Reklama

Cena maksymalna za jedną akcję Jastrzębskiej Spółki Węglowej - 146 zł

Jastrzębska Spółka Węglowa opublikowała dziś cenę maksymalną związaną z pierwszą publiczną ofertą akcji, po której zapisywać się będą Inwestorzy Indywidualni i Osoby Uprawnione. Cena wynosi 146 zł. Jutro ruszają zapisy dla Inwestorów Indywidualnych i potrwają do 27 czerwca 2011 r. Będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta firm inwestycyjnych w całej Polsce.

Oferta publiczna składa się z akcji sprzedawanych przez Skarb Państwa, do którego należy obecnie 100 proc. kapitału zakładowego Spółki. Akcjonariusz Sprzedający oferuje do 39.496.196 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, które stanowią (przy uwzględnieniu emisji akcji serii C i D) 33,1 proc. kapitału zakładowego JSW.

Reklama

Akcje oferowane są do trzech kategorii inwestorów:

" Inwestorzy Indywidualni;

" Osoby Uprawnione czyli pracownicy Grupy JSW oraz KK Zabrze

" Inwestorzy Instytucjonalni.

Zasady składania zapisów

Inwestorzy Indywidualni i Osoby Uprawnione mogą składać zapisy po cenie maksymalnej ustalonej na 146 zł. Inwestor Indywidualny ma prawo złożyć tylko jeden zapis na od 5 do 75 akcji, co przekłada się na wartość maksymalnego zapisu na poziomie nieco ponad 10 tys. zł. W przypadku Osób Uprawnionych, zapis może być złożony na zasadach obowiązujących dla tej grupy. Ponadto Osoba Uprawniona, może złożyć zapis jako Inwestor Indywidualny na zasadach obowiązujących dla tej kategorii inwestorów.

Cena sprzedaży

28 czerwca 2011r, zostanie ustalona cena sprzedaży akcji dla Inwestorów Indywidualnych i Osób Uprawnionych oraz cena sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych. Cenę wyznaczy Skarb Państwa w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami oraz w porozumieniu z Oferującym po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych ("Cena Sprzedaży").

Cena sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych może zostać ustalona na poziomie wyższym niż cena maksymalna. W przypadku Inwestorów Indywidualnych i Osób Uprawnionych nie przekroczy tego poziomu.

Liczba akcji sprzedawanych i zasady przydziału

Najpóźniej w dniu ustalenia Ceny Sprzedaży, akcjonariusz sprzedający w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami oraz w porozumieniu z Oferującym, podejmie decyzję o ostatecznej liczbie Akcji Sprzedawanych w ramach oferty.

Inwestorom Indywidualnym i Osobom Uprawnionym zostanie przydzielone do 25 proc. Akcji Sprzedawanych przy czym Skarb Państwa może dodatkowo zwiększyć tę pulę do 30 proc. ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych. Dla Inwestorów Indywidualnych, w ramach Akcjonariatu Obywatelskiego będzie obowiązywać zasada "Maksymalnego Przydziału". Oznacza to, że na podstawie ważnych zapisów złożonych przez Inwestorów indywidualnych zostanie określona maksymalna liczba akcji, które mogą zostać przydzielone Inwestorowi Indywidualnemu. Zapisy, które opiewały na mniejszą lub równą liczbę akcji zostaną zrealizowane w pełni. Te, które przekraczały ten poziom zostaną zrealizowane na poziomie maksymalnego przydziału.

Przydział akcji Inwestorom Indywidualnym oraz Osobom Uprawnionym zostanie dokonany za pośrednictwem GPW w dniu 1 lipca 2011 r. oraz tego samego dnia akcje zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych oraz Osób Uprawnionych.

Dodatkowe informacje o JSW

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej.

" Węgiel koksowy JSW wykorzystywany jest głównie w produkcji koksu - obok rudy żelaza, podstawowego składnika wsadu do wytwarzania stali.

" JSW przetwarza we własnej koksowni około 40 proc. produkowanego przez Grupę węgla koksowego dzięki czemu finalnie może oferować produkt bardziej przetworzony i o wyższej wartości. Grupa ma ok. 10 proc. udział w światowym rynku koksu.

" Spółka produkuje także węgiel do celów energetycznych, który sprzedawany jest głównie do elektrowni i elektrociepłowni.

W skład JSW wchodzi 5 kopalń węgla kamiennego: Borynia-Zofiówka, Budryk, Jas-Mos, Krupiński i Pniówek, w których wydobywany jest węgiel koksowy oraz węgiel do celów energetycznych. W skład Grupy JSW wchodzi również Koksownia Przyjaźń. Obecnie trwa proces wniesienia Kombinatu Koksochemicznego Zabrze (KK Zabrze) do Grupy. Ponadto docelowo w należącej do Grupy spółce, Polski Koks ma nastąpić centralizacja sprzedaży, marketingu i logistyki wszystkich produktów Grupy.

W 2010 r. w kopalniach JSW wydobyto 9,1 mln t węgla koksowego (w tym 7,7 mln t koksowego typu 35) oraz 4,2 mln t węgla do celów energetycznych. W 2010 roku w Koksowni Przyjaźń wyprodukowano 2,6 mln t koksu natomiast w KK Zabrze 1,2 mln ton. W Koksowni Przyjaźń oraz w KK Zabrze produkowany jest głównie koks metalurgiczny.

Kopalnie JSW posiadają ok. 552 mln t zasobów operatywnych węgla. Grupa zamierza zwiększyć bazę zasobowa do 844 mln t. Powinno to umożliwić JSW, utrzymanie mocnej pozycji na międzynarodowych rynkach węgla przez okres następnych 60 lat.

Obszar wydobywczy JSW położony jest w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Produkty Grupy znajdują klientów w Polsce, ale również Niemczech, Austrii, Czechach, na Słowacji, w Rumunii i na Węgrzech. Wśród największych zewnętrznych odbiorców węgla koksowego oferowanego przez Grupę są ArcelorMittal Poland, Kombinat Koksochemiczny Zabrze, U.S. Steel Kosice, Węglokoks, voestalpine Stahl, Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria, Koksownia Częstochowa Nowa i Moravia Steel. Poza odbiorcami zewnętrznymi, największa cześć sprzedanego przez Grupę węgla jest dostarczana do Koksowni Przyjaźń na potrzeby działalności koksowniczej Grupy.

Strategia JSW zakłada zagospodarowanie nowych pokładów węgla zalegających na większych głębokościach w istniejących kopalniach (ekspansja pionowa), udostępnienie złóż na obszarach sąsiadujących z aktualnie prowadzoną działalnością wydobywczą (ekspansja pozioma) oraz poszukiwanie nowych złóż. Grupa zamierza w dalszym ciągu umacniać swoją pozycję niezależnego dostawcy koksu na rynek UE i rynek globalny i zwiększać zdolności produkcyjne swoich koksowni oraz zwiększyć wykorzystanie produktów ubocznych wydobycia węgla. JSW prowadzi także działania w celu poprawy efektywności funkcjonowania Grupy i zwiększenia bezpieczeństwa.

Przychody ze sprzedaży Grupy JSW wyniosły w 2010 roku 7.288,9 mln zł i były wyższe w stosunku do 2009 roku o 63 proc. Wskaźnik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) w 2010 roku wyniósł 2 770,5 mln zł, w porównaniu z 33,7 mln w 2009 r. W 2010 r. Grupa wypracowała 1 502 mln zł zysku netto, zaś rok wcześniej odnotowała stratę w wysokości 669 mln zł. Pozytywne trendy kontynuowane były w I kwartale 2011 r. Przychody ze sprzedaży wzrosły wyniosły 2.267,2 mln zł tj. 53 proc. więcej niż rok wcześniej w analogicznym okresie. EBITDA powiększyła się o 142 proc. do ok. 990 mln zł, a zysk netto wzrósł o 315 proc. do ponad 619 mln zł.

Na koniec 2010 roku Grupa zatrudniała ponad 26,1 tys. pracowników, z czego najwięcej zatrudnionych było w JSW: ponad 22,6 tys. i w Koksowni Przyjaźń: ponad 1,7 tys.

Zastrzeżenia prawne:

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. ("Spółka"). Prospekt emisyjny ("Prospekt"), sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 czerwca 2011 (z ewentualnymi aneksami) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce ("Oferta"). W związku z Ofertą w Polsce i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.jsw.pl oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego pod adresem http://www.dm.pkobp.pl.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Niniejszy materiał jest skierowany wyłącznie do (i) osób znajdujących się poza granicami Wielkiej Brytanii lub (ii) osób zawodowo zajmujących się inwestycjami w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (Promocja Finansowa) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) (ze zmianami) ("Rozporządzenie") lub (iii) spółek o wysokiej wartości aktywów netto i innych osób, którym może on zostać zgodnie z prawem przekazany na podstawie art. 49(2)(a)-(d) Rozporządzenia (osoby takie będą dalej zwane łącznie "Wskazanymi Osobami" (ang. "Relevant Persons")). Osoba nie będąca Wskazaną Osobą nie może działać w oparciu o niniejszy materiał lub jego dowolną część ani się na niego powoływać. Jakakolwiek inwestycja lub działalność inwestycyjna, o której mowa w niniejszym komunikacie, może być i będzie prowadzona wyłącznie przez Wskazane Osoby.

W jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które implementowało Dyrektywę 2003/71/WE (łącznie z jakimikolwiek przepisami implementującymi w jakimkolwiek państwie członkowskim, "Dyrektywa Prospektowa"), niniejszy materiał jest skierowany i przeznaczony wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w danym państwie członkowskim, w rozumieniu przepisów Dyrektywy Prospektowej.

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | spółki | akcje | Jastrzębska | spółka

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »