Reklama

GUS podał dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej

Główny Urząd Statystyczny podał ważne dane dotyczące polskiej gospodarki. Jak podał produkcja przemysłowa w październiku rdr wzrosła o 12,3 proc. vs konsensus wzrostu o 10,1 proc. i vs wzrost o 4,3 proc. we wrześniu. Z kolei sprzedaż detaliczna w ubiegłym miesiącu rdr wzrosła o 8,0 proc. vs konsensus wzrostu o 8,1 proc. i po wzroście o 8,6 proc. we wrześniu. Ceny produkcji przemysłowej w październiku wzrosły rdr o 3,0 proc. vs konsensus wzrostu o 2,9 proc. i vs wzrost o 3,2 proc. we wrześniu po korekcie.

Produkcja przemysłowa w październiku rosła w 32 działach na 34 - podał w poniedziałek GUS.

Reklama

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano m.in. w produkcji maszyn i urządzeń - o 23,8 proc., wyrobów tekstylnych - o 21,9 proc., metali - o 21,7 proc., wyrobów z metali - o 19,3 proc., w poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji - o 16,7 proc., w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 16,6 proc., papieru i wyrobów z papieru - o 15,2 proc., wyrobów farmaceutycznych oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - po 14,9 proc., urządzeń elektrycznych - o 14,8 proc., koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 14,3 proc.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z październikiem 2016 roku, wystąpił w 2 działach, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 13,2 proc.

W przypadku produkcji budowlano-montażowej w stosunku do października 2016 roku wzrost produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w przedsiębiorstwach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 24,6 proc., w wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne - o 18,0 proc., a w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków - o 16,1 proc.

W poniedziałek po publikacji danych GUS o produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej i cenach produkcji w październiku krajowa waluta lekko umacnia się. Na rynku długu bez zmian.

Tuż po godz. 14.00 kurs EUR/PLN wynosi 4,2300 wobec ok. 4,2342 przed publikacją danych.

Na rynku długu rentowności polskich papierów pozostają bez większych zmian. Dochodowość dziesięcioletnich DS0727 wynosi 3,41 proc., pięcioletnich WS0922 2,61 proc., a dwuletnich PS0719 1,58 proc.

Produkcja stara się nadążyć za popytem Po niewielkim wrześniowym spowolnieniu, październik przyniósł zdecydowany powrót ożywienia w przemyśle i budownictwie. Wciąż utrzymuje się bardzo wysoka dynamika sprzedaży detalicznej, potwierdzająca siłę konsumpcji, prawdopodobnie daleką jeszcze od wyczerpania potencjału. Sięgający 12,3 proc. wzrost produkcji przemysłowej okazał się silniejszy niż się spodziewano i był najwyższy od lipca 2010 r. Nieco niższą od oczekiwanej dynamikę zanotowano w przypadku produkcji budowlano-montażowej, która poszła w górę o 20,3 proc., potwierdzając jednak tezę o przyspieszeniu w inwestycjach. Wzrost produkcji przemysłowej wpisuje się w trwającą od ponad roku tendencję wyraźnej poprawy kondycji polskiego przemysłu i pozwala oczekiwać jej kontynuacji oraz dalszego niewielkiego wzrostu dynamiki. Trzeba jednak zauważyć, że październikowy skok to w dużej mierze efekt niskiej bazy porównawczej z ubiegłego roku, gdy w październiku produkcja spadła o 1,3 proc. oraz większej liczby dni roboczych. Do optymizmu skłania wysoki popyt na wyroby przemysłowe zarówno w kraju, jak i za granicą, co sygnalizują zgodnie wskazania PMI oraz utrzymujące się od prawie dwóch lat na wysokim poziomie zamówienia. W poprzednich okresach boomu gospodarczego z lat 2006-2008 i 2010-2011 dynamika wzrostu produkcji przemysłowej przez wiele miesięcy przekraczała 10 proc. W obecnym cyklu z taką sytuacją mieliśmy do czynienia jedynie w marcu. Warto jednak pamiętać, że hamująco na tę tendencję mogą zacząć wpływać sygnalizowane już od dłuższego czasu ograniczenia związane z sytuacją na rynku pracy oraz wysoki stopień wykorzystania mocy produkcyjnych, powodujące już teraz wzrost zaległości w realizacji zamówień, spadek poziomu zapasów oraz wydłużanie się czasu dostaw. Podobnie jest w budownictwie, gdzie dynamika produkcji zbliżyła się już do poziomów z poprzednich okresów szczytu koniunktury, a problemy z brakiem pracowników i zdolności produkcyjnych oraz rosnącymi cenami materiałów są coraz mocniej odczuwalne. To może prowadzić do spadku rentowności firm oraz opóźnień realizacji projektów. Utrzymujący się od prawie pięciu lat wzrost konsumpcji, jedna z najbardziej trwałych tendencji w naszej gospodarce, nie zawiódł także w październiku. Sięgający 8 proc. wzrost sprzedaży detalicznej okazał się minimalnie niższy niż się spodziewano i słabszy niż miesiąc wcześniej, ale nadal wpisuje się w pozytywną tendencję, panującą już od dłuższego czasu. Konsumpcji sprzyja sytuacja na rynku pracy, a w szczególności wysoka dynamika wzrostu wynagrodzeń, która w październiku sięgnęła 7,4 proc., a więc poziomu najwyższego od prawie sześciu lat. Nic nie wskazuje na to, by ta tendencja miała się w przyszłości w odczuwalny sposób zmienić, jednak czynnikiem mogącym wpłynąć nieco hamująco na konsumpcję jest narastająca presja inflacyjna, która powoduje, że realne płace nie rosną w tak szybkim tempie, jak nominalne. Pod tym względem lepsze z punktu widzenia konsumentów były lata 2014-2016, gdy mieliśmy do czynienia z deflacją, która rekompensowała niezbyt wielką dynamikę wynagrodzeń nominalnych. Roman Przasnyski Główny Analityk GERDA BROKER

...................

Jak wynika z konsensusu opracowanego przez PAP Biznes, ekonomiści szacowali że produkcja przemysłowa w październiku wzrosła o 10,1 proc. rdr wobec wzrostu o 4,3 proc. rdr we wrześniu. Z kolei, - w ich ocenie - sprzedaż detaliczna w ubiegłym miesiącu wzrosła o 8,1 proc. rdr wobec wzrostu o 8,6 proc. rdr we wrześniu.

W przypadku cen PPI eksperci spodziewali się, że w październiku dynamika wskaźnika wyniosła 2,9 proc. rdr wobec wzrostu o 3,1 proc. we wrześniu.

Główny ekonomista banku Societe Generale Jarosław Janecki spodziewał się bardzo dobrych danych dotyczących produkcji. Wyjaśnia, że dzięki dobrej sytuacji gospodarczej i obserwowanemu wzrostowi zamówień, wskaźnik mógł wynieść ponad 10 procent licząc rok do roku.

Jarosław Janecki uważa, że informacje o sprzedaży detalicznej w październiku będą zbliżone do danych za wrzesień. Wówczas sprzedaż liczona w cenach stałych wzrosła o 7,5 procent rok do roku. Ekonomista podkreśla, że w ostatnich tygodniach szczególnie dobrą sytuację obserwowaliśmy na rynku motoryzacyjnym.

"Przy tak wysokich odczytach utrzymywać się będzie ryzyko dalszego zaostrzenia retoryki przez przedstawicieli RPP, którzy coraz częściej wspominają o możliwych podwyżkach stóp procentowych w 2018 r.

Na razie wyraźnie rynek pozostaje pod wpływem zapewnień NBP, że stopy procentowe pozostaną bez zmian w perspektywie najbliższego roku, a dodatkowo na rynku obligacji skarbowych na krótkim końcu krzywej pod wpływem małej podaży. Niemniej to się może szybko skończyć" - uważają ekonomiści PKO BP.

Zdaniem ekspertów z Banku Pekao do wyraźnego wzrostu dynamiki produkcji może przyczynić się pozytywny wpływ różnicy w liczbie dni roboczych (jeden dzień więcej wobec ubiegłego roku) oraz mniejsza skala spadku produkcji górniczej w ujęciu rocznym.

Z kolei - ich zdaniem - spadek dynamiki sprzedaży związany jest częściowo z wyraźnym obniżeniem dynamiki sprzedaży odzieży (przesunięcie we wzorcu sezonowym), zaś wyhamowanie tempa wzrostu cen producentów może być związane z niższą presją na wzrost cen surowców na rynkach światowych i silniejszym niż we wrześniu umocnieniem PLN do USD w ujęciu rocznym.

......................

Produkcja przemysłowa w październiku wzrosła o 12,3 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 5,1 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się wzrostu produkcji w październiku rdr o 10,1 proc., zaś mdm o 3,2 proc.

Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła rdr o 9,7 proc., a mdm wzrosła o 1,7 proc.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej we wrześniu i październiku:

październik październik wrzesień wrzesień
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 12,3 5,1 4,3 6,0
górnictwo i wydobywanie -1,5 13,0 -22,1 -1,3
przetwórstwo przemysłowe 14,0 4,2 5,8 7,7
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2,0 15,8 2,5 -11,2
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 5,0 0,7 2,8 1,6
PRODUKCJA BUDOWLANA 20,3 2,6 15,5 11,0

Sprzedaż detaliczna w październiku wzrosła o 8,0 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 3,3 proc. - podał GUS.

Konsensus przygotowany przez PAP wskazywał na wzrost rdr o 8,1 proc. i wzrost o 3,4 proc. mdm.

Sprzedaż detaliczna realnie wzrosła o 7,1 proc. rdr.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej we wrześniu i październiku:

październik październik wrzesień wrzesień
rdr mdm rdr mdm
ogółem 8,0 3,3 8,6 -0,3
pojazdy mechaniczne 6,5 4,5 2,9 8,3
paliwa 9,8 3,2 8,4 -1,9
żywność, napoje, wyroby tytoniowe 6,3 2,8 7,9 -1,9
pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach 4,2 7,2 6,4 -2,8
leki, kosmetyki 11,9 7,9 11,1 0,3
odzież, obuwie 9,1 6,7 26,6 10,8
meble, AGD, RTV 9,6 -0,6 12,2 0,2
prasa, książki 6,8 -0,7 7,4 -4,1
pozostałe 10,7 -2,1 4,6 -2,9

.....................

Ceny produkcji przemysłowej w październiku wzrosły rdr o 3,0 proc., a w ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym wzrosły o 2,9 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,2 proc.

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2017 r. były o 0,3% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Najbardziej wzrosły ceny w górnictwie i wydobywaniu - o 4,9%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 7,4% oraz w górnictwie rud metali - o 4,1%.

Wzrost cen zanotowano również w przetwórstwie przemysłowym o 0,2%, w tym największy w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 2,3%). Wyższe niż przed miesiącem były również ceny w produkcji metali (o 1,3%), wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych (o 0,7%), papieru i wyrobów z papieru (o 0,5%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 0,4%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, wyrobów farmaceutycznych, wyrobów tekstylnych (po 0,3%), wyrobów tytoniowych, skór i wyrobów skórzanych (po 0,2%) mebli, pozostałego sprzętu transportowego oraz odzieży (po 0,1%).

Ceny produkcji urządzeń elektrycznych oraz poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego we wrześniu br. Spadły natomiast ceny m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, wyrobów z metali (po 0,1%), maszyn i urządzeń (o 0,2%), artykułów spożywczych, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (po 0,3%), napojów (o 0,4%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,5%). W sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ceny podniesiono o 0,1%. Obniżono natomiast ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 0,7%.

Poniżej tabela ze szczegółami:

październik październik wrzesień wrzesień
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 3,0 0,3 3,2* 0,5*
górnictwo i wydobywanie 23,8 4,9 19,4* -0,7*
przetwórstwo przemysłowe 2,4 0,2 2,7* 0,6*
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -0,2 -0,7 0,5 -0,2
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 2,7 0,1 2,8* 0,2
PRODUKCJA BUDOWLANA 1,0 0,3 0,7* 0,3*

* - dane skorygowane

Dowiedz się więcej na temat: produkcje

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »