Reklama

Koniunktura w przemyśle, budownictwie i handlu

Grudniową koniunkturę w budownictwie oceniano negatywnie, gorzej niż w listopadzie 2000 i w grudniu 1999 roku, głównie w wyniku gorszych przewidywań dotyczących przyszłej aktywności gospodarczej - podał w poniedziałek GUS.

Reklama

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym był w styczniu oceniany negatywnie, na poziomie zbliżonym do ocen z grudnia, gorzej niż w analogicznym miesiącu zeszłego roku. Na wskaźnik ten złożyły się bardziej pesymistyczne oceny sytuacji bieżącej i nieco bardziej śmiałe niż miesiąc wcześniej przewidywania przedsiębiorstw na następne miesiące. Przedsiębiorstwa sektora prywatnego oceniały ogólny klimat koniunktury zdecydowanie lepiej niż przedsiębiorstwa publiczne, choć w obu przypadkach oceny były negatywne.

Reklama

W styczniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie oceniany był negatywnie, na poziomie niższym od poziomu z ubiegłego miesiąca i niższym od poziomu odnotowanego w analogicznym miesiącu w latach 1994 - 2000. Na pogorszenie koniunktury w budownictwie miały wpływ niższe, negatywne oceny obecnej aktywności gospodarczej. Przyszła sytuacja oceniana jest już dużo bardziej optymistycznie niż w ubiegłym miesiącu. Ogólny klimat koniunktury w sektorze publicznym był oceniany na poziomie dużo niższym niż w sektorze prywatnym.

W styczniu ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym oceniany był negatywnie, gorzej niż w ubiegłym miesiącu, wyraźnie też gorzej niż w analogicznym miesiącu w ubiegłych latach. Sytuacja taka wynikała z negatywnych i gorszych niż w ubiegłym miesiącu ocen bieżącej sytuacji gospodarczej, przy lepszych - choć nadal negatywnych ocenach przyszłej sytuacji ekonomicznej.

1. Przemysł

W styczniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym ukształtował się na poziomie zbliżonym do poprzedniego miesiąca i wyniósł minus 3. Wśród badanych przedsiębiorstw 20% oceniało koniunkturę pozytywnie, a 23% - negatywnie. Pozostałe przedsiębiorstwa uznały, że ich sytuacja nie uległa zmianie. Ogólny klimat koniunktury był oceniany bardziej pesymistycznie w sektorze publicznym niż prywatnym.

W styczniu producenci odczuli większe ograniczenie popytu niż w grudniu (zwłaszcza krajowego), w związku z czym zdecydowali się na większe ograniczenie bieżącej produkcji. Przewidywania dotyczące kształtowania się przyszłego popytu są wyraźnie optymistyczne, lepsze od przedstawionych w ubiegłym miesiącu. W konsekwencji, w lutym można oczekiwać zwiększenia produkcji przemysłowej. W przedsiębiorstwach odnotowano zmniejszenie poziomu nadmiernych zapasów wyrobów gotowych. Pogłębiły się kłopoty producentów z terminowym regulowaniem zobowiązań finansowych, mimo poprawy możliwości ściągania należności od kontrahentów. W najbliższych miesiącach przedsiębiorcy spodziewają się niewielkiego pogorszenia swojej sytuacji finansowej. W nadchodzących trzech miesiącach można oczekiwać zmniejszenia skali zwolnień pracowników. Ceny wyrobów przemysłowych mogą wzrosnąć w tempie znacznie wyższym niż przewidywano przed miesiącem.

Na ogólny klimat koniunktury w przemyśle składa się zróżnicowana sytuacja w poszczególnych jego działach. Dodatnią koniunkturę w styczniu odnotowali jedynie producenci: sprzętu i aparatury radiowo-telewizyjnej (wskaźnik plus 24 - wzrost o 26 punktów), chemikaliów (wskaźnik plus 17 - wzrost o 4 punkty), wyrobów z surowców niemetalicznych (wskaźnik plus 5 - wzrost o 12 punktów), artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych (wskaźnik plus 1 - spadek o 3 punkty). Najgorsze negatywne oceny formułowali producenci: wyrobów ze skóry (wskaźnik minus 22 - spadek o 7 punktów), odzieży (wskaźnik minus 19 - spadek o 2 punkty), pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (wskaźnik minus 14 - wzrost o 9 punktów), wyroby z metali (wskaźnik minus 14 - spadek o 7 punktów), metali (wskaźnik minus 12 - wzrost o 4 punkty).

W kilku wybranych działach przemysłu sytuacja przedstawia się następująco.

Poprawiła się korzystna koniunktura w przedsiębiorstwach produkujących chemikalia. Spowodowane to było istotną poprawą bieżących ocen, zwłaszcza w zakresie popytu i produkcji. Również przewidywania w tych zakresach są bardzo optymistyczne. Wraz ze zwiększeniem się zapotrzebowań na chemikalia producenci odczuli niedobór zapasów wyrobów gotowych, nieco większy niż w zeszłym miesiącu. Mimo to, sytuacja finansowa przedsiębiorstw oceniana była nadal negatywnie: nieco pogorszyły się zdolności do regulowania zobowiązań finansowych, natomiast zmniejszyły się trudności z terminowym ściąganiem należności od kontrahentów. Prognoza przyszłej sytuacji finansowej wykazuje niewielki optymizm.

Przewiduje się, że w lutym wzrost cen na chemikalia może być znacznie niższy od wzrostu prognozowanego miesiąc wcześniej. Możliwe jest też zmniejszenie dotychczasowej skali zwolnień pracowników.

Oceny klimatu koniunktury w przedsiębiorstwach produkujących wyroby z surowców niemetalicznych były po raz pierwszy od września 2000 r. pozytywne. Wynika to z istotnie lepszych prognoz popytu i produkcji na najbliższe miesiące związanych ze zbliżającym się sezonem budowlanym. Na skutek dalszego ograniczenia bieżącego popytu, producenci zdecydowali się zrezygnować w styczniu z części produkcji. Wraz z ograniczeniami bieżącego zapotrzebowania zgłaszanego przez rynek na wyroby z surowców niemetalicznych, zwiększył się poziom nadmiernych zapasów wyrobów gotowych. Producenci sygnalizowali pogorszenie bieżącej sytuacji finansowej dotyczącej trudności w zakresie regulowania bieżących zobowiązań finansowych, natomiast nie zgłaszano trudności w terminowym ściąganiu należności od kontrahentów. Przewidywania przyszłej sytuacji finansowej są nadal niekorzystne, choć mniej pesymistyczne jak miesiąc temu. Dyrektorzy tej grupy przedsiębiorstw zamierzają w lutym podnieść ceny na swoje wyroby, choć w stopniu mniejszym niż przewidywano w grudniu. Prognozowana skala zwolnień pracowników może być dużo mniejsza od przewidywań z zeszłego miesiąca.

Pogorszyła się koniunktura w przedsiębiorstwach produkujących artykuły spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe, choć nadal była ona oceniana pozytywnie. Spowodowane to było gorszymi ocenami sytuacji bieżącej, głównie dotyczącymi popytu i produkcji, a także pogorszeniem się prognoz dotyczących sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Natomiast prognozy popytu i produkcji są wyraźnie lepsze od tych sprzed miesiąca i przewidują znaczną poprawę sytuacji w tym zakresie. Poziom nadmiernych zapasów wyrobów gotowych tylko nieznacznie przekraczał poziom wystarczający. Pogorszyła się (oceniana już w ubiegłym roku negatywnie), bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw dotycząca regulowania zobowiązań natomiast producenci nie zgłaszali trudności w ściąganiu należności od kontrahentów. W tej grupie przedsiębiorstw skala zwolnień pracowników może się zmniejszyć w stosunku do prognoz z zeszłego miesiąca. W lutym można oczekiwać wzrostu cen artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych, w stopniu zbliżonym do przewidywań z grudnia.

Producenci wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oceniali w styczniu swoją koniunkturę negatywnie, nieco gorzej niż w poprzednim miesiącu. Było to wynikiem znacznego pogorszenia sytuacji finansowej dotyczącej bieżącego regulowania zobowiązań. Na skutek ograniczenia bieżącego popytu na wyroby z gumy i tworzyw sztucznych, producenci zdecydowali się zrezygnować z części produkcji, choć już nie w tak dużym stopniu jak miesiąc wcześniej. Natomiast odnośne prognozy są dużo lepsze od przedstawionych w zeszłym miesiącu i przewidują znaczną poprawę sytuacji w tym zakresie. Poziom zapasów wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych uznano za nadmierny. Producenci nie zgłaszali trudności w bieżącym ściąganiu należności od kontrahentów. W formułowanych prognozach producenci widzą możliwość korzystnej zmiany dotychczasowej sytuacji finansowej w najbliższych miesiącach, oceniając ją pozytywnie i znacznie lepiej niż przed miesiącem. Dyrektorzy przedsiębiorstw przewidują w najbliższych miesiącach zmniejszenie dotychczasowej skali zwolnień pracowników. Możliwy jest wzrost cen na wyroby z gumy i tworzyw sztucznych, choć nieco niższy od prognoz z zeszłego miesiąca.

W styczniu producenci mebli oceniali swoją koniunkturę niekorzystnie, nieco gorzej niż w zeszłym miesiącu. Było to wynikiem niższych, negatywnych ocen bieżących, zwłaszcza dotyczących popytu i produkcji. Odnośne przewidywania wykazują tylko niewielki stopień optymizmu. Zmniejszył się nadmierny już w ubiegłym miesiącu poziom zapasów wyrobów gotowych. Pogorszyły się też ciągle pesymistyczne oceny bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstw dotyczące zdolności do terminowego regulowania zobowiązań, natomiast poprawiły się możliwości ściągania należności od dłużników na tyle, że producenci nie zgłaszali trudności w ich uzyskaniu. Prognoza sytuacji finansowej jest jednak niekorzystna, zbliżona do przewidywań z zeszłego miesiąca i przewiduje niewielkie jej pogorszenie. Dyrektorzy przedsiębiorstw zamierzają w lutym przeprowadzić mniejszą niż w zeszłym miesiącu redukcję zatrudnienia. Ceny mebli mogą wzrosnąć w stopniu mniejszym niż przewidywano w grudniu.

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach produkujących tkaniny oceniany był przez producentów negatywnie, choć nie tak znacznie pesymistycznie jak w zeszłym miesiącu. Spowodowane to było głównie znaczną poprawą ocen bieżących popytu i produkcji oraz wyraźnie optymistycznymi prognozami w tych zakresach. Zmniejszył się nieco poziom nadmiernych zapasów tkanin u producentów. Pogorszyła się, niezadowalająca już w ubiegłym miesiącu, sytuacja finansowa przedsiębiorstw; zwiększyły się zarówno trudności napotykane przez producentów w bieżącym regulowaniu zobowiązań finansowych, jak i w ściąganiu należności od kontrahentów. Prognozy sytuacji finansowej na najbliższe miesiące są optymistyczne i przewidują jej poprawę. Producenci tkanin zamierzają w lutym podwyższyć ceny na swe wyroby w stopniu nieznacznie wyższym od przewidywań sprzed miesiąca. Możliwe jest zmniejszenie dotychczasowej skali zwolnień pracowników.

Negatywnie i gorzej niż przed miesiącem, oceniali w styczniu swoją koniunkturę producenci wyrobów ze skóry. Spowodowane to było głównie dalszym pogorszeniem bieżącej sytuacji finansowej. Na skutek wystąpienia znacznego ograniczenia bieżącego popytu, producenci zdecydowali się istotnie zredukować część produkcji. Odpowiednie przewidywania są optymistyczne i przewidują znaczną poprawę w tych zakresach. Mimo ograniczenia popytu producenci odnotowali spadek poziomu nadmiernych zapasów wyrobów gotowych. Przyszła sytuacja finansowa oceniana jest nadal niekorzystnie, podobnie jak miesiąc wcześniej. W porównaniu z prognozami formułowanymi w grudniu, w lutym można oczekiwać zmniejszenia dotychczasowej skali zwolnień pracowników. Dyrektorzy zamierzają nieznacznie podnieść ceny na wyroby ze skóry.

2. Budownictwo

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie obniżył się w styczniu w porównaniu z poziomem sprzed miesiąca i wyniósł minus 22. Ogólny klimat koniunktury w sektorze publicznym był oceniany na poziomie dużo niższym niż w sektorze prywatnym.

Oceny bieżącego portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe były negatywne i dużo gorsze od ocen formułowanych miesiąc wcześniej (przeciętny wskaźnik spadł do poziomu minus 38). W styczniu firmy publiczne oceniały portfel zamówień na poziomie dużo niższym niż firmy prywatne. Ogólna prognoza portfela zamówień na najbliższe trzy miesiące jest optymistyczna, dużo lepsza od prognoz sprzed miesiąca. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw publicznych jak i firm prywatnych.

Oceny bieżącej produkcji budowlano-montażowej były dużo gorsze niż w ubiegłym miesiącu (odpowiedni wskaźnik ukształtował się na poziomie minus 50). Przedsiębiorstwa publiczne oceniały bieżącą produkcję gorzej niż firmy prywatne. W najbliższych trzech miesiącach przewidywany jest wzrost produkcji budowlano-montażowej. To polepszenie prognoz w dużo większym stopniu sygnalizują przedsiębiorstwa publiczne niż firmy prywatne.

Bieżąca ogólna sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych była nadal oceniana negatywnie, na poziomie dużo niższym od ocen formułowanych miesiąc wcześniej. Przedsiębiorstwa publiczne oceniały swoją sytuację gorzej niż firmy prywatne. Przyszłą sytuację finansową przedsiębiorstwa prognozują nadal jako niezadowalającą, chociaż mniej pesymistycznie niż w grudniu.

Przewiduje się, że w najbliższych trzech miesiącach ceny realizacji robót budowlano-montażowych mogą nieznacznie wzrosnąć. Przedsiębiorstwa publiczne oczekują bardziej znacznego tempa wzrostu cen niż firmy prywatne.

W konsekwencji oczekiwanego na najbliższy okres wzrostu produkcji, firmy budowlano-montażowe przewidują ograniczenie spadku zatrudnienia. Zahamowanie to mogą odnotować jednostki obu sektorów własności.

W styczniu około 2% przedsiębiorstw (mniej niż w grudniu) nie zgłaszało występowania barier w działalności budowlano-montażowej. Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane były z niedostatecznym popytem (wymienianym przez około 69% jednostek zgłaszających bariery) oraz z konkurencją innych firm (63%). Większość przedsiębiorstw odczuwała bariery utrudniające prowadzenie działalności na poziomie zbliżonym do ocen sprzed miesiąca. Odnotowano jedynie spadek barier związanych z konkurencją innych firm i kosztami finansowania działalności oraz wzrost bariery związanej z warunkami atmosferycznymi.

W stosunku do oczekiwanego w najbliższym półroczu popytu około 24% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt wysokie, 68% jako wystarczające, a 8% jako zbyt niskie. Opinie te są zbliżone do ocen wyrażanych przed miesiącem.

3. Handel detaliczny

W styczniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym obniżył się w stosunku do ubiegłego miesiąca o 9 punktów osiągając poziom minus 27. Wśród badanych przedsiębiorstw 12% oceniało koniunkturę pozytywnie, a 39% - negatywnie. Pozostałe przedsiębiorstwa uznały, że ich sytuacja nie uległa zasadniczej zmianie. Pogorszenie się klimatu koniunktury w handlu wynikało z gorszych niż w grudniu ocen bieżącej sprzedaży i sytuacji finansowej przedsiębiorstw (w obu przypadkach ocenianych negatywnie). Przedsiębiorstwa handlowe odnotowały natomiast w styczniu zdecydowaną poprawę ocen przewidywanej sprzedaży oraz zdolności do bieżącego regulowania zobowiązań finansowych przedsiębiorstw, choć nadal sytuacja w tym zakresie nie była zadowalająca. Lepsze oceny przewidywanej sprzedaży mogą wpłynąć zasadniczo na zamówienia na towary składane u dostawców: nadal będą one wprawdzie ograniczone, lecz w stopniu znacznie mniejszym do wskazań z ubiegłego miesiąca. W efekcie tej sytuacji może także ulec nieznacznemu zahamowaniu skala zwolnień pracowników.

W poszczególnych klasach wielkości przedsiębiorstw sytuacja była zróżnicowana. Najlepszą koniunkturę (mimo spadku ocen w stosunku do ubiegłego miesiąca) odnotowano w jednostkach największych o liczbie pracujących 250 i więcej osób. W klasie tej wskaźnik ogólnego klimatu ukształtował się na poziomie ujemnym, osiągając w styczniu wartość minus 6, wobec plus 3 w grudniu. W pozostałych trzech klasach przedsiębiorstw koniunkturę w dalszym ciągu oceniano negatywnie, najgorzej w jednostkach najmniejszych, do 9 pracujących, dla których wskaźnik ogólnego klimatu wyniósł minus 42 (w grudniu minus 23).

Spadek koniunktury w jednostkach o liczbie pracujących 250 i więcej osób był spowodowany pesymistycznymi ocenami bieżącej sytuacji ekonomicznej: sprzedaży oraz sytuacji finansowej w tych przedsiębiorstwach. Dwukrotnie zmniejszył się odsetek przedsiębiorstw, które odnotowały wystarczający poziom stanu zapasów. Przewidywany wzrost przyszłej sprzedaży może wpłynąć znacząco na prognozy w zakresie zamówień towarów u dostawców: mogą one wzrosnąć w znacznym tempie w stosunku do oczekiwań z grudnia. Według formułowanych w styczniu prognoz, w najbliższym miesiącu zatrudnienie w tej grupie przedsiębiorstw może ulec redukcji na poziomie niższym od wskazań z ubiegłego miesiąca. Wzrost cen towarów oferowanych przez tę grupę jednostek może być nieco szybszy w stosunku do przewidywań z grudnia.

Na spadek ujemnego już w grudniu i w poprzednich miesiącach poziomu ogólnego klimatu koniunktury w przedsiębiorstwach najmniejszych, o liczbie pracujących do 9 osób wpłynęły bardziej pesymistyczne niż miesiąc wcześniej oceny bieżącej i przyszłej sytuacji ekonomicznej. Nastąpił znaczący spadek (ocenianej nadal negatywnie) bieżącej sprzedaży. Zdecydowanie pogorszyła się także sytuacja finansowa tej grupy jednostek. Zmniejszył się znacząco w stosunku do wskazań z grudnia odsetek przedsiębiorstw, które odnotowały wystarczający poziom stanu zapasów. Przewidywana sprzedaż nadal była oceniana negatywnie, lecz na poziomie znacząco wyższym niż miesiąc wcześniej. Poprawiły się także oceny przyszłej sytuacji finansowej tej grupy jednostek. Zaistniały stan będzie miał wpływ na zmniejszenie ograniczeń zamówień towarów u dostawców. Wzrost cen na produkty oferowane przez tę grupę przedsiębiorstw może ulec przyśpieszeniu w stosunku do prognoz z ubiegłego miesiąca. Przedsiębiorcy tej grupy jednostek przewidują, że w lutym można oczekiwać zbliżonej do przewidywanej na styczeń redukcji zatrudnienia.

W poszczególnych branżach handlu detalicznego sytuacja była także zróżnicowana. Najlepszą koniunkturę, mimo ocen negatywnych, odnotowano w styczniu w jednostkach branży pojazdy mechaniczne, w której wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury wyniósł minus 17, wobec minus 20 w ubiegłym miesiącu. W pozostałych branżach ogólny klimat koniunktury oceniano gorzej niż w grudniu. W branży żywnościowej wskaźnik koniunktury spadł w styczniu do poziomu minus 29, wobec minus 16 w ubiegłym miesiącu. W branżach: meble, rtv, agd - wskaźnik koniunktury spadł do poziomu minus 33, wobec minus 20 w ubiegłym miesiącu, natomiast w branżach: włókno, odzież, obuwie wskaźnik spadł z poziomu minus 32 w grudniu do minus 45 w styczniu.

Poprawa wyraźnie niezadowalającej już w grudniu koniunktury w branży: pojazdy mechaniczne była spowodowana lepszymi - lecz nadal negatywnymi - ocenami przyszłej sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz pozytywnymi ocenami przyszłej sprzedaży tych przedsiębiorstw. Oceny bieżącej sytuacji, w tym sprzedaży i sytuacji finansowej jednostek, utrzymały się na poziomie zbliżonym do wskazań z ubiegłego miesiąca. Zwiększył się nieznacznie odsetek jednostek informujących o korzystnym dla przedsiębiorstwa poziomie zapasów. Oczekiwany wzrost sprzedaży samochodów wpłynie zasadniczo na zamówienia na towary składane u dostawców: nadal będą one ograniczone, lecz w stopniu znacznie mniejszym do wskazań z ubiegłego miesiąca. Spodziewane są nieco mniejsze niż prognozowane miesiąc wcześniej redukcje zatrudnienia. Przewiduje się zbliżony do prognozowanego w grudniu wzrost cen samochodów.

Pogorszenie się koniunktury w przedsiębiorstwach sprzedających żywność było spowodowane gorszymi - negatywnymi - ocenami ich bieżącej sytuacji ekonomicznej: sprzedaży oraz sytuacji finansowej. Nastąpił także zdecydowany spadek odsetka przedsiębiorstw deklarujących korzystny poziom zapasów towarów. Przedsiębiorcy handlowi oceniają przyszłą sprzedaż oraz sytuację finansową w zakresie zdolności do bieżącego regulowania zobowiązań negatywnie, lecz znacznie lepiej od przewidywań z grudnia. Sytuacja ta wpłynie zasadniczo na zamówienia na towary składane u dostawców: nadal będą one ograniczone, lecz w stopniu zdecydowanie mniejszym do wskazań z ubiegłego miesiąca. Tempo wzrostu cen na żywność ulegnie przyśpieszeniu w stosunku do poziomu przewidywań z ubiegłego miesiąca. Kierujący przedsiębiorstwami zamierzają w lutym przeprowadzić redukcje zatrudnienia, na skalę zbliżoną do prognoz z ubiegłego miesiąca.

Znaczne pogorszenie koniunktury w jednostkach branż: meble, rtv, agd było spowodowane gorszymi - negatywnymi - ocenami ich bieżącej sprzedaży oraz sytuacji finansowej. W porównaniu z grudniem nastąpił także ponad dwukrotny spadek odsetka przedsiębiorstw deklarujących korzystny poziom zapasów towarów. Przedsiębiorcy handlowi oceniają przyszłą sytuację ekonomiczną: sprzedaż oraz sytuację finansową w zakresie zdolności do bieżącego regulowania zobowiązań negatywnie, lecz znacznie lepiej od przewidywań z grudnia. W konsekwencji zamówienia na towary u dostawców nadal będą ograniczone, lecz w stopniu zdecydowanie mniejszym do wskazań z ubiegłego miesiąca. Redukcja zatrudnienia w lutym będzie przeprowadzona na skalę zbliżoną do prognoz z ubiegłego miesiąca. Ceny na towary jednostek tych branż będą rosły w najbliższych miesiącach w tempie wolniejszym do przewidywań z ubiegłego miesiąca.

Negatywne oceny koniunktury w jednostkach branż: włókno, odzież, obuwie były spowodowane negatywnymi - gorszymi niż w grudniu ocenami bieżącej sprzedaży oraz sytuacji finansowej. W ocenie przedsiębiorców zmniejszył się zdecydowanie, w stosunku do grudnia, odsetek jednostek deklarujących korzystny dla przedsiębiorstwa poziom zapasów towarów. Prognozy przyszłej sprzedaży towarów oraz sytuacji finansowej tych branż są zdecydowanie mniej pesymistyczne niż w ubiegłym miesiącu. Stan taki wpłynie wyraźnie na zmniejszenie ograniczeń w składaniu zamówień na towary u dostawców. W najbliższych miesiącach można także oczekiwać redukcji zatrudnionych, lecz na skalę mniejszą niż przewidywano przed miesiącem. Przewiduje się, szybszy niż prognozowany w grudniu, wzrost cen na włókno, odzież, obuwie.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »