Reklama

TESGAS (TSG): Podpisanie umowy znaczącej z IDS-BUD S.A.

Raport bieżący nr 6/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Zleceniobiorca), informuje, iż w dniu 28 lutego 2019 roku, otrzymał podpisana w trybie obiegowym umowę datowaną na dzień 22 lutego 2019, ze spółka IDS-BUD S.A. (Zleceniodawca) na realizację kompleksowego wykonania usług przeprowadzenia próby specjalnej wytrzymałości i szczelności liniowej rurociągu DN1000 o długości L=84km, podzielonego na 12 odcinków próbnych oraz przeprowadzenia badania geometrii rurociągu DN1000 o długości L=84km w jednym odcinku tłokiem geometrycznym wraz z mappingiem.

Reklama

Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniobiorcy przysługiwać będzie szacunkowe wynagrodzenie w kwocie 3.884.000,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) netto.

Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do 8 października 2019 roku.

Emitent wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 388.400,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych 00/100).

Emitent udzieli gwarancji na okres 36 miesięcy, liczony od podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

W związku z realizacją przedmiotu umowy Zleceniodawca jest uprawniony do żądania od Zleceniobiorcy zapłaty kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

- niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zleceniobiorcę obowiązków wynikających z umowy skutkującego powstaniem do wypowiedzenia umowy z przyczyn zależnych od Zleceniobiorcę – w wysokości 20% wartości szacunkowego wynagrodzenia brutto;

- opóźnienia w wykonaniu poszczególnych badań lub oddaniu określonych opracowań wykonywanych na podstawie umowy w wysokości 0,25% wartości szacunkowego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia określonego na wykonanie poszczególnych prac lub oddanie określonych opracowań wykonywanych na podstawie umowy;

- w przypadku braku zapłaty lub w przypadku dokonania przez inwestora lub Zleceniodawcę bezpośredniej płatności na rzecz dalszego podwykonawcy – w wysokości 10 000 zł za każdy przypadek naruszenia;

- opóźnienia w przekazaniu oświadczenia potwierdzającego otrzymanie zapłaty wymaganego wynagrodzenia w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek naruszenia;

- nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 5 000 zł za każdy przypadek naruszenia;

- braku zmiany umowy o dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia dalszego podwykonawcy – w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia, za każdy przypadek naruszenia;

- za naruszenia przez Zleceniobiorcę postanowień dotyczących zachowania poufności - w wysokości 10 000 zł za każdy przypadek naruszenia;

- powierzenia wykonania części lub całości usług objętych umową osobie trzeciej bez zgody Zleceniodawcy lub wykonywania za pomocą dalszego podwykonawcy innych usług niż wskazane w umowach o dalsze podwykonawstwo – w wysokości 5 000 zł za każdy taki przypadek;

- nieprzedłożenia w terminie dowodów zapłaty dalszym podwykonawcom w wysokości 10 000 zł za każdy przypadek naruszenia;

- w razie nie przedłożenia lub przekroczenia terminu przedłożenia lub nieuwzględnienie uwag Zleceniodawcy do raportu w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek naruszenia;

- w razie naruszenia obowiązków i zasad BHP prowadzonych prac oraz wewnętrznych regulacji i poleceń kierownictwa budowy, przepisów przeciwpożarowych lub dotyczących ochrony przyrody i środowiska lub obowiązku utrzymania porządku na budowie, Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapłaty Zleceniodawcy kary umownej w wysokości 1 000 zł za każde naruszenie.

Łączna wysokość kar umownych należnych Zleceniodawcy nie przekroczy 20% sumarycznego wynagrodzenia maksymalnego brutto.

W przypadku gdy wartość szkód przekracza wysokość kar umownych, Zleceniodawca może dochodzić odszkodowania za poniesioną szkodę przenoszącego wysokość kar umownych.

Każda z kar umownych jest niezależna od siebie, a Zleceniodawca ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku, na którym działa Emitent.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-02-28Włodzimierz KocikPrezes Zarządu
2019-02-28Piotr MajewskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »