Reklama

GIGROUP (GIG): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu wraz z treścią projektów uchwał - raport 9

Raport bieżący nr 9/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 51, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000083941, wysokość kapitału zakładowego wynosi 4.794.799,60 zł, wpłacony w całości, REGON 932629535, NIP 897-16-55-469 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., "Kodeks spółek handlowych") oraz § 10 ust. 3 zdanie drugie Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 11 marca 2013 r., o godz. 12:00, w siedzibie spółki we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 51.

Reklama

Porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór komisji skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji 18.204.669 warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większa niż 1.820.466,90 złotych (milion osiemset dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 10 groszy (dziesięć) każda ("Akcje Serii N") oraz nie więcej niż 6.204.669 (słownie: sześć milionów dwieście cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć ) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 10 groszy (dziesięć) każda ("Akcje Serii O"), wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki poprzez wprowadzenie § 6 b o następującej treści:

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o nie więcej niż 1.820.466,90 złotych (milion osiemset dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy), poprzez emisję nie więcej niż 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda oraz nie więcej niż 6.204.669 (słownie: sześć milionów dwieście cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii N, posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz przyznanie prawa do objęcia akcji serii O posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii B emitowanych na podstawie Uchwały nr [#] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [#] 2013 r.

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii N będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A, o których mowa w ust. 2 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii O będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii B, o których mowa w ust. 2 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

5. Prawo objęcia akcji serii N i akcji serii O może być wykonane nie później niż do dnia oznaczonego w Uchwale nr [#] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [#] 2013 r.

7.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia dotychczasowej treści Statutu Work Service S.A. i wprowadzenia nowej treści Statutu.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia dotychczasowej treści Regulaminu Rady Nadzorczej Work Service S.A. i wprowadzenia nowej treści Regulaminu Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Informacje dotyczące przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajdują się na stronie internetowej Spółki www.workservice.pl, w sekcji Relacje inwestorskie w zakładce WZA.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr. 184, poz. 1539 z 2005 r. z późn. zmianami) w związku z § 38 ust. 1 pkt. 1) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim i art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółce handlowych.

Załączniki:

Plik;Opis

Ogłoszenie o NWZ Work Service S.A..pdf;Pełna treść ogłoszenia zawierająca wykaz zamierzonych zmian statutu z uwzględnieniem obowiązujących jego postanowień i treści proponowanych zmian.

Projekty uchwał na NWZ Work Service S.A..pdf;Treść projektów uchwał.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr 3_2013 - Opinia Zarządu.pdf;Treść załącznika nr 1 do projektu uchwały nr 4/2013 z dnia 11 marca 2013 r.


Tomasz Hanczarek - Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »