Reklama

MOJ (MOJ): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 10 września 2013r. - raport 27

Raport bieżący nr 27/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki MOJ S.A. ("Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402²Kodeksu spółek handlowych i § 11 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 10 września 2013 roku, o godzinie 11.°° Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Tokarskiej 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

Reklama

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania przez nie uchwał.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.Przyjcie porządku obrad

6.Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z Fabryką Wyrobów Metalowych Kuźnia OSOWIEC Sp. z o. o.

zawierającej:

a.wyrażenie zgody na połączenie oraz przyjęcie Planu Połączenia z dnia 27 maja 2013 r.,

b.zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1 268 111 akcji imiennych zwykłych serii F

o wartości nominalnej 1,00 zł,

c.wyrażenie zgody na zmianę statutu Spółki.

7.Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu Spółki:

a.zmiana § 5 ust.1 statutu,

b.zmiany § 6 ust 1 statutu,

c.zmiany § 6 ust. 1 statutu poprzez dodanie punktu litera f,

d.zmiany § 6 statutu poprzez dodanie ust. 5 in.4 ,

8.Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

9.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu:

a.zmiana § 5 ust.1 statutu,

Dotychczasowa treść § 5 ust.1 statutu:

§5 ust.1 Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1.Odlewnictwo metali lekkich (PKD-24.53.Z),

2.Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD-25.62.Z),

3.Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD-25.61.Z),

4.Produkcja narzędzi (PKD-25.73.Z),

5.Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD-27.11.Z),

6.Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD-28.12.Z).

7.Produkcja pozostałych pomp i sprężarek (PKD-28.13.Z),

8.Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych (PKD-28.15.Z),

9.Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD-28.92.Z),

10.Naprawa i konserwacja maszyn (PKD-33.12.Z),

11.Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD-33.14.Z),

12.Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD-33.20.Z),

13.Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD-

35.30.Z),

14.Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD-46.71.Z),

15.Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD-46.77.Z),

16.Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD-46.90.Z),

17.Transport drogowy towarów (PKD-49.41.Z),

18.Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD-52.10.B),

19.Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD-68.10. Z),

20.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD-68.20.Z),

21.Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD-64.92.Z).

22.Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i 

funduszów eerytalnych (PKD-64.99. Z),

23.Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

(PKD-77.39.Z),

24.Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD-35.11.Z),

25.Przesyłanie energii elektrycznej (PKD-35.12.Z),

26.Dystrybucja energii elektrycznej (PKD-35.13.Z),

27.Handel energią elektryczną (PKD-35.14.Z),

28.Wytwarzanie paliw gazowych (PKD-35.21.Z),

29.Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD-35.22.Z),

30.Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD-35.23),

31.Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD-41.10),

32.Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD -42.21.Z)

33.Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD-42.22.Z),

34.Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD-42.91.Z),

35. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

(PKD-42.99.Z),

36. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysło¬wych, statków i samolotów

(PKD-46.14.Z)

37.Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD-46.18.Z),

38.Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD-52.10.A ),

39.Produkcja nawozów i związków azotowych (PKD-20.15.Z),

40. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD-38.11.Z),

41. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD-38.21.Z).

Proponowana treść §5 ust.1:

§5.ust.1 Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1.Produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z),

2.Produkcja azotów i związków azotowych ( PKD 20.15.Z)

3.Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych ( PKD 22.22.Z)

4.Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych ( PKD 24.10.Z)

5.Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali ( PKD 24.20.Z)

6.Produkcja prętów ciągnionych na zimno ( PKD 24.31.Z)

7.Produkcja wyrobów formowanych na zimno ( PKD 24.33.Z)

8.Produkcja drutu ( PKD 24.34.Z)

9.Odlewnictwo metali lekkich (PKD-24.53.Z),

10.Produkcja konstrukcji metalowych i ich części ( PKD 25.11.Z)

11.Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków ( PKD 25.50.Z)

12.Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD-25.61.Z),

13Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD-25.62.Z),

14.Produkcja narzędzi ( PKD 25.73.Z),

15.Produkcja pojemników metalowych ( PKD 25.91.Z)

16.Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn ( PKD 25.93.Z)

17.Produkcja złączy i śrub ( PKD 25.94.Z)

18.Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej ( PKD 27.10.Z),

19.Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD-27.11.Z),

20.Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych

( PKD 28.11.Z),

21.Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego pneumatycznego (PKD-28.12.Z)

22.Produkcja pozostałych pomp i sprężarek ( PKD 28.13.PKD)

23.Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych ( PKD 28.15.Z)

24.Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych ( PKD 28.24.Z)

25.Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD-28.92.Z),

26.Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep ( PKD 29.20.Z),

27.Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli ( PKD 29.32.Z),

28.Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych ( PKD 33.11.Z),

29.Naprawa i konserwacja maszyn ( PKD 33.12.Z),

30.Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych ( PKD 33.14.Z)

31.Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia ( PKD 33.19.Z.)

32.Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia ( PKD 33.20.Z)

33.Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD-35.11.Z),

34.Przesyłanie energii elektrycznej (PKD-35.12.Z),

35.Dystrybucja energii elektrycznej (PKD-35.13.Z),

36.Handel energią elektryczną (PKD-35.14.Z),

37.Wytwarzanie paliw gazowych (PKD-35.21.Z),

38.Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD-35.22.Z),

39.Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD-35.23Z),

40.Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych ( PKD 35.30.Z)

41 .Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody ( PKD 36.00.Z),

42 .Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków ( PKD 37.00.Z),

43 .Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne ( PKD 38.11.Z),

44.Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne ( PKD 38.21.Z),

45.Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD-41.10),

46.Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD -42.21.Z),

47.Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych ( PKD 42.22.Z)

48.Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej ( PKD 42.91.Z),

49.Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

( PKD 42.99.Z),

50.Wykonywanie instalacji elektrycznych ( PKD 43.21.Z),

51.Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych ( PKD 43.22.Z)

52.Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych ( PKD 43.29.Z),

53.Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane ( PKD 43.99.Z)

54.Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

( PKD 46.14.Z),

55.Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów ( PKD 46.18.Z)

56.Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych ( PKD 46.71.Z),

57.Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

( PKD 46.74.Z),

58.Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu ( PKD 46.77 Z),

59.Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana ( PKD 46.90.Z)

60.Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47,52Z)

61.Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami ( PKD 47.99Z),

62.Transport drogowy towarów ( PKD 49.41.Z),

63.Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych ( PKD 52.10.A)

64.Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania ( PKD 55.20.Z)

65.Pozostałe zakwaterowanie ( PKD 55.90.Z)

66.Pozostałe formy udzielania kredytów ( PKD 64.92.Z)

67.Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ( PKD 64.99.Z)

68.Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ( PKD 68.10.Z)

69.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)

70.Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli ( PKD 77.12.Z),

71.Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych ( PKD 77.32.Z),

72.Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

( PKD 77.39.Z),

73.Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach ( PKD 81.10.Z),

b. zmiana § 6 ust 1 statutu,

Dotychczasowa treść § 6 ust 1 statutu:

§ 6 ust 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.559.000,00 zł (osiem milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na:

Proponowana treść § 6 ust 1 statutu:

" Kapitał zakładowy spółki wynosi 9.827.114,00 zł ( dziewięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sto czternaście złotych.) i dzieli się na:”

c. zmiany § 6 ust. 1 statutu poprzez dodanie punktu litera f,

Dotychczasowa treść § 6 ust 1 statutu:

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.559.000,00 zł (osiem milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na:

a.4.293.475 (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji serii A, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,

b.315.525 (trzysta piętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji serii B, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,

c.440.000 (rysta czterdzieści tysięcy) akcji serii C, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,

d.160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii D, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda.

e.3.350.000 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każd

Proponowana treść § 6 ust 1 statutu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.827.114.00 zł (dziewięć milionów osiemset

dwadzieścia siedem tysięcy sto czternaście złotych.) i dzieli się na:

a.4.293.475 (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji serii A, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,

b.315.525 (trzysta piętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji serii B, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,

c.440.000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji serii C, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,

d.160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii D, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda.

e.3.350.000 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda

f.1.268.114 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sto czternaście ) akcji serii F o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda.

d. zmiany § 6 statutu poprzez dodanie ust. 5 in.4 ,,

Dotychczasowa treść § 6 ust 5 in.4 statutu:

-brak

Proponowana treść § 6 ust 5 in.4 statutu:

" Akcje serii F są akcjami zwykłymi imiennymi”.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 26 sierpnia 2013 roku. . Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 14 sierpnia 2013 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 27 sierpnia 2013 roku – od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ S.A. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Tokarskiej 6 na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia, tj. w dniach 5 do 9 września 2013 roku w godzinach od 8.00 do 15.00 w pokoju 201 (sekretariat) . Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki sekretariat@moj.com.pl .

Sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu .

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ S.A., chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.moj.com.pl/relacje inwestorskie/Spółka/walne zgromadzenia udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej:

-osoba fizyczna - http//moj.com.pl/teksty/walne-zgromadzenia.htmlPełnomocnictwo – osoba prywatna.doc,

- osoba prawna - http//moj.com.pl/teksty/walne-zgromadzenia.htmPełnomocnictwo – osoba prawna.doc.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Formularze są dostępne od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia także na stronie internetowej MOJ S.A. w sekcji relacje inwestorskie, skąd mogą być pobrane , a po uzupełnieniu wysłane w formacie PDF na adres elektroniczny sekretariat@moj.com.pl .

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać wskazanie zakresu pełnomocnictwa a także: liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane oraz numer zaświadczenia o prawie uczestnictwa ze wskazaniem przez kogo było wydane.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika..

W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna (w rozumieniu art. 33 kodeksu cywilnego) lub jednostka organizacyjna (w rozumieniu art. 33¹ kodeksu cywilnego) Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, w rozumieniu art. 33¹ Kodeksu cywilnego, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy: sekretariat@moj.com.pl . Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ S.A., dokumentów służących jego identyfikacji.

Spółka udostępnia pod adresem internetowym : http//moj.compl/teksty/walne-zgromadzenia.htm Formularz głosowania przez pełnomocnika .doc. wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Prawa akcjonariuszy.

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi MOJ S.A. nie później, niż 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 21 sierpnia 2013 roku. Żądanie to może zostać złożone, za pomocą formularza umieszczonego pod adresem internetowym http//moj.com.pl .Formularz zgłoszenia zmian w porządku obrad NWZ i projektów uchwał.doc , w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki sekretariat@moj.com.pl , bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd MOJ S.A., ul. Tokarska 6, 40-859 Katowice.

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad za pomocą formularza umieszczonego pod adresem internetowym http//moj.com.pl/files/Formularz zgłoszenia zmian w porządku obrad NWZ i projektów uchwał.doc.. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki sekretariat@moj.com.pl bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd MOJ S.A., ul. Tokarska 6, 40-859 Katowice.

Każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

Komunikacja elektroniczna.

Z uwagi, na fakt, iż Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd informuje, iż korzystanie z tej formy uczestnictwa i głosowania w NWZ nie będzie możliwe. Zarząd MOJ S.A. informuje również, iż z analogicznych powodów nie dopuszcza się oddawania głosu drogą korespondencyjną.

Dostęp do dokumentacji.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej MOJ S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ich odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.moj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie- Spółka- Informacje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. na dzień 10 września 2013 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-08-14 Marian Bąk Prezes Zarządu
2013-08-14 Jerzy Góra Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »