Firmy, które angażują pracowników rozwijają się lepiej

Do 21 września można zgłaszać projekty w konkursie „Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych” organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. PARP zaprasza do udziału przedsiębiorstwa, które realizują programy włączające pracowników w działania rozwojowe oraz firmy, które oferują narzędzia ICT wspierające tego typu inicjatywy. Najciekawsze z nich mogą liczyć na nagrody finansowe oraz promocję. Łączna pula nagród to 550 tys. zł. Konkurs jest finansowany z funduszy europejskich Programu Inteligentny Rozwój.

Zaangażowanie pracowników w ulepszanie produktów, usprawnianie procedur i procesów stoi w dużej mierze za sukcesem światowych liderów biznesu. Widać to szczególnie dobrze w przypadku tzw. big techów, takich jak Apple, Google czy Amazon, ale ma jeszcze większe znaczenie w przypadku małych firm.

O znaczeniu angażowania pracowników i potrzebie promowania inicjatyw pracowniczych  w kontekście konkursu zorganizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości porozmawialiśmy z Pauliną Zadurą, dyrektorem Departamentu Analiz i Strategii w PARP.

Skąd pomysł na konkurs na programy rozwoju inicjatyw pracowniczych? Jaki jest cel konkursu?

Sięganie po pomysły pracowników w celu rozwoju firmy nie jest nową ideą. Kultura organizacyjna oparta na otwartości na inicjatywy pracowników doczekała się bogatego zbioru fachowej literatury, choć te najbardziej rozpowszechnione przykłady pochodzą ze źródeł zagranicznych. Chcielibyśmy wypromować tę tematykę w Polsce, ponieważ korzystanie z pomysłowości własnych pracowników stanowi najkrótszą drogę do rozwoju firmy, ale też zwiększą integrację ludzi wokół celu jaki stawia sobie dane przedsiębiorstwo. Jesteśmy przekonani, że takie inicjatywy w polskich firmach istnieją i ciekawi nas w jaki sposób przedsiębiorcy podchodzą do tworzenia różnego rodzaju programów, jakie efekty uzyskują i co mogliby zarekomendować innym firmom. Na cel konkursu składa się więc promocja najbardziej wartościowych programów, ale w takiej samej mierze, edukacja i upowszechnianie wiedzy na temat ważności inicjatyw pracowniczych w rozwoju firmy.

Programy rozwoju inicjatyw pracowniczych, czyli jakie?

Programy rozwoju inicjatyw pracowniczych to działania podejmowane wewnątrz organizacji, dzięki którym pracownicy mają możliwość zgłaszania swoich pomysłów na zmiany i usprawnienia w firmie. Mamy tu na myśli sytuacje, kiedy pracodawca tworzy w firmie warunki sprzyjające takiej otwartości pracowników, zachęca ich i w sposób systematyczny i zorganizowany włącza w działania rozwojowe i innowacyjne w firmie.

Mówiąc o programach rozwoju inicjatyw pracowniczych mamy na myśli przedsięwzięcia włożone w pewne ramy, struktury czy formy jak np. konkursy wewnętrzne w firmach, hackatony, service jamy, akceleratory wewnętrzne, programy przedsiębiorczości itp. Ideą tych programów jest aby przyczyniały się do rozwoju zdemokratyzowanej kultury organizacyjnej, nastawionej na innowacje i dzielenie się wiedzą.

Bardzo ważne jest, aby cały proces został odpowiednio zaplanowany i przygotowany, aby znane były zasady na jakich obie strony współpracują, w jaki sposób dokonywany jest wybór pomysłów do wdrożenia, jaki jest sposób postępowania z takim pomysłem, a także jaką ścieżkę przechodzi od wyboru do wdrożenia.

Rodzaj zgłaszanych pomysłów przez pracowników w ramach programów może być bardzo różny. Mogą odnosić się do usprawnień w przedsiębiorstwie, ale też mogą dotyczyć podnoszenia jakości oferowanych produktów bądź usług, zmian dotychczas funkcjonujących procesów, zwiększania efektywności, poszerzenia oferty firmy o nowe rozwiązania czy wejścia na nowe rynki zbytu. Ten aspekt nie podlega ocenie. Ważne jest natomiast czy firma wdraża zgłoszone przez pracowników pomysły i jakie są tego efekty.

Istotną rolę we wspomaganiu funkcjonowania takich programów w firmach z pewnością pełnią narzędzia i rozwiązania ICT, o nich również nie zapominamy w tym konkursie. Do nich także kierujemy nasze zaproszenie.

Dlaczego inicjatywy pracownicze są tak ważne?

Inicjatywy pracownicze są ważne chociażby dlatego, że odnoszą się do jednego z najcenniejszych zasobów firmy - ludzi, bazują na ich potencjale, wiedzy i doświadczeniu. Generowanie pomysłów, nowych i użytecznych, a następnie ich wdrażanie dostarcza zarówno pracownikom jak i przedsiębiorcom wielu unikalnych korzyści. Co warte podkreślenia, są na wyciagnięcie ręki, wystarczy z nich skorzystać, nie wymagają też ponoszenia przez przedsiębiorcę wielkich nakładów.

Odpowiednio zmotywowani pracownicy, angażujący się w działania firmy, wdrażający nowe pomysły w życie, mogą być ogromnym wsparciem w rozwoju i przyczynić się do sukcesu całego przedsiębiorstwa. Źródłem innowacji stają się pracownicy, którzy najlepiej znają problemy na swoim odcinku pracy, bo są najbliżej i wiedzą jak pewne rzeczy można zmienić czy poprawić.

Jeśli przedsiębiorca nie może sobie pozwolić na przełomowe zmiany, w postaci np. dużych inwestycji czy zlecania kosztownych badań, wprowadzając niewielkie usprawnienia czy doskonaląc swoje procesy i produkty też może wiele zyskać. Do tej pory możliwość zgłaszania przez pracowników własnych pomysłów na działanie firmy służyło przede wszystkim budowaniu przewagi konkurencyjnej. Teraz może pomóc w przetrwaniu firmy, w szybszym wychodzeniu z kryzysu. Często właśnie to sytuacja kryzysu, w jakiej ostatnio się znaleźliśmy, stymuluje do odważniejszych działań np. wprowadzenia rozwiązań cyfrowych w firmie, dywersyfikacji działalności, do postawienia na to co nowe, co dotychczas wydawało się poza zasięgiem. Często to szansa nie tylko na przetrwanie ale i na rozwój. Wprowadzane zmiany w firmie przekładają się także na kondycję firmy w przyszłości. Firma która zwiększa swoją efektywność, elastyczność biznesową czy dywersyfikuje działalność staje się coraz bardziej odporna na kolejne kryzysy. Innowacje pracownicze to konkretne korzyści dla firmy.

Warto również zwrócić uwagę na to, że możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu firmy wyzwala w pracownikach pewnego rodzaju przedsiębiorczość, poczucie sprawstwa. Pracownicy mogą się realizować i zaspokajać swoje ambicje, bardziej też identyfikują się z przedsiębiorstwem w którym pracują. Jest to dodatkowy impuls i motywacja do dalszego rozwoju w firmie. Łatwiej im odnaleźć swoje miejsce i rolę w miejscu pracy, a także lepiej rozumieć różnego rodzaju wyzwania. Obie strony zyskują - pracownicy wprowadzają innowacje, a firma zatrzymuje utalentowanych specjalistów, bez których nie byłaby w stanie szybko się rozwijać.

Istotny jest także aspekt relacji zarówno wewnątrz firmy, jak i relacji z klientami, które ulegają poprawie, ponieważ bardziej wsłuchujemy się w ich potrzeby i na nie odpowiadamy. Tak więc otwarcie się na pomysły pracowników przynosić może korzyści na wielu polach.

Musimy jednak pamiętać, że udział pracowników w tego typu inicjatywach to często zadania dodatkowe, wykraczające poza określony zakres obowiązków. Warto aby po stronie pracodawcy było takie zrozumienie i działanie, które zachęci i zmotywuje pracowników do angażowania się. Istotna jest także gotowość, otwartość i zaangażowanie ze strony kierownictwa firmy bo to ono daje przykład. Jeśli szef nie wykazuje zainteresowania tego typu inicjatywami, to pracownicy również nie będą się w nie włączać. Tak więc wszystkie te elementy muszą ze sobą współgrać.

Kto może się zgłosić do konkursu?

W konkursie udział wziąć mogą mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Polski. Warunkiem udziału jest zgłoszenie aktualnie realizowanego programu rozwoju inicjatyw pracowniczych - czyli przedsięwzięcia, dzięki któremu pracownicy mają możliwość zgłaszania swoich pomysłów na usprawnienia w firmie. Programy takie powinny działać w firmie od co najmniej 6 miesięcy i posiadać regulamin bądź inny dokument regulujący jego funkcjonowanie. Do konkursu można zgłosić także programy organizowane w firmie cyklicznie.

Drugi rodzaj projektów, których poszukujemy w konkursie to gotowe narzędzia i rozwiązania ICT, które wspierają programy rozwoju inicjatyw pracowniczych w przedsiębiorstwach i przyczyniają się do skutecznego ich funkcjonowania. Rozwiązania te powinny znajdować się w aktualnej ofercie uczestnika konkursu nie dłużej niż 5 lat i powinny być wdrożone w co najmniej jednym podmiocie zewnętrznym. Uczestnik powinien także posiadać autorskie prawa majątkowe do tego rozwiązania.

Konkurs organizowany jest łącznie w 5 podkategoriach. Programy rozwoju inicjatyw pracowniczych rywalizować mogą w 3 podkategoriach: dla przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 50 pracowników, od 50 do 249 pracowników oraz od 250 pracowników. Rozwiązania ICT - w 2 podkategoriach: dla przedsiębiorców funkcjonujących na rynku krócej niż 3 lata oraz tych istniejących dłużej niż 3 lata.

Co daje udział w konkursie? Na co mogą liczyć laureaci konkursu?

Najciekawsze projekty wyłonione w konkursie mogą liczyć na nagrody finansowe - może je otrzymać maksymalnie 50 firm. W każdej z 5 podkategorii konkursu wyłanianych jest maksymalnie 10 laureatów, w tym przyznaje się 1 nagrodę główną oraz 9 wyróżnień.

Łącznie przyznanych może zostać 50 nagród finansowych: 5 nagród głównych - każda o wartości 20 tysięcy zł. oraz 45 wyróżnień - każde o wartości 10 tysięcy zł.

Dodatkowo laureaci otrzymają wsparcie promocyjne w postaci informacji o laureatach na stronie internetowej PARP, opisania wybranych dobrych praktyk w publikacji, a także uczestnictwa w co najmniej jednym wydarzeniu organizowanym przez nas w celu prezentacji dobrych praktyk. Zwycięskie projekty organizowanych przez nas konkursów znajdują się też w obszarze dużego zainteresowania ze strony mediów, co przyczynia się do jeszcze szerszej ich promocji.

Czy polscy przedsiębiorcy chętnie angażują pracowników w działania rozwojowe w firmie?

W PARP zajmujemy się tym zjawiskiem również od strony badawczej i tak zwana intraprzedsiębiorczość, nazywana również przedsiębiorczością organizacyjną czy korporacyjną, nie jest w Polsce popularna. Z najnowszego badania Global Entrepreneurship Monitor, w którym bierze udział PARP, wynika, że tylko 1,8% pracowników w Polsce była zaangażowanych w ten typ przedsiębiorczości w ostatnich 3 latach, gdy średnia w Europie wynosi 5,7%.  Analizowane zjawisko odnosi się do podejmowania nowych przedsięwzięć w firmie pracodawcy. W naszym konkursie podchodzimy do tego tematu nieco szerzej, dlatego wydaje się, że programów i inicjatyw, których celem są nawet proste, ale potrzebne usprawnienia w firmie może być więcej. Warto też zaznaczyć, że polscy pracodawcy doceniają zasób jakim są ich pracownicy. W badaniu PARP "Bilans kapitału ludzkiego", 84% pracodawców deklaruje zaangażowanie w proces rozwoju kadr. Jednocześnie 65% pracodawców ocenia, że kompetencje ich pracowników są wystarczające.  Dla nas oznacza to, że firmy mają po kogo sięgać jeśli chodzi o rozwój nowych inicjatyw w oparciu o wiedzę i doświadczenie własnej kadry.

Jakie kryteria oceny projektów są najbardziej istotne?

Kryteria konkursowe spinają się w pewną całość, ponieważ na ich podstawie firma może przygotować pełny obraz swojego programu. W przypadku kategorii dotyczącej wewnętrznych programów pracowniczych, te, w których można otrzymać więcej punktów dotyczą efektów programu i korzyści z jego wdrożenia w przedsiębiorstwie. Wspomniane kwestie mogą mocnej różnicować złożone projekty, dlatego punktacja jest w tych kryteriach bardziej rozbudowana. Ciekawym i ważnym kryterium jest m.in. to dotyczące odpowiedzi danego programu inicjatyw pracowniczych na wyzwania związane z pandemią. W konkursie zachęcamy do udziału firmy, które mogą pokazać jak inicjatywność pracowników przekuła się na lepsze dostosowanie podmiotu do sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej pandemią.

W kategorii dotyczącej rozwiązań ICT na rzecz rozwoju inicjatyw pracowniczych, istotną uwagę przywiązujemy do skali wdrożenia danego rozwiązania. Wyżej punktujemy produkty, które są stosowane przez większą liczbę firm. Niemniej zdajemy sobie sprawę, że rynek takich produktów w Polsce ma charakter wschodzący. Z tego powodu rozdzieliliśmy kategorię producentów rozwiązań na tych młodych, funkcjonujących na rynku do 3 lat oraz na firmy dojrzalsze, działające powyżej trzech lat na rynku.

Konkurs finansowany jest ze środków Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.4.1 "Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB".


Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »