Reklama

IZO-BLOK S.A. rozpoczyna ofertę publiczną

IZO-BLOK S.A., zajmujący drugą pozycję w Europie wśród przetwórców EPP (polipropylen spieniony) i producentów elementów z EPP, którego około 90 proc. przychodów ze sprzedaży generowana jest przez branżę motoryzacyjną, opublikował dziś prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną obejmującą sprzedaż nie mniej niż 1 i nie więcej niż 300 tys. nowych akcji.

IZO-BLOK S.A., zajmujący drugą pozycję w Europie wśród przetwórców EPP (polipropylen spieniony) i producentów elementów z EPP, którego około 90 proc. przychodów ze sprzedaży generowana jest przez branżę motoryzacyjną, opublikował dziś prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną obejmującą sprzedaż nie mniej niż 1 i nie więcej niż 300 tys. nowych akcji.

Środki pozyskane z emisji Spółka zamierza przeznaczyć głównie na częściowe finansowanie planowanego nabycia 100 proc. udziałów w niemieckiej SSW PearlFoam - Nr 1 na europejskim rynku EPP w branży motoryzacyjnej. Całkowita kwota transakcja zakupu udziałów w SSW PearlFoam opiewa na kwotę około 21,5 mln EUR.

Rolę Oferującego w procesie oferty publicznej pełni Bank Zachodni WBK S.A., doradcą prawnym jest Olesiński i Wspólnicy Sp.k.

Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych będą przyjmowane w wybranych placówkach BZ WBK oraz, w przypadku jego utworzenia, członków konsorcjum dystrybucyjnego w dniach 01 - 05 lipca 2016 r. Lista placówek przyjmujących zapisy na akcje serii D spółki IZO-BLOK zostanie opublikowana przed rozpoczęciem zapisów w formie komunikatu aktualizującego do Prospektu, na stronie www.dmbzwbk.pl oraz na stronach internetowych Emitenta www.izo-blok.pl oraz www.spo.izo-blok.pl.

Reklama

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O OFERCIE PUBLICZNEJ IZO-BLOK S.A.:

Oferta publiczna obejmuje od 1 do 300 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D nowej emisji o wartości nominalnej 10,00 zł każda.

Oferowane nowe akcje serii D zostaną podzielone na Transzę Inwestorów Indywidualnych oraz Transzę Inwestorów Instytucjonalnych.

Najwięksi akcjonariusze Spółki, tj. Prezes Zarządu Spółki Przemysław Skrzydlak i Andrzej Kwiatkowski (członek Rady Nadzorczej) oraz Spółka zobowiązali się do 360-dniowego lock-up następującego po dniu zatwierdzenia Prospektu.

Po zakończeniu oferty publicznej, przy założeniu sprzedaży maksymalnej zakładanej liczby akcji serii D nowi akcjonariusze obejmą 23,08% udziału w kapitale zakładowym oraz 17,42% w głosach na WZA.

 
HARMONOGRAM OFERTY PUBLICZNEJ
DATA	DZIAŁANIE
21.06 -30.06.2016
Proces budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych 
01.07.2016
Do godz. 9:00 Podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej Akcji serii D oraz ostatecznej liczby oferowanych Akcji serii D (w tym oferowanych w poszczególnych transzach) 
01.07.-05.07.
2016	Przyjmowanie zapisów w Transzy dla Inwestorów Indywidualnych
01.07.-06.07.
2016Przyjmowanie zapisów w Transzy dla Inwestorów Instytucjonalnych
Do 07.07.2016	Przydział Akcji serii D
Do 22.07.2016	 Zakładany pierwszy dzień notowania Praw do Akcji serii D na GPW
 

CEL EMISJI

Środki pozyskane z emisji zostaną wykorzystane na częściowe finansowanie planowanego nabycia 100 proc. udziałów w niemieckiej SSW PearlFoam - Nr 1 na europejskim rynku EPP w branży motoryzacyjnej. Całkowita kwota transakcji zakupu udziałów w SSW PearlFoam opiewa na kwotę około 21,5 mln EUR.

STRATEGIA

Celem strategicznym dla planowanej Grupy Kapitałowej IZO-BLOK, przy założeniu powodzenia akwizycji SSW PearlFoam, jest stworzenie wiodącej w Europie oraz liczącej się w świecie, globalnej firmy specjalizującej się w przetwórstwie spienionych tworzyw sztucznych ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa polipropylenu spienionego (EPP). Wzrost wartości Grupy będzie możliwy dzięki zachowaniu pełnej elastyczności, szybkości działania oraz wysokim standardom jakości, które jak wskazuje aktualne doświadczenie obu firm, umożliwiają spełnianie oczekiwań i wymagań klientów, budując tym samym solidne fundamenty wzajemnie korzystnych i długoterminowych relacji.

IZO-BLOK wyodrębnił 7 celów operacyjnych, których realizacja zapewni powodzenie głównego celu strategicznego.

1.Osiągnięcie pozycji lidera europejskiego rynku przetwórstwa EPP i produkcji elementów z EPP

IZO-BLOK oraz SSW PearlFoam bezpośrednio konkurują ze sobą na rynku EPP od wielu lat. Zgodnie z szacunkami Zarządu IZO-BLOK, SSW PearlFoam z udziałem około 15% zajmuje pierwszą pozycję, a IZO-BLOK z udziałem około 10% drugą pozycję na europejskim rynku pod względem ilości przetworzonego surowca. Zasadniczym kierunkiem strategii jest możliwie jak największa dywersyfikacja produkcji oraz zaistnienie i umocnienie pozycji firmy w obszarze rozwoju projektów. Zakup SSW PearlFoam pozwoli IZO-BLOK na zwiększenie udziału w rynku do poziomu około 25%, a tym samym na istotne zwiększenie skali działania zarówno pod względem geograficznym jak i produkcyjnym. Obie spółki posiadają w chwili obecnej takich samych klientów, jednak z różnym ich procentowym udziałem w sprzedaży. Po połączeniu wielkość sprzedaży do tych klientów sumarycznie wzrośnie, gdyż z powodu specyfiki działalności wytwarzania kształtek z EPP dla branży automotive, zarówno IZO-BLOK jak i SSW PearlFoam wytwarzają dla tych klientów wiele rodzajów produktów do różnych typów marek samochodów. Ponadto SSW PearlFoam posiada klientów, którzy dotychczas nie znajdowali się w portfolio IZO-BLOK. Utworzenie Grupy Kapitałowej, umożliwi IZO-BLOK-owi zagospodarowanie obszaru współpracy m.in. z koncernem BMW. Lokalizacja spółki SSW PearlFoam na terytorium Niemiec stworzy IZO-BLOK-owi potencjalną możliwość zawalczenia o klientów, którzy jak do tej pory nie byli częścią portfolio żadnej ze spółek. Mowa tutaj o takich podmiotach, jak Daimler, czy podmioty z rynku francuskiego: PSA Group (marki Peugeot, Citroën, DS) oraz Renault. Niezwykle istotnym elementem przybliżającym IZO-BLOK do osiągniecia pozycji lidera rynku europejskiego, jest fakt posiadania własnego surowca. W praktyce oznacza to znaczącą dywersyfikację ryzyka związanego z uzależnieniem się od głównych dostawców surowca oraz optymalizację kosztową.

Warto zauważyć, że opatentowany przez SSW PearlFoam surowiec, posiada lepsze parametry akustyczne, co stwarza możliwość pozyskania nowych zamówień i projektów od klientów. Zamiarem IZO-BLOK jest, by wraz z nowymi projektami,

w porozumieniu z klientami, dążyć do zwiększania udziału własnego surowca w całkowitej produkcji kształtek. Grupą docelową pozostaną firmy związane z przemysłem motoryzacyjnym, logistyką oraz branżą opakowań ochronnych. Będą to przede wszystkim firmy posiadające ogromny potencjał finansowy i ekonomiczny, często o zasięgu globalnym o silnej pozycji przetargowej. W ciągu najbliższych lat IZO-BLOK, przy zachowaniu pozycji europejskiego lidera EPP, zamierza rozwijać się w tempie tożsamym z rynkowym, które szacowane jest w Europie na poziomie około 8% rocznie. Należy zauważyć, że ugruntowanie pozycji Grupy Kapitałowej IZO-BLOK w Europie i jej stabilny wzrost wraz z rynkiem europejskim, stwarzają solidne podstawy do tego, by konkretyzować w odpowiednim czasie plany związane z ekspansją na rynek azjatycki, gdzie tylko do 2019 roku prognozowany jest wzrost wykorzystania EPP na poziomie prawie 50%.

2.Wykorzystanie synergii wynikających z przejęcia SSW PearlFoam

Zgodnie z przyjętą strategią, w ramach Grupy Kapitałowej IZO-BLOK, IZO-BLOK planuje osiągnąć operacyjne efekty synergii na czterech poziomach:

a)Poziom produktu

Grupa Kapitałowa IZO-BLOK dysponować będzie sumarycznym potencjałem produkcyjnym na poziomie 850 aktywnych projektów rocznie, jednakże z uwagi na profil posiadanego parku technologicznego oraz już realizowane czy zakontraktowane projekty, nie będzie stosowała reguły unifikacji produktowej. Dysponując szeroką ofertą produkowanych kształtek i wieloletnimi relacjami z klientami TIER 1 i TIER 2, Grupa Kapitałowa IZO-BLOK będzie w stanie w pełni sprostać oczekiwaniom klientów co do technologii i jakości dostarczanych produktów. Dodatkowo w porozumieniu z klientami, IZO-BLOK będzie dążył przy uruchamianiu nowych projektów do zwiększenia udziału własnego surowca (pozyskanego dzięki przejęciu SSW PearlFoam) w produkowanych kształtkach zapewniających bezpieczeństwo bierne (elementy te nie stanowią składowej części samochodu testowanych w testach zderzeniowych). IZO-BLOK planuje również zwiększenie swojego udziału w projektach związanych z produkcją siedzeń, co jest tym bardziej istotne, że tego typu zlecenia z uwagi na konieczność łączenia EPP z metalowymi komponentami, cechuje większy stopień skomplikowania i zaawansowania technologicznego a tym samym wyższa marżowość. Należy zwrócić uwagę, że na poziomie produktu, połączenie dwóch największych podmiotów na rynku EPP wyeliminuję element presji ze strony klientów na obniżanie cen. Zamiarem IZO-BLOK jest utrzymanie takiego stanu i kontynuowanie zrównoważonej polityki cenowej wobec klientów.

b)Poziom klienta

W ramach Grupy Kapitałowej, IZO-BLOK będzie posiadał mocno zdywersyfikowane portfolio klientów, zarówno w obszarze TIER1 jak i TIER 2, co będzie stanowić istotny wyróżnik na tle rynku. Z posiadanej przez IZO-BLOK wiedzy wynika, że podmioty konkurencyjne zazwyczaj skupiają swoją aktywność biznesową na rynku ich pochodzenia.

W przypadku IZO-BLOK tego typu podejście nie ma zastosowania. IZO-BLOK obecny jest na większości rynków europejskich a dzięki przejęciu SSW PearlFoam z ugruntowaną pozycją na rynku niemieckim będzie miał szansę oferować swoje produkty takim podmiotom, jak Daimler oraz zaistnieć na do tej pory niezagospodarowanym rynku francuskim, oferując swoje produkty do takich podmiotów jak PSA Group (marki Peugeot, Citroën, DS) oraz Renault. Po finalizacji przejęcia, bliżej będzie IZO-BLOK-owi dostarczać produkty do fabryk tych podmiotów, co znacznie ułatwi nawiązanie relacji handlowych. W dalszym horyzoncie czasowym, realizacja tak obranej strategii oznacza doskonałe przygotowanie na poziomie operacyjnym i finansowym do wyjścia poza rynek europejski, a tym samym brak ograniczeń w zakresie globalnego rozwoju.

c)Poziom zakładów produkcyjnych

W ramach Grupy Kapitałowej, IZO-BLOK będzie dysponował ponad 80 maszynami zlokalizowanymi w 4 zakładach produkcyjnych (1 zakład na terenie Niemiec z 60 maszynami, 3 zakłady na terenie Polski z 21 maszynami). Celem na lata 2016/2017 jest dalszy rozwój poprzez pozyskiwanie nowych kontraktów, które pozwolą wypełnić moce trzeciego zakładu produkcyjnego w Polsce.

Spółka w Niemczech będzie utrzymywać aktualny poziom produkcji i koncentrować się na optymalizacji procesów oraz odnowieniu majątku produkcyjnego, gdyż część parku technologicznego wymaga zastąpienia maszynami o wyższej jednostkowej mocy przerobowej niż obecne. IZO-BLOK planuje w cyklach rocznych zastępowanie małych maszyn, dużymi (1 duża maszyna będzie zastępować 2 małe maszyny). Spółka zamierza w latach 2016-2019 wydawać rocznie na ten cel około 1 mln EUR. Stare maszyny będą złomowane lub odsprzedawane innym podmiotom. Dzięki temu zakład w Niemczech zyska również bardzo mu potrzebną powierzchnię magazynową.

W chwili obecnej każda ze spółek - co uwarunkowane jest profilem zamówień, stanem ich realizacji oraz możliwościami technicznymi maszyn - produkuje innego rodzaju elementy z EPP. IZO-BLOK planuje jednak szczegółowy przegląd projektów, tak aby maksymalnie zoptymalizować koszty i efektywność produkcji. Mowa tutaj o takich obszarach, jak relokacja urządzeń technologicznych do produkcji surowca, zarządzanie łańcuchem dostaw, czy zarządzanie procesami produkcyjnymi. Na przykład projekty wielkogabarytowe, tj. jak siedzenia realizowane dla klientów znajdujących się bliżej zakładu w Niemczech, mogłyby być realizowane w niemieckim zakładzie, co zmniejszyłoby m.in. znacząco koszty logistyczne.

IZO-BLOK planuje zwiększenie automatyzacji procesów produkcji w obrębie całej Grupy Kapitałowej IZO-BLOK, a w związku z planami zwiększenia udziałów w projektach związanych z produkcją siedzeń, zakup nowych linii technologicznych dedykowanych tego typu projektom.

d)Poziom administracji i IT

IZO-BLOK zamierza zoptymalizować wykorzystanie zasobów administracyjnych i posiadanych w ramach Grupy systemów IT, szczególnie w obszarze wykorzystania systemów ERP, czy oprogramowania typu CAD i CAM. Procesy produktowe będą mogły być dzięki temu zintegrowane i wystandaryzowane, co usprawni zdaniem IZO-BLOK, funkcjonowanie całej Grupy.

3.Wykorzystanie surowca

SSW PearlFoam posiada własną technologię do produkcji surowca, co daje Grupie Kapitałowej znaczący element przewagi konkurencyjnej. Surowiec ten wykorzystywany jest głównie do produkcji elementów z EPP, które wykorzystywane są jako wypełnienia w częściach samochodowych nie podlegających testom zderzeniowym. Zarówno SSW PearlFoam jak i IZO-BLOK produkują około 50% kształtek do elementów, które nie podlegają testom zderzeniowym. Obecnie wszystkie produkowane przez IZO-BLOK kształtki, zarówno do elementów podlegających testom zderzeniowym, jak i tych nietestowanych, są wytwarzane z surowca pozyskiwanego od dostawców zewnętrznych. Natomiast SSW PearlFoam produkując elementy zapewniające bezpieczeństwo bierne stosuje własny surowiec, który jest znacząco tańszy, o około 50%, niż ten pozyskiwany przez IZO-BLOK z zewnątrz, co daje spółce SSW PearlFoam istotną przewagę kosztową (przewaga ta jest niwelowana jednak przez wyższe koszty osobowe w Niemczech w porównaniu do Polski). Wykorzystanie własnego surowca w produkcji kształtek do elementów, które nie podlegają testom zderzeniowym w obrębie całej Grupy Kapitałowej oznacza istotną optymalizację kosztową w porównaniu do aktualnie ponoszonych przez sam IZO-BLOK kosztów zakupu surowca.

SSW PearlFoam posiada 4 linie do produkcji surowca funkcjonującego pod marką FAWO®CELL. IZO-BLOK planuje w ciągu 12 miesięcy od Akwizycji SSW przenieść jedną linię produkcyjną (wraz z 1 linią zapasową) do zakładu przy ul. Kluczborskiej w Chorzowie (Zakład Nr 3). Ponieważ SSW PearlFoam zainwestowało w odnowienie maszyn na liniach technologicznych, co spowodowało, że efektywność produkcji surowca wzrosła, pozostałe 2 linie produkcyjne w pełni zaspokajają potrzeby spółki niemieckiej, stąd przeniesienie 1 linii do Polski (wraz z 1 linią zapasową) będzie bez szkody dla produkcji zakładu w Niemczech. Linia produkcyjna w Polsce zaspokoi 25% z 50% zapotrzebowania IZO-BLOK na surowiec do produkcji elementów nie podlegających testom zderzeniowym. Według szacunków Zarządu IZO-BLOK oznacza to zmniejszenie kosztów surowca ogółem o około 20%, co przyczyni się do poprawy marży brutto IZO-BLOK o około 4-5 pp.

IZO-BLOK nie wyklucza, że w horyzoncie 3 lat, czyli po okresie obowiązywania obecnej umowy na dostawę surowca z BASF, w zakładzie przy ul. Kluczborskiej w Chorzowie (Zakład Nr 3), uruchomiona zostanie jeszcze jedna linia produkcyjna tak, aby możliwym było pokrycie pozostałych 25% zapotrzebowania IZO-BLOK na surowiec tego typu, co przyczyni się do uniezależniania się IZO-BLOK od dostawców surowca.

4.Optymalizacja zarządzania łańcuchem dostaw

IZO-BLOK po utworzeniu Grupy Kapitałowej zamierza zoptymalizować procesy związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw, zarówno jeśli chodzi o surowiec (dostawca-IZO-BLOK), jak i wyprodukowane elementy z EPP (klient-IZO-BLOK).

5.Budowa silnych kompetencji w obszarze R&D

Spółka ciągle powiększa kompetencje w obszarze inżynieryjnym na potrzeby prac rozwojowych dotyczących projektów koncepcyjnych. Poziom jakości serwisu oferowanego klientom jest w dużym stopniu uzależniony od poziomu serwisu dostawców strategicznych (surowca, narzędzi, technologii). Zbudowanie kompetencji w zakresie zaawansowanej inżynierii projektowej pozwoli Grupie IZO-BLOK na zacieśnienie współpracy z najważniejszymi klientami. Dobrze i sprawnie działająca narzędziownia pozwoli na większą elastyczność i szybkość reakcji w fazie wdrożeń i produkcji seryjnej.

Docelowo narzędziownia, która w tej chwili osiągnęła zakładaną przez IZO-BLOK rentowność, będzie świadczyć usługi nie tylko na rzecz Grupy, ale także do podmiotów na zewnątrz w zakresie produkcji form. Ponadto IZO-BLOK zakłada, że narzędziownia będzie posiadać możliwość produkcji wyrobów aluminiowych na potrzeby motoryzacji dla projektów mało i średnio-seryjnych. Już teraz, dostrzegając duży potencjał w zastosowaniu materiału EPP, IZO-BLOK penetruje rynek w zakresie nowych zastosowań i rozwiązań m.in. poprzez kreowanie nowych produktów poza branżą motoryzacyjną

6.Ekspansja na rynek azjatycki

W ciągu 3 lat Grupa opracuje strategię ekspansji geograficznej na rynki inne niż europejski. Szczególną wagę IZO-BLOK przywiązuje do rynku azjatyckiego z uwagi na fakt, że to właśnie tam obecni są najwięksi potentaci przemysłu motoryzacyjnego (Chiny, Indie) i jest to rynek

o największej prognozowanej dynamice wzrostu, jeśli chodzi o wykorzystanie elementów z EPP. Spółka będzie stale analizować bieżącą sytuację rynkową pod kątem ewentualnych przejęć. IZO-BLOK dopuszcza dwuetapowość procesu wejścia na rynek chiński: utworzenie spółki typu joint venture z wcześniej zidentyfikowanym partnerem, a następnie akwizycja. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że IZO-BLOK zamierza współpracować w tym zakresie z funduszem SSW Industries, dotychczasowym właścicielem SSW PearlFoam, który posiada doświadczenie w inwestowaniu i restrukturyzacji spółek w branży motoryzacyjnej.

Rozwój Grupy IZO-BLOK na rynku azjatyckim będzie mieć charakter organiczny, a jego tempo powinno być zgodne z tempem, w jakim IZO-BLOK jest w stanie pozyskiwać nowe projekty oraz klientów zakładając, iż będzie mogła ona utrzymać dotychczasową wysoką jakość produktów i usług.

7.Budowanie wartości firmy dzięki profesjonalnej komunikacji z rynkiem

Grupa zamierza kontynuować aktywną komunikację z inwestorami i klientami. W tym celu zamierza koncentrować się na działaniach marketingowych i public relations, aby dostarczać potencjalnym odbiorcom informacje na temat firmy, posiadanych kompetencjach oraz produktach.

Grupa zamierza wspierać działania komunikacyjne poprzez stosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie produkcją oraz wymianę danych z klientami.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »