Reklama

GRUPAAZOTY (ATT): Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego - raport 44

Raport bieżący nr 44/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 14 czerwca 2011 roku zawarta została przez Spółkę umowa kredytu inwestycyjnego o charakterze pomostowym z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółka Akcyjna (dalej: Bank).

Zgodnie z umową Bank udzielił Spółce kredytu w kwocie do 400 mln zł, celem sfinansowania i zabezpieczenia przeprowadzenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Zakładów Chemicznych Police S.A. (dalej: ZCh Police), które Spółka ogłosiła w dniu dzisiejszym w związku z zamiarem nabycia akcji ZCh Police reprezentujących nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów, a o którym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 43/2011 (dalej: Wezwanie), z zastrzeżeniem, że udział środków z kredytu nie przekroczy 80% kwoty wynikającej z przeliczenia liczby nabywanych akcji ZCh Police oraz jednostkowej ceny określonej w Wezwaniu. Treść Wezwania została podana do publicznej wiadomości za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Reklama

Kredyt udzielony został na okres od dnia 14 czerwca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 30 sierpnia 2011 roku. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa sumie stopy WIBOR 1M oraz marży. Spłata kredytu zostanie dokonana jednorazowo do zakończenia okresu kredytowania, tj. do dnia 31 grudnia 2011 r., jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia przedstawienia w Banku lub w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółka Akcyjna Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (dalej: DM PKO BP) postanowienia sądu w sprawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki, dokonanego w drodze nowej emisji akcji.

Spółka planuje spłatę kredytu ze środków pozyskanych z planowanej emisji akcji z zachowaniem prawa poboru przeprowadzanej na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Spółki z dnia 26 maja 2011 r., o której Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 35/2011.

Kredyt został uruchomiony po ustanowieniu następujących zabezpieczeń wierzytelności Banku z tytułu umowy: (i) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, (ii) możliwość potrącenia wierzytelności Banku wobec Spółki z tytułu umowy z wierzytelnościami Spółki wobec Banku z tytułu odpowiednich umów rachunków bankowych, oraz (iii) blokada środków pieniężnych Spółki zgromadzonych na rachunku lub rachunkach lokaty lub lokat terminowych w Banku, w wysokości 100 mln zł, oraz po spełnieniu innych warunków uruchomienia kredytu przewidzianych w umowie. Wierzytelności Banku z tytułu umowy zostaną zabezpieczone dodatkowo (i) zastawem rejestrowym na akcjach ZCh Police, które zostaną nabyte przez Spółkę w wyniku Wezwania, oraz (ii) nieodwołalną blokadą akcji ZCh Police na rachunku papierów wartościowych Spółki prowadzonym w DM PKO BP, do momentu skutecznego ustanowienia tego zastawu rejestrowego.

W przypadku, gdy w ocenie Banku dywidendy planowane do wypłaty przez Spółkę w okresie realizacji umowy stanowią zagrożenie terminowej spłaty zobowiązań Spółki wobec Banku, a Spółka nie uwzględni opinii Banku i nie dokona zmiany wysokości planowanych do wypłaty kwot lub gdy w ocenie banku wysokość faktycznie dokonanej wypłaty dywidendy spowoduje zagrożenie terminowej spłaty zobowiązań Spółki wobec Banku, wówczas Bank może wypowiedzieć umowę.

Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.

Wartość finansowania udostępnionego Spółce na podstawie umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, co stanowi kryterium uznania umowy za umowę znaczącą.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. ("Spółka") w planowanej ofercie publicznej akcji Spółki z zachowaniem prawa poboru. Niniejszy raport nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. W szczególności nie stanowi on oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji Spółki z zachowaniem prawa poboru oraz o ubieganiu się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. będzie prospekt emisyjny ("Prospekt"), wraz z ewentualnymi opublikowanymi aneksami do Prospektu i komunikatami aktualizującymi, który, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, zostanie opublikowany i będzie dostępny na stronie internetowej Spółki (www.azoty.tarnow.pl) oraz na stronie internetowej oferującego, tj. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl).

Niniejszy raport nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym raporcie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933), ani przez żaden inny organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek innego stanu lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.
Jerzy Marciniak - Prezes Zarządu
Andrzej Skolmowski - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »