Reklama

Koszty poniesione po sporządzeniu sprawozdania za 2011 r.

Sprawozdanie za 2011 r. powinno być już sporządzone. W wielu jednostkach nie jest jeszcze zapewne zatwierdzone. Pomiędzy dniem sporządzenia sprawozdania a dniem jego zatwierdzenia do jednostki może wpłynąć faktura dokumentująca koszt z 2011 r., który nie został ujęty w księgach i sprawozdaniu za ten rok. Jak ująć go w księgach i rachunku podatkowym?

Reklama

Przepisy ustawy o rachunkowości nie zawierają definicji dnia sporządzenia sprawozdania finansowego. Moim zdaniem, za datę sporządzenia sprawozdania finansowego przyjąć trzeba datę podpisania go przez upoważnione osoby. Warto przypomnieć, że sprawozdanie finansowe podpisuje, wskazując datę podpisu, osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki (art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości). Podpisanie sprawozdania finansowego kończy prace nad nim i oznacza przyjęcie odpowiedzialności przez osoby składające podpis za prawidłowość oraz rzetelność sporządzonego sprawozdania.

Reklama


Za datę sporządzenia sprawozdania finansowego należy przyjąć datę jego podpisania przez uprawnione osoby.


Stanowisko to potwierdzają organy podatkowe, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 12 marca 2008 r., nr IP-PB3-423-20/08-2/KB oraz z dnia 7 września 2010 r., nr IPPB3/423-371/10-2/MS.

Sprawozdanie finansowe za dany rok należy sporządzić w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, tj. dnia wstępnego zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany rok. Termin ten mija 31 marca następnego roku podatkowego. Stąd sprawozdanie finansowe za 2011 r. należało sporządzić do 31 marca 2012 r. Oczywiście jednostka mogła dokonać tego szybciej.


Ujęcie bilansowe

Zdarzenia ujawnione po sporządzeniu sprawozdania finansowego, dotyczące tego sprawozdania, należy dla celów bilansowych ujmować zgodnie z art. 54 ustawy o rachunkowości. Z przepisu tego wynika, że gdy zdarzenia takie wyszły na jaw przed zatwierdzeniem sprawozdania za 2011 r. i są one:

 • istotne, należy otworzyć wstępnie zamknięte księgi i dokonać w nich odpowiednich zapisów oraz sporządzić na nowo sprawozdanie finansowe (i podpisać je), a także powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał,
   
 • nieistotne - mogą być ujęte w księgach 2012 r.

Sposób ewidencji tych zdarzeń opisaliśmy w GP nr 24 z 2012 r. na str. 10.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego przerywa możliwość dokonywania w nim zmian. Data zatwierdzenia sprawozdania ma więc istotne znaczenie. Jednostka ma czas na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za dany rok w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego. W odniesieniu do sprawozdania za 2011 r. termin ten upływa 30 czerwca 2012 r. Po zatwierdzeniu sprawozdania informacje o zdarzeniach dotyczących tego sprawozdania wprowadza się do ksiąg roku bieżącego.


Ujęcie podatkowe

Dla celów podatku dochodowego koszty uzyskania przychodów:

1) bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego:

  • do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania - są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody,
    
  • po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego, nie później niż do dnia upływu terminu na złożenie zeznania - są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe,

2) pośrednio związane z przychodami - są potrącalne w dacie ich poniesienia, tj. ujęcia (zaksięgowania) w księgach na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Zatem dla ustalenia momentu uwzględnienia kosztów bezpośrednich dotyczących danego roku poniesionych po dniu sporządzenia sprawozdania, w rachunku podatkowym znaczenie ma data sporządzenia sprawozdania finansowego, nie późniejsza niż termin do złożenia zeznania. Przypomnijmy, że termin złożenia zeznania podatkowego za dany rok dla podatników pdof upływa 30 kwietnia następnego roku (w odniesieniu do zeznania za 2011 r. jest to 30 kwietnia 2012 r.), a podatników pdop - 31 marca następnego roku (zeznanie za 2011 r. należało złożyć do 2 kwietnia 2012 r.).

Z kolei o momencie uwzględnienia kosztów pośrednich dotyczących danego roku poniesionych po dniu sporządzenia sprawozdania decyduje sposób ich uwzględnienia w ujęciu bilansowym.


Podsumowanie

Z tego wynika wniosek, że istotne koszty bezpośrednie dotyczące 2011 r., o których jednostka otrzymała informacje (np. wpłynęły faktury je dokumentujące) po dacie sporządzenia sprawozdania finansowego za ten rok, a przed terminem do złożenia zeznania podatkowego, należy uwzględnić w księgach, sprawozdaniu finansowym i rozliczeniu podatkowym za 2011 r.

Natomiast istotne koszty bezpośrednie dotyczące 2011 r. poniesione po terminie złożenia zeznania za 2011 r., moim zdaniem, uwzględniając regulacje podatkowe, powinny być ujmowane w księgach oraz sprawozdaniu za rok 2012 (mimo że sprawozdanie za 2011 r. nie zostało jeszcze zatwierdzone). Trzeba podkreślić, że w ustawach o podatku dochodowym ograniczono możliwość zaliczenia kosztów bezpośrednio związanych z przychodem danego roku podatkowego, a poniesionych po jego zakończeniu i sporządzeniu sprawozdania finansowego, tylko do roku podatkowego bezpośrednio następującego po nim. Stąd istotne koszty bezpośrednie dotyczące 2011 r. poniesione po terminie złożenia zeznania za ten rok, mogą być uwzględnione wyłącznie w rozliczeniu podatkowym za 2012 r.

Z kolei koszty pośrednio związane z przychodami dotyczące sprawozdania finansowego za 2011 r., ujawnione w 2012 r., podatkowo należy uwzględnić w księgach tego roku, w którym nastąpiło ich ujęcie bilansowe. Co za tym idzie: istotne koszty spowodują zmianę sprawozdania za 2011 r., o ile już je sporządzono, i uwzględnienie w zeznaniu podatkowym za 2011 r. (w tym poprzez korektę, jeśli zeznanie zostało już złożone), a nieistotne będą uwzględnione w 2012 r.


autor: Dorota Przybyszewska
Gazeta Podatkowa nr 28 (860) z dnia 2012-04-05

GOFIN podpowiada

Dowiedz się więcej na temat: R. | ten | Gazeta Podatkowa

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »