Polaka jest pierwsza w Europie!

Zdaniem analityków Credit Agricole, Polska stała się globalnym graczem na rynku produkcji drobiu. Według danych Komisji Europejskiej, w 2014 r. staliśmy się największym producentem drobiu w Europie, wyprzedzając Francję i Wielką Brytanię. Czynnikiem decydującym w zwiększeniu naszego eksportu drobiu jest jego bardzo wysoka konkurencyjność cenowa.

Zgodnie z danymi Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej w lutym 2015 r. cena skupu kurcząt brojlerów w Polsce wyniosła 3,45 zł/kg w lutym wobec 3,42 zł/kg w styczniu. Mimo wzrostu cen w ujęciu m/m, w lutym odnotowano ich spadek w ujęciu rocznym 17 miesiąc z rzędu.

Z kolei cena skupu indyków w lutym ukształtowała się na niezmienionym w stosunku do stycznia poziomie i wyniosła 5,91 zł/kg, zwiększając się jednocześnie o 6,1 proc.r/r.

W ostatnich latach obserwowany jest wyraźny wzrost spożycia mięsa drobiowego w Polsce.

Reklama

Zgodnie z danymi GUS, w 2014 r. według szacunków IERiGŻ-PIB, statystyczny mieszkaniec Polski spożywał 27 kg drobiu rocznie, podczas gdy zgodnie z danymi GUS w 2000 r. było to 14,1 kg. Jednocześnie zwiększył się udział mięsa drobiowego w strukturze spożycia mięsa w Polsce.

W 2014 r. wynosił on 40%, podczas gdy w 2000 r. było to 27%. Wzrost udziału mięsa drobiowego w spożyciu mięsa ogółem nastąpił kosztem nieznacznego obniżenia udziału mięsa wieprzowego w strukturze konsumpcji (57 proc.wobec 61%) oraz zmarginalizowania wagi mięsa wołowego (2 proc.wobec 11%).

Głównymi przyczynami silnego wzrostu popularności mięsa drobiowego w Polsce jest jego relatywnie wysoka konkurencyjność cenowa w stosunku do innych gatunków mięs (zgodnie z danymi GUS w latach 2013-2014 średnia cena za kg żywca drobiowego była o ok. 24 proc.niższa niż żywca wieprzowego i o ok. 46 proc.niższa niż żywca wołowego), walory dietetyczne (zawiera duże ilości pełnowartościowego białka i niewiele nasyconych kwasów tłuszczowych), a także łatwość przygotowania.

Mimo, że spożycie mięsa drobiowego na mieszkańca w Polsce przekroczyło już średnią wielkość spożycia mięsa drobiowego w całej Unii Europejskiej (według danych OECD w 2014 r. wyniosło ono 21,6 kg na mieszkańca) oczekujemy, że jego konsumpcja w Polsce będzie się nadal zwiększać. Z uwagi na dodatnią elastyczność dochodową popytu na drób, wzrost krajowego spożycia drobiu będzie skutkiem zwiększenia siły nabywczej gospodarstw domowych, znajdującego odzwierciedlenie w prognozowanym przez nas wzroście dynamiki spożycia prywatnego w Polsce z 3,1 proc.w 2014 r. do 3,5 proc.w 2015 r.

Z kolei czynnikiem ograniczającym wzrost spożycia mięsa drobiowego w Polsce będzie nadal relatywnie niska cena mięsa wieprzowego, stanowiącego jego główny substytut. W rezultacie prognozujemy, że spożycie mięsa drobiowego w Polsce zwiększy się w 2015 r. o 1,3 proc.w stosunku do 2014 r. i wyniesie 27,4 kg.

Wzrost spożycia mięsa drobiowego obserwowany jest nie tylko w Polsce ale także w wielu innych krajach na całym świecie. Przemawia za tym szereg czynników. Pierwszym z nich są wspomniane wyżej walory dietetyczne drobiu, będące źródłem jego rosnącej popularności w krajach wysokorozwiniętych, w których coraz większą wagę przywiązuje się do zdrowego stylu życia.

Drugim czynnikiem jest relatywnie niska cena i czas produkcji mięsa drobiowego będące przyczyną szybkiego wzrostu konsumpcji tego gatunku mięsa w krajach rozwijających się, szczególnie w Afryce.

Zgodnie z badaniami OECD-FAO mięso drobiowe ze względu na swoją relatywnie niską cenę i wysoką dostępność jest gatunkiem mięsa w pierwszej kolejności spożywanym przez osoby, których wcześniej nie stać było na konsumpcję mięsa. Sprawia to, że funkcja popytu na mięso drobiowe charakteryzuje się bardzo wysoką elastycznością dochodową na odcinku niskich dochodów (por. wykres). Trzecim czynnikiem będącym źródłem rosnącego popytu na mięso drobiowe na świecie jest brak religijnych zakazów dotyczących jego spożycia, co sprzyja jego wysokiej konsumpcji przede wszystkim w krajach muzułmańskich, gdzie religia zabrania spożywania wieprzowiny.

W rezultacie, zgodnie z prognozami OECD światowe spożycie mięsa drobiowego zwiększy się w 2015 r. o 2,4 proc.wobec 2,3 proc.w 2014 r., a głównym źródłem wzrostu spożycia mięsa drobiowego na świecie będzie Azja (wkład do wzrostu równy 1,1 pp.) oraz Ameryka Łacińska (0,4 pp.). Zgodnie z prognozami OECD światowa produkcja drobiu zwiększy się w 2015 r. o 2,4 proc.wobec 2,3 proc.w 2014 r. W największym stopniu za wzrost produkcji odpowiadać będzie Azja (wkład do wzrostu równy 1,1 pp.), Ameryka Północna oraz Ameryka Łacińska (po 0,5 pp.).

Oznacza to, że światowa produkcja zwiększy się w tym samym tempie co światowy popyt, co przy uwzględnieniu ubiegłorocznej tylko nieznacznej skali nadpodaży na rynku drobiu będzie czynnikiem oddziałującym w kierunku stabilizacji cen na światowym rynku. Mimo, że wzrost popytu i podaży na światowym rynku drobiu będzie się równoważył, w poszczególnych regionach będziemy mieć do czynienia z nierównowagami, które oddziaływać będą w kierunku ożywienia handlu międzynarodowego.

Zgodnie z prognozami OECD największy deficyt mięsa drobiowego w 2015 r. wystąpi w Afryce i Azji, gdzie lokalna produkcja pokryje odpowiednio ok. 70 proc.i 91 proc.konsumpcji. Z kolei największe nadwyżki odnotowane zostaną w Ameryce Północnej i Ameryce Łacińskiej, gdzie lokalna produkcja pokryje odpowiednio 121 proc.i 113 proc. lokalnego spożycia. W przypadku Unii Europejskiej produkcja pokryje ok. 104 proc.popytu wewnętrznego. Tym samym struktura geograficzna produkcji i konsumpcji wskazuje, iż w 2015 r. głównymi kierunkami eksportu będą kraje afrykańskie i azjatyckie.

W 2014 r. niższe ceny pasz skutkujące poprawą opłacalności chowu drobiu oddziaływały w kierunku wzrostu produkcji mięsa drobiowego w Polsce. Zgodnie z danymi Eurostatu, produkcja żywca drobiowego zwiększyła się w 2014 r. o 9,2 proc.wobec wzrostu o 6,7 proc.w 2013 r.

Tym samym, zgodnie z danymi Komisji Europejskiej, Polska stała się największym producentem drobiu w Europie, wyprzedzając w 2014 r. Francję i Wielką Brytanię.

Oczekujemy, że w 2015 r. produkcja mięsa drobiowego w Polsce będzie nadal rosnąć, co wynikać będzie z jej wysokiej opłacalności, będącej skutkiem utrzymującej się relatywnie korzystnej relacji cen żywiec/pasza (iloraz ceny skupu żywca za kg i ceny kg paszy wykorzystywanej w procesie chowu danego gatunku).

W styczniu br. wynosiła ona 2,43 na rynku kurcząt i 4,06 na rynku indyków, wobec odpowiednio 2,45 i 3,78 w całym 2014 r. Szacujemy, iż do końca 2015 r. relacja ta utrzyma się na zbliżonym do obecnego poziomie. W 2014 r. polski eksport mięsa drobiowego zwiększył się o 19,8 proc.wobec wzrostu 12,2 proc.w 2013 r. W strukturze geograficznej eksportu na szczególną uwagę zasługuje silny wzrost eksportu zarówno do Unii Europejskiej (17,7 proc.w 2014 r. wobec 10,7 proc.w 2013 r.) jak i krajów spoza UE (29,5 proc.w 2014 r. 20,3 proc.w 2013 r.).

Mimo wyraźnie wyższej dynamiki polskiego eksportu drobiu do krajów spoza UE nadal ponad 81 proc.polskiego eksportu drobiu trafia na rynek unijny. Wprowadzone na początku sierpnia ub. r. rosyjskie embargo na unijną żywność, z uwagi na niewielki udział eksportu drobiu do Rosji w całkowitym polskim eksporcie drobiu (w 2013 r. wynosił on ok. 1,6%), miało ograniczony wpływ na jego wielkość.

Oczekujemy, że w 2015 r. nastąpi dalszy wzrost polskiego eksportu drobiu oraz zwiększenie udziału krajów spoza UE w jego strukturze geograficznej. Sprzyjać temu będzie szereg czynników. Pierwszym z nich jest wspomniany wyżej deficyt mięsa drobiowego w Azji i Afryce oraz jego nadwyżka w Unii Europejskiej.

Drugim źródłem zwiększenia polskiego eksportu będzie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wydane na początku grudnia ub. r., na mocy którego przywrócono legalność uboju rytualnego w Polsce, co umożliwia produkcję mięsa koszernego oraz halal.

Czynnikiem sprzyjającym zwiększeniu polskiego eksportu drobiu będzie również jego bardzo wysoka konkurencyjność cenowa. Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej, w pierwszych dwóch miesiącach 2015 r. średnie ceny sprzedaży mięsa kurcząt w Unii Europejskiej były o 49,8 proc.wyższe od polskich cen wyrażonych w euro, wobec 40,2 proc.w całym 2014 r.

Co więcej, istotnym czynnikiem, który może dodatkowo pobudzić eksport polskiego drobiu może być ewentualne dalsze rozprzestrzenianie się ognisk ptasiej grypy podtypu H5N8, wykrytych w listopadzie 2014 r. w Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech oraz Włoszech. Jest to czynnik mogący ograniczyć zarówno produkcję drobiu w tych krajach z uwagi na konieczność likwidacji zarażonych stad oraz stad z wyznaczonych stref zapowietrzonych, jaki i możliwości eksportu tego mięsa. W sytuacji jednoczesnego braku wystąpienia przypadków ptasiej grypy w Polsce, polscy producenci drobiu mają szansę przejąć dodatkową część rynku.

Po uwzględnieniu wymienionych wyżej czynników cenotwórczych, a także zjawiska sezonowości

prognozujemy, że cena skupu kurcząt broilerów ukształtuje się na poziomie 3,61 zł/kg na koniec I kw. br., II kw. 3,87 zł/kg, III kw. 3,91 zł/kg, a na koniec IV kw. 3,60 zł/kg.

Z kolei cena skupu indyków na koniec I kw. wyniesie 5,95 zł/kg, II kw. 6,42 zł/kg, III kw. 6,40 zł/kg i 6,37 zł/kg na koniec IV kw. Głównym źródłem prognozowanego przez nas umiarkowanego wzrostu cen, po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym, będzie przede wszystkim rosnący eksport polskiego drobiu, oddziałujący w kierunku stopniowego zrównywania się ceny drobiu w Polsce i na rynku unijnym. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym zwiększeniu cen drobiu będzie utrzymujący się wysokie spożycie tego gatunku mięsa w Polsce.

źródło Credit Agricole Polska

Pobierz darmowy program do rozliczeń PIT

Dowiedz się więcej na temat: mięso | eksport | Komisja Europejska | drób
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »