Reklama

Stawki VAT obowiązujące w 2012 r.

Od 1 stycznia 2012 r. nadal obowiązują stawki VAT na poziomie: 23 proc., 8 proc., 5 proc., 0 proc. Ponadto w przepisach o VAT określono, iż dostawa niektórych towarów oraz świadczenie niektórych usług korzysta ze zwolnienia z VAT, które w praktyce traktowane jest jako piąta stawka podatkowa.

ReklamaPrzypomnieć należy, iż stawki podatku w wysokości 23% i 8% zostały wprowadzone na okres przejściowy, tj. od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. zastępując obowiązujące poprzednio stawki 22% i 7%.

Należy również dodać, iż w 2012 r.:

 • zryczałtowany VAT od usług taksówek osobowych wynosi 4% oraz
   
 • zryczałtowany zwrot podatku przysługujący rolnikom ryczałtowym wynosi 7%.

Powyższe stawki określone zostały w przepisach przejściowych, tj. w art. 146a ustawy o VAT.

Mocą ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 257, poz. 1726), wprowadzono zmiany do ustawy o VAT. W art. 146f ustawy o VAT zawarto zastrzeżenie, iż w przypadku gdy relacja państwowego długu publicznego do PKB przekroczy 55% według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r., nastąpią kolejne podwyżki VAT w okresach:

1) od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.:

  • podwyższenie stawek: z 23% do 24%, z 8% do 9%, z 5% do 6%,
    
  • dostosowanie stawki ryczałtu dla taksówkarzy do 5%,
    
  • dostosowanie stawki zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników do 7,5%;

2) od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. ww. stawki wzrosną i będą wynosić odpowiednio 25%, 10%, 7%, 6% i 8%,

3) od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. nastąpi powrót do stawek, o których mowa w pkt 1, tj. wyniosą odpowiednio 24%, 9%, 6%, 5% i 7,5%,

4) od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawki zostaną obniżone i będą wynosić odpowiednio 23%, 8%, 5%, 4% i 7%.

Uwaga

Aby ustalić prawidłową stawkę VAT na sprzedawane towary i usługi, należy bardzo uważnie przeanalizować zarówno przepisy ustawy o VAT, jak i rozporządzenia wykonawczego do ustawy.

W sytuacji gdy danego towaru czy usługi nie odnajdziemy w wykazach wymieniających produkty (usługi), do których mają zastosowanie stawki preferencyjne lub zwolnienie z VAT, wówczas stosuje się stawkę podstawową 23%.

1. Zwolnienia z podatku VAT

Zwolnieniu z VAT podlegają czynności, które zostały szczegółowo wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 2-41 wraz z warunkami i zastrzeżeniami określonymi w ust. 2-20 tego artykułu. Dotyczą one m.in.: usług pocztowych, w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, zakwaterowania w bursach i internatach, usług i dostawy towarów realizowanych przez organizacje o charakterze politycznym, związkowym oraz religijnym, usług związanych ze sportem, kulturalnych, ubezpieczeniowych i finansowych, pomocy społecznej oraz dostawy towarów ściśle z tymi usługami związane, czy też usług w zakresie wynajmu nieruchomości mieszkalnych, udzielania kredytów, usług w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych.

W art. 44 ustawy określono zwolnienia, które dotyczą wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 5-8, towarów, których import na warunkach określonych w przepisach dotyczących importu towarów byłby zwolniony od podatku oraz towarów, o których mowa w art. 36 ust. 1 (objętych na terytorium innego państwa członkowskiego jedną z procedur celnych).

Z kolei w art. 45-82 ustawy wymieniono szczegółowo zwolnienia z tytułu importu towarów, bez skrótowych odwołań do przepisów prawa celnego. Zwolnień z importu dotyczy również załącznik nr 7 do ustawy, który jest wykazem towarów produkowanych przez ONZ takich jak filmy edukacyjne, kroniki filmowe, zapisane nośniki dźwięku, wzory, modele, makiety itd. przeznaczone do celów pokazowych - bez względu na cel, w jakim mają być wykorzystane.

Zwolnieniu z VAT stosownie do art. 122 tej ustawy podlega również dostawa, wewnątrzwspólnotowe nabycie i import złota inwestycyjnego.

Zwolnienia z VAT przysługują na mocy § 13 ust. 1 pkt 1-27 rozporządzenia w sprawie VAT i dotyczą m.in.: dzierżawy gruntów rolniczych, dostawy używanych samochodów osobowych, usług zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi.

W § 14 i § 15 rozporządzenia w sprawie VAT określone są dodatkowo zwolnienia dotyczące importu towarów.

Na mocy § 16 ww. rozporządzenia, zwolnieniu z podatku podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przemieszczonych na terytorium kraju przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, w przypadku gdy na terytorium kraju na tych towarach mają zostać wykonane usługi na rzecz tego podatnika.

Zgodnie zaś z § 17, zwolnieniu od VAT podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów wprowadzanych do składu celnego. Warunki stosowania tego zwolnienia określone są w ust. 2 wymienionego paragrafu.


2. Towary i usługi opodatkowane stawką 0%

W myśl art. 41 ust. 3 i 4 ustawy o VAT, stawkę podatku VAT w wysokości 0% stosuje się w eksporcie i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, przy zachowaniu warunków określonych w art. 41 ust. 5 i 6 oraz art. 42 tej ustawy.

W art. 83 ust. 1 ustawy o VAT wymieniono listę towarów i usług, do których zastosowanie ma stawka 0%. Z kolei wykaz towarów, których dostawa opodatkowana jest stawką 0% (na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy) zawarty jest w załączniku nr 8 do tej ustawy.

Na mocy art. 119 ust. 7 usługi turystyki, których podstawą opodatkowania jest marża, podlegają opodatkowaniu stawką 0%, jeżeli usługi nabywane od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty są świadczone poza terytorium Wspólnoty z zastrzeżeniem art. 119 ust. 8.

Na podstawie art. 129 ust. 1 stawkę 0% stosuje się do dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu w systemie Tax Free, po spełnieniu warunków określonych w tym przepisie.

Stawkę 0% stosuje się również do towarów i usług ściśle wymienionych w § 8 - § 12 rozporządzenia w sprawie VAT.


3. Stawka 5% na sprzedaż towarów

Obniżona do 5% stawka VAT obowiązuje na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, a listę towarów objętych tą stawką zawiera załącznik nr 10 ustawy.

Zgodnie z § 7a rozporządzenia w sprawie VAT obniżono stawkę VAT do 5% dla dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu:

1) tłuszczy złożonych z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksów),

2) wyrobów seropodobnych (analogów serów),

3) napojów z dodatkiem tłuszczu roślinnego

- nadających się do spożycia przez ludzi (PKWiU ex 10.89.19.0), (CN ex 2106).


4. Towary i usługi opodatkowane stawką 8%

Na podstawie art. 41 ust. 2 oraz art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, stawkę 8% stosuje się do towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 z zastrzeżeniem art. 41 ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Przepis art. 41 ust. 12 dotyczy stosowania 8% stawki VAT w przypadku dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Natomiast art. 114 ust. 1 określa zasadę opodatkowania usług taksówek osobowych w formie ryczałtu, który wynosi 4%.

Ponadto na mocy art. 120 ust. 2 i 3 stawkę 8% stosuje się do importu dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków oraz do dostawy dzieł sztuki dokonywanej przez podmioty określone w tym przepisie oraz do wewnątrzwspólnotowego nabycia dzieł sztuki.

Rozdział 4 rozporządzenia w sprawie VAT, tj. § 7 oraz załącznik nr 1 do tego rozporządzenia zawiera listę towarów i usług, do których stosuje się stawkę 8%.

W załączniku wymieniono m.in. trzmiele, entomofagi - wyłącznie stawonogi i nicienie oraz określone artykuły sanitarne, w przypadku gdy są one przedmiotem dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu oraz usługi m.in. związane z wyżywieniem (z wyłączeniem niektórych towarów spożywczych), usługi naprawy obuwia, odzieży, rowerów oraz usługi fryzjerskie.

Warto nadmienić, iż zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia w sprawie VAT obniżona do 8% stawka podatku ma zastosowanie do robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, a także:

 • obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
   
 • lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12,

w zakresie, w jakim wymienione obiekty nie stanowią obiektów objętych społecznym programem mieszkaniowym.


5. Stawki VAT w pytaniach Czytelników

 ? 

Zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie nauczania języka francuskiego. Usługi te świadczyć będę na rzecz prywatnej szkoły językowej. Czy wymienione usługi korzystają ze zwolnienia z VAT?

Usługi nauczania języków obcych oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26, 27 i 29 ustawy o VAT są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 tej ustawy. Nie jest w tym przypadku istotne, czy usługi tego rodzaju świadczone są przez jednostki oświaty, inne jednostki niż objęte systemem oświaty, czy też przez nauczycieli.

Z pytania wynika, iż Czytelnik zamierza rozpocząć działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie nauki języka obcego. W tej sytuacji uznać należy, iż będzie on spełniał warunki do zastosowania zwolnienia do świadczonych przez siebie usług na podstawie powołanego powyżej przepisu ustawy o VAT.

 ? 

Dokonujemy dostawy wody beczkowozami. Jaka stawka VAT obowiązuje w tym przypadku?

Pod poz. 70 załącznika nr 3 do ustawy o VAT wymieniona została "Woda w postaci naturalnej" o symbolu PKWiU 36.00.1. Uznać należy, iż dostawa wody beczkowozami traktowana jest jak dostawa towaru, w związku z czym opodatkowana jest ona według stawki 8%.

Podobnie opodatkowana jest dostawa wody za pomocą wodociągów, z tym że w tym przypadku opodatkowany jest nie sam towar, lecz usługi sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem 36.00.20.0 "Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych" oraz PKWiU 36.00.30.0 "Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych" (poz. 140 i 141 załącznika nr 3 do ustawy o VAT).

 ? 

Prowadzę prywatny gabinet dentystyczny. Świadczone przeze mnie usługi są zwolnione z VAT. Zamierzam również wykonywać usługi w zakresie wybielania zębów. Czy one także będą korzystać ze zwolnienia z VAT?

Zwolnione z podatku VAT są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty. Stanowi o tym art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. a) ustawy o VAT. Jest to więc zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe, które uzależnione jest nie tylko od tego, kto świadczy usługę, ale również od rodzaju usługi i jej celu. Zatem należy uznać, iż wszelkie działania lecznicze i profilaktyczne są zwolnione z opodatkowania VAT. Kwestią wątpliwą jest, czy usługa wybielania zębów spełnia te kryteria.

W interpretacji indywidualnej z dnia 4 października 2011 r., nr ILPP2/443-1140/11-5/SJ Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wskazał, że celem wykonywanych usług wybielania zębów jest przywrócenie wcześniejszej barwy uzębienia, co wskazuje na charakter kosmetyczny tych usług, tym samym nie jest spełniony podstawowy warunek umożliwiający zastosowanie zwolnienia od podatku, tj. profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia. Zatem usługi te podlegają opodatkowaniu stawką podstawową podatku VAT, tj. 23%.

 ? 

Podpisałem z gminą umowę na usługi usuwania śniegu i lodu. Jaka stawka VAT obowiązuje na ww. usługi?

W załączniku nr 3 do ustawy o VAT jako opodatkowane według stawki obniżonej pod poz. 174 wymienione zostały "Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu" o symbolu PKWiU 81.29.12.0. Zatem uznać należy, iż świadczone przez podatnika usługi podlegają opodatkowaniu według stawki 8%.

 ? 

Prowadzę sklep z odzieżą dziecięcą. Jaką stawkę VAT powinnam stosować od 1 stycznia 2012 r. na sprzedaż odzieży niemowlęcej oraz butów dziecięcych?

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2011 r. odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt wymienione były w załączniku nr 3 do ustawy o VAT pod poz. 76 (bez względu na symbol PKWiU). Natomiast obuwie dziecięce (bez względu na symbol PKWiU) ujęte były pod poz. 77 tego załącznika. Tym samym podlegały opodatkowaniu stawką w wysokości 8%.

Jednak prawo do preferencyjnej stawki VAT zostało zakwestionowane przez Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 28 października 2010 r., sygn. akt C-49/09 ze względu na to, że stawka taka jest niezgodna z prawem unijnym i wykracza poza zakres dopuszczalnych odstępstw.

W związku z tym, na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. nr 64, poz. 332), z dniem 1 stycznia 2012 r. w załączniku nr 3 zostały uchylone zarówno poz. 76, jak i poz. 77. Oznacza to, że od 1 stycznia 2012 r. dostawa odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz obuwia dziecięcego podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej 23%.Poradnik VAT Nr 1 z dnia 2012-01-10

GOFIN podpowiada

Dowiedz się więcej na temat: podatki | stawki podatkowe | Stawek | Gofin.pl | R. | VAT | -0 | stawka

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »