanowiących 29,54 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 24.906.467 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowiły 37,49 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

7.500.000 akcji imiennych serii A stanowiło 12,73 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 15.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 22,58 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

9.906.467 akcji na okaziciela Spółki stanowiło 16,81 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 9.906.467 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 14,91 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Po zmianie udziału na skutek rozliczenia w dniu 15 grudnia 2016 r. oferty skupu akcji własnych ALTUS TFI S.A., OI Sp. z o.o. posiada łącznie 16.153.170 (tj. 7.500.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu oraz 8.653.170 akcji na okaziciela) akcji stanowiących 27,41 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 23.653.170 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 35,61% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

7.500.000 akcji imiennych serii A stanowi 12,73 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 15.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 22,58 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

8.653.170 akcji na okaziciela Spółki stanowi 14,68 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 8.653.170 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 13,03 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Brak jest podmiotów zależnych od OI Sp. z o.o. posiadających akcje Spółki oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.

OI Sp. z o.o. nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.

Jednocześnie Spółka informuje o przekroczeniu 20 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Do zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce doszło na skutek dokonania w dniu 15 grudnia 2016 r. rozliczenia oferty skupu akcji własnych Spółki, w wyniku której Spółka nabyła w celu umorzenia łącznie 2.641.683 (dwa miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje Spółki.

Przed zdarzeniem, o którym mowa powyżej, Spółka posiadała 10.768.317 akcji własnych Spółki stanowiących 18,27 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 10.768.317 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 16,21 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, przy czym zgodnie z art. 364 § 2 KSH Spółka nie wykonuje prawa głosu z posiadanych akcji własnych

Po zmianie udziału, o której mowa powyżej, Spółka posiada 13.410.000 akcji własnych Spółki stanowiących 22,76 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 13.410.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 20,19 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, przy czym zgodnie z art. 364 § 2 KSH Spółka nie wykonuje prawa głosu z posiadanych akcji własnych.

Brak jest podmiotów zależnych od Spółki posiadających akcje Spółki oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.

Spółka nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 58.930.000. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki wynosi 66.430.000.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-12-16Krzysztof MazurekCzłonek Zarządu
2016-12-16Andrzej LadkoCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »