Reklama

NBP: Inflacja poniżej celu inflacyjnego do 2016 roku

Inflacja CPI będzie wzrastać, choć do I kwartału 2016 r. pozostanie poniżej celu inflacyjnego NBP wynoszącego 2,5 proc. - wynika z marcowej projekcji NBP. Spowodowane to ma być faktem, że luka popytowa pozostanie do I kwartału 2015 r. ujemna, a następnie utrzymywać się będzie na poziomie bliskim zera.

W dokumencie NBP napisano, że latach 2014-2016 stopniowo rosnąć będą dynamiki cen wszystkich głównych komponentów koszyka dóbr i usług konsumpcyjnych.

"W efekcie inflacja CPI będzie wzrastać, jakkolwiek pozostanie na relatywnie niskim poziomie (do I kw. 2016 r. poniżej celu inflacyjnego NBP). Wynika to z faktu, że pomimo ożywienia gospodarczego, luka popytowa, będąca syntetyczną miarą presji inflacyjnej w gospodarce, pozostanie do I kw. 2015 r. ujemna, a następnie utrzymywać się będzie na poziomie bliskim zera (0,1 proc. w 2015 r. i 0,3 proc. produktu potencjalnego w 2016 r.)" - napisano.

Reklama

"Ograniczeniu presji inflacyjnej sprzyjać będą także stabilne ceny surowców na rynkach światowych przy wolno rosnącym popycie globalnym" - dodano.

Autorzy dokumentu zaznaczają, że przy założeniu braku zmian stopy referencyjnej NBP, prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji w przedziale 1,5-3,5 proc., istotnie rośnie w krótkim horyzoncie projekcji i od 2015 r. utrzymuje się na średnim poziomie 50 proc.

INFLACJA BAZOWA

W horyzoncie projekcji NBP inflacja bazowa wzrasta, na co wpłynąć mają zarówno jej determinanty krajowe jak i zagraniczne.

"Systematyczna poprawa koniunktury krajowej, odzwierciedlona w domykającej się luce popytowej, zwiększać będzie presję popytową w gospodarce. Jednocześnie nastąpi stopniowa poprawa na rynku pracy, której towarzyszyć będzie wzrost jednostkowych kosztów pracy" - napisano.

"Stabilny kurs złotego oraz rosnąca powoli inflacja za granicą przekładać się będą natomiast na wzrost dynamiki cen importu, choć skala tego wzrostu będzie umiarkowana. Wymienione powyżej czynniki z pewnym opóźnieniem przełożą się na przyspieszenie wzrostu cen. W następstwie inflacja bazowa od III kw. 2014 r. będzie stopniowo rosnąć, z 0,8 proc. rdr do 2,3 proc. rdr na koniec 2016 r." - dodano.

CENY ŻYWNOŚCI

Autorzy dokumentu wskazują, że w przypadku cen żywności zwiększająca się presja popytowa na rynku krajowym będzie ograniczana przez stabilne w całym horyzoncie projekcji ceny surowców rolnych na rynkach światowych.

"W rezultacie inflacja cen żywności wzrośnie, z 2,2 proc. w 2014 r. do 3,0 proc. w 2016 r., pozostając jednak na poziomie niższym od wieloletniej średniej. Na przebieg ścieżki zmian tej kategorii w krótkim okresie wpływ ma również sezonowe obniżenie dynamiki cen żywności nieprzetworzonej (głównie warzyw) w III kw. 2014 r. Wynika to z gorszych od przeciętnych warunków agrometeorologicznych w ostatnim sezonie gospodarczym, podwyższających ceny żywności nieprzetworzonej w III kw. ub.r." - napisano.

CENY ENERGII

W projekcji wskazuje się, że krajowe ceny energii spadły w 2013 r. o 1,5 proc., co jest najniższą notowaną dynamiką cen dla tej kategorii od kiedy dostępne są porównywalne dane, czyli od lat 90-tych.

"Do spadku cen energii w ubiegłym roku przyczyniły się obniżające się ceny ropy naftowej na rynkach światowych oraz zatwierdzone przez URE taryfy dla gospodarstw domowych (m.in. obniżka cen gazu ziemnego w styczniu ub.r. oraz cen energii elektrycznej w lipcu ub.r.)" - napisano.

"Dynamika cen energii w bieżącym roku pozostanie na niskim, zbliżonym do zera poziomie. Przyczyni się do tego zmiana taryf w ubiegłym roku oraz obniżka cen energii elektrycznej i nieznaczna podwyżka cen gazu ziemnego od 1 stycznia 2014 r." - dodano.

W projekcji zaznaczono, że wzrost cen energii ograniczają również utrzymujące się obecnie na bardzo niskim poziomie ceny uprawnień do emisji CO2, które jedynie w umiarkowanym stopniu zwiększają koszty sektora energetycznego.

"W dłuższym horyzoncie projekcji, wraz z ożywieniem gospodarczym, inflacja cen energii wzrośnie, choć, podobnie jak inflacja cen żywności, pozostanie na poziomie istotnie niższym od średniej wieloletniej (2,2 proc. w 2016 r.). W kierunku ograniczenia dynamiki cen energii w średnim i długim horyzoncie projekcji oddziaływać będą obniżające się ceny ropy naftowej na rynkach światowych oraz relatywnie stabilne ceny pozostałych surowców energetycznych (gazu ziemnego i węgla kamiennego)" - dodano.

KURS PLN RELATYWNIE STABILNY

W dokumencie NBP czytamy, że czynniki przemawiające za umocnieniem i osłabieniem złotego w projekcji w znacznym stopniu będą się równoważyć.

"Z jednej strony, kurs waluty krajowej nadal kształtuje się poniżej poziomu określonego przez determinanty fundamentalne, co w horyzoncie projekcji oddziałuje w kierunku stopniowej aprecjacji złotego, zbliżając kurs do poziomu równowagi. Czynnikami sprzyjającymi aprecjacji waluty krajowej poprzez kanał oczekiwań powinny być również ożywienie w gospodarce krajowej (odzwierciedlone w domykającej się w horyzoncie projekcji luce popytowej) i za granicą oraz poprawa stanu finansów publicznych" - napisano.

"Z drugiej strony, w kierunku osłabienia kursu oddziaływać będzie malejące saldo na rachunku obrotów bieżących i kapitałowych oraz zmniejszający się dysparytet stóp procentowych (wynikający z przyjętego w projekcji założenia o stałej stopie referencyjnej NBP). Zrównoważenie wpływu wymienionych powyżej czynników sprawi, że kurs walutowy pozostanie w okresie projekcji relatywnie stabilny i neutralny dla wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych" - dodano

Centralna ścieżka projekcji inflacji i PKB (tabela)

Poniżej opublikowana w poniedziałek przez NBP centralna ścieżka projekcji inflacji i PKB.

                      2014  2015  2016 
Wskaźnik cen konsumenta CPI (proc. rdr)   1,1  1,8  2,5
  Ceny żywności              2,2  2,3  3,0 
  Ceny energii              0,3  1,5  2,2
Wskaźnik cen inflacji bazowej
po wyłączeniu cen żywności i energii    0,9  1,7  2,3
PKB (proc. rdr)               3,6  3,7  3,5
  Popyt krajowy              4,0  4,6  3,9
   Spożycie indywidualne         2,6  3,2  3,2
   Spożycie zbiorowe           2,1  3,2  3,4 
   Nakłady inwestycyjne          5,7  8,2  5,0
  Wkład eksportu netto (pkt. proc.)    -0,3  -0,8  -0,3 
   Eksport (proc. rdr)          6,8  7,4  8,3 
   Import (proc. rdr)          7,8  9,5  9,2 
Płace brutto (proc. rdr)          4,1  5,3  6,0 
Liczba pracujących (proc. rdr)       0,5  0,6  0,4 
Stopa bezrobocia BAEL (proc.)       9,9  9,0  8,4
NAWRU (proc.)                9,1  9,1  8,8
Stopa aktywności zawodowej (proc.)     56,1  56,1  56,1
Wydajność pracy (proc. rdr)         3,1  3,1  3,1 
Jednostkowe koszty pracy (proc. rdr)    1,1  2,2  2,7
Produkt potencjalny (proc. rdr)       2,5  2,8  3,3
Luka popytowa (proc. PKB potencjalnego)  -0,7  0,1  0,3
Saldo rachunku bieżącego i kapitałowego   0,5  -0,9  -2,3 
(proc. PKB)
WIBOR 3M (proc.)              2,71  2,71  2,71    

Ujemna luka popytowa zacznie się domykać i od początku 2015 będzie bliska zeru - wynika z najnowszej projekcji NBP.

"Po okresie światowego kryzysu finansowego dynamika produktu potencjalnego w Polsce wyraźnie obniżyła się. W horyzoncie projekcji oczekiwane jest stopniowe przyspieszenie wzrostu potencjalnego PKB, choć pozostanie on na poziomie niższym od wieloletniej średniej. Jednocześnie, wraz z wchodzeniem gospodarki polskiej w fazę ożywienia, PKB będzie rósł szybciej niż produkt potencjalny. W konsekwencji ujemna od II kw. 2012 r. luka popytowa zacznie się stopniowo domykać i od początku 2015 r. będzie kształtować się na poziomie bliskim zera" - napisano w raporcie.

Autorzy raportu piszą, że w horyzoncie projekcji w kierunku przyspieszenia tempa wzrostu produktu potencjalnego będą oddziaływać trzy czynniki.

"Po pierwsze, niska obecnie dynamika wydajności czynników produkcji (TFP) będzie powracać do poziomu sprzed światowego kryzysu finansowego. Po drugie, wzrost inwestycji przedsiębiorstw przełoży się na zwiększenie dynamiki kapitału produkcyjnego. Po trzecie, stopniowo spadać będzie równowagowa stopa bezrobocia (NAWRU), której wzrost niekorzystnie oddziaływał dotychczas na dynamikę potencjalnego PKB. Do obniżenia stopy bezrobocia równowagowego przyczyni się elastyczność krajowego rynku pracy, czemu sprzyja wysoki udział elastycznych form zatrudnienia, takich jak umowy na czas określony i cywilno-prawne oraz niski poziom uzwiązkowienia" - napisano.

"Ponadto w Polsce rzadziej niż w większości krajów Unii Europejskiej występuje indeksacja wynagrodzeń, co ułatwia dostosowanie płac do warunków rynkowych. Dodatkowo, w ślad za obniżającą się bieżącą stopą bezrobocia, będzie stopniowo wygasać negatywne zjawisko histerezy (zwiększające dotychczas stopę bezrobocia równowagi)" - dodano.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »