Reklama

Koniunktura w przemyśle, budownictwie i handlu

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym był w październiku oceniany na poziomie znacznie niższym niż we wrześniu, ale nadal pozytywnie i lepiej niż w analogicznym miesiącu dwóch ostatnich lat.

Reklama

Pogorszenie koniunktury było konsekwencją dużo ostrożniejszych niż miesiąc wcześniej przewidywań przedsiębiorstw na następne miesiące, jak również pogorszeniem się bieżącej sytuacji finansowej. Przedsiębiorstwa sektora prywatnego oceniały ogólny klimat koniunktury zdecydowanie lepiej niż przedsiębiorstwa publiczne.

Reklama

W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie oceniany był pozytywnie, chociaż na poziomie niższym od poziomu z ubiegłego miesiąca i od poziomu odnotowanego w analogicznym miesiącu siedmiu poprzednich lat. Na ocenę koniunktury w budownictwie miały wpływ gorsze niż przed miesiącem oceny obecnej i przyszłej aktywności gospodarczej (choć w obu przypadkach kształtowały się one nadal na poziomie dodatnim). Ogólny klimat koniunktury w sektorze publicznym i prywatnym był oceniany na zbliżonym poziomie.

W październiku ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym oceniany był negatywnie, gorzej niż w ubiegłym miesiącu. Sytuacja taka wynikała z wyraźnie gorszej niż we wrześniu bieżącej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw kształtowanej wielkością realizowanej sprzedaży oraz sytuacji finansowej jednostek, przy utrzymujących się pozytywnych ocenach przyszłej sytuacji ekonomicznej oraz sprzedaży.

1. Przemysł

W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym ukształtował się na poziomie znacznie niższym niż w zeszłym miesiącu i wyniósł plus 1. Wśród badanych przedsiębiorstw 21% oceniało koniunkturę pozytywnie, a 20% - negatywnie. Pozostałe przedsiębiorstwa uznały, że ich sytuacja nie uległa zmianie. Podobnie jak miesiąc wcześniej, ogólny klimat koniunktury był oceniany znacznie lepiej w sektorze prywatnym niż publicznym.

W październiku producenci odczuli pogorszenie popytu zagranicznego, natomiast zanotowali pewną poprawę popytu krajowego. Spowodowało to, że producenci zdecydowali się na rozszerzenie bieżącej produkcji, nawet w stopniu nieco większym niż w zeszłym miesiącu. Przewidywania dotyczące kształtowania się przyszłego popytu, choć znacznie ostrożniejsze od przedstawionych w ubiegłym miesiącu, są nadal optymistyczne. W konsekwencji, w listopadzie należy oczekiwać dalszego wzrostu produkcji przemysłowej, choć w stopniu znacznie mniejszym niż w październiku. Spadek zapotrzebowania na wyroby przemysłowe spowodował, że w przedsiębiorstwach utrzymał się nadmierny poziom zapasów. Bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw była ciągle oceniana negatywnie i uległa dalszemu pogorszeniu. Zwiększone trudności przedsiębiorstw związane ze ściąganiem należności od kontrahentów spowodowały, że producenci mieli większe kłopoty z terminowym regulowaniem zobowiązań finansowych. W najbliższych miesiącach przedsiębiorcy spodziewają się poprawy sytuacji finansowej, choć ich przewidywania są dużo ostrożniejsze od prezentowanych w zeszłym miesiącu. W nadchodzących trzech miesiącach należy oczekiwać dalszych zwolnień pracowników na skalę nieco większą niż prognozowano przed miesiącem. Ceny wyrobów przemysłowych mogą wzrosnąć w tempie nieco szybszym od przewidywań sprzed miesiąca.

Na ogólny klimat koniunktury w przemyśle składa się zróżnicowana sytuacja w poszczególnych jego działach. Najlepszą dodatnią koniunkturę w październiku odnotowali prowadzący działalność wydawniczą i poligraficzną (wskaźnik plus 20 - spadek o 13 punktów) oraz producenci: chemikaliów (wskaźnik plus 16 - wzrost o 5 punktów), wyrobów celulozowo-papierniczych (wskaźnik plus 15 - utrzymała się wartość z poprzedniego miesiąca), sprzętu i aparatury radiowo-telewizyjnej (wskaźnik plus 14 - wzrost o 8 punktów), mebli (wskaźnik plus 7 - spadek o 12 punktów), pozostałego sprzętu transportowego (wskaźnik plus 17 - wzrost o 6 punktów). Negatywne oceny formułowali producenci: tkanin (wskaźnik minus 14 - spadek o 8 punktów), maszyn i urządzeń (wskaźnik minus 12 - spadek o 1 punkt), wyrobów ze skóry

(wskaźnik minus 11 - spadek o 9 punktów), metali (wskaźnik minus 10 - spadek o 13 punktów), odzieży (wskaźnik minus 9

- wzrost o 8 punktów).

W kilku wybranych działach przemysłu sytuacja przedstawia się następująco.

Poprawiła się korzystna koniunktura w przedsiębiorstwach produkujących chemikalia. Związane to było z poprawą, negatywnych w ubiegłym miesiącu, ocen dotyczących sytuacji finansowej przedsiębiorstw, zarówno bieżącej jak i przewidywanej. Bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw poprawiła się zarówno odnośnie regulowania zobowiązań, jak i w zakresie ściągania należności od kontrahentów. Nieznaczny optymizm w odniesieniu do przyszłej sytuacji finansowej wiązał się nadal z optymistycznymi prognozami, zarówno popytu jak i produkcji. W wyniku zmniejszonego w październiku popytu na chemikalia, zanotowano nadmierny poziom zapasów wyrobów gotowych. Przewiduje się, że w listopadzie wzrost cen na chemikalia może być znacznie niższy od prognozowanego miesiąc wcześniej. Możliwe jest też nieznaczne zmniejszenie dotychczasowej skali zwolnień pracowników.

W październiku producenci mebli oceniali swoją koniunkturę korzystnie, choć dużo gorzej niż w zeszłym miesiącu. Było to wynikiem niższych ocen bieżących jak i ostrożniejszych niż w zeszłym miesiącu ocen prognostycznych, zwłaszcza dotyczących popytu i produkcji. Utrzymujące się dodatnie, choć dużo niższe niż przed miesiącem, zapotrzebowanie na meble spowodowało, że producenci rozszerzyli skalę bieżącej produkcji w stopniu mniejszym niż w zeszłym miesiącu. Wraz ze zmniejszeniem się popytu zwiększył się nadmierny już w ubiegłym miesiącu poziom zapasów wyrobów gotowych. Utrzymały się pesymistyczne oceny bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstw; w zakresie zdolności do bieżącego regulowania zobowiązań ich sytuacja uległa nieznacznemu pogorszeniu, ale zwiększyły się znacznie trudności w terminowym ściąganiu należności od dłużników. Prognoza sytuacji finansowej jest korzystna, choć dużo ostrożniejsza od przewidywań z zeszłego miesiąca. Dyrektorzy przedsiębiorstw zamierzają w listopadzie przeprowadzić większą niż w zeszłym miesiącu redukcję zatrudnienia. Ceny mebli mogą wzrosnąć w tempie zbliżonym do przewidywań z września.

Nieznacznie pogorszyła się pozytywna koniunktura w przedsiębiorstwach produkujących artykuły spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe. Wraz z ograniczeniem bieżącego zapotrzebowania na te artykuły, producenci zmniejszyli skalę produkcji. Odpowiednie prognozy są nadal optymistyczne, w szczególności w odniesieniu do popytu. Zapasy artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych wzrosły do poziomu określanego jako nadmierny. Pogorszyła się (oceniana negatywnie już w ubiegłym miesiącu) bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw, zarówno w zakresie ich zdolności do regulowania zobowiązań finansowych, jak i w ściąganiu należności od kontrahentów. Przyszła sytuacja finansowa producentów może natomiast ulec poprawie. W tej grupie przedsiębiorstw możliwe jest znaczne zwiększenie dotychczasowej skali zwolnień pracowników. W listopadzie można oczekiwać niewielkiego spadku cen artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych.

Producenci wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oceniali w październiku swoją koniunkturę pozytywnie, chociaż gorzej niż w poprzednim miesiącu. Było to wynikiem zarówno gorszych ocen bieżących jak i pesymistycznych prognoz na najbliższe miesiące, zwłaszcza dotyczących popytu i produkcji. Mimo znacznego pogorszenia bieżącego popytu na wyroby z gumy i tworzyw sztucznych producenci zdecydowali się na niewielkie rozszerzenie produkcji. W październiku producenci określali poziom swoich zapasów wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych za niewystarczający. Sytuacja finansowa oceniana była negatywnie: pogłębiły się nieco trudności w bieżącym regulowaniu zobowiązań finansowych, przy jednoczesnym znacznym pogorszeniu terminowego ściągania należności od kontrahentów. W formułowanych prognozach producenci nie widzą możliwości zmiany dotychczasowej sytuacji finansowej w najbliższych miesiącach, oceniając ją negatywnie i gorzej niż w przewidywaniach sprzed miesiąca. Dyrektorzy przedsiębiorstw przewidują w najbliższych miesiącach znaczne zwiększenie skali zwolnień pracowników. Możliwy jest też nieznaczny wzrost cen na wyroby z gumy i tworzyw sztucznych, zbliżony do prognoz z zeszłego miesiąca.

Oceny klimatu koniunktury w przedsiębiorstwach produkujących wyroby z surowców niemetalicznych były negatywne, gorsze od ocen z zeszłego miesiąca. Wynika to z sezonowego wygaszania dobrej dotychczas koniunktury w budownictwie, będącego głównym odbiorcą tej grupy wyrobów. Na skutek gwałtownego ograniczenia popytu producenci zdecydowali się zrezygnować z części produkcji. Zarówno prognozy popytu jak i produkcji wskazują na znaczne ich ograniczenie w najbliższych miesiącach. Mimo ograniczenia przez rynek zapotrzebowania na wyroby z surowców niemetalicznych zmniejszył się poziom nadmiernych zapasów wyrobów gotowych. Pogorszenie sytuacji w zakresie popytu, a także utrzymujące się trudności w terminowym ściąganiu należności od kontrahentów spowodowały, że producenci sygnalizowali zwiększenie trudności w zakresie regulowania bieżących zobowiązań finansowych. Przewidywania przyszłej sytuacji finansowej są także niekorzystne i wyraźnie gorsze niż przed miesiącem. Dyrektorzy tej grupy przedsiębiorstw zamierzają w listopadzie nieznacznie obniżyć ceny na swoje wyroby. Prognozowana skala zwolnień pracowników może być większa w porównaniu z przewidywaniami z zeszłego miesiąca.

Pogorszyły się oceny klimatu koniunktury w przedsiębiorstwach produkujących wyroby ze skóry. Spowodowane to było zarówno gorszymi ocenami bieżącymi, jak i pesymistycznymi przewidywaniami na najbliższe miesiące. Na skutek wystąpienia znacznego zmniejszenia się popytu producenci tylko nieznacznie rozszerzyli produkcję. Oceny prognostyczne dotyczące popytu i produkcji są pesymistyczne, wyraźnie gorsze niż w ubiegłym miesiącu. Wraz ze zmniejszeniem się zapotrzebowania na wyroby ze skóry wzrósł poziom nadmiernych zapasów wyrobów gotowych. Istotnie zwiększyły się trudności z terminowym regulowaniem bieżących zobowiązań finansowych. Możliwości ściągania należności były oceniane nieco mniej pesymistycznie niż w zeszłym miesiącu. Przyszła sytuacja finansowa oceniana jest niekorzystnie, znacznie gorzej niż miesiąc wcześniej. W listopadzie można oczekiwać znacznego zwiększenia skali zwolnień pracowników w porównaniu z prognozami formułowanymi we wrześniu. Dyrektorzy zamierzają podnieść ceny na wyroby ze skóry w stopniu mniejszym niż przewidywano we wrześniu.

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach produkujących tkaniny oceniany był przez producentów negatywnie, znacznie gorzej niż w zeszłym miesiącu. Spowodowane to było zarówno gorszymi ocenami bieżącymi, jak i dużo ostrożniejszymi prognozami niż w zeszłym miesiącu. W październiku nastąpiło znaczne pogorszenie, dodatnich w ubiegłym miesiącu, ocen popytu, w efekcie czego producenci zdecydowali się wprawdzie rozszerzyć produkcję, ale w stopniu dużo mniejszym niż w zeszłym miesiącu. Odzwierciedleniem dużej ostrożności producentów przy formułowaniu prognoz na najbliższe miesiące są pesymistyczne oceny popytu i planowane niewielkie tylko rozszerzenie przyszłej produkcji. Poziom zapasów tkanin u producentów był nadal nadmierny, większy niż we wrześniu. Utrzymały się trudności napotykane przez producentów w bieżącym regulowaniu zobowiązań finansowych. Obserwowano też trudności związane ze ściąganiem należności od kontrahentów. Prognozy sytuacji finansowej są wprawdzie korzystne, ale wyraźnie ostrożniejsze niż w zeszłym miesiącu. Producenci tkanin zamierzają w listopadzie podwyższyć ceny na swe wyroby w stopniu niższym od przewidywań sprzed miesiąca. Możliwe jest nieznaczne rozszerzenie dotychczasowej skali zwolnień pracowników.

2. Budownictwo

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie obniżył się w porównaniu z poziomem sprzed miesiąca i wyniósł w październiku plus 6. Ogólny klimat koniunktury w sektorze publicznym i prywatnym był oceniany na zbliżonym poziomie.

Oceny portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe były nadal pozytywne, choć gorsze od ocen formułowanych miesiąc wcześniej (przeciętny wskaźnik spadł do poziomu plus 7). W październiku firmy publiczne i prywatne oceniały bieżący portfel zamówień na zbliżonym poziomie. Ogólna prognoza portfela zamówień na najbliższe trzy miesiące jest nadal pozytywna, choć dużo mniej optymistyczna od prognoz sprzed miesiąca. Zdecydowanie gorzej przewidują przyszły portfel zamówień firmy publiczne, dla których odpowiedni wskaźnik osiągnął wartość ujemną.

Oceny bieżącej produkcji budowlano-montażowej były gorsze niż w ubiegłym miesiącu choć nadal optymistyczne (odpowiedni wskaźnik ukształtował się na poziomie plus 4). Przedsiębiorstwa publiczne oceniały bieżącą produkcję lepiej niż firmy prywatne. W najbliższych trzech miesiącach przewidywany jest spadek produkcji budowlano-montażowej. To pogorszenie prognoz bardziej znacząco sygnalizują przedsiębiorstwa publiczne niż firmy prywatne.

W porównaniu z poziomem sprzed miesiąca, bieżąca ogólna sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych utrzymała się na poziomie zbliżonym do poziomu sprzed miesiąca i była nadal (od blisko dwóch lat) oceniana negatywnie. Przedsiębiorstwa prywatne oceniały swoją sytuację gorzej niż firmy publiczne, dla których odpowiedni wskaźnik - mimo, że nadal ujemny - uległ poprawie w porównaniu z poziomem sprzed miesiąca. Swoją przyszłą sytuację finansową przedsiębiorstwa prognozują bardziej pesymistycznie niż we wrześniu.

W najbliższych trzech miesiącach ceny realizacji robót budowlano-montażowych mogą rosnąć w tempie nieco wolniejszym od przewidywań z ubiegłego miesiąca. Przedsiębiorstwa publiczne (które odnotowały znaczący spadek odpowiedniego wskaźnika w porównaniu z poziomem sprzed miesiąca) oczekują nieco wolniejszego tempa wzrostu cen niż firmy prywatne.

W konsekwencji oczekiwanego na najbliższy okres zahamowania wzrostu portfela zamówień i produkcji, firmy budowlano-montażowe przewidują dalszy znaczący spadek zatrudnienia, zdecydowanie szybszy niż prognozowano we wrześniu. Spadek ten mogą odnotować jednostki obu sektorów własności.

W październiku około 4% przedsiębiorstw (nieznacznie mniej niż we wrześniu) nie zgłaszało występowania barier w działalności budowlano-montażowej. Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane były z konkurencją innych firm (wymienianą przez około 75% jednostek zgłaszających bariery) oraz z niedostatecznym popytem (61%). Większość przedsiębiorstw oceniało bariery na poziomie zbliżonym do ocen sprzed miesiąca. Odnotowano jedynie nieznaczny wzrost bariery związanej z niedostatecznym popytem.

W stosunku do oczekiwanego w najbliższym półroczu popytu około 20% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt wysokie, 71% jako wystarczające, a 9% jako zbyt niskie. Opinie te są zbliżone do ocen wyrażanych przed miesiącem.

3. Handel detaliczny

W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym obniżył się w stosunku do ubiegłego miesiąca o 2 punkty osiągając poziom minus 6. Wśród badanych przedsiębiorstw 19% oceniało koniunkturę pozytywnie, a 25% - negatywnie. Pozostałe przedsiębiorstwa uznały, że ich sytuacja nie uległa zasadniczej zmianie. Pogorszenie się klimatu koniunktury w handlu wynikało z wyraźnie gorszej niż we wrześniu bieżącej sytuacji przedsiębiorstw handlowych. W stosunku do ubiegłego miesiąca - nastąpił dalszy spadek sprzedaży oraz pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Przyszłą sprzedaż oceniano nadal optymistycznie. Mimo to przewidywane pogorszenie się przyszłej sytuacji finansowej spowodowało, że zamówienia na towary mogą wzrosnąć w tempie nieznacznie wolniejszym niż oczekiwano we wrześniu. W efekcie tej sytuacji utrzyma się wysoka skala zwolnień pracowników.

W poszczególnych klasach wielkości przedsiębiorstw sytuacja była zróżnicowana. Najlepszą koniunkturę i wzrost ocen w stosunku do ubiegłego miesiąca odnotowano w jednostkach największych o liczbie pracujących 250 i więcej osób. W klasie tej jako jedynej wskaźnik ogólnego klimatu ukształtował się na poziomie dodatnim, osiągając w październiku wartość 19 wobec 17 we wrześniu. W pozostałych trzech klasach przedsiębiorstw koniunkturę nadal oceniano negatywnie, najgorzej w jednostkach najmniejszych, do 9 pracujących, dla których wskaźnik ogólnego klimatu wyniósł minus 19 (we wrześniu minus 20). W jednostkach klasy od 10 do 49 pracujących wskaźnik ten wzrósł do minus 11 (we wrześniu minus 15), natomiast w jednostkach klasy 50 do 249 pracujących - obniżył się do minus 17 (we wrześniu minus 11).

W jednostkach o liczbie pracujących 250 i więcej osób niewielki wzrost koniunktury był spowodowany w głównej mierze lepszymi niż we wrześniu, pozytywnymi ocenami przyszłej sprzedaży oraz sytuacji finansowej w tych przedsiębiorstwach. Oceny bieżącej sprzedaży nie uległy zmianie, pogorszyła się nieznacznie bieżąca sytuacja finansowa. Zmniejszył się odsetek przedsiębiorstw, które odnotowały wystarczający poziom stanu zapasów. Większy optymizm dotyczący przyszłej sprzedaży nie wpłynął jednak na prognozy w zakresie zamówień towarów u dostawców. Mogą one wzrosnąć w tempie zbliżonym do oczekiwań z września. Według formułowanych w październiku prognoz, w najbliższym miesiącu zatrudnienie w handlu detalicznym w tej grupie przedsiębiorstw może ulec redukcji na poziomie zbliżonym do wskazań z ubiegłego miesiąca. Ceny towarów oferowanych przez tę grupę jednostek mogą wzrosnąć w tempie niższym od przewidywań z ubiegłego miesiąca.

W jednostkach o liczbie pracujących do 9 osób wskaźnik koniunktury utrzymał się na niskim ujemnym poziomie, zbliżonym do wskazań z września. Stan ten spowodowany był utrzymującymi się negatywnymi ocenami zarówno bieżącej jak i przyszłej sytuacji ekonomicznej oraz finansowej w tych przedsiębiorstwach. Także bieżąca i przyszła sprzedaż były nadal oceniane negatywnie, choć mniej pesymistycznie niż we wrześniu. Zmniejszył się natomiast odsetek przedsiębiorstw, które odnotowały wystarczający poziom stanu zapasów. Utrzyma się dotychczasowa skala ograniczeń zamówień towarów u dostawców. Wzrost cen na produkty oferowane przez tę grupę przedsiębiorstw może być nieco wolniejszy niż prognozowano we wrześniu. Przedsiębiorcy tej grupy jednostek przewidują, że w listopadzie można oczekiwać redukcji zatrudnienia na poziomie z ubiegłego miesiąca.

W poszczególnych branżach handlu detalicznego sytuacja była zróżnicowana. Najlepszą koniunkturę odnotowano we wrześniu w jednostkach branż: meble, rtv, agd (wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury wyniósł plus 29 wobec plus 25 w ubiegłym miesiącu). W jednostkach branży żywnościowej oceniano go w październiku na poziomie plus 4, wobec plus 2 we wrześniu. W pozostałych branżach ogólny klimat koniunktury oceniano negatywnie. W branżach: włókno, odzież, obuwie - wskaźnik koniunktury wzrósł z poziomu minus 16 do minus 2, natomiast w branży: pojazdy mechaniczne, obniżył się on z minus 16 we wrześniu, do minus 26 w październiku.

Niewielka poprawa koniunktury w jednostkach branż: meble, rtv, agd była spowodowana w głównej mierze lepszymi, pozytywnymi ocenami przyszłej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw. Pogorszyły się natomiast oceny bieżącej sprzedaży i sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Zmniejszył się odsetek jednostek, które odnotowały wystarczający poziom zapasów towarów. Zgromadzone zapasy towarów i ostrożniejsze niż wcześniej prognozy sytuacji finansowej przedsiębiorstw spowodowały, że zamówienia na towary u dostawców mogą rosnąć w tempie znacznie wolniejszym niż oczekiwano w ubiegłym miesiącu. W najbliższych miesiącach można też oczekiwać znacznej redukcji zatrudnienia oraz utrzymania się wzrostu cen na towary tych branż na poziomie zbliżonym do przewidywań z września.

Nieznaczny wzrost koniunktury w przedsiębiorstwach sprzedających żywność spowodowany był lepszymi - pozytywnymi - ocenami przyszłej sprzedaży i ich sytuacji finansowej, przy mniej pesymistycznych ocenach bieżącej sprzedaży. Prognozy dotyczące przyszłej sprzedaży przewidują znacznie większy jej wzrost, niż oczekiwano we wrześniu. W ślad za tym znacznie większe mogą być zamówienia składane na artykuły żywnościowe u dostawców. Oceny przyszłej sytuacji finansowej przedsiębiorstw w zakresie zdolności do bieżącego regulowania zobowiązań są dodatnie i znacznie lepsze od przewidywań z września. Ceny na żywność mogą rosnąć w tempie nieco wolniejszym niż przewidywano w ubiegłym miesiącu. Kierujący przedsiębiorstwami zamierzają w listopadzie przeprowadzić redukcję zatrudnienia na skalę mniejszą niż przewidywała to prognoza z ubiegłego miesiąca.

Lepsze, choć nadal negatywne oceny koniunktury w jednostkach branż: włókno, odzież, obuwie wynikały w głównej mierze z lepszych, dodatnich ocen bieżącej sprzedaży. Mimo poprawy, nadal niezadowalająca była bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw tych branż. W ocenie handlowców, utrzymał się, niski już we wrześniu odsetek przedsiębiorstw deklarujących wystarczający poziom zapasów towarów. Możliwość poprawy sprzedaży towarów tych branż w najbliższych miesiącach jest prognozowana bardziej ostrożnie, na poziomie niższym od przewidywań z ubiegłego miesiąca. W efekcie tego, zamówienia składane u dostawców mogą zwiększyć się tylko nieznacznie. Redukcja zatrudnienia w listopadzie będzie przeprowadzona na skalę znacznie mniejszą niż przewidywała to prognoza z ubiegłego miesiąca. Przewiduje się znacząco wolniejszy wzrost cen na włókno, odzież, obuwie w stosunku do przewidywań z września.

Znaczne pogorszenie niezadowalającej już we wrześniu koniunktury w branży: pojazdy mechaniczne było spowodowane gorszymi - negatywnymi - ocenami bieżącej i przyszłej sytuacji tych przedsiębiorstw. W jeszcze większym stopniu niż we wrześniu ograniczone były możliwości bieżącej sprzedaży. W konsekwencji pogorszyła się sytuacja finansowa jednostek. Zmniejszył się znacznie odsetek przedsiębiorstw informujących o wystarczającym poziomie zapasów. W najbliższych miesiącach należy oczekiwać spadku sprzedaży towarów, co może przyczynić się do istotnego zmniejszenia zamówień u dostawców. W przeciwieństwie do prognoz z września przyszła sytuacja finansowa jest oceniana negatywnie. Przewidywane jest znaczne zwiększenie skali zwolnień pracowników w stosunku do przewidywań z ubiegłego miesiąca. W konsekwencji, przewiduje się spadek cen na samochody.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »