Reklama

GUS o podał dane o koniunkturze gospodarczej

Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej (SI) kształtuje się w czerwcu na poziomie zbliżonym do odnotowanego przed miesiącem, ale niższym niż przed rokiem - wynika z piątkowego komunikatu GUS.

Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej (SI) kształtuje się w czerwcu na poziomie zbliżonym do odnotowanego przed miesiącem, ale niższym niż przed rokiem - wynika z piątkowego komunikatu GUS.

"Na utrzymanie się wartości wskaźnika syntetycznego sprzed miesiąca wpłynął niewielki wzrost jego składowych w przemyśle przy nieznacznym spadku w usługach, budownictwie i handlu. W skali roku odnotowano obniżenie poziomu składowych dla wszystkich rodzajów działalności, w największym stopniu w budownictwie i usługach. Oceny diagnostyczne i prognostyczne kształtowały się na niższym poziomie niż przed rokiem" - napisano w komentarzu do badania.

"W porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano niewielki spadek w zakresie ocen diagnostycznych oraz utrzymanie się wartości ocen prognostycznych" - dodano.

Reklama

Metodologia obliczania przez GUS wskaźnika syntetycznego koniunktury gospodarczej dla Polski (Synthetic Indicator - SI) oparta jest na metodologii wskaźnika ESI (Economic Sentiment Indicator - ESI), opracowanego i obliczanego przez Komisję Europejską dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej, Strefy Euro i Unii Europejskiej ogółem.

Do budowy syntetycznego wskaźnika koniunktury gospodarczej dla Polski wykorzystywane są wskaźniki proste odnoszące się do wybranych pytań, wyrównane sezonowo, pochodzące z badań koniunktury przemysłu, budownictwa, handlu i usług.

Do konstrukcji SI zastosowano następujące wagi: 50 proc. dla przetwórstwa przemysłowego, 6 proc. dla budownictwa, 6 proc. dla handlu, 38 proc. dla usług. Są to zaadoptowane wagi metodologii Komisji Europejskiej, wynoszące odpowiednio: 40 proc. dla przemysłu, 30 proc. dla usług, 5 proc. dla budownictwa, 5 proc. dla handlu, 20 proc. dla konsumentów.

- - - - -

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w czerwcu oceniany jest pozytywnie, podobnie jak w maju, ale gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat - podał GUS w komunikacie.

"W czerwcu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się, podobnie jak przed miesiącem, na poziomie 0. Poprawę i pogorszenie koniunktury, zarówno w maju, jak i w czerwcu, sygnalizuje 17 proc. badanych przedsiębiorstw. Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano w komunikacie GUS.

"Bieżący portfel zamówień jest nieznacznie ograniczany, bieżąca produkcja wzrasta w niewielkim stopniu. Prognozy dotyczące portfela zamówień i produkcji są optymistyczne, ale ostrożniejsze od formułowanych w maju. Nieznacznie zmniejszają się trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, przewidywania w tym zakresie są nieco bardziej pesymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć wolniej niż oczekiwano w ubiegłym miesiącu" - dodano.

GUS zaznacza, że na nieznaczne ograniczenie portfela zamówień ogółem wpływa niewielki spadek zagranicznego portfela zamówień, przy utrzymujących się pozytywnych ocenach portfela krajowego.

"Przedsiębiorcy wskazują na niewielki wzrost bieżącej produkcji. Prognozy dotyczące portfela zamówień i produkcji są optymistyczne, ale ostrożniejsze od formułowanych w maju" - napisano.

"Stan zapasów wyrobów gotowych określany jest przez przedsiębiorców jako zbliżony do odpowiedniego w stosunku do zapotrzebowania" - dodano.

Z badania wynika, że utrzymuje się wzrost należności od kontrahentów odnotowywany przed miesiącem.

"Nieznacznie zmniejszają się trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, przewidywania w tym zakresie są nieco bardziej pesymistyczne od formułowanych przed miesiącem" - napisano.

"Dyrektorzy planują dalszy spadek zatrudnienia. Ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć wolniej niż przewidywano w ubiegłym miesiącu" - dodano.

- - - - -

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym wyniósł w czerwcu 2012 r. minus 6 wobec minus 4 w maju - podał GUS w komunikacie.

Poprawę koniunktury sygnalizuje 14 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 20 proc. (w maju odpowiednio: 15 proc. i 19 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Oceny i prognozy dotyczące sprzedaży są bardziej pesymistyczne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Utrzymują się trudności w bieżącym regulowaniu zobowiązań finansowych, odpowiednie przewidywania uległy niewielkiemu pogorszeniu w stosunku do zgłaszanych w maju" - napisano w komentarzu.

Z badań wynika, że utrzymuje się nadmierny poziom zapasów towarów, a redukcje zatrudnienia powinny być na poziomie nieco wyższym od prognozowanego w maju.

"Utrzymuje się nadmierny poziom zapasów towarów, w związku z tym przedsiębiorcy planują dalsze ograniczanie ilości towarów zamawianych u dostawców. Dyrektorzy przedsiębiorstw przewidują nieco większy spadek zatrudnienia niż prognozowano w maju. Jednostki sygnalizują nieznaczne spowolnienie tempa wzrostu bieżących cen towarów. W najbliższych miesiącach zapowiadają podwyżki cen zbliżone do oczekiwanych przed miesiącem" - dodano.

- - - - -

W ponad połowie badanych sekcji przedsiębiorstw usługowych koniunktura w czerwcu oceniana jest niekorzystnie - wynika z badania GUS.

Z badania wynika, że na najbliższe trzy miesiące prognozy popytu formułowane przez jednostki z ponad połowy badanych sekcji usługowych są pesymistyczne, podobnie jak prognozy sprzedaży. W przedsiębiorstwach większości badanych sekcji zapowiadany jest wzrost cen.

"W czerwcu w ponad połowie badanych sekcji przedsiębiorstw usługowych koniunktura oceniana jest niekorzystnie. Najbardziej pesymistycznie, choć mniej niekorzystnie niż w maju i przed rokiem, oceniają koniunkturę jednostki z sekcji - pozostała działalność usługowa. Najlepiej, podobnie jak w maju, ale mniej optymistycznie niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku, koniunkturę oceniają podmioty z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa" - napisano w komunikacie.

W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 27 (przed miesiącem plus 28). Poprawę koniunktury odnotowuje 32 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 5 proc. (w maju odpowiednio 31 proc. i 3 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Kierujący firmami sygnalizują wzrost bieżącego i przyszłego popytu oraz sprzedaży. W konsekwencji oceny bieżące i prognozy dotyczące sytuacji finansowej są optymistyczne. Bieżące i przyszłe ceny mogą rosnąć nieco szybciej niż sygnalizowano w maju. W tej grupie jednostek w najbliższych trzech miesiącach dyrektorzy firm nie planują zmiany poziomu zatrudnienia" - napisano w komunikacie.

W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 6 (przed miesiącem plus 8). Poprawę koniunktury odnotowuje 15 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 9 proc. (w maju odpowiednio 15 proc. i 7 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Takie kształtowanie się ocen koniunktury wynika z mniej optymistycznych prognoz popytu i sprzedaży oraz pesymistycznych, gorszych niż przed miesiącem przewidywań dotyczących sytuacji finansowej. Utrzymują się negatywne oceny popytu" - napisano w komunikacie.

"Mimo że spadek bieżącej sprzedaży jest nieco mniejszy od zgłaszanego w maju, sytuacja finansowa jest oceniana nieznacznie gorzej niż przed miesiącem. Sygnalizowany jest większy niż w maju spadek bieżących i przyszłych cen. W tej grupie jednostek dyrektorzy firm nie planują zmiany poziomu zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach" - dodano.

W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie minus 6 (przed miesiącem minus 3). Poprawę koniunktury odnotowuje 14 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 20 proc. (w maju odpowiednio 15 proc. i 18 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Takie kształtowanie się ocen koniunktury wynika z niekorzystnych prognoz popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej. Bieżący popyt oceniany jest nieco bardziej negatywnie niż w maju. Dyrektorzy firm zgłaszają dalszy spadek sprzedaży i pogorszenie sytuacji finansowej. Sygnalizowany jest niewielki wzrost zarówno bieżących, jak i przyszłych cen usług. Przedsiębiorcy przewidują zmniejszenie liczby zatrudnionych pracowników, nieco bardziej znaczące od zapowiadanego w maju" - napisano w komunikacie.

W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie plus 10 (przed miesiącem plus 13). Poprawę koniunktury odnotowuje 23 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 13 proc. (w maju odpowiednio 25 proc. i 12 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Mniej korzystne oceny koniunktury wynikają z ostrożniejszych, choć nadal optymistycznych prognoz popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej. Utrzymują się pozytywne oceny bieżącego popytu, aktualna sprzedaż i sytuacja finansowa oceniane są bardziej korzystnie niż przed miesiącem. Sygnalizowany jest wzrost bieżących cen, zbliżony do zgłaszanego w maju" - napisano.

"W najbliższych miesiącach mogą one rosnąć wolniej niż zapowiadano w maju. W tej grupie firm można się spodziewać wzrostu zatrudnienia, zbliżonego do planowanego przed miesiącem" - dodano.

"W czerwcu firmy z większości sekcji objętych badaniem sygnalizują ograniczenie popytu na usługi, najbardziej znaczące - jednostki z sekcji edukacja oraz pozostała działalność usługowa. Wzrost popytu na swoje usługi zgłaszają podmioty z sekcji opieka zdrowotna i pomoc społeczna, działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz zakwaterowanie i gastronomia" - napisano w komunikacie.

"Na najbliższe trzy miesiące prognozy popytu formułowane przez jednostki z ponad połowy badanych sekcji usługowych są pesymistyczne. Najbardziej znaczący spadek popytu przewidują firmy z sekcji edukacja. Największego wzrostu popytu spodziewają się jednostki z sekcji zakwaterowanie i gastronomia oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa" - dodano.

"W czerwcu firmy z większości sekcji objętych badaniem odnotowują ograniczenie sprzedaży. Najbardziej znaczący spadek sprzedaży zgłaszają jednostki z sekcji edukacja. Największy wzrost sprzedaży sygnalizują dyrektorzy firm z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa" - napisano w komunikacie.

"Na najbliższe trzy miesiące prognozy sprzedaży jednostek z ponad połowy badanych sekcji usługowych są pesymistyczne. Najbardziej znaczący spadek sprzedaży przewidują przedsiębiorstwa z sekcji edukacja. Największy wzrost sprzedaży prognozują jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz zakwaterowanie i gastronomia" - dodano.

"Sytuacja finansowa przedsiębiorstw z większości sekcji objętych badaniem jest w czerwcu oceniana nadal niekorzystnie. Najbardziej negatywne oceny swojej sytuacji finansowej, gorsze niż w maju, zgłaszają jednostki z sekcji edukacja. Korzystnie swoją sytuację finansową oceniają jedynie podmioty z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa, a także - w znacznie mniejszym stopniu - z sekcji zakwaterowanie i gastronomia oraz działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją" - napisano.

"Na najbliższe trzy miesiące prognozy sytuacji finansowej jednostek z większości badanych sekcji usługowych są pesymistyczne. Najbardziej znaczącego pogorszenia sytuacji finansowej spodziewają się podmioty z sekcji edukacja. Optymistyczne prognozy w tym zakresie formułują dyrektorzy jednostek z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa, zakwaterowanie i gastronomia oraz - w mniejszym stopniu - działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją" - dodano.

"W przedsiębiorstwach większości badanych sekcji zapowiadany jest wzrost cen. Takie prognozy zgłaszają głównie dyrektorzy jednostek z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Spadek cen zapowiadają przede wszystkim przedstawiciele sekcji informacja i komunikacja" - napisano w komunikacie.

"Największe redukcje zatrudnienia zapowiadają dyrektorzy jednostek z sekcji transport i gospodarka magazynowa oraz edukacja. Wzrost zatrudnienia planują głównie firmy z sekcji zakwaterowanie i gastronomia" - napisano.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »