TESGAS (TSG): Zawarcie przez spółkę TESGAS szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej KGHM - raport 4

Raport bieżący nr 4/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) w dniu 14 lutego 2019 roku, powziął informację, iż w okresie od 26 kwietnia 2018 roku do dnia 05 lutego 2019 roku Emitent zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej KGHM umowy na łączną szacunkową wartość 3.923.354,46 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysięcą trzysta pięćdziesiąt cztery złote 46/100) netto.

Umową o największej wartości jest umowa zawarta 05 lutego 2019 roku w trybie obiegowym, pomiędzy Emitentem a KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi "Legnica" (Zamawiający), której przedmiotem jest wykonanie kompletnej dokumentacji techniczno-kosztorysowej stacji redukcyjnej gazu ziemnego oraz wykonanie modernizacji stacji redukcyjnej gazu w Hucie Miedzi "Legnica" w oparciu o sporządzoną dokumentację.

Reklama

Emitent zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy w terminie do dnia 31 października 2019 roku.

Za wykonanie przedmiotu umowy Emitentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) netto.

W związku z realizacją przemiotu umowy Zamawijący jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 15% wynagrodzenia umownego netto,

- z tytułu opóźnienia w wykonaniu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- z tytułu opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umownego wolnego od wad lub w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze prac lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmii - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- z tytułu opoóźnienia w dostarczeniu polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności - wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia,

- z tytułu wejścia/wjazdu/przebywania na terenie Zamawiającego osób, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu umowy w stanie po spożyciu lub pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających - w wysokości 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek,

- w przypadku stwierdzonego nieprzestrzegania przepisów BHP, p.poż, ochrony środowiska i przepisów wewnętrznych przez pracowników Wykonawcy, jak również przez jego podwykonawców - w wysokości 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy przypadek naruszenia wskazanych przepisów.

W przypadku, jeśli szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. Jeżeli szkoda spowodowana jest innymi przyczynami niż określone powyżej, strony mogą dochododzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

Emitent wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 307.500,00 zł (słownie: trzysta siedem tysięcy pięćset złotych 00/100).

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku, na którym działa Emitent.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-02-15Włodzimierz KocikPrezes Zarządu
2019-02-15Piotr MajewskiWiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »