HAWE (HWE): Życiorysy członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. (39/2010) - raport 39

Raport bieżący nr 39/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Tytułem uzupełnienia raportu bieżącego nr 36/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku, Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki:

Szczegółowe informacje dotyczące Pana Jarosława Dziewy:

Wiek: 48 lat.

Wykształcenie:

Pan Jarosław Dziewa posiada wykształcenie wyższe, w 1987 r. ukończył Wydział Mechaniczny w Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze, uzyskując tytuł magistra inżyniera (specjalność: technologia maszyn). Ukończył także studium podyplomowe prawa podatkowego (w 1995 r.) oraz prawa bankowego (w 1996 r.) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1997 - 1998 odbył studia podyplomowe w zakresie rachunkowości na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a w latach 2005 - 2006 - studia podyplomowe prawa podatkowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1997 r. ukończył roczne studium podatkowe w Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN w Warszawie. W 1998 r. otrzymał Dyplom Ministerstwa Skarbu potwierdzający pozytywne zdanie państwowego egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych. W 1998 r. został wpisany na listę doradców podatkowych pod numerem 04702. W 2003 r. został wpisany na listę syndyków pod nr S. 86/03, ukończywszy kurs oraz złożywszy egzamin dla kandydatów na syndyków. Od 2005 r. posiada uprawnienia biegłego rzeczoznawcy w dziedzinie prawa podatkowego.

Reklama

Od 1995 r. brał udział w szeregu międzynarodowych i krajowych konferencji, seminariów oraz sympozjów poświeconych tematyce rożnych dziedzin prawa oraz gospodarki. Jest autorem oraz współautorem artykułów z dziedziny prawa podatkowego i handlowego, z których część publikowana jest w periodykach podatkowych.

Doświadczenie zawodowe:

- 1987-1989 Instytut Budowy Maszyn, Wydział Mechaniczny Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Gorze - Asystent,

- 1989-1992 PROMEX Zakład Usług Eksportowych oraz RAR Sp. z o.o. w Zielonej Gorze - Kierownik, a następnie Dyrektor Biura, odpowiedzialny za prace biura Zarządu w Polsce oraz w oddziałach w Niemczech,

- 1992-2003 Kancelaria usług finansowo-podatkowych "Lege Artis" J. Dziewa i E. Łyszczyk spółka cywilna w Świebodzinie - Wspólnik,

- 1994-1995 SBB Systemy Bankowe i Biurowe S.A. w Świebodzinie - Wiceprezes Zarządu,

- 2001-2002 HALIT Sol Dolnośląska Sp. z o.o. w Lubinie - Wiceprezes Zarządu,

- 2003-nadal Kancelaria Doradztwa Podatkowego w Świebodzinie - Właściciel,

- 2003-nadal Konsorcjum Kancelarii Prawnych z siedzibą w Poznaniu specjalizujących się w prawie handlowym, prawie spółek, prawie podatkowym, prawie prywatnym, w tym w prawie międzynarodowym - Partner

- 09/2008-nadal Kancelaria Prawna Majchrzak Brandt Dziewa i Wspólnicy Sp.k. w Poznaniu, komandytariusza, Kancelaria zajmują się obsługą prawną korporacji.

Ponadto Pan Jarosław Dziewa pełni/ł funkcje w następujących spółkach kapitałowych:

- 2003-nadal Kancelaria Doradztwa Podatkowego w Świebodzinie - Właściciel,

- 2008-nadal Kancelaria Prawna Majchrzak Brandt Dziewa i Wspólnicy Sp.k. w Poznaniu specjalizujących się w prawie handlowym, prawie spółek, prawie podatkowym, prawie prywatnym, w tym w prawie międzynarodowym - komandytariusz,

- 2005-2006 Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. w Świeradowie Zdroju - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

- 2007-nadal Dom Maklerski IDMSA z siedzibą w Krakowie - Członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu

- 2007-2010 Electus S.A. z siedzibą w Lubinie - Członek Rady Nadzorczej

- 2010-nadal PBT Hawe Sp. z o.o. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

- 2010-nadal Hawe Budownictwo Sp. z o.o. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

Pan Jarosław Dziewa był Członkiem Komitetu Audytu oraz członkiem niezależnym Rady Nadzorczej HAWE S.A. poprzedniej kadencji.

Szczegółowe informacje dotyczące Pana Waldemara Falenty:

Wiek: 61 lat.

Pan Waldemar Wojciech Falenta posiada wykształcenie wyższe techniczne, jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości na Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Pan Waldemar Wojciech Falenta posiada uprawnienia budowlane z zakresu budownictwa lądowego nr 5/82/Lw. Był 22 lata Biegłym Sądowym z zakresu budownictwa lądowego przy sądzie okręgowym w Legnicy. Doświadczenie w zarządzaniu - pełnienie funkcji prezesa zarządu spółek prawa handlowego przez 12 lat.

Doświadczenie zawodowe:

- 1972-1976 Kombinat Budownictwa Komunalnego w Legnicy - Kierownik Budów,

- 1976-1980 Kombinat Budownictwa Ogólnego w Lubinie - Szef Produkcji,

- 1980-1985 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piekary" W Legnicy - Prezes Zarządu,

- 1985-1986 Urząd Wojewódzki w Legnicy - Dyrektor Wydz. Budownictwa,

- 1986-1987 Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Legnicy - Główny Inżynier,

- 1987 PBOUP Budopol w Legnicy - Zastępca Dyrektora,

- 1987-1991 Budowlana Spółdzielnia Pracy Legbud w Legnicy - Prezes Zarządu,

- 1991-1992 PPHiU Legwro Sp. z o.o. w Legnicy - Prezes Zarządu,

- 1994-1996 Polkowickie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. w Polkowicach - Wiceprezes Zarządu ds. technicznych,

- 1997-1998 BGH-RM Development Sp. z o.o. w Legnicy - Prezes Zarządu,

- 1998-2001 BGH-RM Sp. z o.o. w Legnicy - Dyrektor ds. Marketingu i Majątku Trwałego,

- 2001-2002 Wojewodzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

- 2003-2007 Electus Trade Building Sp. z o.o. w Lubinie - Prezes Zarządu.

Obecnie Pan Waldemar Falenta jest członkiem Rady Nadzorczej w następujących Spółkach:

- 2007-nadal - Electus S.A. - Członek Rady Nadzorczej.

- 2010 - nadal - PBT Hawe Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej

- 2010 - nadal - Hawe Budownictwo Sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Waldemar Falenta był Przewodniczącym Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej HAWE S.A. poprzedniej kadencji.

Szczegółowe informacje dotyczące Pana Pawła Filipiaka:

Wiek: 44 lata.

Pan Paweł Filipiak posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1992 roku zdał egzamin prokuratorski, następnie w 1993 roku zdał egzamin radcowski.

Doświadczenie zawodowe:

- 1991-1993 Prokuratura Rejonowa w Legnicy

- Od 1994 roku radca prawny, wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Pentagram

Obecnie Pan Paweł Filipiak jest członkiem Rady Nadzorczej w następujących spółkach:

2004 - nadal Przedsiębiorstwo Robót Górniczo - Montażowych Polkowice Sp. z o.o. - Wiceprzewodniczący Rady

2010 - nadal Europejskie Centrum Odszkodowań SA - Wiceprzewodniczący Rady

Szczegółowe informacje dotyczące Pana Pawła Millera:

Wiek: 43 lata.

Doświadczenie i zainteresowania:

- Zarządzanie strategiczne spółkami - ubezpieczenia, bankowość, inwestycje, fundusze emerytalne

- Dystrybucja, sprzedaż, zarządzanie rynkiem i produktami

- Zarządzanie, fuzje i przejęcia, start-upy, zarządzanie łączącymi się organizacjami, interim management

- Praca w radach nadzorczych, zarządzanie z perspektywy właścicielskiej

- Zainteresowania: bankowość, ubezpieczenia, private equity, bankowość inwestycyjna, fundusze inwestycyjne, budowa/rozbudowa sieci sprzedaży, nowe kanały dystrybucji, media, telekomunikacja, farmacja

Ścieżka zawodowa:

06,07/2009 - ... członek Rad Nadzorczych spółek giełdowych: Impexmetal SA, Boryszew SA oraz firmy telekomunikacyjnej Nordisk Polska, własność Polkomtel SA (do 02/2010)

Reprezentowanie interesów właścicieli i współpraca z właścicielem nad strategią rozwoju i wzrostu wartości przedsiębiorstw, projektami akwizycyjnymi oraz relacjami z instytucjami finansowymi

04/2009 NordStar - Właściciel

NordStar jest firma doradztwa, specjalizująca się w obszarach: finansowania przedsiębiorstw, start-up’ów, przejęć i fuzji oraz zarządzania strategicznego. NordStar współpracuje ze spółkami notowanymi na Warszawskiej GPW oraz funduszami inwestycyjnymi i private equity z USA i Szwajcarii. Nordstar uczestniczy w wielu projektach pomiędzy przedsiębiorstwami a inwestorami instytucjonalnymi - funduszami TFI, OFE, funduszami alternatywnymi/hedgingowymi oraz firmami private equity.

11/2006 - 01/ 2009 Allianz Polska, Allianz Bank Polska SA, Prezes Zarządu

Allianz Bank jest częścią 3 co do wielkości ubezpieczyciela w Polsce, podmiotu Grupy Allianz, największego ubezpieczyciela w Europie. Raportowanie bezpośrednio do szefa Grupy Allianz Polska I niebezpośrednio do Allianz New Europe.

Zakres odpowiedzialności:

- Pełna odpowiedzialność za projekt powołania Allianz Bank w wysokości 200 mln Euro

- Proces uzyskania licencji bankowej i operacyjnej

- Opracowanie strategii, modelu biznesowego, struktury i business planu

- Project Management budowy banku - kanałów dystrybucji, centrali banku, operacji, oferty produktowej, procedur i polityk bankowych

- Zarządzanie pracami Zarządu Banku, bezpośrednia odpowiedzialność za Sprzedaż (01-07 ’08), Ryzyko, Product Management, Legal&Compliance, Marketing, HR and Office Management

- Uczestnictwo w pracach Allianz Banking Operational Committee, Frankfurt, Niemcy

12/2001 - 10/2006

Nordea Życie Polska, Prezes Zarządu, NL Życie, Prezes Zarządu (2005-2006), Nordea OFE,

Dyrektor Sprzedaży (2005-2006), Co-szef Nordea Life and Pensions w Polsce

Nordea to największa skandynawska grupa finansowa, Nordea Życie była 7 co do wielkości

towarzystwem ubezpieczeń na życie w Polsce, Nordea OFE był 6 co do wielkości OFE.

Raportowanie do szefa Nordea Life and Pensions, członka zarządu Grupy Nordea

Zakres odpowiedzialności:

- Planowanie i egzekucja strategicznych celów biznesowych spółek life and pensions Grupy Nordea w Polsce

- Zarządzanie pracami Zarządów 2 towarzystw ubezpieczeniowych (Nordea i NL), bezpośrednia odpowiedzialność za sprzedaż.

- Odpowiedzialność za sprzedaż, operacje, Marketing, IT w spółkach życiowych i OFE

- Zarządzanie pracą 120 pracowników centrali, 500 agentów wyłącznych, 4500 wyłącznych agentów zewnętrznych (OFE), relacjami z zewnętrznymi pośrednikami i brokerami

- Lokalna odpowiedzialność za akwizycję i połączenie ze spółkami Sampo - wielkość transakcji 130 mln Euro, największa transakcja tego typu w Polsce

- Bezpośrednie zarządzanie 3 kanałami dystrybucji (wyłączny, zewnętrzny i bancasurance)

- Zapewnienie wdrożenia strategii bancassurance/ assurbanking Nordea przez członkostwo w radach nadzorczych spółek Grupy Nordea (Nordea Bank, Nordea ubezpieczenia)

06/2000 - 11/2001

AMC Polska, Prezes Zarządu

Raportowanie do Wiceprezesa Sprzedaży, AMC International.

Zakres odpowiedzialności:

- Strategiczne i operacyjne zarządzanie jako jedno-osobowy Zarząd AMC Polska, części niemiecko-szwajcarskiego koncernu sprzedaży bezpośredniej

- Zarządzanie siecią 400 sprzedawców, 20 osób w centrali

02/1999 - 05/2000

ING Nationale Nederlanden

Dyrektor ds. Rozwoju 01/2000 - 05/2000

Dyrektor Regionalny ds. Współpracy z Bankiem Śląskim 02/1999 - 01/2000

Raportowanie do Prezesa Zarządu ING Nationale-Nederlanden, Wiceprezesa ds. Sprzedaży

Zakres odpowiedzialności:

- Sprzedaż ubezpieczeń na życie i OFE ING NN klientom Banku Śląskiego za pośrednictwem 300 agentów afiliowanych przy oddziałach Banku Śląskiego

- zarządzanie projektami rozwoju sprzedaży związanych ze wzrostem efektywności rekrutacji i sprzedaży oraz nowymi produktami

- Członek ISIS Team - odpowiedzialnego za wdrożenie skomputeryzowanego systemu sprzedaży w całej sieci ING NN

- Sprzedaż produktów bankowych przez agentów - kredyty hipoteczne i karty kredytowe

11/1997 - 01/1999

Citibank Polska, Dyrektor Sprzedaży, Citibusiness; Vice-president, Citibank

Citibusiness to start-up w Citibank Polska powołany do obsługi segmentu małych i średnich

przedsiębiorstw (obrót 3-35 mln USD), część międzynarodowego projektu dla 13 krajów świata

(min RPA, Malezja, Tajwan, Czechy)

Zakres odpowiedzialności:

- Odpowiedzialność za wynik finansowy (P&L responsibility) sprzedaży i zarządzanie sprzedażą

- Stworzenie organizacji sprzedaży, call-centre, zespołu wsparcia sprzedaży i szkoleń

- Współtworzenie i implementacja modelu biznesowego

- Opracowanie i wdrożenie systemu prowizyjnego

- Odpowiedzialność za wolumeny sprzedaży - kredytów, depozytów, liczbę klientów, wysycenie produktami portfela klientów I przychodowość

- Uczestnictwo w Executive Committee (Polska) i Sales Committee projektu (Malezja) w związku z wdrożeniem systemu zarządzania sprzedażą Siebel w 13 krajach

03/1994 - 11/1997

Commercial Union Polska

Dyrektor ds. Ubezpieczeń Grupowych 04/1995- 11/1997

Zakres odpowiedzialności:

- Odpowiedzialność za wynik finansowy linii biznesowej grupowego ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym

- Zarządzanie działem ubezpieczeń grupowych - 30 osób w centrali, 440 agentów licencjonowanych do sprzedaży, 6 menadżerów regionalnych

- Zarządzanie całością procesów w ubezpieczeniach grupowych - tworzenia produktów, oceny ryzyka, rekrutacji, szkoleń, sprzedaży, obsługi polis grupowych - z wyjątkiem księgowości, obsługi roszczeń i inwestycji

09/1994 - 04/1995

Specjalista ds. Ubezpieczeń Grupowych

Opracowanie OWU produktu ubezpieczenia grupowego z funduszem, zasad underwritingu,

systemu kwotacyjnego, formularzy i dokumentacji ubezpieczeniowej

03/1994 - 09/1994

Trener

Członek zespołu trenerów odpowiedzialny za szkolenia podstawowe, techniki sprzedaży i 

analizę finansową. Przeprowadził szkolenia dla około 3000 agentów, wdrożył system sprzedaży

i analizy finansowej w oparciu o standardy LUATC (Kanada)

Urząd Miasta Torunia 1993 - 1994

Rzecznik Prasowy

Odpowiedzialny za politykę medialną i relacje z inwestorami z władzami Torunia. Wydawca

biuletynu informacyjnego. Członek zespołu współpracującego ze Światową Organizacją Zdrowia

(WHO), Projekt Zdrowych Miast - prowadzenie szkoleń i promocja zdrowego stylu życia w 

miastach

Wykształcenie:

- Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Magister Sztuki - konserwacja Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej 1985 - 1993

- LO im S. Żeromskiego w Iławie, profil matematyczno-fizyczny 1980 - 1984

Pozostała działalność:

- 2007-2009 członek Rady Nadzorczej TFI Allianz

- 2006-... członek Rady Programowej Institute of International Research (IIR)

- 2002 - 2006 członek Rady Nadzorczej giełdowej spółki Nordea Bank Polska

- 2001 - 2004 członek rady nadzorczej Nordea Ubezpieczenia (później Tryg)

- 2001 - 2006 członek Polskiej Izby Ubezpieczeń, wyróżniony złotym medalem za zasługi dla ubezpieczeń w 2005

- 2000 - Prezes Fundacji Sztuki ING

- 1989 - 1992 Mieszkał i podróżował w Wielkiej Brytanii i Australii

- 1994 - 2008 Mówca publiczny, prelegent konferencji w Polsce i za granicą (Warszawa, Praga, Amsterdam) tematy zarządzania i sprzedaży i marketingu

- 1994 - 2006 uczestnik wielu szkoleń organizowanych przez LIMRA, Commercial Union, Citibank, ING i Nordea z zarządzania, bankowości, ryzyka kredytowego, zarządzania zmianą

- 1994 - 2001 trener, przeprowadził osobiście około 300 szkoleń z zagadnień sprzedaży, zarządzania, motywacji i rozwoju osobistego

Szczegółowe informacje dotyczące Pana Dariusza Maciejuka:

Wiek: 42 lata.

Wykształcenie:

- 1994 Studia podyplomowe w szkole Głównej Handlowej w Warszawie "Bankowość i finanse"

- 1993 Studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim "Prawo i Ekonomia Wspólnot Europejskich"

- 1986 - 1992 Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Prawa. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Dr hab. Wojciecha Łączkowskiego. Temat pracy "Inwestycje kapitałowe w toku gier giełdowych"

Szkolenia i kursy:

- szkolenie dotyczące instrumentów inwestowania na rynku kapitałowym, prowadzone przez specjalistów z Giełdy Londyńskiej,

- szereg szkoleń z dziedziny prawa handlowego, cywilnego i administracyjnego,

- szkolenia z zakresu funkcjonowania funduszy inwestycyjnych,

- szkolenia z zakresu zarządzania,

- szkolenia z zakresu kontroli wewnętrznej,

- certyfikat dopuszczenia do informacji tajnych.

Doświadczenie zawodowe:

- 2005 Arbiter Sądu Polubownego przy Instytucie Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych Sp. z o.o. w Krakowie

- od 2002 r. Adwokat, Właściciel kancelarii Adwokackiej

- 2001 Ekspert Rady przy Głównym Inspektorze Informacji Finansowej

- 2001 - 2002 TEL - ENERGO S.A., Doradca Zarządu

- 1999 - 2001 Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Stanowisko: Prezes Zarządu

- 1999-2001 PZU NFI Management Sp. z o.o. (Firma Zarządzająca majątkiem II NFI S.A., Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS S.A., NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego S.A.. Stanowisko: Wiceprezes Zarządu PZU NFI Management Sp. z o.o.

- 1995 - 1999 Polskie Towarzystwo Prywatyzacyjne - Kleinwort Benson Sp. z o.o. (Firma zarządzająca majątkiem V NFI Victoria S.A., Stanowisko: Dyrektor Działu Prawnego, Członek Wewnętrznego Komitetu Inwestycyjnego

- 1993 - 1995 Narodowy Bank Polski - Centrala, Departament Licencji Bankowych

- 1992 - 1993 Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, Departament Reprywatyzacji, Zespół Legislacji

Dodatkowe funkcje zawodowe:

- Członek Rady Nadzorczej ZAT Azoty Tarnów SA (2008-2010);

- Przewodniczący Rady Nadzorczej CIECH S.A. ( 1999-2001);

- Członek Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. (1998 - 2000);

- Członek Rady Nadzorczej spółki INTERMODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (1999 - 2000);

- Przewodniczący Rady Nadzorczej PAMOTEX S.A. z siedzibą w Pabianicach (1999);

- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej TRANSPRZĘT S.A. z siedzibą w Tychach (1999);

- Członek Rady Nadzorczej MODENA S.A. z siedzibą w Poznaniu (1999);

- Członek Rady Nadzorczej w Międzyzakładowym Zrzeszeniu Budowlanym Ochota (w latach

1995-1998);

Szczegółowe informacje dotyczące Pana Mariusza Pawlaka:

Wiek: 37 lat.

Doświadczenie zawodowe:

- obecnie:

- 2009 - INFINITY CAPITAL S.A. - Wiceprezes Zarządu

- 2008 - MMT MANAGEMENT AGENCJA PR i IR - Partner

- 2010 - PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP S.A. - Niezależny Członek Rady Nadzorczej w przeszłości:

- 2009-2010 APATOR S.A. - Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

- 2007-2008 PRESSPUBLICA sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

- 2006-2007 POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. - Project Manager w Biurze Fuzji i Przejęć

- 2006 IR SERVICES sp. z o.o. (Grupa CAIB Polska) - Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich

- 2002-2006 PKN ORLEN S.A.- Doradca Zarządu ds. Finansowo-Ekonomicznych

- 2005 INOWROCŁAWSKIE KOPALNIE SOLI SOLINO S.A. - Członek Rady Nadzorczej

- 1997-2002 SOCIETE GENERALE SECURITIES POLSKA S.A.- Equity & Derivatives Institutional Salesman

- 1994-1997 BIURO MAKLERSKIE BANKU HANDLOWEGO S.A. - Institutional Sales Trader

Edukacja i szkolenia

- Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania (przerwane na 5 roku - obecnie wznowienie)

- Chartered Financial Analyst uczestnik programu - zaliczony Level I

- Laureat VI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej - indeks Uniwersytetu Warszawskiego

- Technikum Elektroniczno-Mechaniczne w Warszawie, technik o specjalności systemy informatyczne

- Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa

- International Project Finance & Cash Flow Modeling Workshops; Euromoney Training; New York

- Sztuka zwiększania wartości firmy - Value Based Managemet; Francuski Instytut Gospodarki

- Kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych; Pretor

- Język angielski - biegle w mowie i piśmie

Szczegółowe informacje dotyczące Pana Roberta Szydłowskiego:

Pan Robert Szydłowski (39 lat) posiada wykształcenie wyższe. W 1995 r. ukończył kierunek Ekonomika Rolnictwa na Akademii Rolniczej we Wrocławiu z tytułem magistra inżyniera. W 1998 r. uzyskał dyplom studiów podyplomowych z Zarządzania Finansami na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W 2002 r. otrzymał Dyplom Master of Business Administration w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. W 1998 r. otrzymał Dyplom Ministerstwa Skarbu potwierdzający pozytywne zdanie państwowego egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Doświadczenie zawodowe:

- 1995-1997 Cuprum Bank S.A., Centrala - Inspektor w Zespole Obsługi Dewizowej, Inspektor w Wydziale Inwestycji Kapitałowych

- 1997-1999 Cuprum 2000 Sp. z o.o. - Główny Specjalista ds. Zarządzania Środkami Pieniężnymi

- 1997-1998 Telefonia Lokalna Dialog S.A. - Umowa na zarządzanie środkami pieniężnymi

- 1999-2005 Dolnośląska Spółka Inwestycyjna S.A. - Główny Specjalista ds. Finansów, Dyrektor Departamentu Finansów

- 2005-2010 Electus S.A. - Wiceprezes Zarządu,

- 2007-nadal PRESTO Sp. z o.o. - Prezes Zarządu

- 2007-nadal Aperio Sp. z o.o. - Prezes Zarządu

- 2008-2009 NT Polska Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu

- 2008-nadal ZNTK Nieruchomości Sp. z o.o. - Członek Zarządu

Ponadto Pan Robert Szydłowski pełnił funkcje w następujących spółkach kapitałowych:

- 2000-2002 Dolnośląska Korporacja Ekologiczna Oława Sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej -2001-2006 Pasmanta S.A. Halickie k. Białegostoku - Członek Rady Nadzorczej

- 2002-2003 Kwarce S.A. w Mikołajowicach - Przewodniczący Rady Nadzorczej

- 2004 Lubińska Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. w Lubinie - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

- 2004-2005 Electus S.A. w Lubinie - Przewodniczący Rady Nadzorczej

- 2005-2010 "Żak System" Sp. z o.o. w Krakowie - Przewodniczący Rady Nadzorczej

- 2007-2010 Electus Hipoteczny Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej

Obecnie Pan Robert Szydłowski jest członkiem Rady Nadzorczej w następujących Spółkach:

- 2006-nadal PBT Hawe Sp. z o.o. - Członek RN

- 2010- nadal Hawe Budownictwo Sp. z o.o. - Członek RN

- 2007-nadal ZWG Sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Robert Szydłowski był członkiem Komitetu ds. Wynagrodzeń, a także Komitetu Audytu Rady Nadzorczej HAWE S.A. poprzedniej kadencji.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

W wyniku dokonanego wyboru skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

Jarosław DZIEWA - Członek Rady Nadzorczej

Waldemar FALENTA - Członek Rady Nadzorczej

Paweł FILIPIAK - Członek Rady Nadzorczej

Dariusz MACIEJUK - Członek Rady Nadzorczej

Paweł MILLER - Członek Rady Nadzorczej

Mariusz PAWLAK - Członek Rady Nadzorczej

Robert SZYDŁOWSKI - Członek Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; §5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).
Robert Kwiatkowski - Prezes Zarządu

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »