Jak zmieni się księgowość w 2024 roku?

Zmiany w prawie, które weszły w życie wraz z nadejściem 2024 roku, ponownie wymagają odpowiedniego przygotowania oraz zaktualizowania posiadanej wiedzy. Każdy dobry księgowy powinien znać bieżące przepisy, by móc sprawnie i rzeczowo obsługiwać przedsiębiorców. Bez wątpienia w tym zawodzie jest wiele wyzwań i bardzo dużo obowiązków. Sprawdzamy, co już się zmieniło, a czego można się jeszcze spodziewać, by móc zaplanować pracę w tym roku oraz ułatwić przygotowywanie strategii finansowych w przedsiębiorstwach.

Nowe przepisy narzucają na pracowników biur rachunkowych kolejne obowiązki. Sprawdź, co zmieniło się księgowość w 2024 roku.

Jakie zmiany weszły w życie 1 stycznia?

Aktualizowanie istniejących już ustaw oraz wdrożenie zupełnie nowych przepisów, to świat, do którego pracownicy biur rachunkowych zdążyli się już przyzwyczaić. Po chaotycznym wprowadzaniu Nowego Ładu do polskiego prawa, każdy profesjonalny księgowy już wie, że aktualizacja danych często jest problematyczna. Jednak znajomość obowiązujących ustaw to jedyna droga do fachowej i rzetelnej pomocy przedsiębiorcom. Wraz z rozpoczęciem się 2024 roku weszło w życie kilka kluczowych zmian, których oczywiście nie można pomijać w czasie wykonywania rachunkowych rozliczeń. Oto najważniejsze z nich.

1. Grupy kapitałowe oraz spółki mają obowiązek uiszczania podatku minimalnego 

Artykuł 24ca ustawy o CIT, na podstawie którego jest wyliczany podatek minimalny, dotyczy grup kapitałowych oraz spółek, które wykazują niską rentowność, stratę finansową, lub jeden ze wspólników jest podmiotem zagranicznym.

Minimalny podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 10% podstawy opodatkowania wyliczanej na podstawie:

 • sumy kwoty wynoszącej 1,5% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, które zostały wypracowane w danym roku podatkowym,
 • sumy poniesionych kosztów finansowania dłużnego, które zostały poniesione na rzecz podmiotów określonych w artykule 11a ust. 1 pkt 4 (wyjątek stanowią podmioty powiązane ze Skarbem Państwa lub z jednostkami samorządu terytorialnego, a także ich związkami).

Opracowanie podatku minimalnego zostało po raz pierwszy opublikowane w 2022 roku w ramach Polskiego Ładu, ale do końca 2023 roku nie udało się go wprowadzić. Ostatecznie 1 stycznia 2024 wszedł w życie. By wyliczyć wysokość podatku minimalnego, niezbędna jest szczegółowa znajomość ustawy, na mocy której został on wprowadzony w życie.

W kontekście przepisów dotyczących podatku minimalnego dla grup kapitałowych i spółek, szczególnie ważne jest, aby podmioty te dokładnie analizowały struktury własności i rentowność. Wzrost zapotrzebowania na usługi księgowe związany z wprowadzeniem niższych limitów przychodów obligujących do pełnej księgowości podkreśla znaczenie precyzyjnego planowania finansowego i optymalizacji podatkowej. Przedsiębiorstwa powinny zwrócić uwagę na możliwość wykorzystania zapisów dotyczących kosztów finansowania dłużnego, a także na konieczność szczegółowej analizy źródeł przychodów w kontekście nowych regulacji. Prowadzenie pełnej księgowości wymaga nie tylko wiedzy specjalistycznej, ale również skrupulatności i aktualizacji procedur wewnętrznych, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi wymogami.

2. Wyższe stawki kar porządkowych za niedopełnienie obowiązków

 Wraz z dniem 1 stycznia polskich przedsiębiorców zaczęły obowiązywać nowe stawki kar porządkowych. Podobnie jak w latach poprzednich, ich wysokość wzrosła. Kary porządkowe to odpowiedź na działania lub zaniechania właścicieli firm, które dokładnie są określone w artykule 262 Ordynacji podatkowej.

Za co można otrzymać karę? Oto kilka przykładów:

 • brak stawiennictwa w wyznaczonym terminie bez podania przyczyny;
 • brak wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub bezzasadna odmowa ich złożenia;
 • nieprzedstawienie organowi podatkowemu wymaganych dokumentów, które są obowiązujące na podstawie istniejących przepisów, np. JPK V7;
 • opuszczenie przesłuchania lub miejsca wyjaśnień przed zakończeniem wykonywanych czynności przez organ podatkowy.

W tym roku podatkowym maksymalna wysokość kary porządkowej wynosi 3 300 zł. Oznacza to, że względem roku poprzedniego stawka zwiększyła się o 400 zł. Została ona ustalona na podstawie wzrost cen towarów oraz usług. Wzięty został pod uwagę wskaźnik z dwóch pierwszych kwartałów danego roku na podstawie porównania z tym samym okresem w roku poprzednim.

Podwyższenie stawek kar porządkowych jest sygnałem dla przedsiębiorców o konieczności zachowania należytej staranności w wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych. Warto podkreślić, że zasada ta ma na celu nie tylko penalizację, ale przede wszystkim pełni funkcję prewencyjną. Aby uniknąć sankcji, zaleca się wdrożenie odpowiednich procedur wewnętrznych oraz regularne szkolenia pracowników z zakresu aktualnych obowiązków podatkowych. Niezmiernie istotne jest także śledzenie zmian w przepisach, co pozwala na szybkie dostosowanie się do nowych wymogów prawnych i uniknięcie konsekwencji zaniedbań.

3. Wprowadzenie niższych kwot w limitach, które zobowiązują do prowadzenia pełnej księgowości

Dnia 2 października 2023 roku został ustalony limit przychodów na rok 2024, który zobowiązuje przedsiębiorców do prowadzenia pełnej księgowości w firmach. Limity są ustalane przez Narodowy Bank Polski między innymi po przeliczeniu kursu euro na dany dzień. Ostatecznie pełna księgowość w 2024 dotyczy tych podmiotów, które w 2023 roku osiągnęły limit przychodów brutto na poziomie 9 218 200 zł.

Oznacza to, że w bieżącym roku zapotrzebowanie na dobrych księgowych wzrośnie — prowadzenie ksiąg rachunkowych wraz ze szczegółową ewidencją przychodów i rozchodów oraz z wyszczególnieniem sald w poszczególnych księgach to tylko niektóre czynności, które trzeba wówczas wykonywać.

Obniżenie limitów przychodów, od którego zależy obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, stanowi istotne wyzwanie dla przedsiębiorców. Taka zmiana może wpłynąć na konieczność reorganizacji wewnętrznych procesów księgowych, a także na zwiększenie zapotrzebowania na profesjonalne usługi księgowe. Przedsiębiorcy muszą być świadomi, że pełna księgowość wymaga nie tylko dokładnej ewidencji transakcji, ale również pełnego zrozumienia przepisów podatkowych i rachunkowych, co może być trudne do osiągnięcia bez odpowiedniego wsparcia.

4. Zmiany w pułapach dla ryczałtu w przychodach ewidencjonowanych 

Ryczałt to uproszczona forma podatkowa, która umożliwia dopasowanie stawki podatku do prowadzonej działalności gospodarczej, ale dotyczy on tylko przedsiębiorców, którzy prowadzą firmę w formie indywidualnej lub spółki osobowej.

Jeśli zmiana formy opodatkowania następuje w czasie prowadzenia już istniejącej firmy, to przedsiębiorca jest zobligowany do przedłożenia zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do osiągnięcia przychodu.

W 2024 roku z ryczałtu mogą korzystać podmioty, które nie przekroczyły przychodu 9 218 200 zł brutto w roku 2023. W poprzednim roku ten limit wynosił 9 654 400 zł.

Z ryczałtu w przychodach ewidencjonowanych wykluczeni są:

 • właściciele aptek,
 • podmioty zajmujące się kupnem oraz sprzedażą wartości dewizowych,
 • firmy, które handlują częściami do pojazdów mechanicznych,
 • przedsiębiorstwa, które podlegają pod podatek akcyzowy z wyjątkiem tych, które zajmują się wytwarzaniem ekologicznej energii elektrycznej.

Wprowadzone zmiany w pułapach przychodów uprawniających do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mają istotny wpływ na mniejsze podmioty gospodarcze. Obniżenie limitu do 9 218 200 zł brutto może skłonić niektóre firmy do przemyślanej zmiany formy opodatkowania w celu optymalizacji obciążeń podatkowych. Jest to szczególnie ważne dla przedsiębiorców indywidualnych oraz spółek osobowych, które powinny dokładnie analizować swoje przychody i możliwe korzyści płynące z ryczałtu. Ważne jest, aby pamiętać o terminowym zgłaszaniu zmian formy opodatkowania do właściwego urzędu skarbowego, co zapewnia uniknięcie niepotrzebnych komplikacji. Należy również zauważyć, że wykluczenie niektórych branż, jak apteki czy firmy handlujące częściami do pojazdów, z możliwości korzystania z ryczałtu, wymusza na tych przedsiębiorcach stosowanie innych, bardziej złożonych metod rozliczeń podatkowych.

5. Wprowadzenie dodatkowych opłat za jednorazowe plastikowe opakowania

Z początkiem 2024 roku weszły w życie nowe regulacje dotyczące opłat za jednorazowe opakowania plastikowe, co wpływa na procedury księgowe przedsiębiorców działających w sektorze detalicznym, hurtowym oraz gastronomicznym. Zgodnie z ustawą, przedsiębiorcy są obowiązani naliczać opłatę w wysokości 0,20 zł za każdy plastikowy kubek oraz 0,25 zł za opakowanie z żywnością dostarczane klientom. Te dodatkowe opłaty wymagają zaktualizowania systemów kasowych, procesów rozliczeniowych oraz procedur księgowych, aby odzwierciedlały one nowe zobowiązania.

Zmiany te mają bezpośredni wpływ na sposób, w jaki przedsiębiorstwa dokumentują i raportują swoje transakcje finansowe. Wprowadzenie opłat za produkty z tworzyw sztucznych wymaga dokładnej ewidencji i zgłoszenia dodatkowych wpływów, co jest istotne dla prawidłowego rozliczania podatkowego. Przedsiębiorcy muszą zatem dostosować swoje procesy księgowe, aby uwzględniały te nowe pozycje, co może wymagać zwiększonej uwagi i potencjalnie większego zaangażowania zasobów.

Wprowadzone regulacje nakładają na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki administracyjne, a ich stosowanie się do nowych wymogów będzie monitorowane przez odpowiednie organy. Dla wielu firm może to oznaczać konieczność przeszkolenia personelu, dostosowanie oprogramowania księgowego, a także wprowadzenie zmian w procedurach wewnętrznych. Zmiana ta jest jednym z elementów szerszego krajobrazu przepisów, które wpływają na obszar księgowości i wymagają od przedsiębiorców ciągłego aktualizowania wiedzy.

Szkolenia dla księgowych — na czym trzeba się skupić?

Organizacja pracy w biurach rachunkowych w dużej mierze zależna jest od obowiązującego prawa. Natomiast ustawodawcy wciąż pracują nad nowymi przepisami, które są wdrażane w różnych terminach. Wraz z nowym rokiem kalendarzowym zawsze wchodzi w życie najwięcej zmian, co ostatecznie może powodować zawirowania i rzucać cień niepewności na pracę wielu księgowych (zwłaszcza w pierwszym kwartale roku).

Prowadząc biuro rachunkowe, warto zaplanować między innymi serię szkoleń, które ułatwią rozumienie nowych przepisów i umożliwią przełożenie teorii na praktykę. Obowiązki płatnika w 2024 roku, zmiany i korekty w podatku VAT oraz cała lista tematów dotyczących rozliczeń w poszczególnych branżach sprawiają, że warto już teraz zaplanować dodatkowe kursy, które zwiększają transparentność myślową w pracy zawodowej. Istotne jest, aby te szkolenia były zorientowane nie tylko na przekazywanie wiedzy o nowościach legislacyjnych, ale także na rozwijanie umiejętności praktycznych, które pozwolą na szybką adaptację do zmieniających się warunków.

Co więcej, szkolenia dla księgowych powinny być także ukierunkowane na rozwój kompetencji z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii księgowych oraz oprogramowania wspomagającego zarządzanie finansami firmy. W obecnych czasach, gdzie księgowość online staje się standardem, ważne jest, aby księgowi mieli nie tylko teoretyczną wiedzę, ale również praktyczne umiejętności w zakresie obsługi i maksymalizacji potencjału cyfrowych narzędzi. Wszystko to powinno iść w parze z kształtowaniem świadomości ekonomicznej, umiejętnością krytycznej analizy przepisów oraz zdolnością do przewidywania trendów i ich wpływu na przyszłość branży.

W jaki sposób zmiany w prawie wpływają na współpracę z biurem rachunkowym?

Zmiany w przepisach prawa często wprowadzają nowe wymagania dla przedsiębiorców, co z kolei oddziałuje na ich współpracę z biurami rachunkowymi. Wzrost niepewności wśród klientów wynikający z częstych zmian prawnych sprawia, że przedsiębiorcy poszukują solidnego wsparcia i porad ze strony swoich księgowych. To zwiększa potrzebę częstszych kontaktów z biurem, aby na bieżąco otrzymywać informacje i wiedzę dotyczącą wpływu nowych przepisów na ich działalność. Taka sytuacja zmusza biura rachunkowe do intensyfikacji komunikacji z klientami, co może skutkować koniecznością zwiększenia personelu lub wprowadzenia bardziej wydajnych systemów zarządzania pracą, aby sprostać rosnącym wymaganiom.

Co więcej, zmiany w prawie mogą wiązać się z koniecznością wprowadzenia nowych procedur księgowych, co dla biura rachunkowego oznacza nie tylko większe obciążenie pracą, ale również potrzebę ciągłego szkolenia i aktualizacji wiedzy swoich pracowników. W rezultacie może to prowadzić do wzrostu kosztów obsługi księgowej dla klientów, gdyż biura muszą inwestować w rozwój swoich zasobów ludzkich i technologicznych, aby zapewnić usługi na wysokim poziomie.

Kiedy warto przemyśleć współpracę z wybranym biurem rachunkowym?

Współpraca z biurem rachunkowym powinna być oparta przede wszystkim na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Zarówno przedsiębiorca, jak i księgowy są zobligowani do szczerości. Rozliczenia finansowe wymagają ogromnego zaangażowania i pewności, że przedstawiony stan jest prawdziwy. Profesjonalny księgowy to ogromne wsparcie nie tylko dla dużych przedsiębiorstw, ale też dla małych firm jednoosobowych.

Jeśli powyższe cechy są dla Ciebie ważne, a dotychczasowa współpraca opierała się na braku szacunku i złych relacjach, to warto poszukać firmy, która będzie wspierająca w prowadzeniu księgowości. Decydując się na zmianę biura rachunkowego, sprawdź, jakie obowiązki może przejąć nowy księgowy online, w czym ułatwi Ci to pracę i z jakich form łączności będziesz mógł korzystać. Innowacyjne rozwiązania w znacznym stopniu upraszczają dostęp do dokumentacji, komunikację z urzędami oraz wewnętrzne porozumiewanie się ze współpracownikami.

Księgowość online — dlaczego warto z niej korzystać?

Księgowość online to forma prowadzenia biura rachunkowego, która umożliwia rozliczanie działalności gospodarczych oraz spółek w sposób zdalny. Za pośrednictwem Internetu, przy wykorzystaniu innowacyjnych oprogramowań, można prowadzić księgi przychodów i rozchodów, rozliczać środki trwałe, a także komunikować się z urzędnikami. Skrupulatne prowadzenie rozliczeń w tej formie jest jak najbardziej możliwe.

Dzięki księgowości online przedsiębiorcy mają znacznie większy wybór partnera do współpracy. Dziś biuro rachunkowe nie musi być w bliskiej okolicy adresu firmy, by móc rzetelnie ją obsługiwać. Bieżący kontakt z księgowym można z powodzeniem uzyskać za sprawą platform online.

Z księgowości online warto korzystać, ponieważ:

 • współpracę z księgowym możesz obsługiwać wygodnie z poziomu swojego biura,
 • jesteś zwolniony z przekazywania dokumentów w formie papierowej, ponieważ przepływ dokumentów odbywa się w formie elektronicznej,
 • odzyskujesz czas przeznaczony na dojazdy do biura rachunkowego oraz stanie w korkach,
 • masz cały czas dostęp do dokumentacji bez względu na to, jak daleko od siedziby firmy się znajdujesz.

Księgowość online to nie tylko kwestia wygody i oszczędności czasu. To także dostęp do najnowszych narzędzi analitycznych, które umożliwiają głębszą analizę finansową działalności oraz szybszą reakcję na zmieniające się przepisy podatkowe. Dla przedsiębiorców, którzy pragną skupić się na rozwijaniu swoich biznesów, korzystanie z księgowości online oznacza możliwość delegowania zadań księgowych bez utraty kontroli nad finansami firmy. Dzięki integracji systemów księgowych z bankowością elektroniczną oraz innymi narzędziami zarządzania przedsiębiorstwem księgowość online zapewnia aktualny wgląd w sytuację finansową firmy w każdym momencie.

Co więcej, księgowość online pozwala na automatyzację wielu procesów, takich jak fakturowanie, zarządzanie należnościami czy obliczanie podatków, co przekłada się na zmniejszenie ryzyka błędów ludzkich oraz umożliwia szybsze zamykanie okresów rozliczeniowych. Warto również podkreślić, że systemy księgowości online często oferują moduły edukacyjne i informacyjne, które pomagają przedsiębiorcom zrozumieć zawiłości finansowe i podatkowe, a także aktualizują ich wiedzę na temat najnowszych zmian w prawie, co jest nieocenione w dynamicznie zmieniającym się środowisku gospodarczym.

Podsumowanie: dobry księgowy zadba o finanse w Twojej firmie, a księgowość online ułatwi mu to zadanie

Dobry księgowy to specjalista, który sprawnie porusza się na wielu branżowych płaszczyznach. Będzie pełnił funkcję przedstawiciela firmy w e-urzędzie, zadba o to, by rozliczenia były wykonane poprawnie i udzieli wskazówek co dalej zrobić, gdy na horyzoncie pojawią się kłopoty lub nieścisłości w interpretacji ustaw. To osoba, która świetnie porusza się pomiędzy obowiązującymi przepisami prawa i pomaga działać zgodnie z nimi. Istotne jest również jej doświadczenie, które umożliwia spojrzenie na dany problem z innej, znacznie szerszej perspektywy.

Wybierz wsparcie profesjonalistów, którzy w formie księgowości online wesprą Twój biznes. Budując przy tym relację opartą na wzajemnym zaufaniu i szacunku — zarówno przedsiębiorca, jak i księgowy będą mogli spać spokojnie.


Artykuł sponsorowany

.
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »