Reklama

Jak rozliczać zaliczki na podatek VAT przy kwartalnych deklaracjach – pytania i odpowiedzi

Kwartalny sposób rozliczeń nie dotyczy wyłącznie podmiotów posiadających status małego podatnika. Również inne podmioty mogą rozliczać VAT kwartalnie – na formularzu VAT-7D. Podmiot niebędący małym podatnikiem, który zamierza składać kwartalne deklaracje VAT, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale, musi zawiadomić o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienie to musi nastąpić najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy składana kwartalna deklaracja podatkowa (art. 99 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy o VAT).

Wybór kwartalnego sposobu rozliczeń jest także możliwy w sytuacji gdy podatnicy w ciągu roku rozpoczną dopiero wykonywanie czynności opodatkowanych. Muszą oni zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o wyborze takiego sposobu rozliczeń w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczną wykonywanie czynności opodatkowanych (art. 99 ust. 3 zdanie drugie ustawy o VAT).

Reklama

Kwartalnie nie mogą rozliczać podatku VAT podatnicy, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy (towary wrażliwe), chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł, a jeżeli przekroczyła tę kwotę, nie przekroczyła kwoty odpowiadającej 1% wartości ich sprzedaży bez kwoty podatku.

W przypadku gdy łączna wartość dostaw towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, bez kwoty podatku przekroczyła kwotę, o której mowa powyżej, podatnicy są obowiązani do składania deklaracji podatkowych za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału:

1) w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału; w przypadku gdy przekroczenie kwoty nastąpiło w drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału;

2) następujący po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.


Uwaga

Rezygnacja z kwartalnego sposobu rozliczeń i powrót do rozliczeń miesięcznych jest możliwy dopiero po upływie czterech kwartałów, za które podatnik rozliczał się w ten sposób. O zmianie swojej decyzji podatnik musi pisemnie zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia złożenia deklaracji podatkowej za pierwszy miesięczny okres rozliczeniowy, jednak nie później niż z dniem upływu terminu złożenia tej deklaracji.

Począwszy od drugiego kwartału 2015 r. zamierzam rozliczać podatek VAT kwartalnie. Nie mam statusu małego podatnika. W jakim terminie muszę zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o swoim zamiarze?

Podmiot niebędący małym podatnikiem, może składać kwartalne deklaracje VAT na formularzu VAT-7D, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale, pod warunkiem zawiadomienia o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego.

Zawiadomienie to musi nastąpić najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy składana kwartalna deklaracja podatkowa.

Jeżeli zatem podatnik zamierza rozliczać podatek VAT kwartalnie począwszy od drugiego kwartału 2015 r., to powinien zawiadomić urząd skarbowy o swoim zamiarze w terminie do 25 maja 2015 r.

Od 1 stycznia 2015 r. rozliczam VAT kwartalnie. Prawdopodobnie w rozliczeniu za pierwszy kwartał 2015 r. wystąpi u mnie nadwyżka podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy. W jakiej wysokości powinienem wpłacać zaliczki w drugim kwartale 2015 r.?

Zgodnie z art. 103 ust. 2b ustawy o VAT, w przypadku gdy w wyniku rozliczenia za dany kwartał, zobowiązanie podatkowe nie wystąpi lub jeżeli z rozliczenia tego będzie wynikała kwota zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku, kwotę należnego zobowiązania podatkowego przyjmuje się za zerową. W konsekwencji oznacza to brak konieczności dokonywania przez podatnika wpłat zaliczkowych w kolejnym kwartale. Zasadniczo zatem podatnik w sytuacji przedstawionej w pytaniu nie będzie miał obowiązku wpłacania zaliczek na podatek VAT w drugim kwartale 2015 r.

Istotne jest jednak to, że nawet w przypadku braku obowiązku wpłaty zaliczek, podatnicy mogą zdecydować o wpłacaniu zaliczek w wysokości faktycznego rozliczenia za miesiąc, za który jest ona wpłacana, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienie to należy złożyć najpóźniej z chwilą wpłaty zaliczki za pierwszy miesiąc pierwszego kwartału, od którego zaliczki będą ustalane w wysokości faktycznego rozliczenia za miesiąc, za który wpłacana jest zaliczka, jednak nie później niż z upływem terminu do jej zapłaty.

Taka decyzja wiąże się z pewnymi konsekwencjami, bowiem podatnik może zrezygnować z metody obliczania zaliczek w wysokości faktycznego rozliczenia za miesiąc, za który wpłacana jest zaliczka, nie wcześniej niż po upływie dwóch kwartałów. Za rezygnację z tej metody obliczania wysokości zaliczek uznaje się wpłacenie zaliczki za pierwszy miesiąc kwartału w wysokości 1/3 kwoty należnego zobowiązania podatkowego, wynikającej z deklaracji podatkowej złożonej za poprzedni kwartał.

Rozpocząłem działalność w dniu 2 lutego 2015 r. Czy od początku prowadzenia działalności (czyli od pierwszego kwartału 2015 r.), mogę wybrać kwartalny sposób rozliczania podatku VAT? Kiedy muszę zawiadomić o swoim wyborze urząd skarbowy?

Podatnik od początku prowadzenia działalności (nawet jeżeli rozpoczął ją w trakcie roku kalendarzowego) może wybrać kwartalny sposób rozliczania podatku VAT. Jeżeli zdecyduje on o kwartalnych rozliczeniach, musi zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o wyborze takiego sposobu rozliczeń w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpocznie wykonywanie czynności opodatkowanych.

W przypadku przedstawionym w pytaniu podatnik może zatem już od pierwszego kwartału 2015 r. rozliczać podatek VAT kwartalnie. Musi jednak zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o kwartalnych rozliczeniach do dnia 25 marca 2015 r.

Od czwartego kwartału 2014 r. rozliczam VAT składając deklaracje VAT-7D. Chciałbym jednak od 1 kwietnia 2015 r. powrócić do miesięcznych rozliczeń. Kiedy muszę zawiadomić urząd skarbowy o tej zmianie?

Podatnik, który od czwartego kwartału 2014 r. rozpoczął kwartalne rozliczanie podatku VAT i składa deklaracje VAT-7D nie ma możliwości powrotu do rozliczeń miesięcznych już od kwietnia br.

Rezygnacja z kwartalnego sposobu rozliczeń i powrót do rozliczeń miesięcznych jest bowiem możliwy dopiero po upływie czterech kwartałów, za które podatnik rozliczał się w ten sposób. Powrót do rozliczeń miesięcznych w tym przypadku będzie zatem możliwy dopiero od października 2015 r.

O zmianie swojej decyzji podatnik będzie musiał pisemnie zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia złożenia deklaracji podatkowej za pierwszy miesięczny okres.

Począwszy od pierwszego kwartału 2015 r. rozliczam VAT kwartalnie. W jaki sposób wyliczyć powinienem wysokość zaliczek, które będę musiał wpłacić w drugim kwartale? W jakich terminach wpłaca się zaliczki i kiedy się je ostatecznie rozlicza?

Podatnicy niebędący małymi podatnikami w rozumieniu ustawy o VAT, którzy wybrali kwartalny sposób rozliczania podatku VAT mają obowiązek wpłacania zaliczek za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału w wysokości 1/3 kwoty należnego zobowiązania podatkowego, wynikającego z deklaracji podatkowej złożonej za poprzedni kwartał.

Zaliczkę wpłaca się w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym z kolejnych miesięcy, za które jest ona wpłacana.

W przypadku gdy podatnik w pierwszym kwartale 2015 r. wykaże zobowiązanie podatkowe, na podstawie jego wysokości wyliczy, w jakiej kwocie zaliczki powinien wpłacać w kolejnym kwartale 2015 r.

Zakładając, że zobowiązanie podatkowe za pierwszy kwartał wyniesie przykładowo 60.000 zł., podatnik będzie miał w drugim kwartale obowiązek uiszczania zaliczek na podatek VAT w wysokości 20.000 zł w terminie do 25 maja 2015 r. i do 25 czerwca 2015 r.

Po zakończeniu drugiego kwartału 2015 r. podatnik dokona rozliczenia podatku z uwzględnieniem zapłaconych zaliczkowo kwot. Jeżeli np. w drugim kwartale 2015 r. zobowiązanie podatkowe wyniesie 55.000 zł, wówczas podatnik w terminie do 27 lipca 2015 r. będzie zobowiązany do złożenia deklaracji VAT-7D i zapłaty kwoty 15.000 zł:

55.000 zł – (20.000 zł × 2 m-ce) = 15.000 zł.

Kwoty uiszczonych w drugim kwartale 2015 r. zaliczek ujęte będą w deklaracji VAT-7D w pozycji 49.

Począwszy od kwietnia 2015 r. będę rozliczał VAT kwartalnie (w deklaracjach VAT-7D). Dotąd rozliczałem podatek VAT miesięcznie. Jak wyliczyć zaliczki na podatek VAT w drugim kwartale 2015 r.? Czy od początku zmiany sposobu rozliczeń muszę wpłacać zaliczki?

Zgodnie z art. 103 ust. 2e ustawy o VAT, podatnicy rozpoczynający dokonywanie rozliczeń za okresy kwartalne, którzy w poprzednim kwartale rozliczali się za okresy miesięczne w pierwszym kwartale, za który będą rozliczali się kwartalnie – zaliczki – co do zasady wpłacają:

1) za pierwszy miesiąc tego kwartału – w wysokości należnego zobowiązania podatkowego za pierwszy miesiąc ostatniego kwartału, w którym rozliczali się za okresy miesięczne,

2) za drugi miesiąc tego kwartału – w wysokości należnego zobowiązania podatkowego za drugi miesiąc ostatniego kwartału, w którym rozliczali się za okresy miesięczne.

Zakładając, że podatnik rozliczający podatek VAT miesięcznie wykazał zobowiązania podatkowe: w styczniu 2015 r. – w wysokości 1.000 zł, w lutym – w wysokości 500 zł, a w marcu – w wysokości 5.000 zł, od drugiego kwartału 2015 r. będzie miał on obowiązek uiszczenia zaliczek na podatek:

  • w terminie do 25 maja 2015 r. – w wysokości 1.000 zł,
  • w terminie do 25 czerwca 2015 r. – w wysokości 500 zł.


Poradnik VAT Nr 6 z dnia 2015-03-20

GOFIN podpowiada

Dowiedz się więcej na temat: pytania i odpowiedzi | Gofin.pl | VAT

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »