Reklama

GUS potwierdza spowolnienie, ale bez tragedii

Produkcja przemysłowa w listopadzie tego roku wzrosła w 22 działach gospodarki, a spadła w 12 - poinformował w środę Główny Urząd Statystyczny. Zdaniem analityków dane te nie są zaskoczeniem.

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w firmach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w listopadzie br. o 0,8 proc. niższa w porównaniu z listopadem ub. roku (w którym notowano wzrost o 8,5 proc.) i o 4,8 proc. niższa w porównaniu z październikiem br.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,9 proc. niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,9 proc. niższym w porównaniu z październikiem br.

W stosunku do listopada ub. roku spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 12 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 10,6 proc., mebli - o 9,6 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 8,0 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 7,9 proc., metali - o 7,6 proc. oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 3,7 proc..

Reklama

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z listopadem ub. roku wystąpił w 22 działach, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych - o 5,5 proc., wyrobów z drewna, korka słomy i wikliny - o 5,2 proc., papieru i wyrobów z papieru - o 4,4 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 4,0 proc., w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 3,9 proc. oraz artykułów spożywczych - o 3,5 proc.. W okresie styczeń-listopad br. produkcja sprzedana przemysłu była o 2,1 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w listopadzie br. niższa o 5,3 proc. niż przed rokiem i o 9,1 proc. w porównaniu z październikiem br.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 10,7 proc. niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,5 proc. w porównaniu z październikiem br.

Spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa zarówno w porównaniu z listopadem ub. roku, jak i październikiem br. W stosunku do listopada ub. roku spadek ten wyniósł: w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu budynków o 7,6 proc., w wykonujących roboty budowlane specjalistyczne o 5,0 proc., a w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 3,5 proc..

W porównaniu z październikiem br. zmniejszenie zrealizowanych robót budowlanych wyniosło: w jednostkach realizujących głównie roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków - o 17,9 proc., w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne - o 4,1 proc., a specjalizujących się w robotach związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 3,3 proc.. W okresie styczeń-listopad br. produkcja budowlano-montażowa była o 1,5 proc. wyższa niż w analogicznym okresie ub. roku.

Ekonomiści ankietowani przez PAP prognozowali, że produkcja przemysłowa w listopadzie w ujęciu dwunastomiesięcznym wzrosła o 0,6 proc., natomiast w porównaniu z październikiem spadła o 3,4 proc.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w październiku i listopadzie 2012:

                  XI 2012      X 2012  
                   XI'11 X'12    X'11 IX'12
.       
ogółem                 -0,8 -4,8    4,6  7,7
górnictwo i kopalnictwo        -0,2 -11,4    11,3 12,4
przetwórstwo przemysłowe        -1,1 -5,4    4,7  6,9
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę         1,4  7,4    1,0 18,4
dostawa wody; gosp. ściekami i odpadami,
rekultywacja              1,3 -3,9    4,6  4,8
produkcja budowlana          -5,3 -9,1    -3,6 12,4

OPINIE

Ożywienie w gospodarce nastąpi najpóźniej na przełomie II i III kwartału 2013 roku - poinformował na konferencji prasowej wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. "Szacujemy, że istotna korekta w górę aktywności gospodarczej i dochodów budżetowych nastąpi najpóźniej na przełomie II i III kwartału (2013 r. - PAP)" - powiedział.

Główna ekonomistka PKPP Lewiatan dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek o środowych danych Głównego Urzędu Statystycznego, według których produkcja przemysłowa w listopadzie spadła o 0,8 proc. w ujęciu rocznym, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 4,8 proc.:

"Październik był oddechem dla przemysłu, jednak listopad pokazał, że ten sektor gospodarki słabnie, czego wyraźnym sygnałem były silne spadki produkcji sprzedanej we wrześniu, a także słaby wzrost w sierpniu. Widzieliśmy tę słabość także w dynamice wartości dodanej brutto wytworzonej przez przemysł - w 3. kwartale 2012 r.

Był to najsłabiej rosnący sektor gospodarki (nie licząc budownictwa, gdzie wartość dodana brutto spadła). Słabnący przemysł (oprócz kulejącego budownictwa) to cecha osłabienia gospodarczego. Przemysł musi bowiem nie tylko dostosować się do bieżącego i przyszłego popytu na swoje produkty, ale dostosować do niego poziom swoich zapasów. Zbyt wysoki bowiem wpływa na płynność finansową, zamrażając gotówkę, i ogranicza zdolność do regulowania zobowiązań.

Listopad w przemyśle był słaby, chociaż należy pamiętać, że przed rokiem mieliśmy do czynienia z wysoką dynamiką wzrostu produkcji i trudno było liczyć na jakieś spektakularne przyspieszenie w listopadzie tego roku, pozwalające na osiągnięcie wzrostu produkcji sprzedanej. Szukając pozytywów, trzeba również zwrócić uwagę na to, iż w listopadzie +tylko+ 12 sekcji przemysłu odnotowało spadek (np. we wrześniu br. było to 27 sekcji). Jednak niepokoi, że wśród tych, którzy gorzej sobie radzili, są producenci komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, samochodów, metali czy tworzyw sztucznych, a więc branże eksportowe. W trudnej sytuacji znalazł się przemysł motoryzacyjny, a warto pamiętać, że ma istotny wpływ na wartość dodaną brutto wytwarzaną przez przemysł w ogóle.

Cieszy, że w stosunku do listopada 2011 roku wzrost produkcji, co prawda niezbyt duży, odnotowano aż w 22 (spośród 34) działach przemysłu. Na uwagę zasługują producenci artykułów spożywczych, którzy świetnie sobie radzą na rynkach zagranicznych (eksport polskiej żywności wzrósł w ciągu 9 miesięcy 2012 r. o 12,2 proc., podczas gdy eksport łącznie wzrósł w tym czasie o 1,6 proc.).

W budownictwie kolejny dowód na zapaść, która zaczęła się już w czerwcu br. Spadek produkcji sprzedanej widzimy we wszystkich działach budownictwa, nie tylko w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

Mając na uwadze fakt, iż przemysł i budownictwo to blisko 1/3 polskiego PKB, spadek produkcji sprzedanej notowany w przemyśle w 3. i 4. kwartale oraz w budownictwie od końca 2. kwartału pokazuje przyczyny spadku dynamiki PKB w 3. kwartale 2012r. i każe prognozować wzrost PKB w całym 2012 r. na poziomie nie wyższym niż 2,1-2,1 proc.".

_ _ _ _ _

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2012 r. były o 0,2 proc. niższe niż w poprzednim miesiącu. Największy spadek cen zanotowano w górnictwie i kopalnictwie o 1,0 proc., w tym w górnictwie rud metali o 2,3 proc. oraz w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 0,3 proc.. Spadły również ceny w przetwórstwie przemysłowym o 0,2 proc., w tym najbardziej produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 2,3 proc..

Obniżono także ceny m.in. produkcji metali (o 1,1 proc.), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,8 proc.), maszyn i urządzeń (o 0,4 proc.), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 0,2 proc.), mebli oraz odzieży (po 0,1 proc.). Ceny produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, wyrobów z metali oraz poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu.

Podniesiono natomiast ceny m.in. produkcji wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych, papieru i wyrobów z papieru (po 0,1 proc.), artykułów spożywczych, wyrobów tekstylnych (po 0,2 proc.), produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 0,3 proc.), urządzeń elektrycznych (o 0,4 proc.), pozostałego sprzętu transportowego (o 0,5 proc.), napojów (o 0,6 proc.), chemikaliów i wyrobów chemicznych, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (po 0,7 proc.), skór i wyrobów skórzanych (o 0,8 proc.). Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja obniżono o 0,1 proc., natomiast ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu.

W porównaniu z grudniem poprzedniego roku ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły o 0,5 proc. (wobec wzrostu o 7,8 proc. przed rokiem).

Najbardziej obniżono ceny w górnictwie i wydobywaniu o 4,8 proc., w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 7,1 proc. oraz w górnictwie rud metali - o 3,3 proc.. Zanotowano również spadek cen w przetwórstwie przemysłowym o 1,0 proc., w tym największy produkcji metali (o 5,7 proc.). Spadły również ceny m.in. poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 4,0 proc.), produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 3,8 proc.), odzieży (o 3,7 proc.), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 3,6 proc.), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 3,0 proc.), urządzeń elektrycznych (o 2,1 proc.), wyrobów z metali (o 2,0 proc.), koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 1,8 proc.), a także produkcji papieru i wyrobów z papieru (o 1,6 proc.).

Podniesiono natomiast ceny produkcji m.in. chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 2,2 proc.), artykułów spożywczych (o 2,3 proc.), wyrobów farmaceutycznych (o 3,0 proc.) oraz napojów (o 4,9 proc.). Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja podniesiono o 2,7 proc., a w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 5,7 proc..

W ujęciu rocznym ceny produkcji sprzedanej przemysłu były w listopadzie 2012 r. niższe o 0,1 proc. (wobec wzrostu o 9,1 proc. w listopadzie ub. roku). Obniżono ceny w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (o 3,5 proc.) oraz przetwórstwo przemysłowe (o 0,7 proc.). Wzrosły natomiast ceny w sekcjach dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 3,6 proc.) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 5,7 proc.).

Szacuje się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2012 r. były o 0,2 proc. niższe niż w poprzednim miesiącu. Obniżono ceny budowy budynków (o 0,3 proc.), budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz robót budowlanych specjalistycznych (po 0,1 proc.).

Ceny produkcji budowlano-montażowej w listopadzie br. były o 1,3 proc. niższe niż w grudniu ub. roku i o 1,1 proc. niższe niż przed rokiem.

Dowiedz się więcej na temat: GUS | produkcja przemysłowa | Ale | produkcja

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »