Reklama

KBC i Santander chcą połączyć Bank Zachodni i Kredyt Bank w Polsce

KBC i Santander zamierzają połączyć Bank Zachodni i Kredyt Bank w Polsce. Parytet wymiany akcji wyniesie 6,96 akcji BZ WBK za 100 akcji Kredyt Banku - podały spółki w komunikatach prasowych.

Grupa KBC, akcjonariusz Kredyt Banku i Banco Santander, akcjonariusz Banku Zachodniego WBK podpisały porozumienie w sprawie rozpoczęcia prac nad połączeniem Banku Zachodniego WBK i Kredyt Banku w jedną instytucję. Takie porozumienie podpisały również zarządy obu banków. W wyniku tej znaczącej dla polskiego sektora bankowego fuzji powstanie trzecia co do wielkości - pod względem aktywów, portfela kredytowego i depozytów - instytucja finansowa w Polsce.

Reklama

Zawarte porozumienie to ważna decyzja dla obydwu banków, ich akcjonariuszy, klientów i pracowników. Połączony podmiot będzie obsługiwać ponad 3,5 mln klientów. Będzie to silna instytucja o mocnych fundamentach, która wzmocni swoją obecność rynkową we wszystkich segmentach bankowości.

Wielkie zmiany

- Dzisiejsze porozumienie zmieni polski rynek finansowy. Kredyt Bank stanie się w ten sposób częścią jednej z trzech najistotniejszych instytucji finansowych, stwarzając jej klientom nowe możliwości. Połączony bank będzie miał większe zdolności konkurowania, a to oznacza jeszcze szerszą i lepszą ofertę produktów i usług - powiedział Maciej Bardan, prezes zarządu Kredyt Banku.

Banco Santander to jeden z największych banków w Europie, dynamicznie rozwijający się również w Polsce. Wraz z tą transakcją Banco Santander zwiększy obecność w Polsce, jednym ze swoich rynków podstawowych, zaznaczając tym samym długoterminowe zaangażowanie w tym rejonie.

Nowy duży gracz

W następstwie połączenia, Banco Santander obejmie ok. 76,5 proc. akcji połączonego banku, KBC ok. 16,4 proc., pozostałe udziały przypadną inwestorom mniejszościowym. Banco Santander zobowiązał się, że bezpośrednio po połączeniu pomoże KBC w obniżeniu udziału KBC w połączonym banku z 16,4 proc. do poziomu poniżej 10 proc. W tym celu, Banco Santander będzie dążyć do zaoferowania tych akcji inwestorom.

Ponadto, aby pomóc KBC we wspomnianym obniżeniu zaangażowania, Banco Santander zobowiązał się do nabycia do 5 proc. udziałów w połączonym banku. Ponadto, zamiarem KBC jest zbycie swoich pozostałych udziałów, z myślą o maksymalizacji ich wartości.

Fuzja zostanie poddana niezależnej ocenie przeprowadzonej przez oba banki, będzie także wymagała zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sprawdź bieżące notowania Kredyt Banku

Sprawdź bieżące notowania Banku Zachodniego WBK

Trzeci bank w Polsce

Z prawie 900 oddziałami i 3,5 milionem klientów indywidualnych połączony bank stanie się trzecim bankiem w Polsce pod względem depozytów, kredytów, liczby oddziałów oraz zysków. Połączenie uzależnione jest od uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz zgody na koncentrację.

Bank Zachodni WBK = 622 placówki, zatrudnia 9383 osób, aktywa - 59,9 mld zł. Kredyt Bank = 373 placówki, zatrudnia 4963 osób, aktywa - 42 mld zł.

KNF ws. Kredyt Banku i BZ WBK będzie kierować się zasadami funkcjonowania UniCredit

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przy rozpatrywaniu wniosku w sprawie połączenia Kredyt Banku i BZ WBK będzie kierować się zasadami, na jakich funkcjonuje w Polsce grupa UniCredit - podał KNF w komunikacie.

"Z uwagi na wielkość banku po ewentualnym połączeniu, przy rozpatrywaniu wniosku i ocenianiu zobowiązań inwestorskich punktem odniesienia dla KNF będą zasady, na jakich funkcjonuje w Polsce grupa UniCredit - większościowy udziałowiec Banku Pekao SA" - podał KNF w komunikacie.

W czasie postępowania przed Komisją Nadzoru Bankowego w 2006 roku, starając się o zgodę na połączenie Banku Pekao z BPH, przedstawiciele UniCredit złożyli szereg deklaracji dotyczących swojego funkcjonowania w Polsce. Zadeklarowali oni wtedy m.in., że przez połączenie BPH i Pekao Unicredit zamierza utworzyć wiodący bank uniwersalny w Polsce i wiodącą instytucję finansową w Europie Środkowej i Wschodniej, która będzie jedną z dwóch kluczowych instytucji UniCredito w Europie Środkowej i Wschodniej.

Włoski inwestor deklarował, że gdyby rozważał inwestycje poza Polską, na Ukrainie lub w krajach bałtyckich, wtedy połączony bank będzie odgrywał wiodącą i aktywną rolę. UniCredit zobowiązał się, że zamierza zintegrować placówki sieci obu banków w taki sposób, aby połączony bank oferował jak najdogodniejszy dostęp do placówek w całym kraju, eliminując obszary, w których sieci się dublują (co nie wyklucza możliwości tworzenia nowych placówek w odpowiednich lokalizacjach). W ramach integracji Wnioskodawca będzie eliminował placówki tylko wtedy, gdy będą przemawiały za tym oczywiste przyczyny ekonomiczne, i tylko wówczas gdy nie spowoduje to ograniczenia dogodnego dostępu do usług dla ludności.

Zobowiązania UniCredit dotyczyły też m.in. tego, że połączony bank pozostanie notowany na warszawskiej giełdzie, a jeśli główny akcjonariusz przekroczy w nim próg 75 proc., to będzie to miało charakter jedynie przejściowy.

UniCredit zobowiązał się też, że podejmie wszelkie działania w celu zapewnienia rozwoju działalności połączonego banku, przez wprowadzenie nowych produktów i usług bankowych i tym samym zwiększenia efektywności pracy kadry pracowniczej, tak aby redukcja zatrudnienia związana z połączeniem nie wpływała na stabilność banku.

Wnioskodawca zobowiązał się, że będzie dokładał wszelkich starań, by płynność BPH oraz jego pozycja kapitałowa i współczynnik wypłacalności pozostały na zadowalającym i stabilnym poziomie tak, aby BPH zachował zdolność do wypełniania swoich zobowiązań.

Wnioskodawca zobowiązał się również, że zapewni dostęp nadzoru polskiego do wszelkich jednostek nadrzędnych nad połączonym bankiem w celu umożliwienia nadzorowi polskiemu weryfikacji kwestii istotnych dla stabilnego i ostrożnego zarządzania bankiem.

ABC połączenia BZ WBK powziął informację o podpisaniu przez akcjonariuszy większościowych (Banco Santander) i KBC Bank NV) umowy inwestycyjnej, w której strony wyraziły zamiar połączenia BZ WBK i Kredyt Banku. Realizacja połączenia jest uzależniona od:
  • uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie na podstawie art. 124 ust. 1 Prawa bankowego;
  • uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 34 ust, 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Prawa bankowego na zmiany statutu Emitenta;
  • wydanie przez Komisję Europejską decyzji uznającej koncentrację Emitenta i Kredyt Banku S.A. za zgodną ze wspólnym rynkiem;
  • stwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego równoważności informacji zawartych w memorandum informacyjnym Emitenta pod względem formy i treści informacjom wymaganym w prospekcie emisyjnym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
  • niewyrażenia przez Komisję Nadzoru Finansowego sprzeciwu na nabycie przez KBC Asset Management NV akcji KBC TFI S.A.;
  • podjęcie przez walne zgromadzenie Emitenta uchwały w sprawie połączenia z Kredyt Bankiem S.A.;
  • podjęcie przez walne zgromadzenie Kredyt Banku SA uchwały w sprawie połączenia z Emitentem.

Komentarz specjalny dla INTERIA.PL

- Fuzja BZ WBK i KBC to efekt kryzysu zachodnich instytucji finansowych, który obnażył słabą kondycję właścicieli polskich banków. Najpierw irlandzka grupa, w której był WBK, zmuszona była walczyć o swój byt i sprzedała swoje najcenniejsze aktywo, czyli BZ WBK, a następnie KBC - dbając o swoje interesy i płynność - chciał pozbyć się swojej polskiej części grupy. W efekcie fuzji Santander - jeden z największych banków detalicznych na świecie - wyraźnie akcentuje swoją pozycję w Polsce. W nowo powstałym banku będzie on miał większość głosów, którą dodatkowo zdecydował się jeszcze zwiększyć. W efekcie już wkrótce na polskim rynku bankowym będzie obecny bank z prawie 900 oddziałami i około 3,5 milionem klientów, co daje trzecie miejsce w kraju pod względem kilku kluczowych parametrów, jak między innymi depozyty, kredyty, zyski.

- W długim terminie beneficjentami fuzji będą głównie klienci nowego banku. To dla nich dobra wiadomość. Swoje obecne produkty bankowe będą mieć teraz w bardziej stabilnej instytucji. Mogą też liczyć na dodatkowe korzyści związane z globalnym charakterem działalności Santandera. Wielu klientów BZ WBK i KBC będzie się obawiać potencjalnego chaosu w trakcie połączenia. Uważam, że jest to nieuzasadnione. Oczywiście nie obędzie się bez trudności przy tak wielkiej fuzji, ale zakładam że to wszystko będzie poza klientami banków.

Szkoda, że PKO BP nie był w stanie wygrać walki z Santanderem. PKO BP musi więc postawić na rozwój organiczny. Na razie poza dynamiczną kampanią marketingową zmiany nie są wprowadzane tak szybko jak oczekują tego analitycy polskiego sektora bankowego.

Łukasz Wardyn, City Index oddział w Polsce

Opinie analityków

Tomasz Bursa, Ipopema: - Santander właściwie dokonał tego, co chciał. (...) tworzy bank, który będzie trzeci w Polsce, z 8-10 proc. udziałem. To dobra informacja dla akcjonariuszy Kredyt Banku - mogą dołączyć do Banku BZ WBK, który ma mocniejsze fundamenty. Implikowana cena transakcji to 15,75 zł. Pewnie reakcja Kredyt Banku będzie pozytywna. Część inwestorów będzie chciała realizować zyski od razu, ale długoterminowi inwestorzy będą raczej czekać. Santander płaci premię 30 proc. do ceny rynkowej za potencjalne synergie. Niektóre synergie mogą być realizowane stosunkowo łatwo. Proste synergie kosztowe mogą przynieść 150-200 mln zł. Santander udowodnił wiele razy, że jest w stanie efektywnie zarządzać kosztami.

Sobiesław Kozłowski, DM BPS: - Umowa opiera się na parytecie 6,96 akcji BZ WBK za 100 akcji Kredyt Banku, tj. akcje Kredyt Banku dla celów transakcji wyceniono na 15,75 zł, natomiast akcje BZ WBK na 226,4 zł. Wczorajszy kurs zamknięcia Kredyt Banku wyniósł 11,96 zł i wycena dla celów transakcji jest blisko 31,7 proc. wyższa od wczorajszego zamknięcia.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej obowiązki (wezwania) nie powstają w przypadku nabywania akcji w obrocie pierwotnym, w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego oraz w przypadku połączenia lub podziału spółki, więc w przypadku akcji Kredyt Banku w najbliższym okresie nie oczekujemy wezwania, przy czym kurs akcji Kredyt Banku zapewne zbliży się do wyceny dla celów transakcji, czyli 15,75 zł.

Marcin Materna, Millennium DM: - Parytet oceniam pozytywnie. Największe będą efekty synergii kosztowych. Myślę, że akcjonariusze BZ WBK na tym zarobią. Sądzę, że to dobra informacja. Zwiększy się trochę płynność na akcjach BZ WBK, będzie to bank bardziej płynny w średnim terminie. To będzie bardziej korzystne. Główny akcjonariusz BZ WBK zapowiadał wcześniej, że zejdzie do 75 proc. w akcjonariacie banku, istniało więc ryzyko podaży papierów. Po tej transakcji zejdzie prawie do tego poziomu, więc to ryzyko podaży znika.

Biznes INTERIA.PL jest już na Facebooku. Dołącz do nas i bądź na bieżąco z informacjami gospodarczymi

Dowiedz się więcej na temat: bank | Akcji | w polsce | bańki | chciał | 100 | Santander Bank Polska | fuzja | KNF | Kredyt Bank SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »