Podatniku, pamiętaj o tych terminach!

Styczeń i luty to ważne miesiące dla przedsiębiorców, bowiem właśnie wtedy mogą np. zmienić dotychczasową formę opodatkowania prowadzonej działalności, czy też zmodyfikować sposób wpłacania zaliczek. Podjęte w tym zakresie decyzje są o tyle istotne, iż dokonany wybór przez najbliższy rok będzie w istotny sposób wpływać na sposób gospodarowania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie, które należne są fiskusowi z tytułu podatków.

Należy bowiem pamiętać, że nie ma możliwości zmiany takich decyzji w trakcie trwania roku podatkowego.

Podatek liniowy 19% - 20 styczeń

Decydując się na zmianę formy opodatkowania i wybór 19% podatku liniowego należy zgodnie z przepisami ustawy o PIT w terminie do 20 stycznia roku podatkowego złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania. W sytuacji jednak, gdy podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie to może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (tj. dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Jeżeli jednak podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Reklama

Zaliczki kwartalne - 20 luty

Przedsiębiorca rozliczający się z fiskusem zobowiązany jest do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Co do zasady są to zaliczki miesięczne, ale jeżeli przedsiębiorca jest tzw. "małym podatnikiem" może skorzystać z preferencyjnej formy opłacania zaliczek tj. co kwartał. Mali podatnicy, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek, obowiązani są do dnia 20 lutego roku podatkowego zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze takiego sposobu uiszczania zaliczek.

Warto przy tym zauważyć, że ci podatnicy którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, składają zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Zawiadomienie o którym mowa wyżej, raz złożone dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek.

Uproszczona forma zapłaty zaliczki - 20 luty

Przedsiębiorca może także wpłacać zaliczki miesięczne w uproszczonej formie. Podatnicy, którzy wybrali taką formę wpłacania zaliczek, powinni do dnia 20 lutego roku podatkowego, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o takim wyborze. Zawiadomienie to dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - 20 styczeń

Do 20 stycznia składane jest również pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy. Oświadczenie takie składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika. Jeżeli zaś podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, ww. oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (tj. dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), a gdy nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - składa się je właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Należy zwrócić uwagę, że jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosi likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokona wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Należy podkreślić, że w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego i niezłożenia w określonym terminie oświadczenia (wniosku), o którym mowa powyżej, podatnik jest obowiązany do założenia właściwych ksiąg i opłacania podatku na zasadach określonych w ustawie o PIT.

W tym miejscu należy również przypomnieć, że również podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać podatek co kwartał pod warunkiem, że do dnia 20 stycznia roku podatkowego zawiadomią o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosi likwidacji działalności gospodarczej, nie dokona wyboru innej formy opodatkowania lub nie zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu opłacania ryczałtu co kwartał, uważa się, że nadal opłaca ryczałt w ten sposób.

Rozliczanie przychodów z najmu

Najem może być rozliczany na zasadach ogólnych lub ryczałtem ewidencjonowanym, przy czym decyzja o opodatkowaniu w formie ryczałtu podjęta musi zostać podjęta do 20 stycznia roku podatkowego. Do tego dnia należy bowiem w formie pisemnej dostarczyć informację o wyborze opodatkowania na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. Jednak w przypadku podatnika, który rozpocznie osiąganie przychodów z najmu w trakcie roku podatkowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu należy złożyć nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Podatnicy bez względu na wybraną formę (ryczałt ewidencjonowany, zasady ogólne) powinni pamiętać, iż regułą jest że w stosunku do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, przychody z tytułu najmu określa się co do zasady w proporcji 50/50. Małżonkom przysługuje jednak prawo złożenie pisemnego oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich, jeżeli jednak takie oświadczenie nie zostanie złożone w odpowiednim terminie to ich dochody (przychody) z najmu będą automatycznie podlegały z mocy prawa odrębnemu opodatkowaniu proporcjonalnie u każdego małżonka.

W przypadku opodatkowania dochodu skalą podatkową oświadczenie, o którym mowa powyżej należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany, pierwszy w roku podatkowym przychód ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy. Natomiast w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego oświadczenie, składa się właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie roku podatkowego w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Należy zaznaczyć, że ww. oświadczenie jest składane tylko przez tego małżonka, który zamierza sam opodatkować cały uzyskany z tytułu najmu przychód.

Karta podatkowa - 20 stycznia

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej powinien zostać złożony nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. W przypadku podatników, którzy dopiero rozpoczynają działalność, wniosek ten powinien zostać złożony jeszcze przed rozpoczęciem działalności. Istnieje również możliwość dołączenia go do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Warto zaznaczyć, że jeżeli podatnik do dnia 20 stycznia roku podatkowego nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania (innej niż karta podatkowa), to uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie.

Należy w tym miejscu wyjaśnić, że dla zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej nie wystarczy tylko terminowe złożenie wniosku. Opodatkowanie w formie karty podatkowej uzależnione jest bowiem od wydania przez organ podatkowy stosownej decyzji w tym względzie. Dopiero po wydaniu i doręczeniu decyzji ustalającej wysokość podatku podatnik opodatkowany jest kartą podatkową.

Roczne rozliczenie ryczałtowców oraz podatników karty - 31 stycznia

Podatnicy opłacający podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mają obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zeznanie roczne powinni złożyć na formularzu PIT-28.

Natomiast podatnicy, którzy opłacają podatek dochodowy w formie karty podatkowej po upływie roku podatkowego, w terminie do dnia 31 stycznia, podatnik obowiązani są złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach. Deklarację tę należy złożyć na formularzu PIT-16A.

Termin składania deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok oraz wpłaty tego podatku za miesiąc styczeń dla osób prawnych - 31 stycznia.

Od 1 stycznia 2012 r. zmieniły się przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczące terminu składania deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok oraz termin wpłaty podatku od nieruchomości za miesiąc styczeń przez osoby prawne. Zgodnie z nowymi regulacjami terminy te ulegają przedłużeniu z 15 stycznia do 31 stycznia. Obowiązująca od nowego roku zmiana terminu płatności dotyczy wyłączenie pierwszego miesiąca roku, podatek za pozostałe miesiące należy wpłacać na dotychczas obowiązujących zasadach, czyli do 15-go dnia danego miesiąca.

O powyższych terminach szczególnie powinny pamiętać osoby fizyczne o których mowa w art. 6 ust. 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie bowiem z treścią tego przepisu jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Justyna Zając-Wysocka

Radca prawny, Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Krakowie

Artykuł ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji. Małopolski Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Rysunek z serwisu zboku.pl

Więcej w serwisie ZBOKU.PL

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych
Dowiedz się więcej na temat: Ministerstwo Finansów | podatnicy | termin | podatnik

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »