Reklama

Rekordowe wskaźniki GK GPW

Grupa Kapitałowa GPW wypracowała w 2017 r. rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 352,0 mln zł i tym samym osiągnęła historycznie najwyższy zysk netto w wysokości 156,1 mln zł. Zysk EBITDA również ukształtował się na rekordowym poziomie 212,2 mln zł.

Grupa Kapitałowa GPW wypracowała w 2017 r. rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 352,0 mln zł i tym samym osiągnęła historycznie najwyższy zysk netto w wysokości 156,1 mln zł. Zysk EBITDA również ukształtował się na rekordowym poziomie 212,2 mln zł.

- Historycznie najwyższy zysk netto w wysokości 156,1 mln zł w 2017 r.

"Rekordowy wynik EBITDA w wysokości 212,2 mln zł

"Rekordowy poziom przychodów ze sprzedaży w wysokości 352,0 mln zł, o dynamice wzrostu 13,2 % w stosunku do 2016 r.

"Wzrost kosztów operacyjnych o 10,4% w 2017 r. w efekcie dostosowań do MiFID 2 /MiFIR

"Wskaźnik kosztów do przychodów na poziomie 47,1% w skali roku

Koszty operacyjne w 2017 r. odnotowały wzrost o 15,6 mln zł w porównaniu z rokiem wcześniejszym i wyniosły 165,8 mln zł. Pomimo to wskaźnik kosztów do przychodów ukształtował się na poziomie 47,1%, jednym z najniższych na przestrzeni ostatnich lat.

Reklama

- Po bardzo dobrym dla całego rynku kapitałowego roku ubiegłym, rok 2018 będzie czasem opracowywania strategii dla całego rynku kapitałowego i zmian, które są już nakreślone. Wszystko wskazuje na to, że rozwój polskiej gospodarki w najbliższym roku nie zwolni tempa - chcemy ją wspierać jeszcze lepiej i wspomagać przedsiębiorstwa w ramach dobrze rozumianego patriotyzmu gospodarczego - mówi Marek Dietl, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W 2017 r. działalność Grupy pozostawała pod wpływem zmieniającego się otoczenia regulacyjnego, zarówno na rynku finansowym jak i towarowym. Spółki z Grupy podjęły szereg działań dostosowujących do MiFID 2/MiFIR, co stanowi główną przyczynę wzrostu kosztów operacyjnych o 10,4% w stosunku do roku 2016. Rok 2017 to także czas rozwoju technologicznego Grupy. Grupa TGE uruchomiła nowe systemy m.in. system transakcyjny X-Stream Trading oraz system informatyczny SAPRI dostarczony przez Nasdaq. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom TGE znalazła się w nielicznej grupie europejskich giełd towarowych, które mają możliwość skutecznego działania i konkurowania na międzynarodowym rynku usług giełdowych.

Jednocześnie Grupa kontynuowała działania rozwojowe polegające na budowaniu płynności, pozyskiwaniu nowych inwestorów, dalszej dywersyfikacji działalności oraz zaangażowaniu w projekty o charakterze międzynarodowym. W 2017 r. wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na GPW wzrosła o 27,8%, co jest drugim najlepszym wynikiem wśród europejskich giełd. Warszawska giełda utrzymała także dobrą dynamikę pozyskiwania nowych emitentów. Łącznie, na obu rynkach akcji GPW odbyły się 34 debiuty giełdowe, w tym 7 spółek przeniosło notowania z NewConnect na Główny Rynek. W ślad za nowymi spółkami wchodzącymi na warszawski parkiet, GPW konsekwentnie poszerzała ofertę produktową dla inwestorów.

W czerwcu minionego roku GPW Benchmark przejęła funkcję organizatora i agenta kalkulacyjnego fixingu stawek referencyjnych WIBID/WIBOR. Spółka będzie kontynuować działania rozwojowe w tym zakresie w 2018 roku. W efekcie podejmowanych działań, w 2017 r. Grupa GPW uzyskała rekordowe przychody ze sprzedaży na poziomie 352,0 mln zł, odnotowując wzrost o 13,2% w porównaniu z rokiem poprzednim.

W grudniu 2017 r. minęło 5 lat funkcjonowania rynku gazu na TGE. Ubiegły rok był najlepszym rokiem w historii obrotu gazem ziemnym na TGE. Rekord odnotowano również na Rynku Praw Majątkowych, gdzie wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrósł o 27% w skali roku. Przełożyło się to na wzrost przychodów z rynku towarowego o 13,4% rdr do poziomu 142,1 mln zł.

Jednym z głównych założeń strategicznych Spółki jest trwałe budowanie wartości dla akcjonariuszy, dlatego w sierpniu 2017 r. została wypłacona dywidenda w wysokości 2,15 zł na akcję. Stopa dywidendy w dniu odcięcia prawa do dywidendy wyniosła 4,4%. Całkowita stopa zwrotu uzyskana przez akcjonariuszy z tytułu posiadania akcji GPW w skali roku wyniosła 20,3%.

- Warszawska Giełda będzie się zmieniała wykorzystując najnowsze technologie. Będziemy dbać o interes szeroko pojętych klientów, swoich akcjonariuszy i pracowników oraz dążyć do ciągłego doskonalenia się poprzez innowacyjne podejście do biznesu i dywersyfikację naszych przychodów - dodał Prezes Marek Dietl.

Omówienie wyników finansowych Grupy GPW za IV kw. 2017 r. i cały 2017 r.

Zysk netto

Zysk netto Grupy GPW w IV kw. 2017 r. wyniósł 39,4 mln zł, o 19,5% więcej niż rok wcześniej. W całym 2017 r. Grupa wypracowała wynik netto na poziomie 156,1 mln zł, o 19,0% więcej niż w 2016 r. i jest to jednocześnie najlepszy wynik w historii Grupy. Wzrost w IV kw. 2017 r. względem IV kw. 2017 r. to przede wszystkim wynik wyższych przychodów z rynku towarowego (+28,4%) oraz z rynku finansowego (+4,3%). Z kolei w skali całego roku 2017 przychody z rynku finansowego wzrosły o 13,7% rdr, a przychody z rynku towarowego o 13,4% względem 2016 r. Na wynik netto wpłynął także wzrost udziału w zyskach jednostek stowarzyszonych o 185,9% w stosunku do ubiegłego roku, czyli o 6,5 mln zł.

Przychody z rynku finansowego

W IV kw. 2017 r. przychody ze sprzedaży na rynku finansowym wyniosły 51,9 mln zł, co oznacza poprawę względem poprzedniego roku o 4,3% oraz o 6,2% kwartał do kwartału. Tym samym przychody z rynku finansowego stanowiły 56,3% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy GPW, w porównaniu do 60,2% w III kw. 2017 r. i 60,9% rok wcześniej. W całym 2017 r. przychody z rynku finansowego wyniosły 208,9 mln zł, o 13,7% więcej niż w roku 2016. Ich udział w całkowitych przychodach Grupy GPW stanowił 59,3% wobec 59,1% rok wcześniej. Na przychody z rynku finansowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, obsługi emitentów i sprzedaży informacji.

Obsługa obrotu na rynku finansowym

W IV kw. 2017 r. przychody z obsługi obrotu na rynku finansowym wyniosły 34,6 mln zł, w porównaniu do 33,2 mln zł rok wcześniej. Jest to jednocześnie wzrost o 8,5% w stosunku do III kwartału 2017 r. W całym 2017 r. przychody z obsługi obrotu w segmencie finansowym wyniosły 141,3 mln zł i wzrosły o 18,7% względem roku 2016. W skali roku największy wpływ na wzrost przychodów w tej linii miał wzrost przychodów z obrotu na rynku akcji (+22,4%). Wzrost przychodów z obrotu akcjami i innymi instrumentami o charakterze udziałowym wynika przede wszystkim ze wzrostu wartości obrotów na Rynku Głównym o 28,9% rdr, w tym o 24,7% w transakcjach sesyjnych i o 91,1% w transakcjach pakietowych. W 2017 r. odnotowano wzrost przychodów z instrumentów dłużnych o 18,3 % w stosunku do roku poprzedniego, który był w głównej mierze wynikiem wyższych przychodów na rynku TBSP. Wzrost wartości transakcji nastąpił głównie w segmencie transakcji warunkowych. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje również nowy cennik na rynku TBSP, co także miało pozytywne przełożenie na wartość obrotów.

Obsługa emitentów

W IV kw. 2017 r. przychody Grupy GPW z obsługi emitentów na rynku finansowym wyniosły 6,3 mln zł, w porównaniu do 6,1 mln zł w IV kw. 2016 r. i 6,3 mln zł w III kw. 2017 r. W całym 2017 r. przychody z obsługi emitentów stanowiły 7,1% całkowitych przychodów Grupy GPW i wyniosły 25,0 mln zł wobec 23,9 mln rok wcześniej. Wzrost przychodów z tego tytułu jest związany ze wzrostem wartości akcji wprowadzonych do obrotu w 2017 r. Łączna wartość ofert IPO na obu rynkach akcji wyniosła w 2017 r. 7,7 mld zł, wobec 1,1 mld zł w 2016 r.

Natomiast wartość SPO wyniosła 90,8 mld zł w porównaniu z 4,0 mld zł w 2016 r. Przychody z tytułu opłat za wprowadzenie do obrotu wzrosły do poziomu 5,0 mln zł, w porównaniu z 4,0 mln zł w roku ubiegłym. Przychody z opłat za notowanie wyniosły 20,0 mln zł i utrzymały się na podobnym poziomie, jak rok wcześniej (19,9 mln zł).

Sprzedaż informacji

Przychody ze sprzedaży informacji w IV kw. 2017 r. osiągnęły najwyższy dotychczas poziom 11,0 mln zł, co oznacza wzrost o 6,2% rok do roku i jednocześnie wzrost o 2,9% względem III kw. 2017 r. W całym 2017 r. przychody z tej linii wyniosły 42,5 mln zł co oznacza wzrost o 4,6% względem roku 2016 i stanowi 12,1% przychodów ze sprzedaży Grupy GPW. Głównym powodem wzrostu przychodów w 2017 r. był wzrost sprzedaży licencji na dane typu non-display.

Przychody z rynku towarowego

W ostatnim kwartale 2017 r. przychody ze sprzedaży na rynku towarowym wyniosły 40,2 mln zł, o 28,4% więcej niż rok wcześniej i jednocześnie o 25,7% więcej niż w III kw. 2017 r. Ich udział w całkowitych przychodach Grupy w IV kw. 2017 r. wyniósł 43,6%. W całym 2017 r. przychody z rynku towarowego wyniosły 142,1 mln zł co oznacza wzrost o 13,4% i przekłada się na 40,4% udziału w całkowitych przychodach Grupy. Na przychody z rynku towarowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia i rozliczenia transakcji.

Obsługa obrotu na rynku towarowym

Przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym w IV kw. 2017 r. wzrosły o 22,3% kdk, do poziomu 20,2 mln zł. W całym 2017 r. przychody z obrotu na rynku towarowym wyniosły 70,1 mln zł odnotowując wzrost o 15,2%. Przychody z obrotu energią wyniosły 2,9 mln zł w ostatnim kwartale 2017 r., odnotowując wzrost o 13,0% rdr i o 34,8% kdk. W całym 2017 r. przychody z tego tytułu wyniosły 8,8 mln zł, o 13,5% mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie przychody z obrotu gazem osiągnęły rekordowy poziom 10,8 mln zł w całym 2017 r., co oznacza wzrost o 17,4%. Natomiast w IV kwartale przychody z obrotu gazem odnotowały spadek o 0,9% rdr i o 11,9% rdr, kształtując się na poziomie 3,0 mln zł.

Przychody z tytułu obrotu prawami majątkowi do świadectw pochodzenia wzrosły w 2017 r. o 23,8% w porównaniu z rokiem 2016 i wyniosły 39,6 mln zł. W IV kwartale przychody z tej linii wyniosły 11,4 mln zł, co oznacza wzrost o 43,0% rdr oraz 36,3% kdk. W 2017 r. odnotowano wzrost rdr wolumenu obrotu wszystkimi prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej tj. wyprodukowanej w OZE, w kogeneracji oraz świadectw efektywności energetycznej.

Przychody Grupy z tytułu innych opłat od uczestników rynku towarowego w 2017 r. wyniosły 10,8 mln zł, w porównaniu do 9,4 mln zł w 2016 r., co oznacza wzrost o 14,7 %. Wysokość innych opłat od uczestników rynku zależy w dużej mierze od aktywności Członków IRGiT, w szczególności liczby wykonywanych transakcji.

Prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia (RŚP)

W IV kw. 2017 r. przychody z prowadzenia RŚP wyniosły 8,0 mln zł, o 117,3% więcej niż rok wcześniej. W całym 2017 r. przychody z prowadzenia RŚP wyniosły 30,6 mln zł, o 23,0% więcej niż rok wcześniej. Znaczny wzrost przychodów z tytułu prowadzenia RŚP wynika ze wzrostu umorzonych praw majątkowych (o 21,6%) i jednocześnie wystawionych praw majątkowych (o 2,7%), które mają największy wpływ na przychody z tego tytułu.

Rozliczenie transakcji

Przychody z rozliczenia transakcji w IV kw. 2017 r. wyniosły 12,0 mln zł o 8,2% więcej niż rok wcześniej i o 27,1% więcej niż w III kwartale 2017 r. W całym 2017 r. rozliczanie transakcji przyniosło Grupie 41,0 mln zł, czyli o 4,7% więcej niż rok wcześniej. Wzrost przychodów z tego tytułu wynika ze wzrostu wolumenów obrotu na wszystkich rynkach prowadzonych przez TGE.

Koszty działalności operacyjnej

W IV kw. 2017 r. koszty działalności operacyjnej wyniosły 49,0 mln zł, czyli 11,2 mln zł więcej niż rok wcześniej. W całym 2017 r. koszty operacyjne wyniosły 165,8 mln zł, czyli o 10,4% więcej niż w 2016 r. Pomimo wzrostu kosztów wskaźnik C/I spadł w 2017 r. do 47,1% z 48,3% w 2016 r. Wzrost kosztów operacyjnych był przede wszystkim efektem wzrostu kosztów usług obcych o 14,6 mln zł rdr (+37,9%), co było efektem przystosowań Spółek z Grupy GPW do wymogów MiFID 2/MiFIR. Grupa odnotowała także wzrost kosztów amortyzacji o 9,8% rdr do poziomu 28,3 mln zł oraz kosztów osobowych i innych kosztów osobowych o 1,7 mln zł (+2,8%) w porównaniu z rokiem 2016. Wzrost kosztów amortyzacji w stosunku do 2016 r. jest związany z nowymi systemami transakcyjnymi w TGE i IRGiT.

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych

W IV kw. 2017 r. zysk Grupy GPW z tytułu udziału w zyskach jednostek stowarzyszonych wyniósł 1,9 mln zł w porównaniu do 1,2 mln zł w IV kw. 2016 r. oraz 3,6 mln zł w III kw. 2017 r. W całym 2017 roku zysk z tego tytułu wyniósł 10,1 mln zł wobec 3,5 mln zł w roku wcześniejszym. Na udział w zyskach jednostek stowarzyszonych miały wypływ przede wszystkim wyniki Grupy KDPW i Aquis Exchange. W 2017 r. zysk KDPW przypadający na GPW wyniósł 12,6 mln zł w porównaniu z 7,7 mln zł rok wcześniej. Platforma obrotu Aquis Exchange wygenerowała w 2017 r. stratę, z której 3,2 mln zł przypadło na Grupę GPW, w porównaniu z 4,5 mln zł straty w roku 2016 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie to największa giełda regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Giełda rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych. Od lutego 2012 r. częścią Grupy Kapitałowej GPW jest Towarowa Giełda Energii, na której dokonuje się obrót energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi oraz gwarancjami pochodzenia i uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

mzb

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »