Grupa Kapitałowa GPW w 2014 r.: Rekordowe przychody i znaczący wzrost zysku operacyjnego

W 2014 r. Grupa Kapitałowa GPW osiągnęła rekordowe przychody ze sprzedaży, które wyniosły 317,6 mln zł, co oznacza wzrost o 11,9 proc. rdr. Przychody z rynku finansowego w 2014 r. wyniosły 200,0 mln zł (spadek o 2,6 proc. rdr), natomiast z rynku towarowego wzrosły o 50,6 proc. rdr do 114,5 mln zł i na koniec 2014 r. stanowiły 36,0 proc. przychodów ze sprzedaży Grupy GPW (wobec 26,8 proc. w 2013 r.). Wzrost przychodów z rynku towarowego przełożył się na osiągniecie zysku operacyjnego Grupy GPW w wysokości 135,4 mln zł (wzrost o 14,1 proc. rdr). Wynik finansowy netto Grupy GPW na koniec 2014 r. wyniósł 112,3 mln zł.

W 2014 r. Grupa Kapitałowa GPW osiągnęła rekordowe przychody ze sprzedaży, które wyniosły 317,6 mln zł, co oznacza wzrost o 11,9 proc. rdr. Przychody z rynku finansowego w 2014 r. wyniosły 200,0 mln zł (spadek o 2,6 proc. rdr), natomiast z rynku towarowego wzrosły o 50,6 proc. rdr do 114,5 mln zł i na koniec 2014 r. stanowiły 36,0 proc. przychodów ze sprzedaży Grupy GPW (wobec 26,8 proc. w 2013 r.). Wzrost przychodów z rynku towarowego przełożył się na osiągniecie zysku operacyjnego Grupy GPW w wysokości 135,4 mln zł (wzrost o 14,1 proc. rdr). Wynik finansowy netto Grupy GPW na koniec 2014 r. wyniósł 112,3 mln zł.

- W ubiegłym roku, który nie należał do łatwych, wypracowaliśmy solidne wyniki finansowe, które potwierdzają, że posiadamy zdrowe fundamenty i mamy potencjał do dalszego wzrostu biznesu. Wyniki te potwierdzają również, że koncentracja na podstawowej działalności związanej z rozwojem platform obrotu jest słuszną decyzją biznesową. Mimo niesprzyjającej koniunktury i czynników geopolitycznych zanotowaliśmy rekordowe przychody ze sprzedaży i osiągnęliśmy znaczący wzrost zysku operacyjnego - powiedział Paweł Tamborski, prezes GPW.

W IV kwartale 2014 r. Zarząd GPW przedstawił zaktualizowaną strategię GPW.2020, która koncentruje się głównie na rozwoju organicznym. Kluczowym celem jest umocnienie roli GPW jako rynku pierwszego wyboru dla inwestorów i emitentów w Europie Środkowo-Wschodniej. Strategia zakłada, że przychody Grupy będą rosły do 2020 r. w średniorocznym tempie 7 proc., a EBITDA podwoi się z poziomu 144,4 mln zł, osiągniętych w 2013 r.

Reklama

W ubiegłym roku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, zarząd GPW zdecydował także o zmianach w indeksach giełdowych, przywracając główną rolę indeksowi WIG20, utrzymaniu skróconego harmonogramu sesji (obowiązuje od 2013 r.) i kontynuowaniu notowania kontraktów terminowych na WIG20 z mnożnikiem 20 zł (kontrakty z mnożnikiem 10 zł zostały wycofane z obrotu w połowie roku).

- Liczymy na to, że podjęte przez nas decyzje biznesowe w połączeniu z dyscypliną kosztową i aktywnymi działaniami prosprzedażowymi przełożą się na dalszy wzrost wartości naszej spółki dla akcjonariuszy - powiedział Karol Półtorak, wiceprezes GPW.

Omówienie wyników finansowych Grupy GPW

W 2014 r. Grupa GPW osiągnęła jeden z najwyższych w historii zysk z działalności operacyjnej - 135,4 mln zł, co względem roku 2013 r. oznacza wzrost o 14,1 proc. (o 16,7 mln zł). Jednocześnie w IV kw. 2014 r. wynik ten wyniósł 33,1 mln zł, co w odniesieniu do IV kwartału 2013 r. oznacza wzrost o 25,5 proc. (z 26,4 mln zł), a względem III kw. 2014 r. - spadek o 8,1 proc. (z 36,1 mln zł). Osiągnięcie wyższego niż w latach poprzednich poziomu zysku z działalności operacyjnej w 2014 r. jest w głównej mierze efektem znaczącego wzrostu przychodów z działalności Grupy GPW (317,6 mln zł), widocznego w szczególności na rynku towarowym.

Zysk netto Grupy GPW w 2014 r. wyniósł 112,3 mln zł, co oznacza wynik o 1,1 proc. (o 1,3 mln zł) niższy niż w 2013 r. Niższy od ubiegłorocznego zysk netto jest efektem tzw. "wysokiej bazy" na tej pozycji w 2013 r., kiedy to Grupa GPW otrzymała zwrot podatku dochodowego za poprzednie lata, związany z ulgą na nowe technologie. Znalazło to odzwierciedlenie w niskiej kwocie podatku dochodowego (16,3 mln zł) i w efekcie - w wyższej kwocie zysku netto (113,5 mln zł). Ponadto, w 2014 r. Grupa odnotowała wyraźnie niższy - o 8,7 mln zł - udział w zyskach jednostek stowarzyszonych. W IV kwartale 2014 r. Grupa GPW osiągnęła wynik netto na poziomie 24,3 mln zł.

Przychody ze sprzedaży Grupy GPW osiągnęły w 2014 r. rekordowo wysoki poziom 317,6 mln zł (wzrost rdr o 33,8 mln zł, tj. o 11,9 proc.). W IV kwartale 2014 r. Grupa wypracowała 83,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, co względem IV kwartału 2013 r. stanowi wzrost o 18,5 proc., a wobec III kw. 2014 r. wzrost o 7,8 proc. Zarówno w ujęciu całorocznym jak i kwartalnym, poprawa w pozycji przychodów ze sprzedaży jest w głównej mierze efektem działalności Grupy GPW na rynku towarowym.

Przychody z rynku finansowego

Na przychody z rynku finansowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, obsługi emitentów i sprzedaży informacji. W 2014 r. wyniosły one 200 mln zł, co oznacza spadek o 2,6 proc. rdr, będący konsekwencją obniżenia przychodów z tytułu obsługi obrotu, w szczególności w obszarze instrumentów pochodnych. Przychody z rynku finansowego w 2014 r. stanowiły 63,0 proc. całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy GPW.

W IV kw. 2014 r. Giełda wypracowała przychody z rynku finansowego na poziomie 46,5 mln zł, co oznacza spadek o 9,8 proc. wobec IV kw. 2013 r. oraz o 5,7 proc. w porównaniu z III kw. 2014 r.

Obsługa obrotu na rynku finansowym

W 2014 r. przychody z tytułu obsługi obrotu na rynku finansowym wyniosły 137,8 mln zł wobec 147,9 mln zł w 2013 r. (spadek o 6,8 proc. rdr). W IV kw. 2014 r. Grupa GPW odnotowała w tym obszarze spadek do 31,1 mln zł z 36,4 mln zł w IV kw. 2013 r. (tj. o 14,6 proc. rdr) oraz z 34,3 mln zł w III kw. 2014 r. (o 9,4 proc.).

W 2014 r. o 9,1 proc. spadły obroty na Głównym Rynku akcji (z 220,2 mld zł w 2013 r. do 205,4 mld zł w 2014 r.; w ramach arkusza zleceń), a wolumen obrotu instrumentami pochodnymi obniżył się o 24,9 proc. Na nastroje inwestorów, a tym samym ich aktywność na GPW, złożyło się kilka przyczyn, m.in.: wycena polskich spółek z premią w stosunku do globalnego portfela spółek z rynków rozwijających się, reforma otwartych funduszy emerytalnych, czy konflikt militarny na Ukrainie, który studzi zainteresowanie zagranicznych inwestorów regionem Europy Środkowo-Wschodniej.

Obsługa emitentów

Przychody Grupy z obsługi emitentów na rynku finansowym pochodzą z opłat pobieranych od podmiotów notowanych na rynkach finansowych prowadzonych przez GPW oraz z opłat uiszczanych przez spółki ubiegające się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu. W 2014 r. przychody Grupy GPW z obsługi emitentów wyniosły 24,0 mln zł i były o 7,5 proc. (1,7 mln zł) wyższe w porównaniu do 22,3 mln zł w 2013 r. W IV kw. 2014 r. przychody z obsługi emitentów wyniosły 5,8 mln zł, co oznacza wzrost względem IV kw. 2013 r. o 1,7 proc., a względem III kw. 2014 r. o 2,3 proc.

Sprzedaż informacji

Przychody ze sprzedaży informacji wyniosły w 2014 r. 38,2 mln zł, co w skali roku oznacza wzrost o 9,0 proc. W IV kw. 2014 r. przychody w tej kategorii wyniosły 9,5 mln zł i w porównaniu do IV kw. 2013 r. były wyższe o 1,7 proc., a względem III kw. 2014 r. o 2,8 proc.

Przychody z rynku towarowego

Przychody osiągane przez Grupę GPW z tytułu działalności na rynku towarowym, uzależnione są przede wszystkim od: wolumenu obrotów na rynkach energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz praw majątkowych, wolumenu wystawianych i umarzanych świadectw pochodzenia przez członków Rejestru Świadectw Pochodzenia, a także od przychodów z tytułu rozliczania transakcji i rozrachunków towarów giełdowych w ramach podsegmentu rozliczenia transakcji prowadzonego przez spółkę IRGiT.

Przychody ze sprzedaży na rynku towarowym sięgnęły w 2014 r. 114,5 mln zł, co oznacza wzrost względem ubiegłego roku o 50,6 proc. Tylko w IV kw. 2014 r. Grupa GPW osiągnęła w tej kategorii przychody na poziomie 35,7 mln zł, co oznacza w porównaniu z IV kw. 2013 r. wzrost o 89,6 proc. oraz wobec III kw. 2014 r. o 26,2 proc.

Na koniec 2014 r. przychody z rynku towarowego stanowiły 36,0 proc. przychodów ze sprzedaży Grupy GPW, podczas gdy ich udział w 2013 r. wyniósł 26,8 proc.

Obsługa obrotu

W 2014 r. przychody z tytułu obsługi obrotu na rynku towarowym wzrosły w porównaniu z 2013 r. o 50,7 proc. do 60,1 mln zł. W IV kw. 2014 r. przychody w tej kategorii osiągnęły poziom 18,7 mln zł, co względem IV kw. 2013 r. oznacza wzrost o 73,2 proc., a względem III kw. 2014 r. wzrost o 23,3 proc.

Na wzrost przychodów z obsługi obrotu wpływ miały przede wszystkim rosnące wolumeny obrotu na rynku gazu (z 2,4 TWh w 2013 r. do 111,6 TWh na koniec 2014 r.). Ponadto, wyraźny wzrost wolumenu odnotowano w segmencie obrotu prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł energii (wzrost o 47,2 proc. do 32,1 TWh). Wolumen obrotu energią elektryczną zwiększył się o 5,8 proc. do 186,8 TWh.

Prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia

Przychody Grupy GPW z tytułu prowadzenia Rejestru Świadectw Pochodzenia wyniosły w 2014 r. 22,5 mln zł wobec 15,6 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 44 proc. W IV kw. 2014 r. przychody w tej kategorii wyniosły 5,9 mln zł względem 3,0 mln zł w IV kw. 2013 r. (wzrost o 96,8 proc.) oraz 4,7 mln zł w III kw. 2014 r. (wzrost o 25,3 proc.). Wzrost przychodów z tytułu prowadzenia Rejestru Świadectw Pochodzenia jest w głównej mierze wynikiem większej liczby wystawionych praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii (OZE i kogeneracyjnych; 42,2 TWh w 2014 r. vs. 29,5 TWh w 2013 r.).

Rozliczanie transakcji

Przychody z tytułu prowadzenia działalności rozliczeniowej na rynku towarowym Grupa GPW pozyskuje od IRGiT, spółki zależnej TGE. W 2014 r. przychody Grupy z tego tytułu wyniosły 31,9 mln zł, w porównaniu do 20,5 mln zł w 2013 r. (wzrost o 55,5 proc.). W IV kw. 2014 r. rozliczenia transakcji na rynku towarowym przyniosły Grupie GPW 11,2 mln zł, co względem IV kw. 2013 r. było wynikiem o 120,3 proc. wyższym (wzrost z 5,1 mln zł), a względem III kw. 2014 r. o 32,1 proc. Wzrost przychodów w obszarze rozliczeń transakcji na rynku towarowym w 2014 r. w stosunku do poprzedniego roku to głównie efekt wzrostu wolumenu obrotu na rynku gazu oraz na Rynku Praw Majątkowych.

Koszty działalności operacyjne

j

Łączne koszty działalności operacyjnej Grupy GPW w 2014 r. wyniosły 181,6 mln zł, co oznacza wzrost o 9,3 proc. (o 15,4 mln zł) w stosunku do roku ubiegłego. W IV kw. 2014 r. koszty działalności operacyjnej wyniosły 51,3 mln zł, co w porównaniu do IV kw. 2013 r. oznacza wzrost o 13,8 proc., a w porównaniu z III kw. 2014 r. o 22,4 proc.

Na zwiększenie kosztów działalności operacyjnej Grupy GPW w 2014 r. wpływ miały m.in.: zwiększone koszty amortyzacji, głównie będące konsekwencją wdrożenia systemu transakcyjnego UTP (wzrost o 11,8 proc. z 25,7 mln zł w 2013 r. do 28,8 mln zł w 2014 r.), koszty finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym (wzrost z 18,2 mln zł w 2013 r. do 21,1 mln zł w 2014 r.), a także zwiększone wydatki rozwojowe i promocyjne oraz szereg kosztów o charakterze jednorazowym, widocznych głównie w usługach obcych (42,0 mln zł vs. 36,2 mln zł w 2013 r.) i w kosztach osobowych (56,6 mln zł w 2014 r. w stosunku do 51,9 mln zł w 2013 r.).

Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych

Udział Grupy GPW w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych w 2014 r. wyniósł 3,7 mln zł i był niższy o 70,0 proc. w porównaniu do 12,5 mln zł w 2013 r. Tylko w IV kw. 2014 r. udział Grupy GPW w zyskach (stratach) spółek stowarzyszonych wyniósł -2,2 mln zł (w IV kw. 2013 r. udział ten wyniósł 1,6 mln zł, a w III kw. 2014 r. 1,1 mln zł). Na niższe wyniki w tej pozycji wpływa przede wszystkim udział w stracie Aquis Exchange Limited, który dla grupy GPW wyniósł w 2014 r. 6,7 mln zł (Aquis Exchange nabyła status spółki stowarzyszonej GPW w lutym 2014 r.), a także niższe niż w ubiegłym roku wyniki KDPW S.A. (30,0 mln zł vs. 36,1 mln zł) oraz Centrum Giełdowego (1,5 mln zł vs. 1,9 mln zł).

- - - - -

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Opr. KM

Gdzie szukać informacji o pieniądzach z funduszy europejskich?

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: wzrost | RDR | rekordowe | zysk | GPW | przychody
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »