Reklama

Terminowe dostarczanie zwolnień lekarskich

Dowodem potwierdzającym niezdolność do pracy oraz konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny jest zwolnienie lekarskie wystawione na odpowiednim, przygotowanym w tym celu druku. Dokument taki, oprócz potwierdzenia nieobecności w pracy, stanowi przede wszystkim podstawę do wypłaty odpowiednich świadczeń chorobowych.

Reklama

Prawo do nich oraz ich wysokość ustalają, a także stosownej wypłaty dokonują płatnicy zasiłków. Jedną z okoliczności mającą znaczenie przy ustalaniu wysokości należnego zasiłku jest terminowe dostarczenie otrzymanego zaświadczenia lekarskiego.

Świadczenie chorobowe, do którego prawo zostało uzależnione od przedłożenia przez osobę ubezpieczoną m.in. zaświadczenia lekarskiego wystawionego na druku ZUS ZLA potwierdzającego odpowiednie okoliczności to zasiłek:

  • chorobowy oraz
     
  • opiekuńczy.

Wymienione świadczenia przysługują po spełnieniu warunków określonych w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej ustawą zasiłkową.

Tryb wystawiania ZUS ZLA

Zaświadczenia lekarskie, których rolą jest potwierdzenie:

  • czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub
     
  • konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny,

może zostać wystawione wyłącznie po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia odpowiednio ubezpieczonego lub chorego członka jego rodziny.

Dokument w postaci zaświadczenia lekarskiego może wystawić lekarz, lekarz dentysta, felczer i starszy felczer. Wymienione osoby najpierw muszą złożyć pisemne oświadczenie, że zobowiązują się do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy zasiłkowej. Na tym nie koniec. Do wystawiania zaświadczeń potrzebują umocowania. Stanowi je upoważnienie wydane w formie decyzji przez ZUS.

Zwolnienie lekarskie wystawiane jest na okres od dnia, w którym przeprowadzono badanie, albo od dnia bezpośrednio następującego po dniu badania. W ściśle określonych przypadkach zaświadczenie może być wystawione na okres rozpoczynający się po dniu badania, nie później jednak niż czwartego dnia po dniu badania. Ponadto zaświadczenie może być wystawione, co do zasady, na okres nie dłuższy niż 3 dni poprzedzające dzień, w którym przeprowadzono badanie, jeżeli jego wyniki wykazują, że ubezpieczony w tym okresie niewątpliwie był niezdolny do pracy.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie to dobry pomysł? Wypowiedz się!

Dnia, wskazanego w zaświadczeniu jako pierwszy dzień, od którego ubezpieczony powinien powstrzymywać się od wykonywania pracy ze względu na stan zdrowia, nie można w żaden sposób utożsamiać z dniem wystawienia takiego zwolnienia. Skoro zwolnienie można wystawić wyłącznie po przeprowadzeniu bezpośredniego badania, to z reguły dzień badania jest równocześnie dniem wystawienia omawianego zwolnienia.

Termin dostarczenia zwolnienia

Ubezpieczony jest zobowiązany do dostarczenia zwolnienia, co do zasady, płatnikowi zasiłków nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Również i ubezpieczony, który takie zaświadczenie musi dostarczyć płatnikowi składek ma na tę czynność 7 dni od daty jego otrzymania. Chodzi tu o zatrudnionego u płatnika składek, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych. Tak wynika z art. 62 ust. 1-2 ustawy zasiłkowej.

Na tle powołanego przepisu wyłaniają się dwa zagadnienia. Po pierwsze, w jaki sposób należy liczyć 7-dniowy termin na dostarczenie zwolnienia lekarskiego. Po drugie, co należy uznać za dostarczenie tego dokumentu.

Przechodząc do pierwszego z poruszanych wątków sięgnąć trzeba do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. W myśl regulacji zawartej we wskazanym akcie prawnym, przy obliczaniu terminu określonego w dniach nie uwzględnia się dnia, w którym wystąpiło zdarzenie. Za koniec terminu uważa się upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni. W omawianej sytuacji dniem zdarzenia będzie dzień wystawienia zaświadczenia lekarskiego. Przykładowo, jeżeli lekarz wystawi zaświadczenie w piątek danego tygodnia, to 7-dniowy termin na jego dostarczenie upływa w piątek następnego tygodnia. Ważną rolę odgrywa regulacja, z której wynika, że jeżeli koniec wyznaczonego terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.

Co do kwestii związanej ze sposobem dostarczenia zaświadczenia odpowiednio płatnikowi zasiłków albo składek, stwierdzić należy, że ustawodawca nie wskazał jak powinno to nastąpić. Przyjąć zatem trzeba, iż każda forma doręczenia dokumentu jest właściwa. Ubezpieczony może sam dostarczyć zaświadczenie lekarskie. W imieniu ubezpieczonego czynności tej może dokonać inna osoba, której ubezpieczony powierzy jej wykonanie. Kolejnym sposobem doręczenia zwolnienia jest jego nadanie za pośrednictwem urzędu pocztowego.

Niedopełnienie obowiązku, a więc dostarczenie zaświadczenia lekarskiego po upływie wyznaczonego ustawowego 7-dniowego terminu, powoduje obniżenie o 25% wysokości zasiłku przysługującego za okres od 8. dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego (przykład). Sankcja taka nie zostanie zastosowana, jeżeli niedostarczenie zwolnienia nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego. Stanowi o tym art. 62 ust. 3 ustawy zasiłkowej.

Przykład

Pan Marcin w dniu 23 marca 2015 r. udał się do lekarza, który po przeprowadzeniu badania wystawił mu zwolnienie od pracy na okres od dnia 23 marca do 3 kwietnia 2015 r.

Pan Marcin poinformował pracodawcę telefonicznie o swojej nieobecności w pracy jeszcze w dniu badania lekarskiego, jednak zaświadczenie ZUS ZLA dostarczył pracodawcy dopiero w dniu 7 kwietnia 2015 r., tj. po powrocie do pracy.

Pracodawca ustalając panu Marcinowi prawo i wysokość przysługującego zasiłku chorobowego dokonał obniżenia jego wysokości o 25% za okres od 8. dnia niezdolności do pracy, a więc od 30 marca do 3 kwietnia 2015 r.

Zmiana ustawy zasiłkowej

Warto wskazać, iż na etapie prac legislacyjnych opracowywany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 2832). W zakresie omawianych zagadnień projektodawca proponuje szereg zmian. Przede wszystkim zmierza do wystawiania zaświadczenia lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego. Wystawiający zaświadczenie będzie je przekazywał na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS.

Jak wynika z projektu ustawy zmieniającej, przedstawionego przez Podkomisję stałą do spraw rynku pracy, co do zasady, ma ona wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

Sobota traktowana na równi z dniem ustawowo wolnym od pracy a obniżenie zasiłku chorobowego i opiekuńczego o 25%

ZUS w swoim stanowisku (prezentowanym na stronie internetowej www.zus.pl) wskazuje, iż gdy koniec siedmiodniowego terminu na dostarczenie zaświadczenia lekarskiego przypada w sobotę, to za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni (poniedziałek). Zaświadczenie dostarczone w takiej sytuacji w najbliższy następny dzień roboczy uznaje się za dostarczone w terminie. Nie stosuje się wówczas obniżenia zasiłku o 25%.

Zgodnie bowiem z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 czerwca 2011 r., sygn. akt I OPS 1/11, sobota jest dniem równorzędnym z dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art. 57 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159)


autor: Honorata Urbaniak
Gazeta Podatkowa nr 35 (1180) z dnia 2015-04-30

GOFIN podpowiada

Dowiedz się więcej na temat: zwolnienie lekarskie | zasiłek chorobowy | zwolniony | lekarze | ZUS

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »