Kto oprócz podatnika odpowiada za zobowiązania podatkowe?

Jeżeli podatnik nie płaci należnych podatków, odpowiedzialność za to w niektórych przypadkach poniosą również osoby trzecie. Przykładem odpowiedzialności solidarnej wobec fiskusa są małżonkowie. Warto pamiętać również o innych przypadkach, kiedy to odpowiedzialność za zaległe podatki ciąży na innych niż podatnik podmiotach.

W niektórych przypadkach i w zakresie przewidzianym w ordynacji podatkowej, za zaległości podatkowe podatnika odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem również osoby trzecie. Odpowiadają oni solidarnie również z następcą prawnym podatnika za przejęte przez niego zaległości podatkowe. Osoby trzecie odpowiadają także za podatki niepobrane oraz pobrane, a niewpłacone przez płatników lub inkasentów, odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych, niezwrócone w terminie zaliczki naliczonego podatku od towarów i usług oraz za oprocentowanie tych zaliczek, a oprócz tego za koszty postępowania egzekucyjnego.

Reklama

O odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej organ podatkowy orzeka w drodze decyzji. Tak więc gdy małżonek nie zapłacił należnego podatku, organ podatkowy może orzec o odpowiedzialności małżonki za powstałą zaległość podatkową. Warto wiedzieć, że postępowanie w sprawie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej nie może zostać wszczęte przed: upływem terminu płatności ustalonego zobowiązania, dniem doręczenia decyzji: określającej wysokość zobowiązania podatkowego, o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta, w sprawie zwrotu zaliczki naliczonego podatku VAT, określającej wysokość należnych odsetek za zwłokę. Egzekucja zobowiązania od osób trzecich może być wszczęta dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku podatnika okazała się w całości lub w części bezskuteczna.

Rozwód a odpowiedzialność byłego małżonka

Podatnicy rozwiedli się, jednak żona przez trzy lata małżeństwa nie rozliczała podatku dochodowego z tytułu usług fryzjerskich które świadczyła. Rozwiedziony małżonek podatnika odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z byłym małżonkiem za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej, jednakże tylko do wysokości wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym. Odpowiedzialność ta nie obejmuje niepobranych należności oraz pobranych, a niewpłaconych przez płatników lub inkasentów, a także odsetek za zwłokę oraz kosztów egzekucyjnych powstałych po dniu uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie. Te same zasady stosuje się w przypadku unieważnienia małżeństwa oraz separacji.

Odpowiedzialność członków rodziny

Rodzeństwo (brat i siostra) wspólnie prowadziło działalność gospodarczą zarejestrowaną na brata, który nieprawidłowo płacił podatki. Zgodnie z ordynacją podatkową członek rodziny podatnika odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą za zaległości podatkowe wynikające z tej działalności i powstałe w okresie, w którym stale współdziałał z podatnikiem w jej wykonywaniu, osiągając korzyści z prowadzonej przez niego działalności. Tak więc siostra będzie ponosiła odpowiedzialność za zaległości podatkowe brata ale odpowiedzialność ta jest ograniczona do wysokości uzyskanych przez nią korzyści z tej działalności gospodarczej. Przepis ten znajduje zastosowanie również w odniesieniu do małżonków, między którymi nie istnieje wspólność majątkowa.

Nabycie przedsiębiorstwa

Przy nabywaniu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części podmioty muszą pamiętać o odpowiedzialności jaka się z tym wiąże. Mianowice nabywca odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, chyba że przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć o tych zaległościach.

Odpowiedzialność nabywcy jest ograniczona do wartości nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Ponadto należy podkreślić, że nabywca nie odpowiada za zaległości podatkowe, które nie zostały wykazane w zaświadczeniu wydawanym przez organ podatkowy o wysokości zaległości podatkowych zbywającego (chyba, że od dnia wydania zaświadczenia do dnia nabycia przedsiębiorstwa upłynęło więcej niż 30 dni). Regulacje te nie obowiązują w przypadku nabycia w postępowaniu egzekucyjnym oraz upadłościowym.

Podkreślić należy fakt, iż podatnik posługujący się imieniem, nazwiskiem nazwą lub firmą innej osoby za jej zgodą w celu zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności, ponosi solidarnie odpowiedzialność z podatnikiem za zaległości podatkowe powstałe w trakcie prowadzenia tej działalności. Odpowiedzialność ponosi on całym swoim majątkiem.

Powiązania rodzinne, kapitałowe lub majątkowe

W określonych sytuacjach właściciel, samoistny posiadacz lub użytkownik wieczysty rzeczy lub prawa majątkowego odpowiada za zaległości podatkowe użytkownika danej rzeczy lub prawa majątkowego, jeżeli są one związane z działalności gospodarczą lub służą do jej prowadzenia, a zaległości podatkowe powstały w związku z tą działalnością. Dzieje się tak, gdy pomiędzy właścicielem, samoistnym posiadaczem, użytkownikiem wieczystym rzeczy lub prawa majątkowego, a ich użytkownikiem lub osobami pełniącymi dla nich funkcje zarządzające, nadzorcze albo kontrolne istnieją powiązania o charakterze rodzinnym, kapitałowym lub majątkowym. Regulacja ta dotyczy najmu, dzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze, a odpowiedzialność jest ograniczona do równowartości rzeczy lub praw majątkowych będących przedmiotem użytkowania.

Przedsiębiorca wydzierżawił nieruchomość dla innego przedsiębiorcy, jednak nie uiszczał należnego podatku od danej nieruchomości. W takim przypadku dzierżawca lub użytkownik nieruchomości odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem będącym właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem samoistnym nieruchomości za zaległości podatkowe powstałe podczas trwania dzierżawy lub użytkowania. Regulacja ta znajduje jednak zastosowania tylko, gdy między dzierżawcą lub użytkownikiem a podatnikiem istnieją powiązania o charakterze rodzinnym, kapitałowym lub majątkowym w rozumienie przepisów o podatku dochodowym albo wynikające ze stosunku pracy. Ponadto zakres odpowiedzialności nie obejmuję odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Odpowiedzialność wspólników

Czterech wspólników prowadzi spółkę osobową, lecz jeden z nich nie płaci należnych podatków. W tej sytuacji pozostali wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką za zaległości podatkowe spółki. Przepis ten stosuje się również do odpowiedzialności byłego wspólnika za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie, gdy był on wspólnikiem. Natomiast za zobowiązania podatkowe powstałe po rozwiązaniu spółki odpowiadają osoby, które były wspólnikami w momencie rozwiązania spółki.

Odpowiedzialność w spółce z o.o. i spółce akcyjnej

W niektórych przypadkach za zaległości podatkowe w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółce akcyjnej oraz spółce akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie zarządu. Dzieje się tak, gdy egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub części bezskuteczna, a członek zarządu:

- nie wykazał, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe lub, że niezgłoszenie wniosku nastąpiło bez jego winy,

- nie wskazuje mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części.

Łączenie spółek

Osoba prawna powstała w wyniku łączenia się osób prawnych, osobowych spółek handlowych oraz osobowych i kapitałowych spółek handlowych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. W praktyce oznacza to przyjęcie odpowiedzialności za zobowiązania podmiotu z którym dana spółka się łączy.

Adam Bujalski

Zobacz wskaźniki dla firm na stronach BIZNES INTERIA.PL

Tax Care S.A.
Dowiedz się więcej na temat: podatnik | podatnicy | zobowiązanie podatkowe
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »