Reklama

Cinema City: Rekordowe wyniki zwieńczone udaną akwizycją

W 2010 r. Cinema City International N.V. odnotowała przychody związane z działalnością kin wysokości 234,5 mln euro (+24,4 proc. r/r) i przychody ze sprzedaży nieruchomości 91,2 mln euro (+296,1 proc. r/r).

Łączne przychody wyniosły 325,8 mln euro (54,0 proc. r/r), EBITDA 56,2 mln euro (+21,1 proc. r/r) oraz zysk netto 30,4 mln euro (+24,5 proc. r/r). Przychody związane z działalnością kin obejmują działalność kinową, dystrybucję filmów oraz działalność na rynku nieruchomości związaną z kinami. Przychód ze sprzedaży nieruchomości stanowi jednorazowy przychód ze sprzedaży działalności deweloperskiej Cinema City w Bułgarii w 2 kw. 2010.

* W samym 4 kw. Ciemna City wypracowała 56,6 mln euro (- 3,1 proc. r/r) przychodów. EBITDA wyniosła 11,7 mln euro (+2,5 proc.), natomiast zysk netto 5,6 miliona euro (+1,5 proc.). Wszystkie wyniki w 4 kwartale 2010 r. zostały osiągnięte z działalności związanej z kinami,

Reklama

* Dalszy rozwój organiczny sieci kin: otwarcie siedmiu multipleksów z 63 nowymi ekranami oraz otwarcie po remoncie kina w Izraelu z czterema ekranami (sześć ekranów przed remontem). Łącznie w Izraelu zostało zamkniętych siedem ekranów. Na koniec 2010 r. Cinema City posiadała 75 multipleksów z 722 ekranami (+8,5 proc. r/r),

* Znacząca akwizycja Palace Cinemas zakończona w styczniu 2011 r. Do sieci zostało dodanych 141 ekranów w 15 multipleksach na Węgrzech (4), Słowacji (3) oraz w Czechach (8). Znaczący wzrost udziału w rynku węgierskim i czeskim. Wejście na rynek słowacki. Od 1 stycznia br. CCI prowadzi 90 multipleksów z 863 ekranami w siedmiu krajach,

* Sprzedaż działalności deweloperskiej w Bułgarii w 1. kwartale 2010 r. CCI koncentruje się na swojej głównej, kinowej działalności. Cena sprzedaży wyniosła 91,2 mln euro. Pierwsza część ceny w wysokości 76,2 mln euro została już uregulowana. Pozostałe 15 mln euro zostanie zapłacone w 2011 r.,

* Cinema City jest liderem w Europie pod względem cyfryzacji: Spółka zainstalowała ponad 100 cyfrowych projektorów w 2010 r. Po przejęciu sieci Palace Cinemas, Cinema City posiada 300 zamontowanych projektorów (stan na 15 marca 2011 r.). Liczba tytułów 3D w kinach wzrosła w 2010 r. o 60 proc. Udział biletów na filmy 3D w ogólnej liczbie biletów sprzedanych w sieci Cinema City wzrósł z 17 proc. w 2009 r. do około 33 proc. w 2010,

* Spółka podpisała aneks do ogólnej umowy z IMAX® Corporation w celu zamiany wszystkich systemów wyświetlających filmy w kinach IMAX® na cyfrowe. Dodatkowo Spółka rozszerzyła działalność związaną z IMAX® na Izrael,

* Rozwój dystrybucji filmów. Forum Film Romania jest od 1 kwartału 2010 r. wyłącznym dystrybutorem filmów studia Walt Disney w Rumunii. Podpisano również nowe umowy dystrybucyjne: Forum Film Bulgaria dystrybuuje filmy produkowane przez studia Paramount i Universal, natomiast Forum Film Israel poddystrybuuje filmy dla studia Sony i Fox,

* Prace przygotowawcze przed budową trzeciego megapleksu Planet w Riszon le-Cijjon w Izraelu. Nabycie ziemi w 4 kw. 2010 r. Rozpoczęcie prac budowlanych - 1 kw. 2011 r,

* Po zakupie 141 ekranów na początku roku Cinema City planuje w 2011 r. otwarcie 5-7 kin z około 50-70 ekranami oraz zamontowanie kolejnych 150-200 projektorów cyfrowych. Konsolidacja wyników od 1 stycznia 2011 r. oraz osiągnięcie synergii z nowo kupionymi kinami Palace Cinemas w trzech krajach przełożą się na większą skalę działalności Cinema City.

- Jestem dumny mówiąc, że ponad 30 milionów widzów w 2010 r. zagłosowało na Cinema City. Szczególną przyjemność sprawia nam obserwowanie z roku na rok coraz liczniejszej widowni w naszych multipleksach. W 2010 r. zanotowaliśmy rekordowe wyniki pod względem przychodów, EBITDA i zysku netto i dalej budowaliśmy fundamenty dla wzrostu na kolejne lata. Cieszę się, że dzięki przejęciu sieci Palace Cinemas na początku 2011 r. staliśmy się trzecim największym operatorem kin w Europie i będziemy obsługiwać widzów w 90 multipleksach w siedmiu krajach - powiedział Moshe J. Greidinger, Prezes Cinema City, największego operatora kin wielosalowych w Europie Środkowo-Wschodniej i Izraelu. - Organicznie otworzyliśmy ponad 60 nowych ekranów w zeszłym roku, a cyfryzacja kin, która w roku "Avatara" i "Alicji w Krainie Czarów", stała się wyznacznikiem zmian na rynku, pozwoliła nam zwiększać przychody zarówno z większej liczby widzów, jak i z tytułu wyższych cen na bilety w 3D.

Wyniki finansowe

W sprawozdaniu finansowym za 2010 r., Spółka prezentuje swoje wyniki operacyjne z podziałem przychodów na przychody związane z działaniem kin oraz przychody ze sprzedaży nieruchomości. Powodem takiego przedstawienia wyników, jest jednorazowa wysoka kwota przychodu ze sprzedaży działalności deweloperskiej CCI w Bułgarii, która została w pełnej kwocie uwzględniona w rachunku zysków i strat w 2 kw. 2010. Przychody związane z działalnością kin uwzględniają działalność kinową, dystrybucję filmów oraz działalność na rynku nieruchomości związaną z kinami.

2010 był rekordowym rokiem pod względem przychodów, EBITDA i zysku netto. Przychody związane z działalnością kinową wzrosły o 22,4 proc. do 234,5 mln euro w 2010 r. W 4 kw. zanotowano 3-proc. spadek przychodów z działalności kinowej, czego głównym powodem była wysoka baza z 4 kw. 2009 r., kiedy to w kinach pojawił się "Avatar".

Przychody ze sprzedaży nieruchomości, które miały wpływ na wyniki w 2 kw. 2010 wyniosły 91,2 mln euro (+296.1 proc. r/r), stanowią jednorazowy przychód takiej wielkości, wynikający ze sprzedaży działalności deweloperskiej CCI w Bułgarii. W 2009 r. spółka wykazała przychody ze sprzedaży nieruchomości znacznie mniejszej wielkości, tzn. 23,1 mln euro (pieniądze pochodzące ze sprzedaży 30 proc. udziałów w projekcie Mall of Płowdiw w Bułgarii).

W 2010 r. przychody Cinema City wzrosły na wszystkich rynkach działalności spółki, w porównaniu z 2009 r. Przychody z działalności w Polsce stanowiły niemal 50 proc. wszystkich przychodów Cinema City (wzrost w euro o 12,7 proc.). Największy wzrost przychodów spółka odnotowała na rynku rumuńskim (+135,9 proc.), na którym Cinema City otworzyła trzy nowe multipleksy w 2010 r., oraz bułgarskim (+51,0 proc.), gdzie spółka uruchomiła kolejne dwa kina.

Działalność kinowa przyniosła 215,6 mln euro przychodów (92,0 proc. łącznych przychodów CCI) co stanowiło wzrost o 24,9 proc. r/r. Przychody ze sprzedaży biletów wzrosły o 26,9 proc. do 142,7 mln euro, przychody z barów kinowych wzrosły o 25,3 proc. do 44,7 mln euro, a przychody z reklamy kinowej o 15,0 proc. do 28,1 mln euro. EBITDA z działalności kinowej wyniosła 53,2 mln euro, co oznacza 41.1 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Liczba sprzedanych biletów wzrosła w ubiegłym roku o 11,1 proc. do 30,5 mln. Średnia cena biletu w euro wzrosła o 14,4 proc. r/r do 4,68 euro. Wzrost ten był związany m.in. z wyższym udziałem biletów na filmy 3D w łącznej liczbie sprzedanych biletów, który wyniósł 33 proc. w 2010 r., wobec 17 proc. w roku 2009 oraz silniejszymi walutami lokalnymi vs euro, w porównaniu z 2009 r.

W samym 4 kw. przychody z działalności kinowej spadły o 2,4 proc. r/r do 51,7 mln euro. W tym okresie przychody ze sprzedaży biletów spadły o 5,4 proc. r/r do 32,6 mln euro. Liczba sprzedanych biletów okazała się niższa o 8,3 proc. (7,4 mln), jednak średnia cena biletu wzrosła o 2,3 proc. do 4,4 euro. Przychody z barów kinowych pozostały na tym samym poziomie 10,9 mln euro (+0,4 proc. r/r). Natomiast przychody z reklamy kinowej w tym samym czasie wzrosły o 6,9 proc. do 8,3 mln euro.

Działalność związana z dystrybucją filmów odnotowała dalszą poprawę wyników w 2010 r. Przychody z dystrybucji filmów wzrosły o 22,4 proc. r/r do 17,0 mln euro. EBITDA z dystrybucji filmów wyniosła 83 tysiące euro, kiedy to w 2009 r. zanotowano stratę w wysokości 405 tysięcy euro. Pozytywnemu wynikowi Cinema City związanemu z dystrybucją filmów sprzyjał ciekawy repertuar filmów prezentowanych w 2010 r., ekspansja na rynek rumuński oraz podpisanie umów z nowymi wytwórniami filmowymi w Izraelu i Bułgarii.

Realizacja strategii

Sieć kin

W 2010 r. Cinema City otworzyła 63 ekrany w siedmiu kinach na terenie trzech krajów oraz otworzyła po remoncie kino w Izraelu z czterema ekranami (sześć ekranów przed remontem). W ramach modernizacji sieci Spółka zamknęła siedem ekranów w Izraelu. Przez cały 2010 r. Cinema City kontynuowała szybką cyfryzację sieci osiągając liczbę 300 projektorów cyfrowych, co stanowiło 36 proc. ekranów Cinema City w 2010 r.

Cinema City zainwestowała w 2010 r. 44,8 mln euro. Dalsza ekspansja sieci kin zaangażowała 40 mln euro, które zostały wydane na otwarcia nowych kin w 2010 r., cyfryzację sieci oraz inwestycje w trzeci megapleks Planet w Riszon le-Cijjon, którego budowa jest w pełni prowadzona przez Cinema City. Otwarcie tego 25-ekranowego megapleksu z pierwszym ekranem IMAX w Izraelu planowane jest na połowę 2012 r.

W styczniu 2011 r. Cinema City nabyła sieć kin Palace Cinemas w Europie Środkowo-Wschodniej obejmującą 141 ekranów w 15 multipleksach na Węgrzech (4 kina z 47 ekranami), w Czechach (8 kin z 65 ekranami) i na Słowacji (3 kina z 29 ekranami). Budowane kino w Ostrawie z ośmioma ekranami powinno zostać otwarte w 2012 r. Cena zakupu sieci wyniosła 28 mln euro i odpowiada 6-krotności wartości "znormalizowanej" EBITDA nabytych podmiotów za rok 2010. CCI zapłaciła 21,4 mln euro w gotówce i przejęła 6,6 mln euro długu nabywanego od spółek zależnych. Ta akwizycja znacznie umacnia pozycję CCI na rynkach węgierskim i czeskim oraz dodaje Słowację do rynków działalności CCI.

Dzięki przejęciu Palace Cinemas i otwarciom nowych multipleksów w 2010 r. Cinema City prowadzi 90 multipleksów z 863 ekranami, w 7 krajach: Polsce, Izraelu, Czechach, Bułgarii, Rumunii oraz na Węgrzech i Słowacji (stan na 15 marca 2011 r.).

W marcu 2011 r. CCI miała podpisane umowy na 35 nowych multipleksów z około 360 ekranami, których otwarcie planowane jest na lata 2011-2013.

Reklama kinowa i dystrybucja filmów

2010 był udanym rokiem dla reklamy kinowej. Popyt na ten typ reklamy cały czas rósł wraz z nowymi międzynarodowymi kampaniami i specjalnymi akcjami, takimi jak "Środy z Orange" w Polsce czy "Wtorki z Vodafone" na Węgrzech.

Dodatkowo Forum Film Bulgaria podpisała umowę na dystrybucje filmów produkowanych przez studia Paramount i Universal, natomiast Forum Film Israel poddystrybuuje filmy dla studia Sony i Fox.

Plany na rok 2011

Po przejęciu Palace Cinemas spółka przystępuje do integracji obu podmiotów, której celem jest poprawa funkcjonowania byłych multipleksów Palace Cinemas oraz osiągnięcie synergii z połączenia dwóch organizacji. Cinema City spodziewa się, że dzięki większej skali działalności na Węgrzech i w Czechach działalność związana z kinami zostanie wzmocniona.

W 2011 r. Spółka planuje otwarcie kolejnych 5-7 multipleksów z 50-70 ekranami: 4-5 kin w Rumunii oraz po jednym kinie w Bułgarii i Polsce. Prace budowlane megapleksu Planet w Riszon le-Cijjon rozpoczęły się na początku roku i będą kontynuowane przez cały rok.

Spółka planuje również zainstalowanie kolejnych 150-200 projektorów cyfrowych we wszystkich krajach działalności. W marcu 2011 r. CCI miała podpisane umowy na 35 nowych multipleksów z około 360 ekranami.

Moshe J. Greidinger, prezes Cinema City: - Integracja Palace Cinemas z Cinema City na Węgrzech i w Czechach rozpoczęła się zaraz po podpisaniu umowy i przebiega zgodnie z harmonogramem. Skutki integracji będą widoczne począwszy od 2 kw. 2011 r. Mamy dokładnie zaplanowane zadania związane z poprawą rentowności Palace Cinemas oraz osiągnięciem synergii w nadchodzących 1-2 latach. Dodatkowo wierzę, że 2011 przyniesie nam wiele bardzo dobrych międzynarodowych tytułów, takich jak "Piraci z Karaibów", "Harry Potter", "Cars 2", "Rio" oraz wielu rodzimych produkcji, głównie w Polsce. Spodziewamy się również około 30 tytułów w technologii 3D, do prezentowania których jesteśmy przygotowani we wszystkich krajach działalności.

Cinema City International jest największym operatorem kin wielosalowych w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w Izraelu. Spółka prowadzi 90 multipleksy z 863 ekranami, w siedmiu krajach: Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Słowacja i Izrael. Teraz w budowie jest 35 multipleksów z około 360 nowymi ekranami. Dodatkowo, Cinema City prowadzi działalności związane z działalnością kinową: reklamę w kinach oraz dystrybucję filmów.

W 2010 r. Cinema City sprzedała 30,5 mln biletów w sześciu krajach (11,1 proc. więcej niż w 2009 r.). Grupa Cinema City zatrudnia ponad 4000 osób w siedmiu krajach.

Pobierz: program do rozliczeń PIT

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »